Hotărârea nr. 410/2014

410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 410/04.08.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 20129 /01.08.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 281 / 20.05.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Program dezvoltare 2014, Anexei nr.2/A - Proiecte cu finanţare externă nerambursabila; Anexei nr. 3 - Bugetul de venituri proprii, Anexei nr. 4 - Bugetul de credite externe.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 281 / 20.05.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGET LOCAL


Anexa 2.38-1


A//\ ^[0 ! £}?■/ , 0

Hotărârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

956.824,40

18.889,32

975.713,72

VENITURI PROPRII

2

48.02

507.462,59

10.678,36

518.140,95

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

659.530,55

8.242,23

667.772,78

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

618.865,82

4.470,40

623.336,22

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

346.160,72

2.410,40

348.571,12

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

3.276,16

1.350,40

4.626,56

Impozit pe profit

7

01.02

3.276,16

1.350,40

4.626,56

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

3.276,16

1.350,40

4.626,56

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

342.348,60

1.000,00

343.348,60

Impozit pe venit

10

03.02

9.580,32

1.000,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

9.580,32

1.000,00

10.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

332.768,28

0,00

332.768,28

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

330.932,28

0,00

330.932,28

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

14

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

535,96

60,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

535,96

60,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

535,96

60,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

88.400,22

800,00

89.200,22

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

88.400,22

800,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

73.110,83

800,00

73.910,83

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

22.790,39

800,00

23.590,39

impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori -

27

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

183.504,60

600,00

184.104,60

Sume defalcate din TVA

30

11.02

153.585,13

0,00

153.585,13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

153.151,13

0,00

153.151,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generate pe bunuri si servicii

33

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

34

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

603,08

0,00

603,08

impozit pe spectacole

36

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

38

16.02

28.703,99

600,00

29.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

24.232,27

600,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

40

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

41

16.02.02.02

9.816,81

600,00

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

44

00.11

800,28

660,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

45

18.02

800,28

660,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

800,28

660,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

47

00.12

40.664,73

3.771,83

44.436,56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din proprietate

49

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concedîuni si închirieri de către instituțiile publice

51

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

52

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

53

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

54

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

55

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

56

00.14

17.832,58

3.771,83

21.604,41

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

57

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

58

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

59

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

60

34.02

2.622,44

1.000,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

61

34.02.02

2.622,44

1.000,00

3.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02

9.178,58

831,83

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

63

35.02.01

9.178,28

831,83

10.010,11

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

64

35.02.01.02

9.178,28

831,83

10.010,11

Alte amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02.50

0,30

0,00

0,30,

Diverse venituri

66

36.02

5.785,92

2.000,00

7.785,92

Taxe speciale

67

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

68

36.02.50

1.000,00

2.000,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

69

37.02

0,00

-60,00

-60,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

70

37.02.03

-66.887,00

20.979,63

-45.907,37

Varsaminte din secțiunea de funcționare

71

37.02.04

66.887,00

-21.039,63

45.847,37

ÎL VENITURI DIN CAPITAL

72

00.15

1.517,17

2.376,13

3.893,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

73

39.02

1.517,17

2.376,13

3.893,30

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

74

39.02.01

0,00

0,07

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

75

39.02.03

1.238,60

0,00

1.238,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

76

39.02.07

11,54

2.376,06

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

77

39.02.10

267,03

0,00

267,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

IV. SUBVENȚII

78

00.17

146.785,30

0,00

146.785,30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

79

00.18

146.785,30

0,00

146.785,30

Subvenții de Ia bugetul de stat

80

42.02

146.785,30

0,00

146.785,30

A. De capital

81

139.664,10

0,00

139.664,10

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

82

42.02.20

139.664,10

0,00

139.664,10

B. Curente

83

7,121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

84

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

85

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

86

45.02

148.991,38

8.270,96

157.262,34

Fondul European de Dezvoltare regionala

87

45.02.01

100.257,37

8.270,96

108.528,33

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

88

45.02.01.01

91.161,75

3.510,81

94.672,56

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

89

45.02.01.02

5.858,08

4.760,15

10.618,23

Prefinantari

90

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

91

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

92

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

93

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

94

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

95

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

96

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

97

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

98

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

99

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

100

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

101

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

102

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

103

974.889,31

18.889,32

993.778,63

CHELTUIELI CURENTE

104

01

826.500,03

40.226,46

866.726,49

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

105

10

206.136,93

0,00

206.136,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

106

20

221.843,28

21.414,59

243.257,87

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificai

TITLUL HI DOBÂNZI

107

30

27.753,24

-1.724,68

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

108

4-0

80.000,00

9.000,00

89.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

109

51

25.141,19

-2.000,00

23.141,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

110

56

247.352,72

10.437,76

257.790,48

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

111

57

13.972,00

652,16

14.624,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

112

59

4.300,67

2.446,63

6.747,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

108.131,65

-18.830,30

89.301,35

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

114

71

108.131,65

-18.830,30

89.301,35

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

115

81

40.257,63

-2.506,84

37.750,79

Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE

116

50.02

78.244,47

2.715,47

80.959,94

Autoritati publice si acțiuni externe

117

51.02

45.826,23

3.840,15

49.666,38

CHELTUIELI CURENTE

118

01

43.364,38

3.696,05

47.060,43

TITLUL î CHELTUIELI DE PERSONAL

119

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

20

9.261,01

1.627,43

10.888,44

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

121

59

1.000,00

2.068,62

3.068,62

CHELTUIELI DE CAPITAL

122

70

2.461,85

144,10

2.605,95

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

123

71

2.461,85

144,10

2.605,95

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

124

51.02.01

45.826,23

3.840,15

49.666,38

Autoritati executive

125

51.02.01.03

45.826,23

3.840,15

49.666,38

Alte servicii publice generale

126

54.02

4.665,00

600,00

5.265,00

CHELTUIELI CURENTE

127

01

4.270,00

600,00

4.870,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

128

20

1.500,00

600,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

129

51

2.770,00

0,00

2.770,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

130

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

131

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

132

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

133

54.02.10

2.735,00

0,00

2.735,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Alte servicii publice generale

134

54.02.50

1.930,00

600,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

135

55.02

27.753,24

“1.724,68

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

136

01

27.753,24

-1.724,68

26.028,56

TITLUL III DOBÂNZI

137

30

27.753.24

-1.724,68

26.028,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

138

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

139

55.02.01

27.753,24

-1.724,68

26.028,56

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

140

59.02

17.349,46

372,84

17.722,30

Ordine publica si siguranța naționala

141

61.02

17.349,46

372,84

17.722,30

CHELTUIELI CURENTE

142

01

16.615,00

97,84

16.712,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

143

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL îl BUNURI Si SERVICII

144

20

2.400,00

97,84

2.497,84

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

145

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

146

59

200.00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

147

70

734,46

275,00

1.009,46

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

148

71

734,46

275,00

1.009,46

Din total capitol

Ordine publica

149

61.02.03

16.357,34

357,84

16.715,18

Politie locala

150

61.02.03.04

16.357,34

357,84

16.715,18

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

151

61.02.05

992,12

15,00

1.007,12

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

152

64.02

353.020,54

-300,94

352.719,60

In vata mani

153

65.02

184.165,29

900,40

185.065,69

CHELTUIELI CURENTE

154

01

176.135,10

1.992,00

178.127,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

155

10

124.004,63

0,00

124.004,63

TITLUL ii BUNURI Si SERVICII

156

20

48.100,00

1.000,00

49.100,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSAȘI LE (FEN) POSTADERARE

157

56

77,80

242,00

319,80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

158

57

852,00

750,00

1.602,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

159

59

3.100,67

0,00

3.100,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

160

70

7.653,63

-1.091,60

6.562,03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFÎNANCIARE

161

71

7.653,63

-1.091,60

6.562,03

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

162

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

163

65.02.03

63.857,08

-1.301,60

62.555,48

Invatamant preșcolar

164

65.02.03.01

35.216,08

-1.301,60

33.914,48

Invatamant primar

165

65.02.03.02

28.641,00

0,00

28.641,00

Invatamant secundar

166

65.02.04

119.028,48

2.202,00

121.230,48

Invatamant secundar inferior

167

65.02.04.01

38.325,52

0,00

38.325,52

Invatamant secundar superior

168

65.02.04.02

78.542,60

2.202,00

80.744,60

Invatamant profesional

169

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

invatamant postliceal

170

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

171

66.02

38.028,90

-1.973,00

36.055,90

CHELTUIELI CURENTE

172

01

29.151,36

700,00

29.851,36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

173

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

174

20

7.734,00

700,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

175

51

10.354,15

0,00

10.354,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

176

56

6.369,17

0,00

6.369,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

177

70

8.877,54

-2.673,00

6.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

178

71

8.877,54

-2.673,00

6.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

179

66.02.06

32.900,86

-1.973,00

30.927,86

Spitale generale

180

66.02.06.01

32.900,86

-1.973,00

30.927,86

Servicii de sanatate publica                                                                                        ___________

181

66.02.08

5.128,04

0,00

5.128,04

Cultura, recreare si religie

182

67.02

85.182,26

475,00

85.657,26

CHELTUIELI CURENTE

183

01

79.001,28

210,00

79.211,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

185

20

55.584,00

2.210,00

57.794,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

186

51

8.737,90

-2.000,00

6.737,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE____________

187

56

279,45

0,00

279,45

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

188

70

5.992,70

265,00

6.257,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

189

71

5.992,70

265,00

6.257,70

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

190

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

191

67.02.03

28.682,18

1.530,00

30.212,18

Instituții publice de spectacole si concerte

192

67.02.03.04

20.107,25

600,00

20.707,25

Case de cultura

193

67.02.03.06

8.574,93

930,00

9.504,93

Servicii recreative si sportive

194

67.02.05

53.566,08

-1.740,00

51.826,08

Sport

195

67.02.05.01

28.328,38

-1.920,00

26.408,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

196

67.02.05.03

25.237,70

180,00

25.417,70

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

197

67.02.50

2.934,00

685,00

3.619,00

Asigurări si asistenta sociala

198

68.02

45.644,09

296,66

45.940,75

CHELTUIELI CURENTE

199

01

45.246,44

295,16

45.541,60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

200

10

15.934,96

0,00

15.934,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

201

20

4.921,03

393,00

5.314,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

202

51

2.014,00

0,00

2.014,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

203

56

9.256,45

0,00

9.256,45

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

204

57

13.120,00

-9 / ,84

13.022,16

CHELTUIELI DE CAPITAL

205

70

397,65

1,50

399,15

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

206

71

397,65

1,50

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

207

68.02.04

861,00

0,00

861,00

Asistenta sociala in caz de boii si invalidități

208

68.02.05

22.187,50

134,50

22.322,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

209

68.02.05.02

22.187,50

134,50

22.322,00

Asistenta sociala pentru famiiie si copii

210

68.02.06

10.127,65

60,00

10.187,65

Crese

211

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

212

68.02.15

10.518,95

200,00

10.718,95

Ajutor social

213

68.02.15.01

4.450,60

0,00

4.450,60

Cantine de ajutor social

214

68.02.15.02

6.068,35

200,00

6.268,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

215

68.02.50

120,00

-97,84

22,16

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

216

69.02

201.055.78

15.219,35

216.275,13

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

217

70.02

178.651,59

15.279,35

193.930,94

CHELTUIELI CURENTE

218

01

118.488,32

17.960,09

136.448,41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

219

20

36.855,27

7.386,32

44.241,59

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

220

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

221

56

80.382,91

10.195,76

90.578,67

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

222

59

0,00

378,01

378,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

223

70

31.738,49

-173,90

31.564,59

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

224

71

31.738,49

-173,90

31.564,59

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

225

81

28.424,78

-2.506,84

25.917,94

Din total capitol

Locuințe

226

70.02.03

19.008,22

10.121,36

29.129,58

Dezvoltarea sistemului de locuințe

227

70.02.03.01

19.008,22

10.121,36

29.129,58

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

228

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

229

70.02.05

16.348,86

2.600,00

18.948,86

Alimentare cu apa

230

70.02.05.01

16.348,86

2.600,00

18.948,86

Iluminat public si electrificări rurale

231

70.02.06

12.628,24

2.200,00

14.828,24

Alimentare cu gaze naturale in localitati

232

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

233

70.02.50

129.466,27

357,99

129.824,26

Protecția mediului

234

74.02

22.404,19

-60,00

22.344,19

CHELTUIELI CURENTE

235

01

21.288,19

0,00

21.288,19

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

236

20

20.100,00

0,00

20.100,00

Titlul VI11 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

237

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

238

70

1.116,00

-60,00

1.056,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

239

71

1.116,00

-60,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

240

74.02.05

21.216,00

-60,00

21.156,00

Salubritate

241

74.02.05.01

12.216,00

-60,00

12.156,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

242

74.02.05.02

9.000,00

0,00

9.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

243

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

244

79.02

325.219,06

882,60

326.101,66

Combustibili si energie

245

81.02

50.428,46

6.000,00

56.428,46

CHELTUIELI CURENTE

246

01

50.428,46

6.000,00

56.428,46

TITLUL IV SUBVENȚII

247

40

45.000,00

6.000,00

51.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

248

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

249

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

250

81.02.06

50.428,46

6.000,00

56.428,46

Transporturi

251

84.02

274.790,60

-5.117,40

269.673,20

CHELTUIELI CURENTE

252

01

214.758,26

10.400,00

225.158,26

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

253

20

35.387,97

7.400,00

42.787,97

TITLUL IV SUBVENȚII

254

40

35.000,00

3.000,00

38.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

255

56

144.370,29

0,00

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

256

70

49.159,33

-15.517,40

33.641,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

257

71

49.159,33

-15.517,40

33.641,93

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

258

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

259

84.02.03

274.790,60

-5.117,40

269.673,20

Drumuri si poduri

260

84.02.03.01

43.626,70

-5.357,40

38.269,30

Transport în comun

261

84.02.03.02

161.470,81

3.000,00

164.470,81

Străzi

262

84.02.03.03

69.693,09

-2.760,00

66.933,09

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

263

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

264

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

265

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

266

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

267

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE                                  _________ ______________

1

599.764,75

29.281,86

629.046,61

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

2

00.01

599.764,75

29.281,86

629.046,61

VENITURI PROPRII

3

48.02

505.945,42

8.302,23

514.247,65

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

592.643,55

29.281,86

621.925,41

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

618.865,82

4.470,40

623.336,22

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

346.160,72

2.410,40

348.571,12

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

3.276,16

1.350,40

4.626,56

Impozit pe profit

8

01.02

3.276,16

1.350,40

4.626,56

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

3.276,16

1.350,40

4.626,56

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

342.348,60

1.000,00

343.348,60

Impozit pe venit

11

03.02

9.580,32

1.000,00

10.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

9.580,32

1.000,00

10.580,32

Cote sî sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

332.768,28

0,00

332.768,28

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

330.932,28

0,00

330.932,28

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

535,96

60,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

535,96

60,00

595,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

535,96

60,00

595,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

88.400,22

800,00

89.200,22

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

88.400,22

800,00

89.200,22

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

73.110,83

800,00

73.910,83

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

22.790,39

800,00

23.590,39

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02,02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori ~

28

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

183.504,60

600,00

184.104,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din TVA

31

11.02

153.585,13

0,00

153.585,13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

153.151,13

0,00

153.151,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

35

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de actîvitatî

39

16.02

28.703,99

600,00

29.303,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.232,27

600,00

24.832,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PE

41

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

9.816,81

600,00

10.416,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

44

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

800,28

660,00

1.460,28

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

800,28

660,00

1.460,28

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

800,28

660,00

1.460,28

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

-26.222,27

24.811,46

-1.410,81

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

Venituri din proprietate

50

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si Închirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

53

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la aiti plătitori

54

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

55

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

56

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

57

00.14

-49.054,42

24.811,46

-24.242,96

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

58

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

59

33.02.12

228,16

0,00

228,16

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificai

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatiî si despăgubiri

60

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

61

34.02

2.622,44

1.000,00

3.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

2.622,44

1.000,00

3.622,44

Amenzi, penaîitati si confiscări

63

35.02

9.178,58

831,83

10.010,41

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

64

35.02.01

9.178,28

831,83

10.010,11

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

65

35.02.01.02

9.178,28

831,83

10.010,11

Alte amenzi, penaîitati si confiscări

66

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

67

36.02

5.785,92

2.000,00

7.785,92

Taxe speciale

68

36.02.06

4.785,92

0,00

4.785,92

Alte venituri

69

36.02.50

1.000,00

2.000,00

3.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

70

37.02

-66.887,00

20.979,63

-45.907,37

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

71

37.02.03

-66.887,00

20.979,63

-45.907,37

IV. SUBVENȚII

72

00.17

7.121,20

0,00

7.121,20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73

00.18

7.121,20

0,00

7.121,20

Subvenții de la bugetul de stat

74

42.02

7.121,20

0,00

7.121,20

B. Curente

75

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni si combustibil petrolier

76

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

77

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

TOTAL CHELTUIELI

78

599.764,75

29.281,86

629.046,61

CHELTUIELI CURENTE

79

01

559.507,12

31.788,70

591.295,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80

10

206.136,93

0,00

206.136,93

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

81

20

221.843,28

21.414,59

243.257,87

TITLUL III DOBÂNZI

82

30

27.753,24

-1.724,68

26.028,56

TITLUL IV SUBVENȚII

83

40

80.000,00

9.000,00

89.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

5.501,00

0,00

5.501,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

85

57

13.972,00

652,16

14.624,16

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

86

59

4.300,67

2.446,63

6.747,30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

87

81

40.257,63

-2.506,84

37.750,79

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

88

50.02

75.632,62

2.571,37

78.203,99

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Autoritati publice si acțiuni externe

89

51.02

43.364,38

3.696,05

47.060,43

CHELTUIELI CURENTE

90

01

43.364,38

3.696,05

47.060,43

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

33.103,37

0,00

33.103,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

9.261,01

1.627,43

10.888,44

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

93

59

1.000,00

2.068,62

3.068,62

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

94

51.02,01

43.364,38

3.696,05

47.060,43

Autoritati executive

95

51.02.01.03

43.364,38

3.696,05

47.060,43

Alte servicii publice generale

96

54.02

4.515,00

600,00

5.115,00

CHELTUIELI CURENTE

97

01

4.120,00

600,00

4.720,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

1,500,00

600,00

2.100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99

51

2.620,00

0,00

2.620,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

100

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

101

54,02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

102

54.02.10

2.585,00

0,00

2.585,00

Alte servicii publice generale

103

54.02.50

1.930,00

600,00

2.530,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

104

55.02

27.753,24

-1.724,68

26.028,56

CHELTUIELI CURENTE

105

01

27.753,24

-1.724,68

26.028,56

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

27.753,24

-1.724,68

26.028,56

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

107

55.02.01

27.753,24

-1,724,68

26.028,56

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

108

59.02

16.615,00

97,84

16.712,84

Ordine publica si siguranța naționala

109

61.02

16.615,00

97,84

16.712,84

CHELTUIELI CURENTE

110

01

16.615,00

97,84

16.712,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

2.400,00

97,84

2.497,84

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

113

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

114

59

200,00

0,00

200,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Ordine publica

115

61.02.03

16.000.00

97,84

16.097,84

Politie locala

116

61.02.03.04

16.000,00

97,84

16.097,84

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

117

61.02.05

615,00

0,00

615,00

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

118

64.02

295.876,10

4.955,16

300.831,26

Invatamant

119

65.02

176.433,86

1.750,00

178.183,86

CHELTUIELI CURENTE

120

01

176.057,30

1.750,00

177.807,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

121

10

124.004,63

0,00

124.004,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

48.100,00

1.000,00

49.100,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

123

57

852,00

750,00

1.602,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

124

59

3.100,67

0,00

3.100,67

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

125

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

126

65.02.03

60.769,21

0,00

60.769,21

Invatamant preșcolar

127

65.02.03.01

33.176,05

0,00

33.176,05

Invatamant primar

128

65.02.03.02

27.593,16

0,00

27.593,16

Invatamant secundar

129

65.02.04

114.384,92

1.750,00

116.134,92

invatamant secundar inferior

130

65.02.04.01

38.325,52

0,00

38.325,52

Invatamant secundar superior

131

65.02.04.02

73.899,04

1.750,00

75.649,04

invatamant profesional

132

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

Invatamant postliceal

133

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

134

66.02

13.280,04

700,00

13.980,04

CHELTUIELI CURENTE

135

01

13.280,04

700,00

13.980,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

136

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

137

20

7.734,00

700,00

8.434,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

138

51

852,00

0,00

852,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

139

66.02.06

8.432,00

700,00

9.132,00

Spitale generale

140

66.02.06.01

8.432,00

700,00

9.132,00,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii de sanatate publica

141

66.02.08

4.848,04

0,00

4.848,04

Cultura, recreere si religie

142

67.02

70.172,21

2.210,00

72.382,21

CHELTUIELI CURENTE

143

01

69.983,93

2.210,00

72.193,93

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

144

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

145

20

55.584,00

2.210,00

57.794,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

146

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

147

67.02.03

26.699,93

2.030,00

28.729,93

Instituții publice de spectacole si concerte

148

67.02.03.04

18.205,00

1.100,00

19.305,00

Case de cultura

149

67.02.03.06

8.494,93

930,00

9.424,93

Servicii recreative si sportive

150

67.02.05

40.538,28

260,00

40.798,28

Sport

151

67.02.05.01

18.000,00

80,00

18.080,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

152

67.02.05.03

22.538,28

180,00

22.718,28

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si reiigiei

153

67.02.50

2.934,00

-80,00

2.854,00

Asigurări si asistenta sociala

154

68.02

35.989,99

295,16

36.285,15

CHELTUIELI CURENTE

155

01

35.989,99

295,16

36.285,15

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

156

10

15.934,96

0,00

15.934,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

157

20

4.921,03

393,00

5.314,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

158

51

2.014,00

0,00

2.014,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

159

57

13.120,00

-97,84

13.022,16

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

160

68.02.04

855,00

0,00

855,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

161

68.02.05

22.130,00

133,00

22.263,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

162

68.02.05.02

22.130,00

133,00

22.263,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

163

68.02.06

3.981,00

60,00

4.041,00

Crese

164

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

165

68.02.15

7.075,00

200,00

7.275,00

Ajutor social

166

68.02.15.01

4.205,00

0,00

4.205,00

Cantine de ajutor social

167

68.02.15.02

2.870,00

200,00

3.070,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

168

68.02.50

120,00

-97,84

22,16

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

169

69.02

85.380,05

5.257,49

90.637,54

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

170

70.02

65.280,05

5.257,49

70.537,54

CHELTUIELI CURENTE

171

01

36.855,27

7.764,33

44.619,60

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

172

20

36.855,27

7.386,32

44.241,59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

173

59

0,00

378,01

378,01

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

174

81

28.424,78

-2.506,84

25.917,94

Din total capitol

Locuințe

175

70.02.03

260,00

0,00

260,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

176

70.02.03.01

260,00

0,00

260,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

177

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

178

70.02.05

13.880,98

2.600,00

16.480,98

Alimentare cu apa

179

70.02.05.01

13.880,98

2.600,00

16.480,98

Iluminat public si electrificări rurale

180

70.02.06

7.000,00

2.200,00

9.200,00

Alimentare cu gaze naturale in localitatî

181

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

182

70.02.50

42.939,07

457,49

43.396,56

Protecția mediului

183

74.02

20.100,00

0,00

20.100,00

CHELTUIELI CURENTE

184

01

20.100,00

0,00

20.100,00

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

185

20

20.100,00

0,00

20.100,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

186

74.02.05

20.100,00

0,00

20.100,00

Salubritate

187

74.02.05.01

11.100,00

0,00

11.100,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

188

74.02.05.02

9.000,00

0,00

9.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

189

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

190

79.02

126.260,98

16.400,00

142.660,98

Combustibili si energie

191

81.02

45.000,00

6.000,00

51.000,00

CHELTUIELI CURENTE

192

01

45.000,00

6.000,00

51.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

193

40

45.000,00

6.000,00

51.000,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Energie termica

194

81.02.06

45.000,00

6.000,00

51.000,00

Transporturi

195

84.02

81.260,98

10.400,00

91.660,98

CHELTUIELI CURENTE

196

01

70.387,97

10.400,00

80.787,97

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

197

20

35.387,97

7.400,00

42.787,97

TITLUL IV SUBVENȚII

198

40

35.000,00

3.000,00

38.000,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

199

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

200

84.02.03

81.260,98

10.400.00

91.660,98

Drumuri si poduri

201

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

202

84.02.03.02

46.684,42

3.000,00

49.684,42

Străzi

203

84.02.03.03

34.576,56

7.400,00

41.976,56

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

204

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vl!-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

205

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

206

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

207

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

208

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

357.059,65

-10.392,54

346.667,11

TOTAL VENITURI

2

00.01

357.059,65

-10.392,54

346.667,11

VENITURI PROPRII

3

48.02

1.517,17

2.376,13

3.893,30

l. VENITURI CURENTE

4

00.02

66.887,00

-21.039,63

45.847,37

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

66.887,00

-21.039,63

45.847,37

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

66.887,00

-21.039,63

45.847,37

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

66.887,00

-21.039,63

45.847,37

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

66.887,00

-21.039,63

45.847,37

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

1.517,17

2.376,13

3.893,30

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

1.517,17

2.376,13

3.893,30

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

11

39.02.01

0,00

0,07

0,07

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

12

39.02.03

1.238,60

0,00

1.238,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

13

39.02.07

11,54

2.376,06

2.387,60

Depozite speciale pentru construcții de construinte

14

39.02.10

267,03

0,00

267,03

IV. SUBVENȚII

15

00.17

139.664,10

0,00

139.664,10

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

139.664,10

0,00

139.664,10

Subvenții de la bugetul de stat

17

42.02

139.664,10

0,00

139.664,10

A. De capital

18

139.664,10

0,00

139.664,10

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

19

42.02.20

139.664,10

0,00

139.664,10

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

20

45.02

148.991,38

8.270,96

157.262,34

Fondul European de Dezvoltare regionala

21

45.02.01

100.257,37

8.270,96

108.528,33

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

22

45.02.01.01

91.161,75

3.510,81

94.672,56

Sume primite in contul plăților efectuate In anii anteriori

23

45.02.01.02

5.858,08

4.760,15

10.618,23

Prefinantari

24

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

25

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

26

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

27

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

28

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

29

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

30

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

31

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

32

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

33

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

34

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

35

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

36

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

37

375.124,56

-10.392,54

364.732,02

CHELTUIELI CURENTE

38

01

266.992,91

8.437,76

275.430,67

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39

51

19.640,19

-2.000,00

17.640,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

40

56

247.352,72

10.437,76

257.790,48

CHELTUIELI DE CAPITAL

41

70

108.131,65

-18.830,30

89.301,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

42

71

108.131,65

-18.830,30

89.301,35

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

43

50.02

2.611,85

144,10

2.755,95

Autoritati publice si acțiuni externe

44

51.02

2.461,85

144,10

2.605,95

CHELTUIELI CURENTE

45

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

2.461,85

144,10

2.605,95

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

2.461,85

144,10

2.605,95

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

48

51.02.01

2.461,85

144,10

2.605,95

Autoritati executive

49

51.02.01.03

2.461,85

144,10

2.605,95

Alte servicii publice generale

50

54.02

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

51

01

150,00

0,00

150.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

52

51

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

53

70

0,00

0,00

0,00,

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

54

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

55

54.02.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii publice generale

56

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

57

59.02

734,46

275,00

1.009,46

Ordine publica si siguranța naționala

58

61.02

734,46

275,00

1.009,46

CHELTUIELI CURENTE

59

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

60

70

734,46

275,00

1.009,46

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

61

71

734,46

275,00

1.009,46

Din total capitol

Ordine publica

62

61.02.03

357,34

260,00

617,34

Politie locala

63

61.02.03.04

357,34

260,00

617,34

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

64

61.02.05

377,12

15,00

392,12

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

65

64.02

57.144,44

-5.256,10

51.888,34

invatamant

66

65.02

7.731,43

-849,60

6.881,83

CHELTUIELI CURENTE

67

01

77,80

242,00

319,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

68

56

77.80

242,00

319,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

69

70

7.653,63

-1.091,60

6.562,03

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

70

71

7.653,63

-1.091,60

6.562,03

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

71

65.02.03

3.087,87

-1.301,60

1.786,27

Invatamant preșcolar

72

65.02.03.01

2.040,03

-1.301,60

738,43

Invatamant primar

73

65.02.03.02

1.047,84

0,00

1.047,84

invatamant secundar

74

65.02.04

4.643,56

452,00

5.095,56

Invatamant secundar inferior

75

65.02.04.01

0,00

0,00

0,00

invatamant secundar superior

76

65.02.04.02

4.643,56

452,00

5.095,56

Invatamant profesional

77

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

78

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Sanatate

79

66.02

24.748,86

-2.673,00

22.075,86

CHELTUIELI CURENTE

80

01

15.871,32

0,00

15.871,32

TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

81

51

9.502,15

0,00

9.502,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

82

56

6.369,17

0,00

6.369,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

83

70

8.877,54

-2.673,00

6.204,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

84

71

8.877,54

-2.673,00

6.204,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

85

66.02.06

24.468,86

-2.673,00

21.795,86

Spitale generale

86

66.02.06.01

24.468,86

-2.673,00

21.795,86

Servicii de sanatate publica

87

66.02.08

280,00

0,00

280,00

Cultura, recreere si religie

88

67.02

15.010,05

-1.735,00

13.275,05

CHELTUIELI CURENTE

89

01

9.017,35

-2.000,00

7.017,35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

90

51

8.737,90

-2.000,00

6.737,90

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

91

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

92

70

5.992,70

265,00

6.257,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

93

71

5.992,70

265,00

6.257,70

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii culturale

94

67.02.03

1.982,25

-500,00

1.482,25

Instituții publice de spectacole si concerte

95

67.02.03.04

1.902,25

-500,00

1.402,25

Case de cultura

96

67.02.03.06

80,00

0,00

80,00

Servicii recreative si sportive

97

67.02.05

13.027,80

-2.000,00

11.027,80

Sport

98

67.02.05.01

10.328,38

-2.000,00

8.328,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

99

67.02.05.03

2.699,42

0,00

2.699,42

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

100

67.02.50

0,00

765,00

765,00

Asigurări si asistenta sociala

101

68.02

9.654,10

1,50

9.655,60

CHELTUIELI CURENTE

102

01

9.256,45

0,00

9.256,45

Titlul VIN PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

103

56

9.256,45

0,00

9.256,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

104

70

397,65

1,50

399,15

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

105

71

397,65

1,50

399,15

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

106

68.02.04

6,00

0,00

6,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

107

68.02.05

57,50

1,50

59,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

108

68.02.05.02

57,50

1,50

59,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

109

68.02.06

6.146,65

0,00

6.146,65

Crese

110

68.02.11

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

111

68.02.15

3.443,95

0,00

3.443,95

Ajutor social

112

68.02.15.01

245,60

0,00

245,60

Cantine de ajutor social

113

68.02.15.02

3.198,35

0,00

3.198,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

114

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

115

69.02

115.675,73

9.961,86

125.637,59

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

116

70.02

113.371,54

10.021,86

123.393,40

CHELTUIELI CURENTE

117

01

81.633,05

10.195,76

91.828,81

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

118

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

119

56

80.382,91

10.195,76

90.578,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

70

31.738,49

-173,90

31.564,59

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

121

71

31.738,49

-173,90

31.564,59

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Locuințe

122

70.02.03

18.748,22

10.121,36

28.869,58

Dezvoltarea sistemului de locuințe

123

70.02.03.01

18.748,22

10.121,36

28.869,58

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

124

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

125

70.02.05

2.467,88

0,00

2.467,88

Alimentare cu apa

126

70.02.05.01

2.467,88

0,00

2.467,88

Iluminat public si electrificări rurale

127

70.02.06

5.628,24

0,00

5.628,24

Alimentare cu gaze naturale in localitati

128

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

129

70.02.50

86.527,20

-99,50

86.427,70

Protecția mediului

130

74.02

2.304,19

-60,00

2.244,19

CHELTUIELI CURENTE

131

01

1.188,19

0,00

1.188,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

132

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

133

70

1.116,00

-60,00

1.056,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

134

71

1.116,00

-60,00

1.056,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

135

74.02.05

1.116,00

-60,00

1.056,00

Salubritate

136

74.02.05.01

1.116,00

-60,00

1.056,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

137

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apeîor reziduale

138

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

139

79.02

198.958,08

-15.517,40

183.440,68

Combustibili si energie

140

81.02

5.428,46

0,00

5.428.46

CHELTUIELI CURENTE

141

01

5.428,46

0,00

5.428,46

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

142

56

5.428,46

0,00

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

143

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

144

81.02.06

5.428,46

0,00

5.428,46

Transporturi

145

84.02

193.529,62

-15.517,40

178.012,22

CHELTUIELI CURENTE

146

01

144.370,29

0,00

144.370,29

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

147

56

144.370,29

0,00

144.370,29

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

148

70

49.159,33

-15.517,40

33.641,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

149

71

49.159,33

-15.517,40

33.641,93

Din total capitol

Transport rutier

150

84.02.03

193.529,62

-15.517,40

178.012,22

Drumuri si poduri

151

84.02.03.01

43.626,70

-5.357,40

38.269,30

Transport in comun

152

84.02.03.02

114.786,39

0,00

114.786,39

Străzi

153

84.02.03.03

35.116,53

-10.160,00

24.956,53

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

154

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

155

96.02

0,00

0,00

0500

REZERVE

156

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

157

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT            /<

158

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

PRIMAR,               /■' Z-7

// /■

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET,

NICOLÂE ROBUZS’77^7? /

SMARARDÂ HARÂCICU

/

/STELIAN^ STANpO


ROMÂNIA                                                  j..,-------------/    //          Anexa 1a/1

JUDEȚUL TIMIȘ                                    /Ț      '           / I

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                 /PRIÎOR ///   C[;    00^777 7t"

SC 2014-                                              /\   ■L;;?.f‘-4^colaa/fos^ /

PROGRAM DEZVOLTARE 2014                    -i

v\        "c-/:h$.\ /

INVESTIȚII

Rectificare 4 cu amendament                                     ■ 7?.'■■       A

HCL 410/04.08.2014                                             , „ H........7'          _......._. m .........,._.         mi; iei.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

____j ?,

0

1

2

3

4

5

7

TOTAL GENERAL

114.838,82

1.250,14

3.116,33

877,28

7.020,00

102.575,07

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

23.604,23

4,78

2,89

0,00

0,00

23.596,56

LUCRĂRI NOI - B

41.768,00

1.245,36

3.113,44

0,00

7.020,00

30.389,20

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. - C

49.466,59

0,00

0,00

877,28

0,00

48.589,31

®WI4^38;82

7;020$Q

7102;57W

din care oe cacitcle

Capitolul 51.02 Autorități Executive și

Acțiuni Externe

2.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,95

51.02.01.03 Autorități executive

2.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,95

C. Dotări independente și alte investiții

2.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,95

b. Dotări independente

1.955,95

0,00

0,00

0,00

0,00

1.955,95

Dotări direcția Fiscala

337,85

0,00

0,00

0,00

0,00

337,85

Dotări Primărie

1.618,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.618,10

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

C. Dotări independente si alte investiții

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

b.Dotarî independente

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Dotări

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Capitolul 61,02. Ordine publică și

1.009,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.009,46

61.02.03.Ordine publică

1.009,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.009,46

61.02.03.04 Poliție locala

617,34

0,00

0,00

0,00

0,00

617,34

C. Dotări independente și alte investiții

617,34

0,00

0,00

0,00

0,00

617,34

b.Dotări independente

617,34

0,00

0,00

0,00

0,00

617,34

Dotări *

617,34

0,00

0,00

0,00

0,00

617,34

61.02.05. Protecție Civilă

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

C. Dotări independente și alte investiții

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

b. Dotări independente

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

Dotări

392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

392,12

Capitolul 65.02 învățământ

6.736,53

0,00

0,00

174,50

0,00

6.562,03


^<1 V

Page 1                                                 A \\

? \j


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

‘ SURSE PROPRII (ale inst.

Subordon ale)

PROGR

AM KfW

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

65iO2.b3Jii:yățantariț preșcolar șîj primar >":■

Lua :Oțo6

At-'î'Oo

a'.T: b,00

AO^OO

7Î-:Ț138,43

65.02,03.01. învățământ preșcolar

738,43

0,00

0,00

0,00

0,00

738,43

A. Lucrări în continuare

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

Extindere Grădiniță PP 26

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

IB. Lucrări noi

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

Extindere Grădiniță PP 33

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Extindere grădiniță PP 22

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C.Dotări independente și alte investiții

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,00

b. Dotări independente

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,00|

Achiziție imobile cu destinație de grădiniță

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

I Dotări grădiniță PP 38

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI +PT Eficientizare energetica grădinițe

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

6Ș.02.Q4 învățământ secundar •

5,998/10

0,00

= o,ob

...'■.'174,50’

0'00

'   5.823,66

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

1.047,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.047,84

jc. Dotări independente și alte investiții

1.047,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.047,84

|b, Dotări independente

662,84

0,00

0,00

0,00

0,00

662,84

Dotări

662,84

0,00

0,00

0,00

0,00

662,84

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

385,00

Expertiza+DALI+PT Etajare parțiala si mansardare Sc, Gen.30 Cartier Soarelui

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Expertiza+SF+PT+ AC Extindere școala IP+2E, Gen.16

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.7

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF+PT Construire sala sport la Școala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.25

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00|

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.19

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport |sc. Gen. 18

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00'!

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7 i

DALH-PT Eficientîzare energetica scoli generale

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

165.02.04.02 învățământ secundar superior

4.950,26

0,00

0,00

174,50

0,00

4.775,76

|B. Lucrări noi

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si [echiparea infrastructurii educaționale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2009

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L, Calderon HCL 413/2009

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikoiaus Lenau Timișoara HCL 415/2009

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.650,26

0,00

0,00

174,50

0,06

4.475,76

b. Dotări independente

3.982,46

0,00

0,00

174,50

0,00

3.807,96

Dotări

1.982,46

0,00

0,00

174,50

0,00

1.807,96

Achiziții imobile licee Mun. Timișoara

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

667,80

0,00

0,00

0,00

0,00

667,80

DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009

20,86

0,00

0,00

0,00

0,00

20,86

DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L, Calderon HCL 413/2009

82,13

0,00

0,00

0,00

0,00

82,13

DALî+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikoiaus Lenau Timișoara HCL 415/2009

17,45

0,00

0,00

0,00

0,00

17,45

SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V.Țepeș

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF-rPT reabilit.acoperiș Lîc.Silvic

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

SF+PT+expertizâ amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V.Țepeș

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

PT+DALI reabilitare corp B Liceul W

Shakespeare p-ta Romanilor

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 s.oâ

|      DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

............................

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

IPT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

|SF+PT Construire spatii invatamant si utilitate Liceul Lenau str.Oîtuz

158,38

0,00

0,00

0,00

0,00

158,38

SF Construcție corp nou P*3E pt. Liceu!

G.Moisil - P-ta Balcescu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Expertiza-!- DALI+PT Lic. Moisil, corp str.

Gh.Doja

49,98

0,00

0,00

0,00

0,00

49,98|

Expertiza* SF+PT extindere corp cladie școala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

DALI+PT reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală P+2E, Grup Sc. E.

Ungureanu

112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,00|

Capitolul 66.02 Sănătate

16.254,47

0,00

0,00

547,78

0,00

15.706,69|

66.02.06 Spitale

15.974,47

0,00

0,00

547,78

0,00

15.426,69|

B. Lucrări noi

5.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.310, OOl

Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis

Turcanu"din Timișoara ,str. I. Memoianu - Dr.

L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,001

C. Dotări independente șî alte investiții

10.664,47

0,00

0,00

547,78

0,00

10.116,69

b. Dotări independente

9.729,93

0,00

0,00

547,78

0,00

9.182,15|

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

3.496,00

0,00

0,00

261,50

0,00

3.234,50

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

6.093,93

0,00

0,00

226,28

0,00

5.867,65

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

140,00

0,00

0,00

60,00

0,00

80,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

934,54

0,00

0,00

0,00

0,00

934,54|

r~

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

7          I

PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

86,36

0,00

0,00

0,00

0,00

66,36

jPT Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu - Dr, L, Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

33,18

0,00

0,00

0,00

0,00

33,18

SF/DALi+PT stație epurare si instalații abur ia

Sp.V.Babeș, G.Adam 13

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

PT Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Cliniciîe Noi), str, Gh. Dimanr.5; HCL 591/2013

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

Spor de putere 50% la rețeaua electrica + refăcut instalații electrice interioare -Cliniciîe

Noi/Spital Municipal

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

66.02.08 Servicii de sanatate publica

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

C. Dotări independente și alte investiții

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

b. Dotări independente

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

Dotări aparatura medicala

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00|

Capitolul 67.02 Cultură, recreare și religie

13.150,60

0,00

0,00

155,00

0,00

12.995,60

67.02.03.04 instituții publice de spectacole și concerte

1.317,80

0,00

0,00

155,00

0,00

1.162,80

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.317,80

0,00

0,00

155,00

0,00

1.162,80

|b. Dotări independente

1.247,80

0,00

0,00

155,00

0,00

1.092,80

Dotări Teatrul German

870,00

0,00

0,00

70,00

0,00

800,00

Dotări Teatrul Maghiar

292,80

0,00

0,00

0,00

0,00

292,80

Dotări Filarmonica

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00,

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

o

1

2

3

4

6

7

o. Cheîtuieii pentru elaborarea studiilor de prefezabiiîtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

67.02,03.06 Casa de cultură

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C. Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări independente

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00|

Dotări Casa de Cultura

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

67.02.05.01 Sport

8.328,38

0,00

0,00

0,00

0,00

8.328,38

A. Lucrări în continuare

7.764,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.764,40

Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013

6.737,90

0,00

0,00

0,00

0,00

6.737,90

Reabilitare constructiljnstalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011

1.026,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026,50

C. Dotări independente și alte investiții

563,98

0,00

0,00

0,00

0,00

563,98

Studii și proiecte

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 locuri - cofinantare CNI)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,001

|SF+PT pentru patru bazine de înot din | cartiere

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,001

| Dotări independente

163,98

0,90

0,00

0,00

0,00

163,98

ISistem control acces bazin înot Complex Sega

73,98

0,00

0,00

0,00

0,00

73,98

Dotari Sala Jude

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive șî de agrement

2.659,42

0,00

6,00

0,00

0,00

2.659,42

A. Lucrări în continuare

18,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18,79

Clădire educaționala multifuncționala la |Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Amenajare loc de joaca Iorgovanului HCL 265/2010

8,79

0,00

0,00

0,00

0,00

8,79

B. Lucrări noi

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada jLămâiței HCL 260/29.06.2010

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00!

Amenajare pista skateboard in Parcul Central Idin Municipiul Timișoara

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice) HCL 249/2012

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00|

d

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

1

2

3

4

5

7        |

C. Dotări independente și alte investiții

740,63

0,00

0,00

0,00

0,00

740,6s|

b. Dotări independente

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

jDotari Parcul Copiilor "Ion Creanga"

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

[Achiziție aplicație " Energy Management System" EMS

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

[c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabîlState, a studiilor de fezabilitate, a [proiectelor si a altor studii aferente [obiectivelor de investiții

608,63

0,00

0,00

0,00

0,00

608,63

SF+PT împăduriri noi in municipiul Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

82,85

0,00

0,00

0,00

0,00

82,85

SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersecție cu str. Holdelor Timișoara

37,20

0,00

0,00

0,00

0,00

37,20

DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic)

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică

66,96

0,00

0,00

0,00

0,00

66,96

SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică

63,62

0,00

0,00

0,00

0,00

63,62

Realizare registru spatii verzi

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT+- Pistă skateboard

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii recreerii si religiei

765,00

0,00

0,00

0,06

0,60

765,00

|c. Dotări independente și alte investiții

765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765,00

| b. Dotări independente

765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765,00

Complex Sculptural " Memorial' 89"

765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența

Socială

399,15

0,00

0,00

0,00

0,00

399,15

[68.02.04- Asistente acordate persoanelor in

Ivârstă .

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

C. Dotări independente și alte investiții

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

b. Dotări independente

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Dotări Căminul pentru persoane vârstnice

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

68.02.05 Asistente sociala in caz de boli si jinvaUiditeti

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00|

|      DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRil (ale înst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

68=02.05.02 Asistente sociala in caz de invalidități

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

C. Dotări independente și alte investiții

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00|

Dotări independente

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

c. Cheltuielii pentru elaborarea studiilor de prefezabiHtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

SF-f-PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

șW245’

iflIO

iui-•joâafcis

j6S.02.15.Ol Ajutor social

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

C. Dotări independente și alte investiții

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

|b. Dotări independente

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

IDotări Direcția de Asistență Socială

(Comunitară

245,60

0,00

0,00

0,00

0,00

245,60

168.02.15.02 Cantine de ajutor social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

IC Dotări independente și alte investiții

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

|     Dotări independente

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

(Dotări Cantina de Aj. Social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

(Capitolul 70.02 Locuințe, servicii si (dezvoltare publica

39.834,73

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

28.448,26

[7d.02.03'Locuințe ..

25.716,80

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

14.330,33

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de [locuințe

25.716,80

1.250,14

3.116,33

0,00

7.020,00

14.330,33

A.Lucrări în continuare

7,67

4,78

2,89

0,00

0,00

0,00

[Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr.

|1A, bl. 15/2

3,04

3,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

2,89

0,00

2,89

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

1,74

1,74

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

18.982,52

1.245,36

3.113,44

0,00

7.020,00

7.603,72

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al

Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL

514/22.10.2013

4.488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.488,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul

(Timișoara (KfW)

8.267,65

0,00

0,00

0,00

7.020,00

1.247,65

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KFW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7          I

Reabilitare termică str, Piatra Craiului, nr. 1

1.112,47

222,49

556,24

0,00

0,00

333,74)

[Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, jnr.13-15

625,74

125,15

312,87

0,00

0,00

187,72)

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

670,12

134,02

335,06

0,00

0,00

201,04)

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

886,55

177,30

443,28

0,00

0,00

265,97

Reabilitare termică str, lancu Flondor, bl. E17

266,60

53,32

133,30

0,00

0,00

79,98)

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

992,00

198,40

496,00

0,00

0,00

297,60

[Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

710,10

142,02

355,05

0,00

0,00

213,03|

[Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, | nr. 22A

330,89

66,18

165,44

0,00

0,00

99,27)

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc

A*B

632,40

126,48

316,20

0,00

0,00

189,72

IC. Dotări independente și alte investiții

6.726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

6.726,61

b. Dotări independente

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Achiziție imobile HCL 597/2013

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Ic. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a [proiectelor si a altor studii aferente

726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

726,61

[Expertiza, Audit, DAU si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara HCL 150/2012

596,87

0,00

0,00

0,00

0,00

596,87

Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuințe in Mun.Timișoara)

4,96

0,00

0,00

0,00

0,00

4,96

DALKPT Reabilitare termica clădiri -proiectare obiective Municipiul Timișoara

67,21

0,00

0,00

0,00

0,00

67,21

Asistenta tehnica la 72 imobile

57,57

0,00

0,00

0,00

0,00

57.57

70.02.05 Alimentari cu apă și amenajări hidrotehnice

2.467,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2.467,88

70.02.05.01 Alimentări cu apă

2.467,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2.467,88

A. Lucrări în continuare

1.892,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.892,38

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

1.046,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.046,52

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.i, HCL 466/2010

845,86

0,00

0,00

0,00

0,00

845,86

B. Lucrări noi

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

PT -i- Execuție fântână ornamentală str. Aștrilor HCL 201/2014

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

C. Dotări independente și alte investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,50

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabîHtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,50|

SF- Execuție Fântână ornamentală str. Aștrilor

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5,50

SF Execuție fântâni ornamentale in Mun. Timișoara

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

SF+PT Alimentare cu apa industriala prin |foraje publice

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

[SF+PT Extinderi rețele apa -canal in

|municipiul Timișoara

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

iSF+PT Execuție fântâni publice forate in Mun. Timișoara

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

170.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

;   51.628,24

0,00

0,00

. ' 0,00

' 0,00

: ■ 5.628,24

A. Lucrări în continuare

5.290,74

0,00

0,00

0,00

0,00

5.290,74

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005

2.604,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.604,87

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005

2.685,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.685,87

C. Dotări independente și alte investiții

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

Studii și proiecte

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6.021,81

0,00

0,00

0,00

. 0,00

6.021,81

B. Lucrări noi

2.818,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.818,50

Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității din municipiul (Timișoara HCL 358/18.06.2013

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012

98,50

0,00

0,00

0,00

0,00

98,50

Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf HCL 364/2014

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

C.Dotări independente și alte investiții

3.203,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3.203,31

b. Dotări independente

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

1      DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET | LOCAL

6

1

2

3

4

5

7

TOTEM P-ta losefin

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

jTOTEMURi de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,sitari, jconform LMI 422/2010)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6O,Oo|

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de iprefezabiHtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.093,31

0,00

0,00

0,00

0,00

3.093,31

PUZ Director zona stadion

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,00

PUZ Piața 700

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ Director zona de agrement vest

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

PUZ director Complex Studențesc

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Proiect tehnic Chioșc Presa

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

PUZ Calea Aradului (fosta unitate militară), pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ str. Dimineții (Comuna Giroc) pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Plan de afaceri pentru realizarea proiectului "Parc Regional de Cercetare Dezvoltare in zona Polului de Creștere în Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic"

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00 |

SF+PT racordare la rețea metropolitană (fibră optica), pentru "Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara"

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2,24

Expertiză și restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timișoarei

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

25,60

0,00

0,00

0,00

0,00

25,60

DALI+ DTAC+PT+DDE -i-CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al orașului Timișoara

(Cetate II)

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00|

DALI4-DTAC+PT+DDE *CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic" Corso" Timișoara, parte a Patrimoniului Cultural

ÎNational

_______________:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

aoo.ool

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creștere Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creștere Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de 1 sărăcie

52,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 ((TI)

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

|SF+PT Pasaje pietonale peste Sega

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUG Municipiul Timișoara

738,47

0,00

0,00

0,00

0,00

738,47

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

C. Dotări independente și alte Investiții

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Dotări independente

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Achiziția si montarea unei statii de filtrare, mod: ''ORAȘ" si amplasarea acesteia in Mun. Timișoara

1.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056,00

Capitolul 84.02 Transporturi

33.641,93

0,00

0,00

0,00

0,00

33.641,93

84.02.03 Transport rutier

33.641,93

0,00

0,00

0,00

0,00

. 33.641,93

84.02.03.02 Transportul în comun

11.843,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.843,401

C. Dotări independente și alte investiții

11.843,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.843,40 |

b.Dotări independente

11.282,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.282,40

Mașini, echipamente si mijloace de transport

11.282,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.282,40

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

7.614,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.614,40

Minibuze electrice cu 14 locuri HCL 206/2014

168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,00

Achiziție autobuze de capacitate mica

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Reabilitare tramvaie

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

r

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

y

|c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561,001

Studii si proiecte Primărie

365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365,00|

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,Oo|

SF(actualizare)*PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Imunicipiul Timișoara, traseul 3, C. Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+-PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 4, Bv. Cetății

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, C.

Bogdanestilor

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00]

SF(actualizare)-i-PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Aîunis, Str. Drubeta

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 8, Str. Ardealul

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseu! 9, str. loan Slavici, Str. Polona

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu de circulație la nivelul Polului de Creștere Timișoara (Pian de mobilitate)

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

Studii si proiecte

196,00

0,00

0,06

0,00

0,00

196,00

jsF+PT Amenajare alveole

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

I      DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Su bord ori ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

|                                 0

1

2

3

4

5

7

SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea | Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SPF + SF+PT Statie intermodaîa Dambovîta

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

j84.02.03.01 Drumuri si poduri

2.080,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.080,87

|a. Lucrări în continuare

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

(Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

|B. Lucrări noi

1.149,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.149,60,

I Pasaj JIUL HCL 580/2013

1.149,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.149,60[

C. Dotări independente și alte investiții

926,32

0,00

0,00

0,00

0,00

926,321

|c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pretezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

926,32

0,00

0,00

0,00

0,00

926,32]

SF+PT Pasaj Jiul

84,74

0,00

0,00

0,00

0,00

84,74|

SF+PT Pasaj Popa Șapca

84,74

0,00

0,00

0,00

0,00

84,74

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

84,34

0,00

0,00

0,00

0,00

84,34|

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

68,50

0,00

0,00

0,00

0,00

68,50

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00|

DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00|

DALI+PT Reabilitare Podul Muncii

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,001

DALH-PT Pod Metalic - Ady Endre

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00|

iDALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str.

[Crizantemelor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Construire Pod peste Bega

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF-i-PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație și reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piața Victoriei)

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00|

I84.02.03.03 Străzi

19.717,66

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

8.347,87

0,00

0,00

0,00

0,00

8.347,87

Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

3.768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.768,00

Reamenajare geometrie intersecție P-ta

Balcescu HCL46/2012

673,23

0,00

0,00

0,00

0,00

673,23|

Amenajare legătură între str. Torac și Calea SI

1.004,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.004,98|

|      DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

Amenajare anul 1848 HCL40/2011

15,15

0,00

0,00

0,00

0,00

15,15

Amenajare Zona Câmpului HCL 39/2011

2.113,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2.113,58

Amenajare str. Gh. Cotoșman HCL 41/2011

772,93

0,00

0,00

0,00

0,00

772,93

B. Lucrări noi

10.417,38

0,00

0,00

0,00

0,00

10.417,38

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00^

lAmenajare str. Chimistilor

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010

2.879,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2.879,12

Amenajare str. Giadiolelor HCL 42/2011

408,85

0,00

0,00

0,00

0,00

408,85

î Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară HCL 278/2011

1.861,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.861,60

PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009

857,81

0,00

0,00

0,00

0,00

857,811

PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009

1.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.110,001

Drum de legătură C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea

Buzîasului;parcare publica HCL 579/2013

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,001

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str.

Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

952,41

0,00

0,00

0,00

0,00

952,41

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investiții

952,41

0,00

0,00

0,00

0,00

952,41

Alte studii și proiecte

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

iSF+PT Lărgire 4 benzi Calea Martirilor

76,50

0,00

0,00

0,00

0,00

76,50

>SF*PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1400

|      DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget Stat

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGR

AM KfW

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

7

SF+PT Parcari supraterane

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol 1, de ia Biserica Kuttl (zona Sinaia) ia str. Reșița: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste îde bicicleta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rând de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si clădiri.

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

| SF+PT Reabilitarea complexa si

1 mo de mizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, Jocuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri Ide practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic).

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spațiu legătură dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orașului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei.

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+PT str. Chimistilor

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+ PT Extindere ia 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

SF+PT Drum de legătură C. Buziasului - str.

^Siemens, sens giratoriu Calea

Buziasuluijparcare publica

60,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60,91

Suma comunicata de către Direcția Economica

DIRECTOR DIRECȚIA Ep^NOMICĂ

Smaranda HARACICA / /

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Aurelia JUNț^J î

Verificat^ i

SEF SERVjdljtJ'L PFLRN Gabrie^ pi CA


întocmit, ! \ | CONSILIER SERVICIUL PFL^N /" Lurhinița TOMA ș

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014-

PROGRAM DEZVOLTARE 2014

Rectificare 4 cu amendament HCL 410/04.08.2014

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3+4 +5+6+7+9+

3

4

TOTAL GENERAL I

370.192,26

302.673,09

42.168,31

194.225,69

TOTAL GENERAL II

370.192,26

302.673,09

42.168,31

194.225,69

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

332.219,18

272.630,01

37.630,96

173.489,25

LUCRĂRI NOI - B

37.973,08

30.043,08

4.537,35

20.736,44

ȚOțaKgțnțî^^

TȚ370^i9^6

BO2O09

.ȚȚ94^25^

Capitolul 65.02 învățământ

319,80

319,80

38,45

273,27

65.02.04 învățământ secundar

319,80

319,80

' ■' ■ 38,45

273,27

65.02.04,02 învățământ secundar superior

319,80

319,80

38,45

273,27

A. Lucrări în continuare

77,80

77,80

9,66

64,90

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timișoara HCL161/23.10.2012

24,80

24,80

2.86

18,70

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23.10.2012

53,00

53,00

6,80

46,20

mii iei

SURSE DE FINANȚARE

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheli.

Neeligibiie (inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

i0

ii

17.037,94

1.373,02

3.387,30

112.000,00

6.120,87

6.262,41

4.654,66

1.373,02

3.387,30

66.146,15

45.853,85

4.704,44

5.816,12

4.654,66

1.373,02

635,81

58.216,15

45.698,77

1.416,43

446,29

0,00

0,00

2.751,49

7.930,00

155,08

6.120,87

6.262,41

0654.^6

U,i^3$2

3.387,30

66.146,15

45.853,85

8,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

; ' D,00

8,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2+=3H"4+5+6_F7+9_f_

3

4

B. Lucrări noi

242,00

242,00

28,79

208,37

Dezvoltarea creați vitalii și capacității de mov are prin abordări i n terci isci pi i nare și lacdilarea inserției absoîvenților pe piața, muncii - Colegiul Na donai C.D. L.oga. (FSE) HCL 323/2014

242.00

242,00

28.79

208,37

Capitolul 66.02 Sănătate

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

66.02.06 Spitale

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

A. Lucrări în continuare

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

(Dezvoltarea unui sistem regional (transfrontalier de Centre Medicale de (Excelenta pentru imbunatatirea (diagnosticului antenata! al malformațiilor îfetale in aria Timișoara-Varset HCL (184/24.04.2012

6.526,83

6.526,83

844,87

5.524,15

Prenatal Diagnosis Networek (SCM)

401,78

401,78

52,23

341,51

(Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

279,45

279,45

41,43

221,65

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

239,45

239,45

41,43

191,65

(A. Lucrări în continuare

239,45

239,45

41,43

191,65

(Politica Culturală ca instrument pentru

Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL

(181/24.04.2012 (IPA)

239,45

239,45

41,43

191,65


Anexa la/2


0'7


CU /tH Gu


Buget local

Buget Parteneri &

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile

(inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

10

ii

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.84

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66’

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,66

0,00

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

0,00

16,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

V aloare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2 =3 -btl+5+6+7+9+

3

4

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

40,00

40,00

0,00

30,00

A. Lucrări în continuare

40,00

40,00

0,00

30,00

0 abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -jCONURBANT, CIP - IEE -2010, nr.271380

40,00

40,00

0,00

30,00

(Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența

(Socială

12.455,31

10.130,51

1.498,74

6.822,88

(68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si | copii

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

(A. Lucrări în continuare

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

1 Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL |13O/28.O9.2O12

3.828,04

2.747,16

484,39

2.205,15

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung" Timișoara HCL |293/20ll

2.152,49

2.152,49

301,05

1.370,48

I Reabilitarea Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL I234/2011/POR

1.303,56

1.303,56

153,22

697,53

168.02.15.02 Cantine de ajutor social

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

Ia. Lucrări în continuare

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

Buget local

Buget Parteneri &

Alte Surse

Credite IEC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Conlr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

5

6

7

s

9

10

ii

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

2.324,80

874,06

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56]

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,561

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,88

56,56|

34,11

41,64

405,21

0,00

0,00

0,00

o,oo|

17,36

229,26

206,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,243,92

817,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Buget de Stat

Buget EU

0

1-2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

136.933,42

111.700,85

14.011,59

64.065,84

70.02.03 Locuințe

10.172,78

10.158,76

'''• 1.044,91

‘ 4.788,20

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

10.172,78

10.158,76

1.044,91

4.788,20

A.Lucrări în continuare

51,42

37,40

0,00

28,05

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014

51,42

37,40

0,00

28,05

B. Lucrări noi

10.121,36

10.121,36

1.044,91

4.760,15

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SM1S 48188 (B-dul C. Aradului nr. 12, bl A3: B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul I.C.

Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C)

5.643,88

5.643,88

573,38

2.612,08

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

5

6

7

8

9

10

n

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

4.133,09

1.369,94

2.826,60

1.373,02

2.798,59

23.859,55

22.495,20

1.413,46

446,29

0,00

''14,02

2.465,90

).o,6o

' ;o,oo

1.413,46

446,29

0,00

14,02

2.465,90

0,00

0,0'0

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

0,00

1.404,11

446,29

0,00

0,00

2.465,90

0,00

0,00

530,91

334,81

0,00

0,00

1.592,70

0,00

0,00;

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

i=2+8+J0

2=3+4+5+6+7+94.

3

4

“Sprijinirea investiți ii or în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/Iună” cod SMIS 48190 (B-dui C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr. 14, Sc A+B; fideli C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dui L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocu bl. B 57)

4.477,48

4.477,48

471,53

2.148,07

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

126.760,64

10 1.542,09

12.966,68

59,277,64

A. Lucrări în continuare

126.760,64

101.542,09

12.966,68

59.277,64

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara. HCL 352/2010

41.847,98

32.536,21

4.642,95

21.136,49

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara (CETATE ), HCL 1355/2010

50.042,52

39.487,34

5.590,75

25.403,56

[Structuri locale pentru sprijinirea afaceriior |in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, |HCL 302/2010

2.154,62

2.154,62

119,77

545,61

1Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

3.878,37

3.878,37

261,74

1.192,37

Buget local

Buget Parteneri &

Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

5

6

7

8

9

10

n

873,20

111,48

0,00

0,00

873,20

0,00

0,00

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

332,69

'■ 23.859,55

22.495,20

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

67,69

0,00

806,31

0,00

0,00

9.311,77

5.882,77

1,07

0,00

8,93

0,00

0,00

10.555,18

8.483,03

332,69

504,48

319,38

0,00

332,69

0,00

o,oo'

1.454,11

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive. HCL 179/2012

13.357,83

11.536,56

819,57

3.733,62

Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara HCL 218/2012

9.595,23

7.423,90

977,65

4.450,67

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012

5.182,93

3.940.79

554,25

2.523,17

Speedîng every european digital SEED HCL ,37/2012

701,16

584,30

0,00

292,15

jCapitohiI 74,02 Protecția mediului

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

j74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul

Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

Icapitolul 81.02 Combustibili si energie

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

|81.02.06 Energie termică

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

|a. Lucrări în continuare

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

Buget locul

Buget Parteneri &

Alte Surse

Credite IFC       |

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pi. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile

(inclusiv

TVA)

5

6

7

s

9

10

1

508,90

19.89

244,28

0,00

0,00

1.821,27

6.210.30|

0,22

74,40

1,86

0,00

0,00

2.171,33

1

1.919,10

62,80

52,70

747,87

1.242,14

0,00

0,00

0,00

292,15

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01|

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,011

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01]

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de Stat

Buget EU

0

1=2-5-8-5-10

2=3+4t5-t6t7t9+

3

4

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

84.02.03 Transport rutier

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

84.02.03.02 Transportul în comun

144.476,66

104.514,86

18.417,02

83.907,79

A. Lucrări în continuare

116.866,94

84.835,14

14.953,37

68.139,87

Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012

60.791,93

43.506,93

7.674,47

34.937,35

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012

22.639,62

17.009,62

3.002,20

13.667,23

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din [municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012 I

33.347,41

24.230,61

4.276,70

19.469,30

țAdressing Challenges Sustainable Mobility

[pianning CH4LLENGE

87,98

87,98

0,00

65,99

Lucrări noi

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC      1

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheli.

Neeligibile (inclusiv TVA)

5

6

7

8

9

10

ii

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,011

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92^

114,46

0,00

1,009,73

0,00

' 58.8,71

39.961,80

- 11.049,921

29,47

0,00

0,00

0,00

588,71

39.961,80

1.571,87

21,99

0,00

0,00

0,00

303,12

32.031,80

1.416,791

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.285,00

895,11]

0,00

0,00

0,00

0,00

303,12

5.630,00

37.07J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.116,80

!

!

484,611

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,Os)

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

V aloare proiect 2014

Buget de

Stat

0

3=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Tîmisoara-Ghiroda)

27.609,72

19.679,72

3.463,65

84.02.03.01 Drumuri si poduri

45.666,48

45.666,48

6.516,86

A. Lucrări în continuare

45.666,48

45.666,48

6.516,86

Amenajare Complex rutier zona

Michelangeio etapa I HCL356/2011

45.666,48

45.666,48

6.516,86

84.02.03.03 Străzi

5.238,87

5.238,87

747,12

A. Lucrări în continuare

5.238,87

5.238,87

747,12

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T.

IVladimirescu HCL 405/2011

5.238,87

5.238,87

747,12

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICU


Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE Clți FINANȚARE LO CA LĂyl REGIONALĂ ȘI NAȚION^fÂ^ Gabriela^^

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri &

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

4

5

6

7

s

9

10

11

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00^

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

o,ooj

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JUNIE


întocmit,            *

CONSILIER SERVICIUL PROIECTE C

FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI

NAȚIONALĂ

^.„Luminița TOMA


BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

P"

Influenta

J

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

297.789,63

-6.013,73

291.775,90

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

287.742,94

-6.213,73

281.529,21

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

287.742,94

-6.213,73

281.529,21

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

5

30.10

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

691,66

0,00

691,66

Venituri din dividente

7

30.10.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

829,92

0,00

829,92

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Si SERVICII

9

00.09

286.213,28

-6.213,73

279.999,55

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

281.018,70

-6.339,73

274.678,97

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

1.905,03

0,00

1.905,03

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

2.239,00

0,00

2.239,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

13

33.10.14

21.651,19

0,00

21.651,19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

33.10.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

15

33.10.19

808,60

0,00

808,60

Venituri din cercetare

16

33.10.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

17

33.10.21

210.179,21

-6.339,73

203.839,48

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

18

33.10.30

30.520,00

0,00

30.520,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

19

33.10.31

5.268,00

0,00

5.268,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

20

33.10.50

8.149,47

0,00

8.149,47

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

21

34.10

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

22

34.10.50

20,00

0,00

20,00

Diverse venituri

23

36.10

5.127,18

0,00

5.127,18

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

24

36.10.50

5.127,18

0,00

5.127,18

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

25

37.10

47,40

126,00

173,40

Donații si sponsorizări

26

37.10.01

7,40

126,00

133,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

27

37.10.03

-2.303,66

-126,00

-2.429,66

Varsaminte din secțiunea de funcționare

28

37.10.04

2.303,66

126,00

2.429,66

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

40,00

0,00

40,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

30

00.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

31

39.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

32

39.10.01

85,00

0,00

85,00

IV. SUBVENȚII

33

00.12

8.261,85

200,00

8.461,85

Subvenții de ia alte administrații

34

43.10

8.261,85

200,00

8.461,85

Subvenții pentru instituții publice

35

43.10.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

36

43.10.10

432,00

0,00

432,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

37

43.10.14

6.404,71

200,00

6.604,71

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

38

43.10.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

39

45.10

1.699,84

0,00

1.699,84

Fondul European de Dezvoltare regionala

40

45.10.01

1.699,84

0,00

1.699,84

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

41

45.10.01.01

1.699,84

0,00

1.699,84

TOTAL CHELTUIELI

42

297.789,63

-6.013,73

291.775,90

CHELTUIELI CURENTE

43

01

286.336,06

-6.339,73

279.996,33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

110.965,07

-0,02

110.965,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

174.727,06

-6.339,71

168.387,35

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

46

56

439,78

0,00

439,78

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

47

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

48

59

184,15

0,00

184,15

CHELTUIELI DE CAPITAL

49

70

11.453,57

326,00

11.779,57

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

50

71

11.453,57

326,00

11.779,57

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

51

50.10

5.068,00

0,00

5.068,00

Alte servicii publice generale

52

54.10

5.068,00

0,00

5.068,00

CHELTUIELI CURENTE

53

01

4.918,00

0,00

4.918,00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

54

10

2.585,00

0,00

2.585,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

20

2.333,00

0,00

2.333,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

56

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

57

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

58

54.10.10

5.068,00

0,00

5.068,00

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

59

64.10

291.471,49

-6.013,73

285.457,76

Invatamant

60

65.10

26.643,92

-0,01

26.643,91

CHELTUIELI CURENTE

61

01

26.469,42

-0,01

26.469,41

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62

10

2.000,58

-0,02

2.000,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

63

20

24.407,19

0,01

24.407,20

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

64

56

38,00

0,00

38,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

65

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

66

59

3,65

0,00

3,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

67

70

174,50

0,00

174,50

TITLUL X! ACTIVE NEFINANCIARE

68

71

174,50

0,00

174,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

69

65.10.03

14.460,03

0,00

14.460,03

Invatamant preșcolar

70

65.10.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

Invatamant primar

71

65.10.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

Invatamant secundar

72

65.10.04

8.244,22

-0,01

8.244,21

Invatamant secundar inferior

73

65.10.04.01

1.131,79

-0,01

1.131,78

Invatamant secundar superior

74

65.10.04.02

6.834,33

0,00

6.834,33

Invatamant profesional

75

65.10.04.03

278,10

0,00

278,10

Invatamant postliceal

76

65.10.05

603,59

0,00

603,59

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii auxiliare pentru educație

77

65.10.11

3.336,08

0,00

3.336,08]

Internate si cantine pentru elevi

78

65.10.11.03

3.336,08

0,00

3.336,081

Sanatate

79

66.10

261.845,57

-6.013,72

255.831s85|

CHELTUIELI CURENTE

80

01

252.121,64

-6.339,72

245.781,92|

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

81

10

105.964,49

0,00

105.964,49

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

82

20

145.574,87

-6.339,72

139.235,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

83

56

401,78

0,00

401,781

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

84

59

180,50

0,00

180,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

9.723,93

326,00

10.049,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

86

71

9.723,93

326,00

10.049.931

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

87

66.10.06

261.845,57

-6.013,72

255.831,85

Spitale generale

88

66.10.06.01

261.845,57

-6.013,72

255.831,85 j

Cultura, recreere si religie

89

67.10

2.495,00

0,00

2.495,001

CHELTUIELI CURENTE

90

01

2.340,00

0,00

2.340,00|

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

415,00

0,00

415,00|

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

92

20

1.925,00

0,00

1.925,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

93

70

155,00

0,00

155,00|

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

94

71

155,00

0,00

155,00|

Din total capitol

Servicii culturale

95

67.10.03

2.495,00

0,00

2.495,00

Instituții publice de spectacole si concerte

96

67.10.03.04

1.645,00

0,00

1.645,00

Case de cultura

97

67.10.03.06

850,00

_____________0,00

850,00|

Asigurări si asistenta sociala

98

68.10

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI CURENTE

99

01

487,00

0,00

487,00|

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100

20

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asistenta acordata persoanelor în varsta

102

68.10.04

487,00

0,00

487,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

103

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

104

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

105

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

106

69.10

1.250,14

0,00

1.250,14

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

107

70.10

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

108

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

109

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

110

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Din total capitol

Locuințe

111

70.10.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

112

70.10.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

113

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

114

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

115

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

116

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

285.896,28

-6.339,73

279.556,55

TOTAL VENITURI

2

00.01

285.896,28

-6.339,73

279.556,55

L VENITURI CURENTE

3

00.02

285.439,28

-6.339,73

279.099,55

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

285.439,28

-6.339,73

279.099,55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

6

30.10

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

691,66

0,00

691,66

Venituri din dîvidente

8

30.10.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

829,92

0,00

829,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

283.909,62

-6.339,73

277.569,83

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

281.018,70

-6.339,73

274.678,97

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

1.905,03

0,00

1.905,03

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

2.239,00

0,00

2.239,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

14

33.10.14

21.651,19

0,00

21.651,19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

16

33.10.19

808,60

0,00

808,60

Venituri din cercetare

17

33.10.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18

33.10.21

210.179,21

-6.339,73

203.839,48

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

19

33.10.30

30.520,00

0,00

30.520,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

20

33.10.31

5.268,00

0,00

5.268,00

Alte venituri din prestări de servicii si aite activitatî

21

33.10.50

8.149,47

0,00

8.149,47

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

22

34.10

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

23

34.10.50

20,00

0,00

20,00

Diverse venituri

24

36.10

5.127,18

0,00

5.127,18

Alte venituri

25

36.10.50

5.127,18

0,00

5.127,18

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

26

37.10

-2.256,26

0,00

-2.256,26

Donații si sponsorizări

27

37.10.01

7,40

126,00

133,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

28

37.10.03

-2.303,66

-126,00

-2.429,66

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

40,00

0,00

40,00

IV. SUBVENȚII

30

00.12

457,00

0,00

457,00

Subvenții de la alte administrații

31

43.10

457,00

0,00

457,00

Subvenții pentru instituții publice

32

43.10.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

33

43.10.10

432,00

0,00

432,00

TOTAL CHELTUIELI

34

285.896,28

-6.339,73

279.556,55

CHELTUIELI CURENTE

35

01

285.896,28

-6.339,73

279.556,55

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36

10

110.965,07

-0,02

110.965,05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

37

20

174.727,06

-6.339,711

168.387,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38

57

20,00

o,oo|

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

39

59

184,15

o,oo|

184,15

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

40

50.10

4.318,00

0,001

4.918,00

Alte servicii publice generale

41

54.10

4.918,00

0,00

4.918,00

CHELTUIELI CURENTE

42

01

4.918,00

o,oo|

4.918,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

43

10

2.585,00

0,00|

2.585,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44

20

2.333,00

o,oo|

2.333,00

Din total capitol

j

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

45

54.10.10

4.918,00

o,oo|

4.918,00

Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46

64.10

280.978,28

-6.339,731

274.638,55

învatamant

47

65.10

26.431,42

-0,011

26.431,41

CHELTUIELI CURENTE

48

01

26.431,42

-0,011

26.431,41

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

2.000,58

-0,02

2.000,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

24.407,19

0,011

24.407,20

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

51

57

20,00

o,oo|

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

52

59

3,65

o,oo|

3,65

Din total capitol

j

învatamant preșcolar si primar

53

65.10.03

14.460,03

o.ooj

14.460,03

învatamant preșcolar

54

65.10.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

învatamant primar

55

65.10.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

învatamant secundar

56

65.10.04

8.031,72

-0,01

8.031,71

învatamant secundar inferior

57

65.10.04.01

1.131,79

-0,01

1.131,78

învatamant secundar superior

58

65.10.04.02

6.621,83

o,oo|

6.621,83

învatamant profesional

59

65.10.04.03

278,10

oToo|

278,10

învatamant postliceal

60

65.10.05

603,59

o,oo|

603,59

Servicii auxiliare pentru educație

61

65.10.11

3.336,08

o,oo|

3.336,08

Internate si cantine pentru elevi

62

65.10.11.03

3.336,08

o,oo|

3.336,08

Sanatate

63

66.10

251.719,86

-6.339,72|

245.380,14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

64

01

251.719,86

-6.339,72

245.380,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65

10

105.964,49

0,00

105.964,49

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

66

20

145.574,87

-6.339,72

139.235,15

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

67

59

180,50

0,00

180,50

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

68

66.10.06

251.719,86

-6.339,72

245.380,14

Spitale generale

69

66.10.06.01

251.719,86

-6.339,72

245.380,14

Cultura, recreere si religie

70

67.10

2.340,00

0,00

2.340,00

CHELTUIELI CURENTE

71

01

2.340,00

0,00

2.340,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72

10

415,00

0,00

415,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

73

20

1.925,00

0,00

1.925,00

Din total capitol

Servicii culturale

74

67.10.03

2.340,00

0,00

2.340,00

Instituții publice de spectacole si concerte

75

67.10.03.04

1.490,00

0,00

1.490,00

Case de cultura

76

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

77

68.10

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI CURENTE

78

01

487,00

0,00

487,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

79

20

487,00

0,00

487,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

80

68.10.04

487,00

0,00

487,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

81

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

82

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

83

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

84

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

85

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

86

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

87

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE                                               _________________________

1

11.893,35

326,00

12.219,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

2

00.01

11.893,35

326,00

12.219,35

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

2.303,66

126,00

2.429,66

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

2.303,66

126,00

2.429,66

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

2.303,66

126,00

2.429,66

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

2.303,66

126,00

2.429,66

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

2.303,66

126,00

2.429,66

îl. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

9

39.10

85,00

0,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

85,00

0,00

85,00

IV. SUBVENȚII

11

00.12

7.804,85

200,00

8.004,85

Subvenții de la alte administrații

12

43.10

7.804,85

200,00

8.004,85

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

13

43.10.14

6.404,71

200,00

6.604,71

Subvenții pentru institut!! publice destinate secțiunii de devoltare

14

43.10.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

15

45.10

1.699,84

0,00

1.699,84

Fondul European de Dezvoltare regionala

16

45.10.01

1.699,84

0,00

1.699,84

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

17

45.10.01.01

1.699,84

0,00

1.699,84

TOTAL CHELTUIELI

18

11.893,35

326,00

12.219,35

CHELTUIELI CURENTE

19

01

439,78

0,00

439,78

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

20

56

439,78

0,00

439,78

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

70

11.453,57

326,00

11.779,57

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

22

71

11.453,57

326,00

11.779,57

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

23

50.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii publice generale

24

54.10

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

25

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

26

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

27

71

150,00

0,00

150,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

28

54.10.10

150,00

0,00

150,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

29

64.10

10.493,21

326,00

10.819,21

Invatamant

30

65.10

212,50

0,00

212,50

CHELTUIELI CURENTE

31

01

38,00

0,00

38,00

Titlul Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

32

56

38,00

0,00

38,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

174,50

0,00

174,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

34

71

174,50

0,00

174,50

Din total capitol

invatamant preșcolar si primar

35

65.10.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

36

65.10.03.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

37

65.10.03.02

0,00

0,00

0,00

invatamant secundar

38

65.10.04

212,50

0,00

212,50

Invatamant secundar inferior

39

65.10.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

40

65.10.04.02

212,50

0,00

212,50

Invatamant profesional

41

65.10.04.03

0,00

0,00

0,00

invatamant postliceal

42

65.10.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

43

65.10.11

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

44

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

Sanatate

45

66.10

10.125,71

326,00

10.451,71

CHELTUIELI CURENTE

46

01

401,78

0,00

401,78

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

47

56

401,78

0,00

401,78

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

9.723,93

326,00

10.049,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

9.723,93

326,00

10.049,93

Dîn total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

50

66.10.06

10.125,71

326,00

10.451,71

Spitale generale

51

66.10.06.01

10.125,71

326,00

10.451,71

Cultura, recreere si religie

52

67.10

155,00

0,00

155,00

CHELTUIELI CURENTE

53

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

155,00

0,00

155,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

155,00

0,00

155,00

Din total capitol

Servicii culturale

56

67.10.03

155,00

0,00

155,00

Instituții publice de spectacole si concerte

57

67.10.03.04

155,00

0,00

155,00

Case de cultura

58

67.10.03.06

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

59

69.10

1.250,14

0,00

1.250,14

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

60

70.10

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

61

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

62

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

63

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Din total capitol

Locuințe

64

70.10.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

65

70.10.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

66

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

67

97.10

0,00

0,00

0,00

excedent

68

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

69

99.10

0,00

0,00

0,00

/PRIMAR, \ j

DIRECTOR ECONOMIC,

nicolae/rob(i

SMARANDA HARACICU

î ÎL


] 11-

SEF SERVICIU BUGET,

/

STELJl^£ ST^NCIU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGETUL DE CREDITE EXTERNE


Anexa 2.38-1


£

,T

Hotărârea nr,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

118.960,00

0,00

118.960,00

CHELTUIELI CURENTE

2

01

112.000,00

0,00

112.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

3

56

112.000,00

0,00

112.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

4

70

6.960,00

0,00

6.960,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

5

71

6.960,00

0,00

6.960,00

Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6

64.06

3.356,52

0,00

3.356,52

Sanatate

7

66.06

157,66

0,00

157,66

CHELTUIELI CURENTE

8

01

157,66

0,00

157,66

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9

56

157,66

0,00

157,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

10

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

11

66.06.06

157,66

0,00

157,66

Spitale generale

12

66.06.06.01

157,66

0,00

157,66

Asigurări si asistenta sociaia

13

68.06

3.198,86

0,00

3.198,86

CHELTUIELI CURENTE

14

01

3.198,86

0,00

3.198,86

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE D!N FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

15

56

3.198,86

0,00

3.198,86

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificai

CHELTUIELI DE CAPITAL

16

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala pentru familie si copii

17

68.06.06

1.137,44

0,00

1.137,44

Prevenirea excluderii sociale

18

68.06.15

2.061,42

0,00

2.061,42

Cantine de ajutor social

19

68.06.15.02

2.061,42

0,00

2.061,42

Partea a IV-a SERVICi! SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

20

69.06

53.314,75

0,00

53.314,75

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

21

70.06

53.314,75

0,00

53.314,75

CHELTUIELI CURENTE

22

01

46.354,75

0,00

46.354,75

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

23

56

46.354,75

0,00

46.354,75

CHELTUIELI DE CAPITAL

24

70

6.960,00

0,00

6.960,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

25

71

6.960,00

0,00

6.960,00

Din total capitol

Locuințe

26

70.06.03

6.960,00

0,00

6.960,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

27

70.06.03.01

6.960,00

0,00

6.960,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

28

70.06.50

46.354,75

0,00

46.354,75

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

29

79.06

62.288,73

0,00

62.288,73

Combustibili si energie

30

81.06

11.277,01

0,00

11.277,01

CHELTUIELI CURENTE

31

01

11.277,01

0,00

11.277,01

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

32

56

11.277,01

0,00

11.277,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

34

81.06.06

11.277,01

0,00

11.277,01

Transporturi

35

84.06

51.011,72

0,00

51.011,72

CHELTUIELI CURENTE

36

01

51.011,72

0,00

51.011,72

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

37

56

51.011,72

0,00

51.011,72

DENUMIREA INDICATORILOR

i         Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transport rutier

39

84.06.03

51.011,72

0,00

51.011,72

Drumuri si poduri

40

84.06.03.01

9.478,05

0,00

9.478,05

Transport in comun

41

84.06.03.02

41.533,67

0,00

41.533,67

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

42

96.06

0,00

0,00

0,00

REZERVE

43

97.06

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

44

98.06

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

45

99.06

118.960,00

0,00

118.960,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

3

96.

0,00

0,00

0,00

REZERVE

4

97.

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

5

98.

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

6

99.

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

118.960,00

0,00

118.960,00

CHELTUIELI CURENTE

2

01

112.000,00

0,00

112.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

3

56

112.000,00

0,00

112.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

4

70

6.960,00

0,00

6.960,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

5

71

6.960,00

0,00

6.960,00

Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6

64.06

3.356,52

0,00

3.356,52

Sanatate

7

66.06

157,66

0,00

157,66

CHELTUIELI CURENTE

8

01

157,66

0,00

157,66

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9

56

157,66

0,00

157,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

10

70

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

11

66.06.06

157,66

0,00

15/,66

Spitale generale

12

66.06.06.01

157,66

0,00

157,66

Asigurări si asistenta sociala

13

68.06

3.198,86

0,00

3.198,86

CHELTUIELI CURENTE

14

01

3.198,86

0,00

3.198,86

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

15

56

3.198,86

0,00

3.198,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

16

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala pentru familie si copii

17

68.06.06

1.137,44

0,00

1.137,44

Prevenirea excluderii sociale

18

68.06.15

2.061,42

0,00

2,061,42

Cantine de ajutor social

19

68.06.15.02

2.061,42

0,00

2.061,42

Partea a iV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

20

69.06

53.314,75

0,00

53.314,75

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

21

70.06

53.314,75

0,00

53.314,75

CHELTUIELI CURENTE

22

01

46.354,75

0,00

46.354,75

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

23

56

46.354,75

0,00

46.354,75

CHELTUIELI DE CAPITAL

24

70

6.960,00

0,00

6.960,00

TITLUL XI ACTiVE NEFINANCIARE

25

71

6.960,00

0,00

6.960,00

Din total capitol

Locuințe

26

70.06.03

6.960,00

0,00

6.960,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

27

70.06.03.01

6.960,00

0,00

6.960,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

28

70.06.50

46.354,75

0,00

46,354,75

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

29

79.06

62.288,73

0,00

62.288,73

Combustibili si energie

30

81.06

11.277,01

0,00

11.277,01

CHELTUIELI CURENTE

31

01

11.277,01

0,00

11.277,01

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

32

56

11.277,01

0,00

11.277,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

34

81.06.06

11.277,01

0,00

11.277,01

Transporturi

35

84.06

51.011,72

0,00

51.011,72

CHELTUIELI CURENTE

36

01

51.011,72

0,00

51.011,72

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

37

56

51.011,72

0,00

51.011,72

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transport rutier

39

84.06.03

51.011,72

0,00

51.011,72

Drumuri si poduri

40

84.06.03,01

9.478,05

0,00

9.478,05

Transport in comun

41

84.06.03.02

41.533,67

0,00

41.533,67

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

42

96.06

0,00

0,00

0,00

REZERVE

43

97.06

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

44

98.06

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

45

99.06

118.960,00

0,00

118.960,00

PRIMAR, ,        .Jy

/z      z/7,

NICO LAEROB'U A A v:

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET, /

/

.SȚ^t^N A<TANCIU

SMARANDA hĂrACIOJ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,

PRIMAR, ?               IUDIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET,          r,

Nr. SC2014 -       / OLM .2014

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014

Având în vedere:

Referatul cu nr. SC2014 - 19760 / 30.07.2014 a Direcției Comunicare, prin care se solicita rectificarea bugetului local la capitolul 51.02 „Autoritati executive” Titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 56.600,00 lei, respectiv suplimentarea sumei prevăzute la cap. 70.02.50, cu valoarea de 663.910,00 Iei;

  • -  Adresa Direcției de Asistenta Sociala Comunitara cu nr. SC2014 - 19489 / 28.07.2014, prin care se solicita rectificarea bugetului pe anul 2014 Ia capitolul 68.02 „Asigurări si asistenta sociala”, Titlul II „Bunuri si servicii”, cu suma de 133.000,00 lei;

Adresa nr. 11787 / 29.07.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara de diminuare a bugetului pentru anul 2014 la Titlul II „Bunuri si servicii”; redistribuire intre trimestre a sumei prevăzute la titlul I- „Cheltuieli de personal”, respectiv suplimentare a sumei prevăzute la titlul XI - „Active nefinanciare” cu valoare de 200.000,00 lei, la cap. 66.10.06.01 -„Spitale generale”;

Adresa cu nr. 1407 / 23.07.2014 a Casei de Cultura prin care se solicita rectificarea bugetului cu suma de 930.000,00 lei la capitolul 67.02 „Asigurări si asistenta sociala” Titlul II „Bunuri si servicii”;

  • -  Adresa Serviciului Financiar cu nr. 1037 / 16.06.2014 prin care se solicita suplimentarea sumei prevăzute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul IX „Asistenta Sociala” cu suma de 750.000,00 lei;

  • -  Referatul cu nr. SC2014 - 18344 / 24.07.2014 a Direcției Tehnice privind diminuarea sumei prevăzute la cap. 84.02.03.03 „Străzi” cu vaîoareade 10.000.000,00 lei din secțiunea dezvoltare, respectiv suplimentarea in cadrul aceluiași capitol, titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 7.000.000,00 lei -secțiunea de funcționare;

  • -  Adresa cu nr. SC2014 - 18344 / 15.07.2014 a Direcției Tehnice prin care se solicita suplimentarea sumei prevăzute la cap. 84.02.03.02 „Transport in comun”, titlul IV „Subvenții” cu valoarea de 4,000.000,00 lei; suplimentarea sumei prevăzute la cap. 81.02 „Combustibili si energie”, titlul IV „Subvenții” cu valoarea de 6.000.000,00 lei; suplimentarea sumei prevăzute la cap. 70.02.05.01 „Alimentari cu apa” cu valoarea de 2.000.000,00 lei; suplimentarea sumei prevăzute la cap. 70.02.06 „Iluminat public” cu valoarea de 2.200.000,00 lei; respectiv suplimentarea sumei prevăzute la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale” cu valoarea de 20.000,00 lei;

  • -  Adresa SC2014 18544 / 16.07.2014 a Serviciului Juridic privind suplimentarea sumei prevăzute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, tiltul II „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 100.000,00, respectiv suplimentarea sumei prevăzute la titlul X „Alte cheltuieli” cu valoarea de 1.200.000,00 lei;

Referatul Direcției de Dezvoltare cu nr. SC2014 - 18014 / 20.07.2014 privind suplimentarea bugetului cu suma de 121.307,52 lei pentru achiziționare servicii internet;

Adresa nr. 1874 / 28.05.2014 a Filarmonicii Timișoara privind suplimentarea fondurilor cu suma de 900.000,00 lei, la cap. 67.02.03.04 „Instituții publice de spectacole si concerte”, titlul II „Bunuri si servicii”, respectiv diminuarea sumei prevăzute la titlul XI „Active nefinanciare”, cu valoarea de 500.000,00 lei;

Adresa cu nr. 2165 / 09.07.2014 a Teatrului Maghiar Timișoara privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, fara suplimentarea acestuia;

Adresa cu nr. SC2014 - 18000 / 10.07.2014 a Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive si Culturale privind rectificarea de buget pe capitolele 65 -„Invatamant”, referitoare Ia suplimentarea cu suma de 1.000.000,00 lei, la titlul II „Bunuri si servicii”, respectiv la cap.66 - „Sanatate” privind alocarea sumei de 700.000,00 lei la tilul II „Bunuri si servicii”;

Referatul cu nr. SC2014 — 14430 / 19.06.2014 a Direcției de Mediu referitor la suplimentarea bugetului cu suma de 868.620,00, lei pe cap. 51 „Autoritati executive”, titlul 59.17 „Despăgubiri civile”;

Referatul cu nr. SC2014 - 17607 / 07.07.2014 a Direcției de Mediu referitor la redistribuirea intre articole, la cap. 67.02.05.03 „întreținere spatii verzi” a sumei de 76.000,00 Iei;

Adresa cu nr. CM2014 - 1101 / 25.06.2014 a Compartimentului Administrativ referitoare la suplimentarea bugetului cu suma de 15.000,00 lei la cap. 61.02.05 „Protecție civila”, titlul XI „Active nefinanciare”; respectiv diminuarea cu aceeași suma la cap. 51.02;

Adresa cu nr. SC2014 - 16478 / 26.06.2014 a Serviciului Resurse Umane privind suplimentarea bugetului cu suma de 300.000,00 lei, la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul II „Bunuri si servicii”;

Adresa cu nr. 2383 / 16.07.2014 a Cantinei de Ajutor Social referitoare la suplimentarea bugetului cu suma de suma de 200.000,00 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii;

Referatul cu nr. CM2014 ~ 929 / 28.05.2014 a Compartimentului Administrativ privind suplimentarea bugetului cu suma de 152.600,00 lei la cap. 51.02, titlul XI - active nefinanciare;

Adresa cu nr. SC2014 - 12924 / 28.05.2014 a Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive si Culturale, privind suplimentarea bugetului - secțiunea dezvoltare si diminuarea sumei prevăzute la cap. 70.02.50 cu suma de 1.500,00 lei;

Adresa cu nr. 18560 / 17.07.2014 a Politiei Locale Timișoara privind alocarea sumei de 200.000,00 lei, la cap. 61.02 „Politia Locala”, titlul XI - „Active nefinanciare”, respectiv redistribuirea sumei de 97.840,00 lei de la cap. 68.02, titlul IX - Asistenta sociala, la cap. 61.02 - titlul II „Bunuri si servicii”;

Adresa cu nr. SF2014 ~ 1518 / 28.05.2014 a Serviciului Financiar privind modificarea bugetului la cap. 65.02.03.01 „Invatamant preșcolar” cu valoarea de 30.000,00 lei, titlul XI - active nefinanciare;

Adresa cu nr. 4980 / 17.06.2014 a Teatrului German de Stat Timișoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 200.000,00 lei, titlul II - „ Bunuri si servicii”; Adresa cu nr. 626 / 25.06.2014 a Centrului de servicii sociale Pentru Voi privind rectificarea bugetara si realocarea sumelor următoare : 60.000,00 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii;

Adresa cu nr. IF2014 - 26590 / 03.07.2014 a Direcției Fiscale privind suplimentarea bugetului cu suma de 400.830,00 lei in cadrul cap. 51.02 -„Autoritati executive”, titlul II „Bunuri si servicii”, respectiv suplimentarea sumei prevăzute la secțiunea de dezvoltare, titlul XI „Active nefinanciare”, cu valoarea de 6.500,00 lei;

~ Adresa cu nr. SC2014 - 16904 / 01.07.2014 a Direcției Mediu privind redistribuirea intre articole a sumei de 70.000,00 lei prevăzute la cap. 74 „Protecția Mediului”;

Adresa cu nr. CCM2014 - 56 / 02.07.2014 a Compartimentului Adminnistrativ referitoare la suplimentarea cheltuielilor cu suma de 700.000,00 lei la cap. 51.02, cu suma de 1.200.000,00 lei la cap. 70.02.50, cu suma de 180.000,00 lei la cap. 67.02 si cu suma de 600.000,00 lei la cap. 54.02;

Referatul cu nr. SC2014 - 17172 / 02.07.2014 a Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive si Culturale privind redistribuirea intre articole a sumei de 80.000,00 lei, la cap. 67.02;

Adresa cu nr, SF2014 - 1765 / 20.06.2014 a Serviciului Financiar privind suplimentarea bugetului cu suma de 242.000,00 lei la cap. 65.02.04.02 „Invatamant secundar superior”, pentru proiectul „ Dezvoltarea creativitatii.

Adresa cu nr. 10602/3'1.07.2014 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu privind introducerea in lista de investiții a donației in suma de 126.000 lei, la cap. 66.10.06.01 „Spitale generale”, titlul XI „Active nefinanciare”.

Analizând execuția de casa la data de 28.07.2014, s~a constatat o încasare suplimentara a veniturilor, motiv pentru care s-au suplimentat veniturile bugetului local conform Anexei nr. I.

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, ari. 4 alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 si art. 20 alin. 1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin,2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2014;

Anexa nr.2 - Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

Anexa nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2014;

Anexa nr. 4 - Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă;

Anexa nr. 5 - Bugetul de credite externe.

DIRECTOR ECONOMIC,

SMARANDA HARACICUSECRETAR,/

IO AN cdjoâÂRI A,./

A z

/( A., -/f L/i C // / 2

1 pito-               /


ȘW SERVICIU BUGET. ^i<Aana STANCIU

AVIZAT JURIDIC,


Cod FP53-01, Ver. 1