Hotărârea nr. 415/2014

415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 415/12.09.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 23902/09.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ; Anexa nr. 3 - Program dezvoltare 2014; Anexa nr. 4 - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.410 / 04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipului Timişoara pe anul 2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insetituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Hotărârea nr.,

DENUMIREA INDICATORILOR

"O cz

CB

O

O

Cod indicator

Program aprobat

<D

_ZȘ

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

975.713,72

15.233,12

990.946,84

VENITURI PROPRII

2

48.02

518.080,95

1.300,00

519.380,95

L VENITURI CURENTE

3

00.02

667.772,78

2.398,00

670.170,78

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

623.276,22

2.398,00

625.674,22

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

348.511,12

0,00

348.511,12

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit

7

01.02

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

4.566,56

0,00

4.566,56

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

343.348,60

0,00

343.348,60

Impozit pe venit

10

03.02

10.580,32

0,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

10.580,32

0,00

10.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

332.768,28

0,00

332.768,28

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

330.932,28

0,00

330.932,28

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

14

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

595,96

0,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

73.910,83

0,00

73.910,83

DENUMIREA INDICATORILOR

■o sz cs

-o o O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

23.590,39

0,00

23.590,39

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

27

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

184.104,60

2.398,00

186.502,60

Sume defalcate din TVA

30

11.02

153.585,13

2.398,00

155.983,13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

153.151,13

2.398,00

155.549,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

33

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

34

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de actîvitati

38

16.02

29.303,99

0,00

23.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

24.832,27

0,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

40

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

41

16.02.02.02

10.416,81

0,00

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

44

00.11

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

45

18.02

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

1.460,28

0,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

47

00.12

44.496,56

0,00

44.496,56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Venituri din proprietate

49

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

51

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

52

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de ia alti plătitori

53

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

54

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

55

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

56

00.14

21.664,41

0,00

21.664,41

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

57

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

58

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, împutatii si despăgubiri

59

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

60

34.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

61

34.02.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02

10.010,41

0,00

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

63

35.02.01

10.010,11

0,00

10.010,11

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

64

35.02.01.02

10.010,11

0,00

10.010,11

Alte amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

66

36.02

7.785,92

0,00

7.785,92

Taxe speciale

67

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

68

36.02.50

3.000,00

0,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

69

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

70

37.02.03

-45.847,37

12.321,00

-33.526,37

Varsaminte din secțiunea de funcționare

71

37.02.04

45.847,37.

-12.321,00

33.526,37

11. VENITURI DIN CAPITAL

72

00.15

3.893,30.

1.300,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

73

39.02

3.893,30

1.300,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

74

39.02.01

0,07

0,00

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

75

39.02.03

1.238,60

1.300,00

2.538,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

76

39.02.07

2.387,60

0,00

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

77

39.02.10

267,03

0,00

267,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

IV. SUBVENȚII

78

00.17

146.785,30

7.357,12

154.142,42

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

79

00.18

146.785,30

7.357,12

154.142,42

Subvenții de la bugetul de stat

80

42.02

146.785,30

7.357,12

154.142,42

A. De capital

81

139.664,10

7.357,12

147.021,22

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

82

42.02.16

0,00

5.000,00

5.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

83

42.02.16.03

0,00

5.000,00

5.000,00

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

84

42.02.20

139.664,10

2.357,12

142.021,22

B. Curente

85

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

86

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

87

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

88

45.02

157.262,34

4.178,00

161.440,34

Fondul European de Dezvoltare regionala

89

45.02.01

108.528,33

4.178,00

112.706,33

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

90

45.02.01.01

94.672,56

4.178,00

98.850,56

Sume primite in contul platiior efectuate in anii anteriori

91

45.02.01.02

10.618,23.

0,00

10.618,23

Prefinantari

92

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

93

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,25

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

94 '

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

95 .

45.02.02.02

1.280,69.

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

96

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

97

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

98

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

99

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

100

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

101

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

102

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

103

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

104

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

105

993.778,63

15.233.12

1.009.011,75

CHELTUIELI CURENTE

106

01

866.726,49

24.332,09

891.058,58

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

107

10

206.136,93

2.398,00

208.534,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

108

20

243.257,87

11.021,00

254.278,87

TITLUL HI DOBÂNZI

109

30

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

110

40

89.000,00

4.300,00

93.300,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

111

51

23.141,19

-2.000,00

21.141,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

112

56

257.790,48

8.613,09

266.403,57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

113

57

14.624,16

0,00

14.624,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

114

59

6.747,30

0,00

6.747,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

115

70

89.301,35

-6.098,97

83.202,38

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

89.301,35

-6.098,97

83.202,38

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

117

81

37.750,79

-3.000,00

34.750,79

Partea Pa SERVICH PUBLICE GENERALE

118

50.02

80.959,94

0,00

80.959.94

Autoritati publice si acțiuni externe

119

51.02

49.666,38

0,00

49.666,38

CHELTUIELI CURENTE

120

01

47.060,43

0,00

47.060,43

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

10.888,44

0,00

10.888,44

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

123

59

3.068,62

0,00

3.068,62

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

2.605,95

0,00

2.605,95

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

125

71

2.605,95

0,00

2.605,95

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

126

51.02.01

49.666,38

0,00

49.666,38

Autoritati executive

127

51.02.01.03

49.666,38

0,00

49.666,38

Alte servicii publice generale

128

54.02

5.265,00

0,00

5.265,00

CHELTUIELI CURENTE

129

01

4.870,00

0,00

4.870,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130

20

2.100,00

0,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

131

51

2.770,00

0,00

2.770,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

133

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

134

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

135

54.02.10

2.735,00

0,00

2.735,00

Alte servicii publice generale

136

54.02.50

2.530,00

0,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria pubiîca si împrumuturi

137

55.02

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

138

01

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL HI DOBÂNZI

139

30

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

140

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

141

55.02.01

26.028,56

0,00

26.028,56

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

142

59.02

17.722,30

0,00

17.722,30

Ordine publica si siguranța naționala

143

61.02

17.722,30

0,00

17.722,30

CHELTUIELI CURENTE

144

01

16.712,84

-113,00

16.599,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

145

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

146

20

2.497,84

-113,00

2.384,84

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

147

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

148

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

149

70

1.009,46

113,00

1.122,46

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

150

71

1.009,46

113,00

1.122,46

Din total capitol

Ordine publica

151

61.02.03

16.715,18

0,00

16.715,18

Politie locala

152

61.02.03.04

16.715,18

0,00

16.715,18

Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara)

153

61.02.05

1.007,12

0,00

1.007,12

Partea a ill-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

154

64.02

352.719,60

6.122,00

358.841,60

Invatamant

155

65.02

185.065,69

1.638,00

186.703,69

CHELTUIELI CURENTE

156

01

178.127,10

2.638,00

180.765,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

157

10

124.004,63

2.398,00

126.402,63

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

158

20

49.100,00

0,00

49.100,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

159

56

319,80

240,00

559,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

160

57

1.602,00

0,00

1.602,00

DENUMIREA INDICATORILOR

-o

E

o O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

161

59

3.100,67

0,00

3.100,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

162

70

6.562,03

-1.000,00

5.562,03

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

163

71

6.562,03

-1.000,00

5.562,03

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

164

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

165

65.02.03

62.555,48

246,04

62.801,52

Invatamant preșcolar

166

65.02.03.01

33.914,48

596,04

34.510,52

Invatamant primar

167

65.02.03.02

28.641,00

-350,00

28.291,00

Invatamant secundar

168

65.02.04

121.230,48

1.391,96

122.622,44

Invatamant secundar inferior

169

65.02.04.01

38.325,52

577,97

38.903,49

Invatamant secundar superior

170

65.02.04.02

80.744,60

813,99

81.558,59

Invatamant profesional

171

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

Invatamant postliceal

172

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

173

66.02

36.055,90

5.000,00

41.055,90

CHELTUIELI CURENTE

174

01

29.851,36

0,00

29.851,36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

175

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

176

20

8.434,00

0,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

177

51

10.354,15

0,00

10.354,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

178

56

6.369,17

0,00

6.369,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

179

70

6.204,54

5.000,00

11.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

160

71

6.204,54

5.000,00

11.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

181

66.02.06

30.927,86

5.000,00

35.927,86

Spitale generale

182

66.02.06.01

30.927,86

5.000,00

35.927,86

Servicii de sanatate publica

183

66.02.08

5.128,04

0,00

5.128,04

Cultura, recreere si religie

184

67.02

85.657,26

-516,00

85.141,26

CHELTUIELI CURENTE

185

01

79.211,28

918,00

80.129,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

186

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

187

20

57.794,00

2.918,00

60.712,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNÎTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

188

51

6.737,90

-2.000,00

4.737,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

189

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

190

70

6.257,70

-1.434,00

4.823,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

191

71

6.257,70

-1.434,00

4.823,70

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

192

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

193

67.02.03

30.212,18

0,00

30.212,18

Instituții publice de spectacole si concerte

194

67.02.03.04

20.707,25

0,00

20.707,25

Case de cultura

195

67.02.03.06

9.504,93

0,00

9.504,93

Servicii recreative si sportive

196

67.02.05

51.826,08

-500,00

51.326,08

Sport

197

67.02.05.01

26.408,38

-2.000,00

24.408,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

198

67.02.05.03

25.417,70

1.500,00

26.917,70

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

199

67.02.50

3.619,00

-16,00

3.603,00

Asigurări si asistenta sociala

200

68.02

45,940,75

0,00

45.940,75

CHELTUIELI CURENTE

201

01

45.541,60

0,00

45.541,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

202

10

15.934,96

0,00

15.934,96

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

203

20

5.314,03

0,00

5.314,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

204

51

2.014,00

0,00

2.014,00

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

205

56

9.256,45

0,00

9.256,45

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

206

57

13.022,16

0,00

13.022,16

CHELTUIELI DE CAPITAL

207

70

399,15

0,00

399,15

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

208

71

399,15

0,00

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

209

68.02.04

861,00

0,00

861,00

Asistenta sociala in caz de boii si invalidități

210

68.02.05

22.322,00

0,00

22.322,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

211

68.02.05.02

22.322,00

0,00

22.322,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

212

68.02.06

10.187,65

0,00

10.187,65

Crese

213

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

214

68.02.15

10.718,95

0,00

10.718,95

Ajutor social

215

68.02.15.01

4.450,60

0,00

4.450,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cantine de ajutor social

216

68.02.15.02

6.268,35

0,00

6.268,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

217

68.02.50

22,16

0,00

22,16

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

2'18

69.02

216.275,13

2.811,12

219.086,25

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

219

70.02

193.930,94

1.311,12

195.242,06

CHELTUIELI CURENTE

220

01

136.448,41

8.589,09

145.037,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

221

20

44.241,59

216,00

44.457,59

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

222

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

223

56

90.578,67

8.373,09

98.951,76

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

224

59

378,01

0,00

378,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

225

70

31.564,59

-4.277,97

27.286,62

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

226

71

31.564,59

-4.277,97

27.286,62

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

227

81

25.917,94

-3.000,00

22.917,94

Din total capitol

Locuințe

228

70.02.03

29.129,58

4.095,02

33.224,60

Dezvoltarea sistemului de locuințe

229

70.02.03.01

29.129,58

4.095,02

33.224,60

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

230

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

231

70.02.05

18.948,86

0,00

18.948,86

Alimentare cu apa

232

70.02.05.01

18.948,86

0,00

18.948,86

Iluminat public si electrificări rurale

233

70.02.06

14.828,24

0,00

14.828,24

Alimentare cu gaze naturale in localitati

234

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

235

70.02.50

129.824,26

-2.783,90

127.040,36

Protecția mediului

236

74.02

22.344,19

1.500,00

23.844,19

CHELTUIELI CURENTE

237

01

21.288,19

1.500,00

22.788,19

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

238

20

20.100,00

1.500,00

21.600,00

Titlul VIII PROiECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

239

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

240

70

1.056,00

0,00

1.056,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

241

71

1.056,00

0,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

242

74.02.05

21.156,00

1.500,00

22.656,00

DENUMIREA INDICATORILOR

-o

E

■O o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Salubritate

243

74.02.05.01

12.156,00

1.500,00

13.656,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

244

74.02.05.02

9.000,00

0,00

9.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

245

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

246

79.02

326.101,66

6.300,00

332.401,66

Combustibili si energie

247

81.02

56.428,46

0,00

56.428,46

CHELTUIELI CURENTE

248

01

56.428,46

0,00'

56.428,46

TITLUL IV SUBVENȚII

249

40

51.000,00

0,00.

51.000,00

Titlul VIH PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

250

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

251

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

252

81.02.06

56.428,46

0,00

56.428,46

Transporturi

253

84.02

269.673,20

6.300,00

275.973,20

CHELTUIELI CURENTE

254

01

225.158,26

10.800,00

235.958,26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

255

20

42.787,97

6.500,00

49.287,97

TITLUL IV SUBVENȚII

256

40

38.000,00

4.300,00

42.300,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

257

56

144.370,29

0,00

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

258

70

33.641,93

-4.500,00

29.141,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

259

71

33.641,93'

-4.500,00

29.141,93

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

260

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

261

84.02.03

269.673,20

6.300,00

275.973,20

Drumuri si poduri

262

84.02.03.01

38.269,30

-1.000,00

37.269,30

Transport in comun

263

84.02.03.02

164.470,81

4.300,00

168.770,81

Străzi

264

84.02.03.03

66.933,09

3.000,00

69.933,09

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

265

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

266

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

267

97.02

o,oo:

0,00

0,00

EXCEDENT

268

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

269

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

629.046,61

14.719,00

643.765,61

TOTAL VENITURI

2

00.01

629.046,61

14.719,00

643.765,61

VENITURI PROPRII

3

48.02

514.187,65

0,00

514.187,65

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

621.925,41

14.719,00

636.644,41

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

623.276,22

2.398,00

625.674,22

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

348.511,12

0,00

348.511,12

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit

8

01.02

4.566,56

0,00

4.566,56

Impozit pe profit de Ia agenții economici

9

01.02.01

4.566,56

0,00

4.566,56

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

343.348,60

0,00

343.348,60

Impozit pe venit

11

03.02

10.580,32

0,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

10.580,32

0,00

10.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

332.768,28

0,00

332.768,28

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

330.932,28

0,00

330.932,28

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.836,00

0,00.

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

595,96

0,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

595,96

0,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

89.200,22

0,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

73.910,83

0,00

73.910,83

impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

23.590,39

0,00

23.590,39

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.0'1.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat - restante anii anteriori =

28

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

I       Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII

3-0

00.10

184.104,60

2.398,00

186.502,60

Sume defalcate din TVA

31

11.02

153.585,13

2.398,00

155.983,13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelai comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

153.151,13

2.398,00

155.549,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

35

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

33

16.02

29.303,99

0,00

29.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.832,27

0,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

14.415,46

OM

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

10.416,81

0,00:

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,00

0,00.

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

44

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

1.460,28

0,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

1.460,28

0,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

-1.350,81

12.321,00

10.970,19

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

Venituri din proprietate

50

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

53

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

54

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

55

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

56

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

57

00.14

-24.182,96

12.321,00

-11.861,96

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

58

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

59

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

60

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

61

34.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

3.622,44

0,00

3.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

63

35.02

10.010,41

0,00

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

64

35.02.01

10.010,11

0,00

10.010,11

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituiri de specialitate

65

35.02.01.02

10.010,11

0,00

10.010,11

Alte amenzi, penalitati si confiscări

66

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

67

36.02

7.785,92

0,00

7.785,92

Taxe speciale

68

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

69

36.02.50

3.000,00

0,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

70

37.02

-45.847,37

12.321,00

-33.526,37

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

71

37.02.03

-45.847,37

12.321,00

-33.526,37

IV. SUBVENȚII

72

00.17

7.121,20

0,00

7.121,20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73

00.18

7.121,20

0,00

7.121,20

Subvenții de la bugetul de stat

74

42.02

7.121,20

0,00

7.121,20

B. Curente

75

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

76

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de ia bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

77

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

TOTAL CHELTUIELI

78

629.046,61

14.719,00

643.765,61

CHELTUIELI CURENTE

79

01

591.295,82

17.719,00

609.014,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80

10

206.136,93

2.398,00

208.534,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81

20

243.257,87

11.021,00

254.278,87

TITLULUI DOBÂNZI

82

30

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

83

40

89.000,00

4.300,00

93.300,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

5.501,00

0,00

5.501,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

85

57

14.624,16

0,00

14.624,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

86

59

6.747,30

0,00

6.747,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

87

81

37.750,79

-3.000,00

34.750,79

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

88

50.02

78.203,99

0,00

78.203,99

Autoritati publice si acțiuni externe

89

51.02

47.060,43

0,00

47.060,43

CHELTUIELI CURENTE

90

01

47.060,43

0,00

47.060,43

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

10.888,44

0,00

10.888,44

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

93

59

3.068,62

0,00

3.068,62

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

94

51.02.01

47.060,43

0,00

47.060,43

Autoritati executive

95

51.02.01.03

47.060,43

0,00

47.060,43

Alte servicii publice generale

96

54.02

5.115,00

0,00

5.115,00

CHELTUIELI CURENTE

97

01

4.720,00

0,00

4.720,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

2.100,00;

0,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATÎ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99

51

2.620,00:

0,00

2.620,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

100

81

395,00:

0,00

395,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

101

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

102

54.02.10

2.585,00

0,00

2.585,00

Alte servicii publice generale

103

54.02.50

2.530,00

0,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria publicași împrumuturi

104

55.02

26.028,56

0,00

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

105

01

26.028,56

0,00

26.028,56

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

26.028,56

0,00

26.028,56

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

107

55.02.01

26.028,56

0,00

26.028,56

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

108

59.02

16.712,84

-113,00

16.599,84

Ordine publica si siguranța naționala

109

61.02

16.712,84

-113,00

16.599,84

CHELTUIELI CURENTE

110

01

16.712,84

-113,00

16.599,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

2.497,84

-113,00

2.384,84

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

113

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

114

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Ordine publica

115

61.02.03

16.097,84

-113,00

15.984,84

Politie locala

116

61.02.03.04

16.097,84

-113,00

15.984,84

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitară)

117

61.02.05

615,00

0,00

615,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

118

64.02

300.831,26

5.316,00

306.147,26

Invatamant

119

65.02

178.183,86

2.398,00

180.581,86

CHELTUIELI CURENTE

120

01

177.807,30

2.398,00

180.205,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

124.004,63

2.398,00

126.402,63

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

122

20

49.100,00

0,00

49.100,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

123

57

1.602,00

0,00

1.602,00

TITLULX ALTE CHELTUIELI

124 :

59

3.100,67

0,00

3.100,67

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

125 :

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

126

65.02.03

60.769,21

246,04

61.015,25

Invatamant preșcolar

127

65.02.03.01

33.176,05

596,04

33.772,09

Invatamant primar

128

65.02.03.02

27.593,16

-350,00

27.243,16

Invatamant secundar

129

65.02.04

116.134,92

2.151,96

118.286,88

Invatamant secundar inferior

130

65.02.04.01

38.325,52

577,97

38.903,49

Invatamant secundar superior

131

65.02.04.02

75.649,04

1.573,99

77.223,03

Invatamant profesional

132

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

Invatamant postliceal

133

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sa natale

134

66.02

13.980,04

0,00

13.980,04

CHELTUIELI CURENTE

135

01

13.980,04

0,00

13.980,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

136

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

137

20

8.434,00

0,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

138

51

852,00

0,00

852,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

i           Influenta

Program rectificat

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

139

66.02.06

9.132,00

0,00

9.132,00

Spitale generale

140

66.02.06.01

9.132,00

0,00

9.132,00

Servicii de sanatate publica

141

66.02.08

4.848,04

0,00

4.848,04

Cultura, recreere si religie

142

67.02

72.382,21

2.918,00

75.300,21

CHELTUIELI CURENTE

143

01

72.193,93

2.918,00

75.111,93

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

144

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

145

20

57.794,00

2.918,00

60.712,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

146

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

147

67.02.03

28.729,93

169,00

28.898,93

Instituții publice de spectacole si concerte

148

67.02.03.04

19.305,00

169,00

19.474,00

Case de cultura

149

67.02.03.06

9.424,93

0,00'

9.424,93

Servicii recreative si sportive

150

67.02.05

40.798,28

2.000,00

42.798,28

Sport

151

67.02.05.01

18.080,00

0,00

18.080,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

152

67.02.05.03

22.718,28

2.000,00

24.718,28

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

153

67.02.50

2.854,00

749,00

3.603,00

Asigurări si asistenta sociala

154

68.02

36.285,15

0,00

36.285,15

CHELTUIELI CURENTE

155

01

36.285,15

0,00

36.285,15

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

156

10

15.934,96

0,00

15.934,96

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

157

20

5.314,03

0,00

5.314,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

158

51

2.014,00

0,00

2.014,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

159

57

13.022,16

0,00

13.022,16

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

160

68.02.04

855,00

0,00

855,00

Asistenta sociala in caz de boii si invalidități

161

68.02.05

22.263,00

0,00

22.263,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

162

68.02.05.02

22.263,00

0,00

22.263,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

163

68.02.06

4.041,00

0,00

4.041,00

Crese

164

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

165

68.02.15

7.275,00

0,00

7.275,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

i

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutor social

166

68.02.15.01

4.205,00

0,00

4.205,00

Cantine de ajutor social

167

68.02.15.02

3.070,00'

0,00

3.070,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

168

68.02.50

22,16

0,00

22,16

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

169

69.02

90.637,54

-1.284,00

89.353,54

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

170

70.02

70.537,54

-2.784,00

67.753,54

CHELTUIELI CURENTE

171

01

44.619,60

216,00

44.835,60

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

172

20

44.241,59

216,00

44.457,59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

173

59

378,01

0,00

378,01

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

174

81

25.917,94

-3.000,00

22.917,94

Din total capitol

Locuințe

175

70.02.03

260,00

0,00

260,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

176

70.02.03.01

260,00

0,00

260,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

177

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice

178

70.02.05

16.480,98

0,00

16.480,98

Alimentare cu apa

179

70.02.05.01

16.480,98

0,00

16.480,98

Iluminat public si electrificări rurale

180

70.02.06

9.200,00

0,00

9.200,00

Alimentare cu gaze naturale in îocaiitati

181

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

182

70.02.50

43.396,56

-2.784,00

40.612,56

Protecția mediului

103

74.02

20.100,00

1.500,00

21.600,00

CHELTUIELI CURENTE

184

01

20.100,00

1.500,00

21.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

185

20

20.100,00

1.500,00

21.600,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

186

74.02.05

20.100,00

1.500,00

21.600,00

Salubritate

187

74.02.05.01

11.100,00

1.500,00

12.600,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

188

74.02.05.02

9.000,00

0,00

9.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

189

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

190

79.02

142.660,98

10.800,00

153.460,93

Combustibili si energie

191

81.02

51.000,00

0,00

51.000,00

CHELTUIELI CURENTE

192

01

51.000,00

0,00

51.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IV SUBVENȚII

193

40

51.000,00

0,00

51.000,00

Din total capitol

Energie termica

194

81.02.06

51.000,00

0,00

51.000,00

Transporturi

195

84.02

91.660,98

10.800,00

102.460,98

CHELTUIELI CURENTE

196

01

80.787,97

10.800,00

91.587,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197

20

42.787,97

6.500,00

49.287,97

TITLUL IV SUBVENȚII

198

40

38.000,00

4.300,00

42.300,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

199

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

200

84.02.03

91.660,98

10.800,00

102.460,98

Drumuri si poduri

201

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

202

84.02.03.02

49.684,42

4.300,00

53.984,42

Străzi

203

84.02.03.03

41.976,56

6.500,00

48.476,56

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

204

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

205

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

206

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

207

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

208

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

346.667,11

514,12

347.181,23

TOTAL VENITURI

2

00.01

346.667,11

514,12

347.181,23

VENITURI PROPRII

3

48.02

3.893,30

1.300,00

5.193,30

L VENITURI CURENTE

4

00.02

45.847,37

-12.321,00

33.526,37

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

45.847,37

-12.321,00

33.526,37

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

45.847,37

-12.321,00

33.526,37

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

45.847,37

-12.321,00

33.526,37

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

45.847,37

-12.321,00

33.526,37

11. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

3.893,30

1.300,00

5.193,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

3.893,30

1.300,00

5.193,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

11

39.02.01

0,07

0,00

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

12

39.02.03

1.238,60

1.300,00

2.538,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

13

39.02.07

2.387,60

0,00

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

14

39.02.10

267,03

0,00

267,03

IV. SUBVENȚII

15

00.17

139.664,10

7.357,12

147.021,22

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

139.664,10

7.357,12

147.021,22

Subvenții de la bugetul de stat

17

42.02

139.664,10

7.357,12

147.021,22

A. De capital

13

139.664,10

7.357,12

147.021,22

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

13

42.02.16

0,00

5.000,00

5.000,00

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

20

42.02.16.03

0,00

5.000,00

5.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

21

42.02.20

139.664,10

2.357,12

142.021,22

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

22

45.02

157.262,34

4.178,00

161.440,34

Fondul European de Dezvoltare regionala

23

45.02.01

108.528,33

4.178,00

112.706,33

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

24

45.02.01.01

94.672,56

4.178,00

98.850,56

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

25

45.02.01.02

10.618,23

0,00

10.618,23

Prefinantari

26

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

27

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

28

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

29

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

30

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

31

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

32

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

33

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

34

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

35

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

36

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

37

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

38

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

39

364.732,02

514,12

365.246,14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

40

01

275.430,67

6.613,09

282.043,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNÎTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

41

51

17.640,19

-2.000,00

15.640,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

A-2

56

257.790,48

8.613,09

266.403,57

CHELTUIELI DE CAPITAL

43

70

89.301,35

-6.098,97

83.202,38

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

44 .

71

89.301,35

-6.098,97

83.202,38

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

45

50.02

2.755,95

0,00

2.755,95

Autoritati publice si acțiuni externe

46

51.02

2.605,95

0,00

2.605,95

CHELTUIELI CURENTE

47

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

2.605,95

0,00

2.605,95

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

2.605,95

0,00

2.605,95

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

50

51.02.01

2.605,95

0,00

2.605,95

Autoritati executive

51

51.02.01.03

2.605,95

0,00

2.605,95

Alte servicii publice generale

52

54.02

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

53

01

150,00

0,00

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54

51

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

56

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

57

54.02.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii publice generale

58

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

59

59.02

1.009,46

113,00

1.122,46

Ordine publica si siguranța naționala

60

61.02

1.009,46

113,00

1.122,46

CHELTUIELI CURENTE

61

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

62

70

1.009,46

113,00

1.122,46

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

63

71

1.009,46

113,00

1.122,46

Din total capitol

Ordine publica

64

61.02.03

617,34

113,00

730,34

Politie locala

65

61.02.03.04

617,34

113,00

730,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara)

66

61.02.05

392,12

0,00

392,12

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALE

67

64.02

51.888,34

806,00

52.694,34

Invatamant

68

65.02

6.881,83

-760,00

6.121,83

CHELTUIELI CURENTE

69

01

319,80

240,00

559,80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

70

56

319,80

240,00

559,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

6.562,03

-1.000,00

5.562,03

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

72

71

6.562,03

-1.000,00

5.562,03

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

73

65.02.03

1.786,27

0,00

1.786,27

Invaiamani preșcolar

74

65.02.03.01

738,43

0,00

738,43

Invatamant primar

75

65.02.03.02

1.047,84

0,00

1.047,84

invatamant secundar

76

65.02.04

5.095,56

-760,00

4.335,56

Invatamant secundar inferior

77

65.02.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

78

65.02.04.02

5.095,56

-760,00

4.335,56

Invatamant profesional

79

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

80

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Sanatate

81

66.02

22.075,86

5.000,00

27.075,86

CHELTUIELI CURENTE

82

01

15.871,32

0,00

15.871,32

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

83

51

9.502,15

0,00

9.502,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

84

56

6.369,17

0,00

6.369,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

6.204,54

5.000,00

11.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

86

71

6.204,54

5.000,00

11.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

87

66.02.06

21.795,86

5.000,00

26.795,86

Spitale generale

88

66.02.06.01

21.795,86

5.000,00

26.795,86

Servicii de sanatate publica

89

66.02.08

280,00

0,00

280,00

Cultura, recreere si religie

90

67.02

13.275,05

-3.434,00

9.841,05

CHELTUIELI CURENTE

91

01

7.017,35

-2.000,00

5.017,35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

92

51

6.737,90

-2.000,00

4.737,90

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

93

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

94

70

6.257,70

-1.434,00

4.823,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

95

71

6.257,70

-1.434,00

4.823,70

Din total capitol

Servicii culturale

96

67.02.03

1.482,25

-169,00

1.313,25

Instituții publice de spectacole si concerte

97

67.02.03.04

1.402,25

-169,00

1.233,25

Case de cultura

98

67.02.03.06

80,00

0,00

80,00

Servicii recreative si sportive

99

67.02.05

11.027,80

-2.500,00

8.527,80

Sport

100

67.02.05.01

8.328,38

-2.000,00

6.328,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

101

67.02.05.03

2.699,42

-500,00

2.199,42

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

102

67.02.50

765,00

-765,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

103

68.02

9.655,60

0,00

9.655,60

CHELTUIELI CURENTE

104

01

9.256,45

0,00

9.256,45

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

105

56

9.256,45

0,00

9.256,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

106

70

399,15

0,00

399,15

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

107

71

399,15

0,00

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

108

68.02.04

6,00

0,00

6,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

109

68.02.05

59,00

0,00

59,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

110

68.02.05.02

59,00

0,00

59,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

111

68.02.06

6.146,65

0,00

6.146,65

Crese

112

68.02.11

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

113

68.02.15

3.443,95

0,00

3.443,95

Ajutor social

114

68.02.15.01

245,60

0,00

245,60

Cantine de ajutor social

115

68.02.15.02

3.198,35

0,00

3.198,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

116

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

117

69.02

125.637,59

4.095,12

129.732,71

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

118

70.02

123.393.40

4.095,12

127.488,52

CHELTUIELI CURENTE

119

01

91.828,81

8.373,09

100.201,90

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

120

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

121

56

90.578.67

8.373,09

98.951,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

122

70

31.564,59

-4.277,97

27.286,62

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

123

71

31.564,59

-4.277,97

27.286,62

Din total capitol

Locuințe

124

70.02.03

28.869,58

4.095,02

32.964,60

Dezvoltarea sistemului de locuințe

125

70.02.03.01

28.869,58

4.095,02

32.964,60

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

126

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

127

70.02.05

2.467,88

0,00

2.467,88

Alimentare cu apa

128

70.02.05.01

2.467,88

0,00

2.467,88

iluminat public si electrificări rurale

129

70.02.06

5.628,24

0,00

5.628,24

Alimentare cu gaze naturale in locaîitati

130

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

131

70.02.50

86.427,70

0,10

86.427,80

Protecția mediului

132

74.02

2.244,19

0,00

2.244,19

CHELTUIELI CURENTE

133

01

1.188,19

0,00

1.188,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

134

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

135

70

1.056,00

0,00

1.056,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

136

71

1.056,00

0,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

137

74.02.05

1.056,00

0,00

1.056,00

Salubritate

138

74.02.05.01

1.056,00

0,00

1.056,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

139

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

140

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

141

79.02

183.440,68

-4.500,00

178.940,68

Combustibili si energie

142

81.02

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI CURENTE

143

01

5.428,46

0,00

5.428,46

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

144

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

145

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

ra

5

zs

Program rectificat

Energie termica

146

81.02.06

5.428,46

0,00

5.428,46

Transporturi

147

84.02

178.012,22

-4.500,00

173.512,22

CHELTUIELI CURENTE

148

01

144.370,29

0,00

144.370,29

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

149

56

144.370,29

0,00

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

150

70

33.641,93

-4.500,00

29.141,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

151

71

33.641,93

-4.500,00

29.141,93

Din total capitol

Transport rutier

152

84.02.03

178.012,22

-4.500,00

173.512,22

Drumuri si poduri

153

84.02.03.01

38.269,30

-1.000,00

37.269,30

Transport in comun

154

84.02.03.02

114.786,39

0,00

114.786,39

Străzi

155

84.02.03.03

24.956,53

-3.500,00

21.456,53

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

156

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

157

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

158

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

159

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

160

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET,


/

SMARANDA HARACICU

STELIANA STâNCIU


BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN       Ă:'K\U     <

VENITURI PROPRII QJ         jV\ (\ 1^/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

291.775,90

2.764,72

294.540,62

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

281.529,21

41,00

281.570,21

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

281.529,21

41,00

281.570,21

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

5

30.10

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

691,66

0,00

691,66

Alte venituri din concediuni si închirieri de caire instituțiile publice

7

30.10.05.30

691,66

0,00

691,66

Venituri din dividente

8

30.10.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

829,92

0,00

829,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

279.999,55

41,00

280.040,55

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

274.678,97

41,10

274.720,07

Taxe si alte venituri în invatamant

12

33.10.05

1.905,03

0,00

1.905,03

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

2.239,00

0,00

2.239,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

14

33.10.14

21.651,19

0,00

21.651,19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

16

33.10.19

808,60

41,10

849,70

Venituri din cercetare

17

33.10.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18

33.10.21

203.839,48

0,00

203.839,48

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

19

33.10.30

30.520,00

0,00

30.520,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

20

33.10.31

5.268,00

0,00

5.268,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

21

33.10.50

8.149,47

0,00

8.149,47

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

22

34.10

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

23

34.10.50

20,00

0,00

20,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

q

Program rectificat

Diverse venituri

24

36.10

5.127,18

-2,50

5.124,68

Alte venituri

25

36.10.50

5.127,18

-2,50

5.124,68

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

26

37.10

173,40

2.40

175,80

Donații si sponsorizări

27

37.10.01

133,40

0,00

133,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

28

37.10.03

-2.429,66

0,00

-2.429,66

Varsaminte din secțiunea de funcționare

29

37.10.04

2.429,66

o,oo:

2.429,66

Alte transferuri voluntare

30

37.10.50

40,00

2,40

42,40

II. VENITURI DIN CAPITAL

31

00.10

85,00

451,80

536,80

Venituri din valorificarea unor bunuri

32

39.10

85,00

451,80

536,80

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

33

39.10.01

85,00

0,00

85,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

34

39.10.50

0,00

451,80

451,80

IV. SUBVENȚII

35

00.12

8.461,85

334,89

8.796,74

Subvenții de la bugetul de stat

36

42.10

0,00

334,89

334,89

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

37

42.10.39

0,00

334,89

334,89

Subvenții de la alte administrații

38

43.10

8.461,85

0,00

8.461,85

Subvenții pentru instituții publice

39

43.10.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

40

43.10.10

432,00

0,00

432,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

41

43.10.14

6.604,71

0,00

6.604,71

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoitare

42

43.10.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

43

45.10

1.699,84

1.937,03

3.636,87

Fondul European de Dezvoltare regionala

44

45.10.01

1.699,84

1.937,03

3.636,87

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45

45.10.01.01

1.699,84

1.937,03

3.636,87

TOTAL CHELTUIELI

46

291.775,90

2.764,72

294.540,62

CHELTUIELI CURENTE

47

01

279.996,33

2.312,92

282.309,25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

110.965,05

0,00

110.965,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

168.387,35

41,00

168.428,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

50

56

439,78

2.271,92

2.711,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

51

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

52

59

184,15

0,00

184,15

CHELTUIELI DECAPITAU

53

70

11.779,57

451,80

12.231,37

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

54

71

11.779,57

451,80

12.231,37

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

55

50.10

5.068,00

0,00

5.068,00

Alte sen/leii publice generale

56

54.10

5.068,00

0,00

5.068,00

CHELTUIELI CURENTE

57

01

4.918,00

0,00

4.918,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58

10

2.585,00

0,00

2.585,00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

59

20

2.333,00

0,00

2.333,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

60

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

61

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

62

54.10.10

5.068,00

0,00

5.068,00

Partea a 111-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

63

64.10

285.457,76

2.764,72

288.222,48

Invatamant

64

65.10

26.643,91

0,00

26.643,91

CHELTUIELI CURENTE

65

01

26.469,41

0,00

26.469,41

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

66

10

2.000,56

0,00

2.000,56

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

67

20

24.407,20

0,00

24.407,20

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

68

56

38,00

0,00

38,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

69

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70

59

3,65

0,00

3,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

174,50

0,00

174,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

72

71

174,50

0,00

174,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

73

65.10.03

14.460,03

0,00

14.460,03

Invatamant preșcolar

74

65.10.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

Invatamant primar

75

65.10.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

invatamant secundar

76

65.10.04

8.244,21

0,00

8.244,21

Invatamant secundar inferior

77

65.10.04.01

1.131,78

0,00

1.131,78

Invatamant secundar superior

78

65.10.04.02

6.834,33

0,00

6.834,33

invatamant profesional

79

65.10.04.03

278,10

0,00

278,10

invatamant postliceal

80

65.10.05

603,59

0,00

603,59

Servicii auxiliare pentru educație

81

65.10.11

3.336,08

0,00

3.336,08

Internate si cantine pentru elevi

82

65.10.11.03

3.336,08

0,00

3.336,08

Sa natale

83

66.10

255.831,85

2.723,72

258.555,57

CHELTUIELI CURENTE

84

01

245.781,92

2.271,92

248.053,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

85

10

105.964,49

0,00

105.964,49

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

86

20

139.235,15

0,00

139.235,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

87

56

401,78

2.271,92

2.673,70

TITLULX ALTE CHELTUIELI

88

59

180,50

0,00

180,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

10.049,93

451,80

10.501,73

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

90

71

10.049,93

451,80

10.501,73

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

91

66.10.06

255.831,85

2.723,72

258.555,57

Spitale generale

92

66.10.06.01

255.831,85

2.723,72

258,555,57

Cultura, recreere si religie

93

67.10

2.495,00

41,00

2.536,00

CHELTUIELI CURENTE

94

01

2.340,00

41,00

2.381,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

95

10

415,00

0,00

415,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

1.925,00

41,00

1.966,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

97

70

155,00

0,00

155,00

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

98

71

155,00

0,00

155,00

Din total capitol

Servicii culturale

99

67.10.03

2.495,00

41,00

2.536,00

Instituții publice de spectacole si concerte

100

67.10.03.04

1.645,00

41,00

1.686,00

Case de cultura

101

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asigurări si asistenta sociala

102

68.10

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI CURENTE

103

01

487,00

0,00

487,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

104

20

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

105

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

106

68.10.04

487,00

0,00

487,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

107

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

108

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

109

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

110

69.10

1.250,14

0,00

1.250,14

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

111

70.10

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

112

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

114

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Din total capitol

Locuințe

115

70.10.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

116

70.10.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

117

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

118

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

119

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

120

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

279.556,55

41,00

279.597,55

TOTAL VENITURI

2

00.01

279.556,55

41,00

279.597,55

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

279.099,55

41,00

279.140,55

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

279.099,55

41,00

279.140,55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

6

30.10

1.529,66

0,00

1.529,66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

691,66

0,00

691,66

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

691,66

0,00

691,66

Venituri din dîvidente

9

30.10.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

10

30.10.50

829,92

0,00

829,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

11

00.09

277.569,89

41,00

277.610,89

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10

274.678,97

41,10

274.720,07

Taxe si alte venituri in invatamant

13

33.10.05

1.905,03

0,00

1.905,03

Venituri din prestări de servicii

14

33.10.08

2.239,00

0,00

2.239,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

15

33.10.14

21.651,19

0,00

21.651,19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

808,60

41,10

849,70

Venituri din cercetare

18

33.10.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

19

33.10.21

203.839,48

0,00

203.839,48

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

20

33.10.30

30.520,00

0,00

30.520,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

21

33.10.31

5.268,00

0,00

5.268,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

22

33.10.50

8.149,47

0,00

8.149,47

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

23

34.10

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

24

34.10.50

20,00

0,00

20,00

Diverse venituri

25

36.10

5.127,18

“2,50

5.124,68

Alte venituri

26

36.10.50

5.127,18

-2,50

5.124,68

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

27

37.10

“2.256,26

2,40

-2.253,86

Donații si sponsorizări

28

37.10.01

133,40

0,00

133,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

29

37.10.03

“2.429,66

0,00

-2.429,66

Alte transferuri voluntare

30

37.10.50

40,00

2,40

42,40

IV. SUBVENȚII

31

00.12

457,00

0,00

457,00

Subvenții de la alte administrații

32

43.10

457,00

0,00

457,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții pentru instituții publice

33

43.10.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

34

43.10.10

432,00

0,00

432,00

TOTAL CHELTUIELI

35

279.556,55

41,00

279.597,55

CHELTUIELI CURENTE

36

01

279.556,55

41,00

279.597,55

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

37

10

110.965,05

0,00

110.965,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

168.387,35

41,00

168.428,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

40

59

184,15

0,00

184,15

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

41

50.10

4.918,00

0,00

4.918,00

Alte servicii publice generale

42

54.10

4.918,00

0,00

4.918,00

CHELTUIELI CURENTE

43

01

4.918,00

0,00

4.918,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

2.585,00

0,00

2.585,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

2.333,00

0,00

2.333,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

46

54.10.10

4.918,00

0,00

4.918,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCÎAL-CULTURALE

47

64.10

274.638,55

41,00

274.679,55

Invatamant

48

65.10

26.431,41

0,00

26.431,41

CHELTUIELI CURENTE

49

01

26.431,41

0,00

26.431,41

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

50

10

2.000,56

0,00

2.000,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51

20

24.407,20

0,00

24.407,20

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

52

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

53

59

3,65

0,00

3,65

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

54

65.10.03

14.460,03

0,00

14.460,03

Invatamant preșcolar

55

65.10.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

Invatamant primar

56

65.10.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

Invatamant secundar

57

65.10.04

8.031,71

0,00

8.031,71

invatamant secundar inferior

58

65.10.04.01

1.131,78

0,00

1.131,78

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

învatamant secundar superior

59

65.10.04.02

6.621,83

0,00

6.621,83

învatamant profesional

60

65.10.04.03

278,10

0,00

278,10

învatamant postlicea!

61

65.10.05

603,59

0,00

603,59

Servicii auxiliare pentru educație

62

65.10.11

3.336,08

0,00

3.336,08

Internate si cantine pentru elevi

63

65.10.11.03

3.336,08

0,00

3.336,08

Sanatate

64

66.10

245.380,14

0,00

245.380,14

CHELTUIELI CURENTE

65

01

245.380,14

0,00

245.380,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66

10

105.964,49

0,00

105.964,49

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67

20

139.235,15

0,00

139.235,15

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

68

59

180,50

0,00

180,50

Din total capitol

Servicii medicale in unitari sanitare cu paturi

69

66.10.06

245.380,14

0,00

245.380,14

Spitale generale

70

66.10.06.01

245.380,14

0,00

245.380,14

Cultura, recreere si religie

71

67.10

2.340,00

41,00

2.381,00

CHELTUIELI CURENTE

72

01

2.340,00

41,00

2.381,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

73

10

415,00

0,00

415,00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

74

20

1.925,00

41,00

1.966,00

Din total capitol

Servicii culturale

75

67.10.03

2.340,00

41,00

2.381,00

Instituții publice de spectacole si concerte

76

67.10.03.04

1.490,00

41,00

1.531,00

Case de cultura

ni

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

78

68.10

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI CURENTE

79

01

487,00

0,00

487,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

80

20

487,00

0,00

487,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

81

68.10.04

487,00

0,00

487,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

82

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

83

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

84

68.10.06

0,00

0,00

0,00

DENUMiREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

85

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

86

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

87

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

88

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

12.219,35

2.723,72

14.943,07

TOTAL VENITURI

2

00.01

12.219,35

2.723,72

14.943,07

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

2.429,66

0,00

2.429,66

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

2.429,66

0,00

2.429,66

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

2.429,66

0,00

2.429,66

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6 :

37.10

2.429,66

0,00

2.429,66

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

2.429,66

0,00

2.429,66

11. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

85,00

451,80

536,80

Venituri din valorificarea unor bunuri

9

39.10

85,00

451,80

536,80

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

85,00

0,00

85,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

11

39.10.50

0,00

451,80

451,80

IV. SUBVENȚII

12

00.12

8.004,85

334,89

8.339,74

Subvenții de la bugetul de stat

13

42.10

0,00

334,89

334,89

Subvenții de Ia bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

14

42.10.39

0,00

334,89

334,89

Subvenții de la alte administrații

15

43.10

8.004,85

0,00

8.004,85

Subvenții de Ia bugetul loca! pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

16

43.10.14

6.604,71

0,00

6.604,71

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

17

43.10.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

18

45.10

1.699,84

1.937,03

3.636,87

Fondui European de Dezvoltare regionala

19

45.10.01

1.699,84

1.937,03

3.636,87

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

20

45.10.01.01

1.699,84

1.937,03

3.636,87

TOTAL CHELTUIELI

21

12.219,35

2.723,72

14.943,07

CHELTUIELI CURENTE

22

01

439,78

2.271,92

2.711,70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABÎLE (FEN) POSTADERARE

23

56

439,78

2.271,92

2.711,70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24

70

11.779,57

451,80

12.231,37

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

25

71

11.779,57

451,80

12.231,37

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26

50.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii publice generale

27

54.10

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

28 :

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

29

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

30

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

31

54.10.10

150,00

0,00

150,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

32

64.10

10.819,21

2.723,72:

13.542,93

Invatamant

33

65.10

212,50

0,00

212,50

CHELTUIELI CURENTE

34

01

38,00

0,00

38,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

35

56

38,00

0,00

38,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

36

70

174,50

0,00

174,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

37

71

174,50

0,00

174,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

38

65.10.03

0,00.

0,00

0,00

invatamant preșcolar

39

65.10.03.01

0,00

0,00

0,00

invatamant primar

40

65.10.03.02

0,00

0,00

0,00

invatamant secundar

41

65.10.04

212,50

0,00

212,50

invatamant secundar inferior

42

65.10.04.01

0,00.

0,00

0,00

invatamant secundar superior

43

65.10.04.02

212,50

0,00

212,50

Invatamant profesional

44

65.10.04.03

0,00'

0,00

0,00

Invatamant postliceal

45

65.10.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

46

65.10.11

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

47

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

Sanatate

48

66.10

10.451,71:

2.723,72

13.175,43

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

49

01

401,78

2.271,92

2.673,70

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

50

56

401,78

2.271,92

2.673,70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51

70

10.049,93

451,80

10.501,73

TITLUL XI ACTIVE MEFINANCIARE

52

71

10.049,93

451,801

10.501,73

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

53

66.10.06

10.451,71

2.723,72

13.175,43

Spitale generale

54 .

66.10.06.01

10.451,71

2.723,72

13.175,43

Cultura, recreere sî religie

55

67.10

155,00

0,00

155,00

CHELTUIELI CURENTE

56

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

57

70

155,00

0,00

155,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

58

71

155,00

0,00

155,00

Din total capitol

Servicii culturale

59

67.10.03

155,00

0,00

155,00

instituții publice de spectacole si concerte

60

67.10.03.04

155,00

0,00

155,00

Case de cultura

61

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

62

69.10

1.250,14

0,00

1.250,14

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

63

70.10

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

64

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Din total capitol

Locuințe

67

70.10.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

68

70.10.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

69

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

70

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

71

98.10

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

DEFICIT

72

99.10

0,00

0,00

0,00

PRIMAR,

SEF SERVICIU BUGET,


NICOLAE ROBU
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

sc 2014-


Anexa 1a/1


PROGRAM DEZVOLTARE 2014

INVESTIT!!mii iei

Rectificare 5 cu amendament

HCL /

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

TOTAL GENERAL

107.291,55

1.250,14

8.116,33

1.329,08

7.020,00

89.576,00

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

21.604,23

4,78

2,89

0,00

0,00

21.596,56

LUCRĂRI NO1-B

37.589,93

1.245,36

8.113,44

0,00

7.020,00

21.211,13

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. - C

48.097,39

0,00

0,00

1.329,08

0,00

46.768,31

TOTAL GENERAL:

107.291,55

1.250,14

8.116,33

1.329,08

7.020,00

89.576,00

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și

Acțiuni Externe

2.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,95

51.02.01.03 Autorități executive

2.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,95

C. Dotări independente și alte investiții

2.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,95

b. Dotări independente

1.955,95

0,00

0,00

0,00

0,00

1.955,95

Dotări direcția Fiscala

337,85

0,00

0,00

0,00

0,00

337,85

Dotări Primărie

1.618,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.618,10

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice qenerale

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

C. Dotări independente si alte investiții

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

b.Dotări independente

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Dotări

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și

1.122,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.122,46

61.02.03.Ordine publică

1.122,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.122,46

61.02.03.04 Poliție locala

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,34

C. Dotări independente și alte investiții

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,34

b.Dotări independente

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,34

Dotări *

730,34

0,00

0,00

0,00

0,00

730,34

61.02.05. Protecție Civilă

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

C. Dotări independente și aite investiții

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

b. Dotări independente

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

Dotări

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

Capitolul 65.02 învățământ

5.736,53

0,00

0,00

174,50

0,00

5.562,03
DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AIVI KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

738,43

0,00

0,00

0,00

0,00

738,43

65.02.03.01. învățământ preșcolar

738,43

0,00

0,00

0,00

0,00

738,43

A. Lucrări m continuare

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

Extindere Grădiniță PP 26

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

B. Lucrări noi

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400, 00Ș

Extindere Grădiniță PP 33

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Extindere grădiniță PP 22

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C.Dotări independente și alte investiții

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,00

b. Dotări independente

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,00

Achiziție imobile cu destinație de grădiniță

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Dotări grădiniță PP 38

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de p re fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI +PT Eficientizare energetica grădinițe

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

65.02.04 învățământ secundar

4.998,10

0,00

0,00

174,50

0,00

4 823,60

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

1.047,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.047,84

C. Dotări independente și alte investiții

1.047,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.047,84

b. Dotări independente

662,84

0,00

0,00

0,00

0,00

662,84

Dotări

662,84

0,00

0,00

0,00

0,00

662,84

c. Cheltuielii pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

385,00

Expertiza+DALI+PT Etajare parțiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Expertiza+SF+PT+ AC Extindere școala

P+2E, Gen.16

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

DALl+PT Reabilitare acoperiș Gen.7

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,005

SF+PT Construire sala sport la Școala

Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.25

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.19

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Expertiza +DALRPT Reabilitare Sala Sport

Sc. Gen. 18

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

5

2

3

4

5

7        |

DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

3.950,26

0,00

0,00

174,50

0,00

3.775,76

B. Lucrări noi

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2009

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C. Dotară independente și alte investiții

3.650,26

0,00

0,00

174,50

0,00

3.475,76

b. Dotări independente

2.982,46

0,00

0,00

174,50

0,00

2.807,96

Dotări

1.982,46

0,00

0,00

174,50

0,00

1.807,96

Achiziții imobile licee Mun. Timișoara

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,001

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabUitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

667,80

0,00

9,00

0,00

0,00

667,80

DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009

20,86

0,00

0,00

0,00

0,00

20,86

DALI -î- PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009

82,13

0,00

0,00

0,00

0,00

82,13

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009

17,45

0,00

0,00

0,00

0,00

17,45

SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V.Țepeș

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT reabilit.acoperiș Lic.Silvic

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

SF+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V.Țepeș

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00|

15,oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

PT+DALI reabilitare corp A Liceul W

Shakespeare str. LL.Caragiale nr.6

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF+PT Construire spatii învatamant si utilitati

Liceul Lenau str.Oituz

158,38

0,00

0,00

0,00

0,00

158,38

SE Construcție corp nou P+3E pt. Liceul

G.Moisil - P-ta Balcescu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Expertiza* DALI*PT Lic. Moisil , corp str, Gh.Doja

49,98

0,00

0,00

0,00

0,00

49,98

Expertiza* SF*PT extindere corp cladie școala cu corp S*P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

DALI+PT reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu

112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,00

Capitolul 66.02 Sănătate

21.706,27

0,00

5.000,00

999,58

0,00

15.706,69

66.02.06 Spitale

21.426,27

0,00

5.000,00

999,58

0,00

15.426,69

B. Lucrări noi

10.310,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.310,00

Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis

Turcanu"din Timișoara ,str. I, Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

11.116,27

0,00

0,00

999,58

0,00

10.116,69

b. Dotări independente

10.181,73

0,00

0,00

999,58

0,00

9.182,15

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

3.496,00

0,00

0,00

261,50

0,00

3.234,50

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

6.545,73

0,00

0,00

678,08

0,00

5.867,65

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

140,00

0,00

0,00

60,00

0,00

80,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

934,54

0,00'

0,00

0,00

0,00

934,54

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7        I

PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

66,36

0,00

0,00.

0,00

0,00

66,36

PT Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoffiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L, Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

33,18

0,00

0,00

0,00

0,00

33,18

SF/DALI+PT stație epurare si instalații abur la

Sp.V.Babeș, G.Adam 13

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

PT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

Spor de putere 50% la rețeaua electrica + refăcut instalații electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00j

66,02.08 Servicii de sanatate publica

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280, Sol

C. Dotări independente și alte investiții

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

b. Dolari independente

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

Dotări aparatura medicala

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

9.716,60

0,00

0,00

155,00

0,00

9,561,60

67.02.03.04 instituții publice de spectacole și concerte

1.148,80

0,00

0,00

155,00

0,00

993,80

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.148,80

0,00

0,00

155,00

0,00

993,80

b. Dotări independente

1.078,80

0,00

0,00

155,00

0,00

923,80

Dotări Teatrul German

870,00

0,00

0,00

70,00

0,00

800,00

Dotări Teatrul Maghiar

123,80

0,00

0,00

0,00

0,00

123,801

Dotări Filarmonica

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

o,oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET |

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

c. Cheltuielii pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor sî a altor studii aferente obiectivelor de investiții

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

67.02.03,06 Casa de cultură

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C. Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări independente

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări Casa de Cultura

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

67.02.05.01 Sport

6.328,38

0,00

0,00

0,00

0,00

6.328,38|

A. Lucrări în continuare

5.764,40

0,00

0,00

0,00

0,00

5.764,40

Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013

4.737,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4.737,90

Reabilitare construcții,instalații si extindere la

Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011

1.026,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026,50

C. Dotări independente și alte investiții

563,98

0,00

0,00

0,00

0,00

563,98

Studii și proiecte

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

Concusde idei+SF+PT Sală Polivalentă

(15,000 locuri - cofinantare CNI)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Dotări independente

163,98

0,00

0,00

0,00

0,00

163,98

Sistem control acces bazin inot Complex

Bega

73,98

0,00

0,00

0,00

0,00

73s98

Dotări Sala Jude

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

67,02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

2.159,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.159,42|

A. Lucrări în continuare

18,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18,79

Clădire educaționala multifuncționala la

Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Amenajare loc de joaca Iorgovanului HCL

265/2010

8,79

0,00

0,00

0,00

0,00

8,79

B. Lucrări noi

1.400,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada

Lămâiței HCL 260/29.06.2010

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice) HCL

J249/2012

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

C. Dotări independente și alte investiții

740,63

0,00

0,00

0,00

0,00

740,6s|

b. Dotări independente

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00|

Dotări Parcul Copiilor "Ion Creanga"

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Achiziție aplicație " Energy Management System" EMS

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabUitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

608,63

0,00

0,00

0,00

0,00

608,63

SF+PT împăduriri noi in municipiul Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

82,85

0,00

0,00

0,00

0,00

82,85

SF-s-PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersecție cu str. Holdelor Timișoara

37,20

0,00

0,00

0,00

0,00

37,20

DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic)

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

SF+PT 4-CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică

66,96

0,00

0,00

0,00

0,00

66,96

SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la

Grădina Zoologică

63,62

0,00

0,00

0,00

0,00

63,62

ÎRealizare registru spatii verzi

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Iconcurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT+ Pistă skateboard

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența

Socială

399,15

0,00

0,00

0,00

0,00

399,15

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

C. Dotări independente și alte investiții

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

b. Dotări independente

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Dotări Căminul pentru persoane vârstnice

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,001

C. Dotări independente și alte investiții

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

Dotări independente

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

co c

£1 |

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiîlorde fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

334,15

0,00

0,00

0,00

0,00

334,15

68.02.15.01 Ajutor social

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

C. Dotări independente și alte investiții

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

b. Dotări independente

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

C Dotări independente și alte investiții

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

Dotări independente

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

Dotări Cantina de Aj. Social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

35.656,66

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

24.270,19

70.02.03 Locuințe

21.438,73

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

10.052,26

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

21.438,73

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

10.052,26

A.Lucrari în continuare

7,67

4,78

2,89

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Gavrii Musîcescu nr.

1A, bl. 15/2

3,04

3,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

2,89

0,00

2,89

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

1,74

1,74

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

14.704,45

1.245,36

3.113,44

0,00

7.020,00

3.325,65

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013

1.988,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.988,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara (KfW)

8.267,65

0,00

0,00

0,00

7.020,00

1.247,65

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

788,73

222,49

556,24

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică str. Coriolan Bredîceanu, nr.13-15

448,02

125,15

312,87

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

479,08

134,02

335,06

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

630,58

177,30

443,28

0,00

0,00

10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

—1

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

196,62

53,32

133,30

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

704,40

198,40

496,00

0,00

0,00

10,001

|Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

507,07

142,02

355,05

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

241,62

66,18

165,44

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

452,68

126,48

316,20

0,00

0,00

10,00

C. Dotări independente și alte Investiția

6.726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

6.726,61

b. Dotări independente

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Achiziție imobile HCL 597/2013

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

726,61

Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara HCL 150/2012

596,87

0,00

0,00

0,00

0,00

596,87

Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuințe in Mun.Timișoara)

4,96

0,00

0,00

0,00

0,00

4,96

DALI+PT Reabilitare termica clădiri -proiectare obiective Municipiul Timișoara

67,21

0,00

0,00

0,00

0,00

67,21

Asistenta tehnica la 72 imobile

57,57

0,00

0,00

0,00

0,00

57,57

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

2.467,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2.467,88

70.02.05.01 Alimentări cu apă

2.467,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2.467,88

A. Lucrări în continuare

1.892,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.892,38

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lil, HCL 467/2010

1.046,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.046,52

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

845,86

0,00

0,00

0,00

0,00

845,86

B. Lucrări noi

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

PT + Execuție fântână ornamentală str. Aștrilor HCL 201/2014

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

C. Dotări independente și alte investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,50

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,501

SF- Execuție Fântână ornamentală str. Aștrilor

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5,50]

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

SE Execuție fântâni ornamentale in Mun.

Timișoara

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

SF+PT Alimentare cu apa industriala prin foraje publice

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Extinderi rețele apa -canal in municipiul Timișoara

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

SF+PT Execuție fântâni publice forate in

Mun. Timișoara

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

rurale

5.628,24

0,00

0,00

0,00

0,00

5.628,24

A. Lucrări în continuare

5.290,74

0,00

0,00

0,00

0,00

5.290,74

Extindere rețele iluminat public zona de nord,

HCL 139/2005

2.604,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.604,87

Extindere rețele iluminat public zona de sud,

HCL 139/2005

2.685,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.685,87

C. Dotări independente și alte investiții

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

Studii și proiecte

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6.121,8'1

0,00

0,00

0,00

0,00

6.121,81

B. Lucrări noi

2.918,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.918,50

Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității din municipiul Timișoara HCL 358/18.06.2013

2.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012

98,50

0,00

0,00

0,00

0,00

98,50

Deviere canale de desecare zona Parc

Industrial Freidorf HCL 364/2014

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

Reabilitarea racord canalizare imobil Plavosin nr. 21- documentație tehnica si execuție

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C.Dotări Independente șî alte investiții

3.203,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3.203,31

b. Dotări independente

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

TOTEM P-ta losefin

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

c. Cheltuieb pentru elaborarea studiilor de prefezabiiitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.093,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3.093,31

PUZ Director zona stadion

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,00

PUZ Piața 700

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ Director zona de agrement vest

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

PUZ director Complex Studențesc

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Proiect tehnic Chioșc Presa

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

PUZ Calea Aradului (fosta unitate militară), pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ str. Dimineții (Comuna Giroc) pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Creștere în Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic"

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

SF+PT racordare la rețea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara"

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2,24

Expertiză și restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timișoarei

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

25,60

0,00

0,00

0,00

0,00

25,60

DALI-i- DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al orașului Timișoara

(Cetate II)

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

DALI -s-DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic" Corso" Timișoara, parte a Patrimoniului Cultural Național

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IPUZ Viabilizăre/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creștere Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00|

100, oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

SF+PT Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creștere Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de sărăcie

52,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de

Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (ITI)

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,001

SF+PT Pasaje pietonale peste Bega

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUG Municipiul Timișoara

738,47

0,00

0,00

0,00

0,00

738,47

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Dotări independente

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Achiziția si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAȘ" si amplasarea acesteia in Mun. Timișoara

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Capitolul 84.02 Transporturi

29.141,93

0,00

0,00

0,00

0,00

29.141,93

84.02.03 Transport rutier

29.141,93

0,00

0,00

0,00

0,00

29.141,93

84.02.03.02 Transportul în comun

11.843,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.843,40

C. Dotări independente și alte investiții

11.843,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.843,40

b.Dotări independente

11.282,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.282,40

Mașini, echipamente si mijloace de transport

11.282,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.282,40

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

7.614,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.614,40|

Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 206/2014

168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,00

Achiziție autobuze de capacitate mica

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Reabilitare tramvaie

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000, OO]

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilîtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561,00

Studii si proiecte Primărie

365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale Inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

SF(actualîzare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 3, C. Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF(actuaîizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 4, Bv. Cetății

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5r0°|

5,Oo|

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, C. Bogdanestilor

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200, Ool

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo.Str. Alunis, Str. Drubeta

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 8, Str. Ardealul

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 9, str. îoan Slavici, Str. Polona

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu de circulație la nivelul Polului de Creștere Timișoara (Plan de mobilitate)

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

Studii si proiecte

196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,00

SF+PT Amenajare alveole

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea

Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SPF + SF+PT Statie intermodala Dambovita

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

1.080,87

0,00

0,08

0,00

0,00

1.080,87

A. Lucrări în continuare

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL

361/2011

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

B. Lucrări noi

149,60

0,00

0,00

0,00

0,00

149,60

Pasaj JIUL HCL 580/2013

149,60

0,00

0,00

0,00

0,00

149,60

C. Dotări independente și alte investiții

926,32

0,00

0,00

0,00

0,00

926,32

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

926,32

0,00

0,00

0,00

0,00

926,32

SF+PT Pasaj Jiul

84,74

0,00

0,00

0,00

0,00

84,74

SF+PT Pasaj Popa Șapca

84,74

0,00

0,00

0,00

0,00

84,74

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

84,34

0,00

0,00

0,00

0,00

84,34

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

68,50

0,00

0,00

0,00

0,00

68,50

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

DALI+PT Reabilitare Podul Muncii

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str.

Crizantemelor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Construire Pod peste Bega

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul 1 de circulație și reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piața Victoriei)

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

84.02.03.03 Străzi

16.217,66

0,00

0,00

0,00

0,00

16.217,66

A. Lucrări în continuare

8.347,87

0,00

0,00

0,00

0,00

8.347,87

Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

3.768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.768,00

Reamenajare geometrie intersecție P-ta

Balcescu HCL46/2012

673,23

0,00

0,00

0,00

0,00

673,23

Amenajare legătură între str. Torac și Calea SI

1.004,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.004,98

Amenajare anul 1848 HCL40/2011

15,15

0,00

0,00

0,00

0,00

15,15

Amenajare Zona Câmpului HCL 39/2011

2.113,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2.113,58

Amenajare str. Gh. Cotoșman HCL 41/2011

772,93

0,00

0,00

0,00

0,00

772,93

B. Lucrări noi

6.917,38

0,00

0,00

0,00

0,00

6.917,381

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Amenajare str. Chimistilor

300,00

0,00

0,00.

0,00

0,00

300,00

Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010

2.879,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2.879,12

Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011

408,85

0,00

0,00

0,00

0,00

408,85

Amenajare zona Weismuller-Laurențiu

Nicoară HCL 278/2011

1.361,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.361,60

PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009

257,81

0,00

0,00

0,00

0,00

257,81

PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL

262/2009

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

Drum de legătură C. Buziasuiui - str.

Siemens, sens giratoriu Calea

Buziasului;parcare publica.HCL 579/2013

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

952,41

0,00

0,00

0,00

0,00

952,41

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabiiitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

952,41

0,00

0,00

0,00

0,00

952,41

Alte studii și proiecte

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT Lărgire 4 benzi Calea Martirilor

76,50

0,00

0,00

0,00

0,00

76,50

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

SF+PT Parcarî supraterane

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

20'14

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol 1, de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Reșița: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alia a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parii, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rând de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si clădiri.

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic).

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spațiu legătură dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orașului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei.

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+PT str. Chimistilor

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel

Pâunescu - Podeanu

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

SF-j-PT Drum de legătură C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica

60,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60,91

* Suma comunicata de către Direcția Economica

Verificat,

//DIRECTOR DIRECȚIA DE^/OLTAR

Aurelia

întocmit, XȚȚ | CONSILIER SERVICIUL PFL^N Luminița TOMA V


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014- 2 3 W/

PROGRAM DEZVOLTARE 2014

Rectificare 5 cu amendament HCL /

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

V al oare proiect 2014

Buget de

Stat

Buget EU

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

i »        .....

3

4

TOTAL GENERAL I

381.077,27

313.558,10

43.402,15

200.334,70

TOTAL GENERAL II

381.077,27

313.558,10

43.402,15

200.334,70

| LUCRĂRI ÎN CONTINUARE-A

332.219,18

272.630,01

37.630,96

173.489,25

LUCRĂRI NOI-B

48.858,09

40.928,09

5.771,19

26.845,45

ȚOȚĂL GENERAL CHELȚUIELț222

5<381Ț)77j27

313.558,10

f'W4(T2Ț5

200.334,70

Capitolul 65.02 învățământ

559,80

559,80

66,97

479,96

65.02.04 învățământ secundar

559,80

559,80

66,97

479,96

65.02.04.02 învățământ secundar superior

559,80

559,80

66,97

479,96

|A. Lucrări în continuare

77,80

77,80

9,66

64,90

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timișoara |hCL161/23.10.2012

24,80

24,80

2,86

18,70

(Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23.10.2012

53,00

53,00

6,80

46,20

Anexa la/2

APROBAT^;

PRlĂlAR ,;V

' )iae


Nicolafe ROȘU' >.


’t

r.Ă


SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

10

ii

18.504,57

1.373,02

5.462,83

112.000,00

7.737,57

6.112,34

4.654,66

1.373,02

5.462,83

66.146,15

45.853,85

4.704,44

5.816,12

4.654,66

1.373,02

635,81

58.216,15

45.698,77

3.033,13

296,22

0,00

0,00

4.827,02

7.930,00

155,08

7.737,57

4^-112^4

SA654;66

1.373,02

5.462,83

66.146,15

45.853,85

12,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

Buget EU

o

1=2+8+10

2=34-4+5+6+7+9+

3

4

B. Lucrări noi

482,00

482,00

57,31

415,06

Dezvoltarea creați vitalii și capacității de inovare prin abordări interdîscipîinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, |(FSE) I-ICL 323/2014

242,00

242,00

28,79

208,37

Dezvoltarea creativitalii și capacității de inovare prin abordări interdîscipîinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timișoara (FSE) IICL 406/2014

240,00

240,00

28,52

206,69

Capitolul 66.02 Sănătate

9.200,53

9.200,53

1.231,99

7.802,69

66.02.06 Spitale

9.200,53

9.200,53

1.231,99

7.802,69

|â. Lucrări în continuare

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

Dezvoltarea unui sistem regional trans frontal ier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor 1 Letale in aria Timișoara-Varset HCL 1184/24.04,2012

6.526,83

6.526,83

844,87

5.524,15

Prenatal Diagnosis Networek (SCM)

401,78

401,78

52,23

341,51

|B. Lucrări noi

2.271,92

2.271,92

334,89

1.937,03

SURSEDE^'fÎ^ntĂ'rE-—   1

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

10

11

9,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,66

0,00

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

3

4

Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnaționala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala/HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR)

2.271,92

2.271,92

334,89

1.937,03

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

279,45

279,45

41,43

221,65

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

239,45

239,45

41,43

191,65

A. Lucrări în continuare

239,45

239,45

41,43

191,65

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA)

239,45

239,45

41,43

191,65

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

40,00

40,00

0,00

30,00

|a. Lucrări în continuare

40,00

40,00

0,00

30,00

Io abordare inclusa dc la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

40,00

0,00

30,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența

Socială

12.455,31

10.130,51

1.498,74

6.822,88

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite 1FC

Avans

pentru derulare

Contribuție proprie

Conlr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

16,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00|

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 [

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

2.324,80

874,06|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite II-C

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheli. Neeligibile (inclusiv

TVA)

G

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

8

9

10

ti

68.02,06 Asistenta sociala pentru familie si

copii

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

A. Lucrări în continuare

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

| Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL

|l 30/28.09.2012

3.828.04

2.747,16

484,39

2.205,15

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung" Timișoara HCL |293/2011

2.152,49

2.152,49

301,05

1.370,48

34,11

41,64

405,21

0,00

0,00

0,00

0,00

| Reabilitarea Serviciului pentru Protecția

ICopilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR

1.303,56

1.303,56

153,22

697,53

17,36

229,26

206,19

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

A. Lucrări în continuare

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane lara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare nublica

145.306,51

120.073,94

14.882,02

68.031,13

5.745,00

1.219,87

2.826,60

1.373,02

4.874,12

23.859,55

22.495,20

70.02.03 Locuințe

18.545,87

18.531,85

1.915,34

8.753,49

3.025,37

296,22

0,00

14,02

4.541,43

0,00

0,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

18.545,87

18.531,85

1.915,34

8.753,49

3.025,37

296,22

0,00

14,02

4.541,43

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

1 0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2—3+4+S+6+7+9+

3

4

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie”, inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014

51,42

37,40

0,00

28,05

B. Lucrări noi

18.494,45

18.494,45

1.915,34

8.725,44

"Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/Iună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27. b!4C2; b-dul I.C.

Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B~ dul C. Torontaiului nr. 15, Sc. A+B+C)

5.643,88

5.643,88

573,38

2.612,08

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontaiului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr.14. Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57)

4.477,48

4.477,48

471,53

2.148,07

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget

Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

10

11

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

3.016,02

296,22

0,00

0,00

4.541,43

0,00

0,00

530,91

83,70

0,00

0,00

1.843,81

0,00

0,00

873,20

55,74

0,00

0,00

928,94

0,00

0,00|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună’’-1'aza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțlu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37. Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

8.373,09

8.373,09

870,43

3.965,29

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării [comunale

126.760,64

101.542,09

12.966,68

59.277,64

A. Lucrări în continuare

126.760,64

101.542,09

12.966,68

59.277,64

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

41.847,98

32.536,21

4.642,95

21.136,49

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

50.042,52

39.487,34

5.590,75

25.403,56

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna D um brav ita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010

2.154,62

2.154,62

119,77

545,61

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC. HCL 425/2010

3.878,37

3.878,37

261,74

1.192,37

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite 1FC

Avans

pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pi. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheli.

Neeligibile (inclusiv TVA)

5

6

7

8

9

10

li

i.611,91

156,78

0,00

0,00

1.768,68

0,00

0,00

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

67,69

0,00

806,31

0,00

0,00

9.311,77

5.882,77

1,07

0,00

8,93

0,00

0,00

10.555,18

8.483,03

332,69

504,48

319,38

0,00

332,69

0,00

0,00

1.454,11

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3+-!+5+6+7+9+

3

4

jCenlru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul

Automotive, HCL 179/2012

13.357,83

11.536,56

819,57

3.733,62

î Modernizarea stațiilor de transport public lintermodal Ia nivelul Polului de Creștere (Timișoara HCL 218/2012

9.595,23

7.423,90

977,65

4.450,67

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012

5.182,93

3.940,79

554,25

2.523,17

Speeding every european digital SEED HCL

37/2012

701,16

584,30

0,00

292,15

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

[74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor

1 reziduale

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

|A. Lucrări în continuare

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

[Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

[Capitolul §1.02 Combustibili si energie

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

[§1.02.06 Energie termică

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

|A. Lucrări în continuare

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

5

6

7

8

9

10

H

508,90

19.89

244,28

0,00

0,00

1.821,27

6.210,30

0,22

74,40

1,86

0,00

0,00

2.171,33

1.919,10

62,80

52,70

747,87

1.242,14

0,00

0,00

0,00

292,15

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00|

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

Retehn ologi zarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

84.02.03 Transport rutier

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

J84.02.03.02 Transportul în comun

144.476,66

104.514,86

18.417,02

83.907,79

|A. Lucrări în continuare

116.866,94

84.835,14

14.953,37

68.139,87

{Trafic management si supraveghere video

|HCL 98/14.09.2012

60.791,93

43.506,93

7.674,47

34.937,35

1 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița hAccesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara — Dumbrăvița) HCL 187/28.02.2012

22.639,62

17.009,62

3.002,20

13.667,23

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str. Ștefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012

33.347,41

24.230,61

4.276,70

19.469,30

ÎAdressing Challenges Sustainable Mobility

Planning CH4LLENGE

87,98

87,98

0,00

65,99

B. Lucrări noi

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

SURSE DE FINANȚARE

Buget locui

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheii.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

10

H

608.00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

29,47

0,00

0,00

0,00

588,71

39.961,80

1.571,87

21,99

0,00

0,00

0,00

303,12

32.031,80

1.416,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.285,00

895,11

0,00

0,00

0,00

0,00

303,12

5.630,00

37,07]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.116,80

484,611

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08j

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE                — —|

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție

proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timîsoara-Ghiroda)

27.609,72

19.679,72

3.463.65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

|84JD2.03.01 Drumuri si poduri

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

]A. Lucrări în continuare

45.666,48

45.666,48

6.516.86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

Amenajare    Complex    rutier    zona

Michelangelo etapa I HCL356/2011

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

84.02.03.03 Străzi

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

jA. Lucrări în continuare

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0.00

0,00|


d

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA Smaranda HARACfaU

Ad

Verihcat,          \

SEF SERVICIUL PROIECTE CEJ

FINANȚARE LOCALĂ, RFGION ^EĂ ȘI

NAȚIONALĂ; . Vj

Gabriela BIGA '

/DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE ș

Aurelia JUN1E

N \


întocmit,

CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ

z^NTLininita TOMA


MUNICIPIUL TIMISOARA

.2014


APROBAT,

P R I M A R, NICOLAE ROBU


DIRECTIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC2014 -         /

REFERAT

privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timișoara pe anul 2014

Având în vedere:

  • -  Referatele Direcției de Mediu cu nr. SC 2014 - 23795/09.09.2014 privind redistribuirea sumelor; SC 2014-23797/09.09.2014, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement”, respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 74.02.05.01 „Salubrizare”;

  • -  Adresa Directiei Comunicare cu nr. SC 2014 - 23598/05.09.2014 de disponibilizare a sumei de 16,00 mii lei de la cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”, respectiv transferul sumei la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”;

  • -  Adresa nr. 2447/04.09.2014 a Teatrului Maghiar de disponibilizare a sumei de 169,00 mii lei, prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul XI - active nefinanciare, la titlul II - Bunuri si servicii, respectiv de suplimentarea sumei prevazute la cap. 67.10.03.04 - venituri proprii, titlul II - Bunuri si servicii;

  • -  Adresa nr. SC 2014 - 23380/03.09.2014 a Directiei Tehnice de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi”;

  • -  Adresa nr. 124295/03.09.2014 a Directiei de Evidenta a Persoanelor de redistribuire a sumei prevazute la cap. 54.10 „Alte servicii publice generale”, de redistribuire a sumelor prevazute la titlul II - bunuri si servicii;

  • -  Adresa nr. 5835/09.0.2014 a Directiei Politiei Locale de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 61.02 „Ordine Publica si Siguranta Nationala”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv de suplimentare cu aceeasi suma la titlul XI - active nefinanciare;

- Referatul Directiei Institutii Scolarea,Medicale,Baze Sportive si Culturale privind disponibilizarea sumei de 2.000 miilei de la capitolul 67.02.05.01 ,sectiunea de dezvoltare.

- Referatul SC 2014/23784/08.09.2014 Directiei Institutii Scolare, Medicale, Baze Sportive si Culturale privind redistribuirea sumei de 1.000 mii la capitolul 65.02.” Invatamant”prevazute in Programul de investitii.

- Referatul SC 2014-23342, privind rectificarea listei de investitii a Directiei de Evidenta a Persoanelor.

- Refertul SC 2014-23860-09.09.2014 Directiei de dezvoltare ,privind includerea in programul de dezvoltare obiectivul Reabilitarea racordului de canalizare imobil str.Plavosin,nr.21-documentatie tehnica si executie;

- Referatul SC 2014-23750/08.09.2014 a privind includerea in programul de dezvoltare a obiectivului „Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara”.

- Referatul nr SF -1765/07.08.2014 Directiei Economice ,Serviciul Financiar privind includerea in Programul de dezvoltare a proiectului „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2014;

Anexa nr.2 - Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014;

Anexa nr. 4 - Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET

SMARANDA HARACICU


STELIANA STANCIU


AVIZAT JURIDIC

SECRETAR

IOAN COJOCARI

Cod FP 53 - 01,


Ver. 1