Hotărârea nr. 425/2014

425/12.09.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spatiului comercial situat în Timişoara, strada Lucian Blaga nr.6, la preţul de 300.000 lei
Hotararea Consiliului Local 425/12.09.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spatiului comercial situat în Timişoara, strada Lucian Blaga nr.6, la preţul de 300.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-20896/11.08.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.SC2014-019807/30.07.2014 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente de către Bistrian Doina Iuliana, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune , la intenţia de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr.420005-C1-U1, nr.topo 420005-C1-U1,situat în Timişoara, strada Lucian Blaga nr.6;
Având în vedere adresa nr.1927/30.07.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care ne informează că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra spaţiului comercial situat în imobilul din strada Lucian Blaga nr.6 parter, Timişoara , judeţul Timiş, inclus în Situl Urban Cartierul Cetatea Timişoara, Cod TM-II-s-A-06095, Poziţia 60, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş, la preţul de 300.000 lei;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Având în vedere prevederile art.36, alin (2), litera c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului comercial înscris în C.F.nr.420005-C1-U1, nr.topo 420005-C1-U1,Timişoara, situat în imobilul din strada Lucian Blaga nr.6 parter, la preţul de 300.000 lei.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Bistrian Doina Iuliana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR, NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014-20896/11.08.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare spațiului comercial situat în Timișoara, strada Lucian Blaga nr.6 ,la prețul de 300.000 lei.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC 2014-019807 din 30.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartiment Monumente, de către BISTRIAN DOINA IULIANA în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spatiului comercial , înscris în C.F. nr.420005-C1-U1, nr.topo 420005-C1-U1, situat în Timișoara , Strada Lucian Blaga nr.6.

Spațiul comercial pentru care se solicită exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune este compus din 2 camere ,bucătărie,antreu, baie, cameră de alimente și o boxă la subsol, cu 17,82% pci și 31/171/mp teren în folosință. și 83,81% părți comune parțiale parter, avînd o suprafata utilă de 76,1 mp.Proprietarul solicită pentru imobil un preț de 300.000 lei rezultând un preț de aproximativ de

Din adresa nr. SC2014-019807/04.08.2014,a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , rezultă că fațada clădirii și acoperișul prezintă degradări în anumite porțiuni și necesită reparații.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare( alarme,cabluri de electricitate și de date , etc) Tâmplaria de lemn a ferestrelor și vitrinelor a fost înlocuită punctual cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate. În alte porțiuni a fost păstrată tâmplăria originală.

Din adresa nr. 1927/ 30.07.2014 , emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a juețului Timiș, aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului comercial situat în imobilul din stradaLucian Blaga nr.6 parter ,la prețul de 300.000 lei ,Timișoara , județul Timiș, inclus în Situl Urban Cartierul Cetatea Timișoara, Cod TM-II-s-A-06095, Poziția 60, în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

În conformitate cu art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cât și cu prevederile art.36, alin (2), litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată și modificată.

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului comercial înscris în C.F.nr.420005-C1-U1, nr.topo 420005-C1-U1,Timișoara, situat în imobilul din strada Lucian Blaga nr.6 parter, la prețul de 300.000 lei .

VICEPRIMAR, Traian Stoia


pt .SECRETAR, Simona Drăgoi

CONSILIER, Luminița Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic