Hotărârea nr. 413/2014

413/04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire
Hotararea Consiliului Local 413/04.08.2014
privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-18.294 /14.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform adreselor primite de la Serviciul Achiziţii Publice nr. SC2014-13227/06.06.2014 şi SC2014-13227/18.06.2014 cu privire la modificarea contractului-cadru;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 - privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu excepţia duratei contractului de delegare a gestiunii (1 an), celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 128/11.03.2014, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Serviciului Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achiziţii Publice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA DE MEDIU

SERVICIUL AVIZE MEDIU

BIROUL SALUBRIZARE

COMPARTIMENT GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ DERATIZARE,DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE

SC2014- 18.294 / 14.07.2014

REFERAT

privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 s-a aprobat modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și documentația de atribuire.

Prin Anexa nr. 3 parte integrantă din hotărârea mai sus menționată s-a aprobat Contractul-cadru privind delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, prin concesiune.

Conform adreselor primite de la Serviciul Achiziții Publice nr. SC2014-13227/06.06.2014 și SC2014-13227/18.06.2014 cu privire la modificarea contractului-cadru aprobat prin hotărârea mai sus menționată, se impune a fi completat astfel încât să se regăsească în conținutul său toate prevederile din H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: - salubrizare.

Având în vedere cele expuse mai sus

PROPUNEM:

- aprobarea modificării Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire, conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 rămân neschimbate.

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


P. SECRETAR Simona Drăgoi

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian Bere-Semeredi

ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Daniel Coraș

ȘEF BIROU SALUBRIZARE

Adina Bumbu

RESPONSABIL C.G.P.C.D.D.D.

Victor Cătălin Birda

AVIZAT JURIDIC

Alin Stoica

Anexa la H.C.L. nr. 413 din 04.08.2014

CONTRACT-cadru

de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj, prin concesiune

CAPITOLUL I

PĂRȚI CONTRACTANTE

9

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1, județul Timiș cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Smaranda Haracicu - Director Direcția Economică, în calitate de concedent

Și

S.C. ............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea , str........ nr.......,

sectorul/județul , înmatriculată la registrul comerțului cu nr......., cod unic de înregistrare

......, cont nr......., deschis la ......., titulară a Licenței nr........ din ......., emisă de ......., reprezentată de , având funcția de ........ și de , având funcția de , în calitate de

concesionar

au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotărârii de aprobare a atribuirii contractului de delegare nr................ din data de .............................., adoptată de catre Consiliul Local al

Municipiului Timișoara în baza procedurii de .................................................... organizată în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII GENERALE

9

1. Anexele contractului

Art. 1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe:

 • a) Caietul de sarcini al serviciului și anexele care fac parte integrantă din acesta;

 • b) Regulamentul serviciului de salubrizare (H.C.L. nr. 53/18.12.2007 cu modificările șicompletările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare)

 • c) Tarifele pentru activitatea concesionată conform ofertei declarată câștigătoare;

 • (2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeași valoare contractuală între părți ca și dispozițiile cuprinse în contract. Împreună constituie documentele delegării prin concesiune.

 • (3) Categorii de bunuri utilizate de concesionar în derularea contractului:

 • a)  bunuri proprii- acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea concesionarului;

 • b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept și gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații concedentului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, concedentul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

CAPITOLUL III.

DISPOZIȚII SPECIALE

9

1. Aria delegării

Art. 2 Aria delegării cuprinde aria teritorială a Municipiului Timișoara.

2.Obiectul contractului

Art. 3 Obiectul contractului îl constituie:

 • 1. Dreptul exclusiv de a presta următoarea activitate specifică serviciului de salubrizare:

- colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj.

 • 2. Delegarea sarcinilor și responsabilităților cu privire la prestarea propriu-zisă a activității de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura concesionată aferentă activității.

3. Durata contractului

Art. 4 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 1 an (12 luni) începând de la data atribuirii acestuia.

 • (2) Contractul poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, prin acordul de voință al părților, care vor încheia un act adițional cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea lui.

 • (3) Contractul poate fi prelungit în cazul în care concesionarul la cererea concedentului și pentru buna executare a activității colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor.

4. Drepturile concesionarului

Art. 5 - Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) de a exploata, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, activitatea ce face obiectul prezentului contract;

 • a) de a încasa contravaloarea pentru activitatea prestată;

 • b) de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • c) de a aplica tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • d) de a solicita concedentului ajustarea tarifelor.

5. Drepturile concedentului

Art.6 - Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) de a aproba studiile de fezabilitate și programele de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului public aferent activității delegate;

 • c) de a refuza, în condiții temeinic motivate și justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar;

 • d) de a solicita concesionarului informații periodice cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat;

 • e) de a convoca la audieri concesionarul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului, precum și în vederea concilierii diferendelor aparute în relația cu utilizatorii;

 • f) de a verifica și controla modul de realizare de către concesionar a activității concesionate și stadiul executării lucrărilor de investiții asumate prin contract;

 • g) de a sancționa concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu prestează activitatea la indicatorii de performanță și nivelurile de calitate la care s-a obligat prin prezentul contract si caietul de sarcini;

 • h) de a solicita daune-interese în cazul în care concesionarul renunță la prestarea activității;

 • i) de a rezilia contractul, în condițiile legii și al prezentului contract;

6. Obligațiile concesionarului

Art. 7 - Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, atestatele, acordurile și autorizațiile necesare prestarii activității delegate;

 • b) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile activității delegate, precum și indicatorii de performanță ;

 • c) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Timișoara și caietului de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unitătilor de ecarisaj;

 • d) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

 • e) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru realizarea lucrărilor de revizii și reparații din surse proprii;

 • h) să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul organelor de control la toate datele și documentele, inclusiv contabile, necesare verificării și evaluării modului de organizare și de funcționare a serviciului delegat, în conformitate prevederile legale în vigoare;

 • i) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activității de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, în tot sau în parte, altor operatori;

 • j) să informeze și să notifice, de îndată, concedentul despre cauzele sau evenimentele de natură să conducă la reducerea activității sau la imposibilitatea realizării serviciului și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • k) să platească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa;

 • l) să asigure continuitatea prestării serviciului în condițiile stipulate în contract, inclusiv în cazul retragerii licenței sau încetării contractului de delegare din alte cauze decât termenul ori forța majoră, până la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • m) să realizeze, la termen, investițiile, conform angajamentelor asumate prin contract;

 • n) să plateasca redevența la valoarea prevazută și la termenul stabilit în contractul de delegare;

 • o) să restituie bunurile de retur în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

 • p) să înființeze un dispecerat cu program de funcționare permanent;

r) să înființeze un registru în care va înregistra toate reclamațiile/sesizările formulate verbal de petenți și va lua măsurile ce se impun pentru soluționarea acestora. În registru se vor consemna: numele și prenumele petentului, precum și a persoanei care a înregistrat reclamația/sesizarea, adresa, data și ora reclamației/sesizării, data și ora soluționării reclamației/sesizării, numărul de ordine al reclamației/sesizării care va fi comunicat petentului. La sesizările formulate , în scris, va răspunde în termen de 30 zile de la înregistrarea acestora;

s) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract precum și conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

t) să respecte condițiile impuse de natura activităților (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.).

7. Obligațiile concedentului

Art. 8 -Concedentul are următoarele obligații:

a) să analizeze și să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico-economice prezentată de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c) să sprijine concesionarul în vederea autorizării lucrărilor de investiții și reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • d) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate față de concesionar prin prezentul contract;

 • e) să notifice concesionarului apariția oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia.

8. Indicatorii de performanță

Art.9 - Prestarea serviciului public delegat, se va face de către concesionar cu respectarea indicatorilor de performanță pentru activitatea de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, stabiliți în anexa la prezentul contract și prevazuți în Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara (H.C.L. nr. 53/18.12.2007 cu modificările șicompletările ulterioare).

Art. 10 - Indicatorii de performanță stabilesc condițiile de calitate și continuitate ce trebuie asigurate și respectate de către concesionar în prestarea activității.

Art. 11 -Concesionarul va transmite concedentului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile necesare evaluarii și cuantificării indicatorilor de performanță.

9. Tarife. Încasarea contravalorii serviciilor prestate

Art. 12 (1) Concesionarul este obligat să presteze utilizatorilor activitatea delegată numai pe bază de tarifele prezentate în oferta acceptată în urma licitației publice desfășurată..

(2) Plata prestațiilor activităților de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj se va face conform prevederilor din Caietul de sarcini și în limita disponibilităților financiare ale concedentului.

Art. 13  (1) Tarifele, conform ofertei, pentru prestarea activității de colectarea cadvrelor

animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj delegate la data intrării în vigoare a contractului de delegare sunt cele din anexa la prezentul contract.

(2) Concesionarul are dreptul să solicite, în fiecare an, în luna ianuarie, ajustarea tarifelor pentru activitatea de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, conform Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, utilizând parametrul de ajustare, respectiv indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică la capitolul- Servicii; propunerea de ajustare se face conform legislației specifice, în vigoare la data solicitării.

Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la prezentul contract.

 • (5) Serviciului de salubrizare privind colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și

predarea acestora unităților de va fi decontat în baza tarifelor ofertate conform Anexei nr. 1 la prezentul contract, până la epuizarea valoarii de ________________ lei fără TVA, respectiv

___________ lei cu TVA

 • (6) Cantitățile din oferta finaciară sunt estimate, concedentul își rezervă dreptul de a modifica aceste cantități în funcție de situația existentă pe teren sau a modificărilor legislative, dar fără a depăși cantitățile estimate.

10. Redevența.

Art.14 - Redevența este de 0,5% din valoarea facturilor încasate lunar de către concesionar pentru activitatea de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj prestată.

Art. 15 - Plata redevenței se face prin Ordin de Plată în contul concedentului deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara până în data de 20 a lunii, pentru luna anterioară. În acest sens, concesionarul, va întocmi și înainta concedentului un centralizator, în 2 exemplare, în care va înscrie: luna, serviciul prestat, valoarea facturilor emise pe luna respectivă, valoarea facturilor încasate și redevența de plată dedusă din valoarea facturilor încasate.

Art.16 - Până la data de 30 ianuarie a fiecărui an se va face regularizarea redevenței pentru anul anterior luându-se în calcul întreaga valoare a facturilor emise și încasate pentru activitățile prestate în baza prezentului contract.

Art.17 - Redevența se datorează pentru toate sumele încasate în anul de referință indiferent de perioada în care au fost facturate.

Art.18 - Nerespectarea de către concesionar a obligației de plată a redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la plata de penalități calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Garanții

9

Art. 19 (1) În termen de 14 zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, o sumă fixă în procent de 5 % din valoarea contractului.

 • (2) Cuantumul garanției de bună execuție este de...........lei și reprezintă 5 % din valoarea fără

TVA a contractului (sau 2,5% constituită conform art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii).

 • (3) Garanția de bună execuție se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a obligațiilor contractuale.

Concedentul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin:

 • -  instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanției se va executa condiționat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 834/2009

 • -  prin depunerea la casierie a unor sume în numerar în cazul în care valoarea garanției este redusă ca valoare;

 • -  prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens, concesionarul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din prețul acestuia fără TVA.

 • (4)  Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, concedentul are obligația de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • (5) Concedentul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea contractului.

 • (6) Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

Art. 20 - Concedentul are dreptul să execute garanția de buna execuție în următoarele cazuri:

 • a) Concesionarul nu realizează lucrările de investiții, cantitativ și calitativ, la termenele angajate;

 • b) pentru a preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar din neplata redevenței;

 • c) Concesionarul renunță la prestarea activității, caz în care acesta nu este exonerat și de plata unor daune-interese față de concedent.

11. Sarcinile concesionarului în domeniul investițiilor

Art. 21 (1) Investițiile pentru modernizare activității cad exclusiv în sarcina concesionarului. (2) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului.

12. Răspunderea contractuală

Art.22 - Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Art. 23 - Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute la art.25 din prezentul contract.

Art.24 - În cazul în care din penalități nu se acoperă paguba, partea în culpa este obligată suplimentar la daune - interese.

13. Forța majoră

Art. 25 - Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Art. 26 - Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art. 27 - Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 28 - Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații.

14. Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

9

Art. 29 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 30 - (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

 • (3) În caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecatorească competentă, perioadă în care concesionarul are obligația să respecte obligațiile contractuale.

Art. 31 - Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a facut obiectul delegării gestiunii.

Art. 32 - Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

15. Clauze privind menținerea echilibrului contractual

Art. 33 - (1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului.

 • (2) Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • (3) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră.

16. Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 34 - (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteaza în urmatoarele situații:

 • a) la expirarea duratei contractului;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fară plata unei despăgubiri;

 • d) în cazul falimentului concesionarului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

Art. 35 - (1) Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată și dovedește nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale și dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumați prin prezentul contract, în termen de 3 zile.

 • (2) În cazul unor abateri grave ale concesionarului de la reglementările în vigoare privind serviciile de utilități publice, concedentul are dreptul să rezilieze contractul și să solicite autorității competente retragerea licenței.

 • (3) Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și conduce la organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru selectarea unui nou operator, în condițiile legii.

17. Condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate

Art. 36- (1) Bunurile realizate de concesionar în conformitate cu programul de investiții impus prin contract constituie bunuri de retur care revin de drept concedentului, gratuit și libere de orice sarcini, la expirarea contractului delegare și sunt integrate domeniului public al acestuia.

(2) La încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, bunurile menționate la alin. (1) revin concedentului cu plata unei compensații către concesionar egală cu valoarea neamortizată a investițiilor realizate de acesta. Concedentul are dreptul să rețină din compensație eventualele sume, penalități și/sau daune-interese datorate de concesionar.

Art. 37 - Bunurile proprii ale concesionarului rămân în proprietatea acestuia.

18. Litigii

Art. 38 - (1) Concedentul și concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între aceștia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea și încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluționează de instanța de contencios administrativ de pe raza în care are sediul concedentul.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

9

Art. 39 - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 40 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

Art. 41 - Comunicările dintre părți se pot face și prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 42- Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de................................. și a fost

încheiat azi ........................................ în ..............exemplare originale.

Art. 43 - Limba care guvernează contractul este limba română.

CONCEDENT


CONCESIONAR

Anexa nr. 1 la contractul nr. _______

Nr. ctr.

OPERAȚIE

9

U.M.

Cantita tea/1an

Tarif unitar Lei fără

TVA

Valoare ofertată/ 1 an

Lei fără TVA

1.

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj

lei/cap

800

(capete)

2.

Total valoare ofertată pe 1 an

(rând 1)

3.

Valoare pentru situații diverse și neprevăzute, de 5 % din „Total valoare ofertată pe 1 an (5% x rând 2)

4.

VALOARE TOTALĂ PE CONTRACT

(cuprinde „Total valoare ofertată pe 1 an” și „Valoare pentru situații diverse și neprevăzute”) (rând 2+ rând 3)

Notă: Cantitățile din oferta finaciară sunt estimate, concedentul își rezervă dreptul de a modifica aceste cantități în funcție de situația existentă pe teren sau a modificărilor legislative, dar fără a depăși cantitățile estimate.