Hotărârea nr. 422/2014

422/12.09.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Moldovei nr.19
Hotararea Consiliului Local 422/12.09.2014
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Moldovei nr.19


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CM2014-1469 din 08.09.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2014-3499 din 14.07.2014, prin care domnul Buliga Ion-Marian, proprietar al construcţiilor situate în Timişoara str. Moldovei nr.19, înscrise în C.F. nr.421054-Timişoara(conversie a C.F. nr.3500-Timişoara), nr. topo.4018, a solicitat atribuirea terenului de sub construcţii, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.275/28.07.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/02.11.2012;
Având în vedere adresa CT2014-3499 din 29.07.2014, a Serviciului Juridic;
Având în vedere adresa CT2014-3499 din 22.07.2014, a Serviciului Administrare Fond Funciar;
Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public al municipiului, în domeniul privat, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Moldovei nr.19, înscris în C.F. nr.421054-Timişoara(conversie a C.F. nr.3500-Timişoara), nr. topo.4018.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Buliga Ion-Marian;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Aprobat:

PRIMAR


NICOLAE ROBU


ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROUL TERENURI

Nr. CM2014-1469 din 08.09.2014

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Moldovei nr.19

Biroul Terenuri :

Având în vedere adresa nr.CT2014-3499 din 14.07.2014, prin care domnul Buliga Ion-Marian, proprietar al construcțiilor situate în Timișoara str. Moldovei nr.19, înscrise în C.F. nr.421054-Timișoara(conversie a C.F. nr.3500-Timișoara), nr. topo.4018, a solicitat atribuirea terenului de sub construcții, conform prevederilor H.C.L. nr.275/28.07.2009, modificată prin H.C.L. nr.169/02.11.2012 - privind atribuirea/vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcții, dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 și H.C.L. nr.170/02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr.1016/2005, conform înscrisului în Cartea Funciară nr.421054-Timișoara.

Având în vedere adresa CT2014-3499 din 29.07.2014, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în str. Moldovei nr.19, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Având în vedere adresa CT2014-3499 din 22.07.2014, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menționat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire și pentru a se crea cadrul legal în ceea ce privește vânzarea terenului, față de cele de mai sus,

PROPUNEM:


Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent construcției cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Moldovei nr.19, înscris în C.F. nr.421054-Timișoara(conversie a C.F. nr.3500-Timișoara), nr. topo.4018.


ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin Drăgoi


SECRETAR,

Ioan Cojocari


DIRECȚIA URBANISM,

Emilian-Sorin Ciurariu


SERVICIUL BANCA DE DATE ȘI CADASTRU,

Dan Robescu


BIROUL TERENURI,


CONSILIER,


Petru Cristescu


Ilie Dumbravă


AVIZAT:

Serviciul Juridic,