Hotărârea nr. 418/2014

418/12.09.2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612
Hotararea Consiliului Local 418/12.09.2014
privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 21330 / 13.08.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul civil;
Având în vedere Procesul verbal încheiat în data de 6 mai 1997;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 181/02.11.2012 - privind preluarea în administrarea Municipiului Timişoara a tronsonului de drum naţional DN 59A km 3+170 - 3+612 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 545/31.10.2013 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 181/02.11.2012 privind preluarea în administrarea Municipiului Timişoara a tronsonului de drum naţional DN 59A km 3+170 - 3+612, se revocă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare,Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                               Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                              Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                 Nicolae Robu

DIRECȚIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT

NR.__________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro intemetwww.primariatm.ro

REFERAT

privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612

În data de 02.11.2012, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 181, a aprobat preluarea în administrarea Municipiului Timișoara a sectorului DN 59A km 3+170 - 3+612 din administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA în vederea realizării unor investiții în Municipiul Timișoara.

De asemenea, prin HCLMT nr. 545/31.10.2013 s-a aprobat modificarea art. 1 din HCLMT nr. 181/02.11.2012, în sensul că sectorul DN 59A km 3+170 - 3+612 se preia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.

Prin adresa cu nr. 92/27940 din data de 20.05.2014 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, a solicitat emiterea unei noi hotărâri pentru modificarea HCLMT nr. 545/31.10.2013 în sensul că sectorul DN 59A km 3+170 - 3+612 va fi preluat din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. III (drumurile comunale, vicinale si strazile) din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean.

Conform art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor județene se asigura de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.

De asemenea, potrivit art. 21 alin. (2) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, sectoarele de drumuri naționale, incluzând și lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ sunt în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 8 alin. (1) OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precizează:

,,(1) Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca:

  • a) drumuri comunale, care asigură legăturile:

  • (i) între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;

  • (ii) între oraș și satele care îi aparțin, precum și cu alte sate;

  • (iii) între sate;

  • b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora;

  • c) străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc”.

Potrivit art. 12 alin. (1) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes național în categoria funcțională a drumurilor de interes județean sau în categoria funcțională a drumurilor de interes local, precum și din categoria funcțională a drumurilor de interes județean sau de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes național se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității care urmează să îl preia în administrare.

Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 6 mai 1997 între reprezentanții Consiliului Local Timișoara și reprezentanții D.R.D.P. Timiș prin care s-au stabilit pe teren limitele sectoarelor de drum național care traversează și sunt cuprinse în perimetrul construibil al municipiului Timișoara.

Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobare transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612, conform Anexei.

SECRETAR, IOAN COJOCARI

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

IOAN GANCIOV

ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,

DATELE DE IDENTIFICARE

Privind preluarea din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a sectorului DN 59A km 3+170 - 3+612

Denumirea sectorului de drum care se predă

Persoana juridică care predă sectorul de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Lungime totală (km)

Terenul aferent sectorului de drum (mp)

Valoarea de inventar (lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 59A km 3+170 -3+612

Consiliul

Local al Municipiului Timișoara

CUI............

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor (CUI 31116081)

0,442

...........

..............

DN 59A km 3+170 -3+612

SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ