Hotărârea nr. 416/2014

416/12.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54"
Hotararea Consiliului Local 416/12.09.2014
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 23830 din 09.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată<


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Mareşal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54 ", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală estimată a investiţiei în cuantum de 1.546.863,43 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revoca următoarele hotărâri: Hotărârea Consiliului Local nr.323/18.12.2012, Hotărârea Consiliului Local nr.324/18.12.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr.325/18.12.2012.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-

REFERAT

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 91-101,

bl. 54, sc. A+B+C+D+E+F ”

În vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1 “- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, termenul limită fiind 15.09.2014, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Str. Mareșal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54, sc. A+B+C+D+E+F ”.

Valoarea totală estimată a investiției este de 1.546.863,43 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 1.412.727,04 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU


CONSILIER

DANIELA BELMUSTAȚĂ

SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac D.B.

Ex.1

Anexa nr.2 la HCL nr. /      .2014

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Str. Mareșal C-tin Prezan, nr.91-101, bl.54

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Str. Mareșal C-tin Prezan, nr.91-101, bl.54

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari Str. Mareșal C-tin Prezan, nr.91-101,

bl.54

NUMĂR PROIECT

133/ 2014

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Aria utilă totală

Sistemul constructiv

1983

S+P+4

75

1220 mp

6100 mp

5080 mp

panouri mari prefabricate

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

1.546.863,43 lei (C+M - 1.412.727,04 lei).

1.446.334,01 lei.

100.529,42 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

  867.800,40 lei.

  • 289.266.805 lei.

  • 289.266.805 lei.


 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

  37.325,94 lei.

  37.325,94 lei.


 • - Contribuția Asociație proprietari

- Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație 25.877,54 lei.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ

Obiectiv: REABILITARE TERMICĂ BLOC EXISTENT, STR. MARESAL CONSTANTIN PREZAN (LIDIA), NR.91-101, BL. 54 Titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa nr.1


Beneficiar: ASOCIATIILE DE PROPRIETARI, STR. MARESAL CONSTANTIN PREZAN (LIDIA), NR.91-101, BL. 54                 la HCL nr.

Proiectant: S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Executant:

DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008)

privind cheltuielile necesare realizării

REABILITARE TERMICĂ BLOC EXISTENT, STR. MARESAL CONSTANTIN PREZAN (LIDIA), NR.91-101, BL. 54 Proiect nr. 133 / 2014

Curs euro : 1 euro = 4,406 lei la 03.09.2014

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea

fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

Cap.1.C

heltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL

CAPITOL 1.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 2.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.3.Cheltuilei pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,60000

0,13618

0,14400

0,74400

0,16886

3.3.

Proiectare și inginerie

7,09117

1,60943

1,70188

8,79305

1,99570

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1,60000

0,36314

0,38400

1,98400

0,45030

3.5.

Consultanță 1%

11,20595

2,54334

2,68943

13,89538

3,15374

3.6.

Asistență tehnică 1,5%

16,80893

3,81501

4,03414

20,84307

4,73061

TOTAL

CAPITOL 3.

37,30605

8,46710

8,95345

46,25950

10,49921

0

1

2

3

4

5

6

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Lucrări de construcții și instalații

1.120,59500

254,33386

268,94280

1.389,53780

315,37399

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

1.120,59500

254,33386

268,94280

1.389,53780

315,37399

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

28,70100

6,51407

6,88824

35,58924

8,07744

5.1.1.

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

18,70100

4,24444

4,48824

23,18924

5,26310

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

10,00000

2,26963

2,40000

12,40000

2,81434

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%

56,02975

12,71669

13,44714

69,47689

15,76870

TOTAL CAPITOL 5

84,73075

19,23076

20,33538

105,06613

23,84614

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.242,63180

282,03172

298,23163

1.540,86343

349,71934

Din care C+M

1.139,29600

258,57830

273,43104

1.412,72704

320,63709

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CHIȘ CULIȚĂ