Hotărârea nr. 42/2014

42/25.02.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Sfantul Iosif cel Nou nr.3
Hotararea Consiliului Local 42/25.02.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Sfantul Iosif cel Nou nr.3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-02157/29.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.CT2013-005716/09.12.2013, a Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara,str. Sfantul Iosif cel Nou nr.3, înscris în CF nr.408798-Timişoara provenită din CF vechi 6023-Timisoara cu nr. top.8987 in suprafata de 672 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI