Hotărârea nr. 412/2014

412/04.08.2014 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 412/04.08.2014
privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 4890/07.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 2014-4890/26.02.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, adresa nr. 3166/24.02.2014 a Direcţiei de Sănătate Publică şi Ordinul rectificat nr. 66/21.01.2014 al Ministrului Sănătăţii;
Având în vederere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162 /2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale.
Având în vedere prevedereile art. 186 alin 1, alin 2 şi alin 7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea Consiliului de administraţie al Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în următoarea componenţă:
Membrii titulari:
1. Dr. Dumitru Viorica - reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;
2. Dr. Ovidiu Brânzan - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
3. Ec. Giurgiuţ Marsilia Simona - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
4. Dr. Oprea Maria Olimpia - reprezentantul Primarului Municipiului Timişoara;
5. Prof. univ. dr. Creţu Octavian, reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara;
6. Prof. univ. dr. Lighezan Daniel , reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
7. As. med. pr. Gadea Ramona, reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
Membrii supleanţi:
1. Dr. Dochiţa Liliana - reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;
2. Piluţ Ciprian - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
3. Conf. univ. dr. Reisz Daniela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
4. Dr. Moldovan Mihaela - reprezentantul Primarului Municipiului Timişoara;
5. Prof. univ. dr. Ioniţă Hortensia, reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara;
6. Asistent Universitar dr.Burlacu Ovidiu Nicolae , reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
7. As. med. pr. Aldea Ana, reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

Art. 2: La data intrări în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârile de Consiliul Local nr: 280/13.07.2010, 359/28.09.2010 şi 52/30.01.2013.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale,Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Resurse Umane;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA                                    APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ȘI CULTURALE COMPARTIMENT SPITALE Nr.SC2014 -4890/07.07.2014

REFERAT privind desemnarea din partea Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a membrilor titulari și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și aprobarea componenței acestuia

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Spitale, privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Managementul asistenței medicale acordate în unele unități sanitare cu paturi au transferate către autoritățile administrației publice locale potrivit art. 16 din OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale. Având în vedere art. 18 alin. 1 lit. a) din OUG 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și art. 186 alin 1, 2, 7 și 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății potrivit căruia:

„(1) În cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbateprincipalele probleme de strategie, de organizare șifuncționare a spitalului.

(2) Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

 • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

 • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

 • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.”

(7) Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute la alin. (2), (3) și (3A1).

(13) În cazul autorităților administrației publice locale care realizează managementul asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanții prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

La art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 se prevede:

“(1) În aplicarea prevederilorprezentei ordonanțe de urgență, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale au următoarele atribuții:

a) asigurarea managementului asistenței medicaleprin structuri cu atribuții specifice în acest domeniu;”

Consiliul de administrație al Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a fost constituit în baza în baza H.C.L nr. 280/13.07.2010 modificată cu H.C.L nr. 359/28.09.2010 și cu H.C.L nr. 52/30.01.2013, având următoarea componență;

Membrii titulari:

 • 1. Dr. Dumitru Viorica, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • 2. Brânzan Ovidiu - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 3. Borodi Eustațiu - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 4. Prof. Dr. Feier Virgil, reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • 5. Prof. univ. dr. Crețu Octavian, reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • 6. Prof. univ. dr. Lighezan Daniel - reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • 7. As. med. pr. Gadea Ramona - reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Membrii supleanți:

 • 1. Ec. Isbiceanu Elena -reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • 2. Georgescu Costin - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 3. Străin Mihnea - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 4. Dr. Lavinia Șerban - reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • 5. Prof. univ. dr. loniță Hortensia - reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

6 Asistent Universitar dr. Burlacu Ovidiu Nicolae - reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

7. As. med. pr. Aldea Ana,- reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Având în vedere adresa nr. 2014-4890/26.02.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, adresa nr. 3166/24.02.2014 a Direcției de Sănătate Publică și Ordinul nr. 66/21.01.2014, rectificat al Ministrului Sănătății, prin care , Dr. Dumitru Viorica a fost numită membru titular și Dr. Dochița Liliana a fost numită membru supleant , ca reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

Având în vedere că, Dl. Primar a numit în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, ca membru titular pe............................................................

și ca membru supleant pe.........................................,care vor înlocui pe dl. Prof. Dr. Feier

Virgil, respectiv pe d-na . Dr. Lavinia Șerban;

Având în vedere că reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara au fost desemnați de Consiliul Local din legislatura 2008-2012, solicităm actualului Consiliului Local să-și desemneze reprezentanții prin numirea membrilor titulari și supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și aprobarea constituiri acestuia în următoarea componență:

Membrii titulari:

1. Dr. Dumitru Viorica, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • 2 .................................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 3 .................................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 4 ......................................................- reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

  • 5. Prof. univ. dr. Crețu Octavian, reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

  • 6. Prof. univ. dr. Lighezan Daniel , reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de


7. As. med. pr. Gadea Ramona, reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Membrii supleanți:

1. Dr. Dochița Liliana - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • 2 ....................................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 3 ....................................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 4 ....................................................- reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;


5. Prof. univ. dr. loniță Hortensia, reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

6 Asistent Universitar dr.Burlacu Ovidiu Nicolae , reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

7. As. med. pr. Aldea Ana, reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

VCEPRIMAR, Dan Diaconu


PT. SECRETAR

Simona Drăgoi

DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Ioana Ciucur

AVIZAT, Serviciul Juridic Daniela Ștefan