Hotărârea nr. 421/2014

421/12.09.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de teren de 751/825 situat în str. dr. Nicolae Paulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404709 Timişoara nr. top. 1174
Hotararea Consiliului Local 421/12.09.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de teren de 751/825 situat în str. dr. Nicolae Paulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404709 Timişoara nr. top. 1174


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM2014-001298 din 25.08.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea nr. CM2014-001298 din 31.07.2014, depusă de către SC TIMLIBRIS SA, proprietara SAD 2 dobândit prin Convenţie în cotă de 1/1, situată în Timisoara, str. dr. Nicolae Paulescu, înscrisă în C.F. nr. 404709 Timişoara nr. top. 1174;
Conform C.F. nr. 404709 Timişoara, cota de 74/825 este în proprietatea SC TIMLIBRIS SA TIMIŞOARA, iar cota de 751/825 din parcela nr. top. 1174, este inclusă în domeniul public al Municipiului Timişoara şi atestată prin H.G. nr.849 din 19.10.2009;
În conformitate cu adresele nr. CT2014-2180/20.08.2014 a Serviciului Juridic, CT2014-2180/20.08.2014 a Serviciului Administrare Fond Funciar şi respectiv nr. CT2014-2180/20.08.2014 a Biroului Evidenţa Patrimoniului, referitor la imobilele de mai sus nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nu au fost solicitate de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;
În conformitate cu prevederile art.36alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de teren de 751/825, situat în Timisoara, str. dr. Nicolae Paulescu nr. 2, înscrisă în C.F. nr. 404709 Timişoara nr. top. 1174.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC TIMLIBRIS SA Timişoara, str. Aurelianus nr.3;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA                                          APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                         PRIMAR

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                        NICOLAE ROBU

ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROUL TERENURI

NR. CM2014-001298 din 25.08.2014

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de teren de 751/825 situat în str. dr. Nicolae Paulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404709 Timișoara nr. top. 1174

Având în vedere solicitarea nr. CM2014-001298 din 31.07.2014, depusă de către SC TIMLIBRIS SA, proprietara SAD 2 dobândit prin Convenție în cotă de 1/1, situată în Timișoara, str. dr. Nicolae Paulescu, înscrisă în C.F. nr. 404709 Timișoara nr. top. 1174.

Conform C.F. nr. 404709 Timișoara, cota de 74/825 este în proprietatea SC TIMLIBRIS SA TIMIȘOARA, iar cota de 751/825 din parcela nr. top. 1174, este inclusă în domeniul public al Municipiului Timișoara și atestată prin H.G. nr.849 din 19.10.2009.

Deasemenea în conformitate cu adresele nr. CT2014-2180/20.08.2014 a Serviciului Juridic, CT2014-2180/20.08.2014 a Serviciului Administrare Fond Funciar și respectiv nr. CT2014-2180/20.08.2014 a Biroului Evidența Patrimoniului, referitor la imobilele de mai sus nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată și nu au fost solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de teren de 751/825, situat în Timisoara, str. dr. Nicolae Paulescu, înscrisă în C.F. nr. 404709 Timișoara nr. top. 1174.

ADMINISTRATOR PUBLIC

Sorin Drăgoi


red/dact MH.


SECRETAR

Ioan Cojocari

ȘEF BIROU

Petru Cristescu

BIROU TERENURI

Mircea Hărăbor

Avizat juridic,

Cod FO 53-01,ver.1