Hotărârea nr. 406/2014

406/01.08.2014 privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU
Hotararea Consiliului Local 406/01.08.2014
privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-16525/29.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara, nr. de ieşire 933/28.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-16525/26.06.2014;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Colegiului Silvic "Casa Verde" din Timişoara la Proiectul "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", în valoare totală de 2.165.970 lei, cu finanţare prin POSDRU.Art. 2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 359.019 lei, pentru Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Bugetul proiectului pentru Colegiul Silvic "Casa Verde"
Perioada de implementare preconizată
05.05.2014 -
05.11.2015 Total
(Lei) FSE
(lei) Buget Naţional
(lei) Contribuţie proprie
(lei)
0 1=2+3+4 2 3 4
05.05.2014-
31.12.2014 240.000 206.689 28.516 4.795
01.01.2015 -
31.11.2015 119.019 102.474 14.159 2.385
Total: 359.019 309.163 42.675 7.180


(2) Suma de 351.839 lei necesară pentru derularea proiectului se va recupera în termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului, de la CNDIPT Organismul Intermediar POSDRU.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Colegiului Silvic "Casa Verde" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ:

PRIMAR,

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Financiar

SC2014 - 16525/29.07.2014

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”, proiect propus de Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara

Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara, prin adresa nr. 933/24.06.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2014-16525/26.06.2014, cu completările transmise în data de 28.07.2014, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara din care să rezulte aprobarea Proiectului “ Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”, proiect depus în calitate de partener 2, din fonduri externe nerambursabile.

Proiectul “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”, înaintat de către Colegiul Silvic “Casa Verde”” din Timișoara, este aprobat în cadrul axei prioritare nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, cu numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/133468, Cod SMIS: 51965 și cererea de finanțare nr. 133468 din data de 12.07.2013, aprobată în data de 24.04.2014, de către CNDIPT OI POSDRU prin Decizia nr. 683 - în cadrul căreia Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara este partener 2.

În vederea derulării acestui proiect, Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara din care să rezulte atât aprobarea proiectului cât și acordul pentru cofinanțarea proiectului din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timișoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educației naționale, nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se specifică modalitățile de finanțare a activităților din cadrul unităților de învățământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 105

(1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat.

(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată,1 pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale.”

Proiectul “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii” se derulează pe perioada a 18 luni, începând cu data de 05.05.2014, în parteneriat între Universitatea de Vest ca beneficiar și Colegiul Național “C. D. Loga “ ca partener 1, respectiv Colegiul Silvic “Casa Verde” ca partener 2.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.165.970 lei.

Contribuția necesară derulării proiectului pentru Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara este de 359.019 lei, după cum rezultă din bugetul proiectului atașat solicitării.

Principalele activități din proiect sunt următoarele:

 • 1.  informare și publicitate a proiectului;

 • 2.  campanie de informare a elevilor și studenților în sprijinul orientării profesionale;

 • 3.  campanie de informare a elevilor și studenților asupra proiectului și înregistrarea de grup țintă;

 • 4.  identificarea partenerilor pentru stagiile de practică ale elevilor și studenților;

 • 5.  elaborarea, editarea și distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică;

 • 6.  identificare și stabilirea de metode, tehnici și instrumente de consiliere și orientare profesională adaptate la nevoile specifice grupului țintă;

 • 7.  consilierea și orientarea în carieră a grupului țintă;

 • 8.  consilierea elevilor și studenților în domeniile științelor naturii;

 • 9.  excursii tematice pentru elevi și studenți în vederea sprijinirii activităților de consiliere și orientare profesională;

 • 10. desfășurarea și evaluarea stagiilor de pregătire practică a elevilor și studenților;

 • 11. schimb de experiență și diseminare de bune practici privind stagiile de practică ale elevilor și studenților.

Proiectul are ca obiectiv general: dezvoltarea creativității și a capacității de inovare, a spiritului de întreprinzător și facilitarea inserției pe piața muncii prin abordări interdisciplinare a unui număr de 160 de elevi și 200 de studenți.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • -  management adecvat pentru asigurarea implementării proiectului;

 • -   consiliere și orientare pentru carieră a unui număr de 160 de elevi și 200 de studenți, pentru o piață a muncii reală, promovarea competitivității și a spiritului întreprinzător;

 • -   organizarea de stagii de pregătire practică și de vizite de studiu/excursii tematice pentru realizarea proiectului.

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 2. Domeniul major de intervenție DMI 2.1. Tranziția de la școală la viața activă.                                                                                                       2 Programul POSDRU este un program de rambursare a sumelor utilizate în proiecte, cu excepția cofinanțării de 2% pentru instituțiile finanțate de la bugetul de stat - unitățile de învățământ. Cofinanțarea de 2% (suma de 7.180,38 lei) este nerambursabilă, și va fi suportată din bugetul local. Se solicită suma de 359.019 lei cu titlu de avans rambursabil din bugetul local. Suma de 351.838,62 lei se va recupera de la organismul intermediar - CNDIPT - O I POSDRU, în termen de 3 luni de la finalizarea proiectului prin cereri de rambursare depuse de către beneficiar și parteneri.

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timișoara, instituția de învățământ Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara solicită efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului și includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 359.019 lei, conform tabelului anexat.

Proiectul “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii” se va derula pe parcursul anului 2014 și 2015, iar principalele activități corelate proiectului sunt următoarele:

 • 1. Management;

 • 2.  Consiliere și orientare.

 • 3.  Stagii de practică și vizite de studiu / excursie tematice.

Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă.

Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem:

 • 1. aprobarea participării Colegiului Silvic “Casa Verde” din Timișoara la Proiectul “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”,, în valoare totală de 2.165.970 lei, cu finanțare prin POSDRU.

 • 2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timișoara a sumei de 359.019 lei, pentru Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

  Bugetul proiectului pentru Colegiul Silvic “Casa Verde”

  Perioada de implementare preconizată

  05.05.2014 -

  05.11.2015

  Total

  (Lei)

  FSE

  (lei)

  Buget Național (lei)

  Contribuție proprie (lei)

  0

  1=2+3+4

  2

  3

  4

  05.05.2014

  31.12.2014

  240.000

  206.689

  28.516

  4.795

  01.01.2015 -

  31.11.2015

  119.019

  102.474

  14.159

  2.385

  Total:

  359.019

  309.163

  42.675

  7.180

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Smaranda HARACICU

SERVICIUL FINANCIAR

Lelica CRIȘAN

SECRETAR,

Ioan COJOCARI


Consilier,

Mihaela JURCA


AVIZAT JURIDIC

Consilier Juridic,

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI


Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

ANEXA 2

Titlu Proiect. Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA’)

- Lei -

1. Resurse umane

239.250

2. Diurna

624

3. Transport

6 600

4 Cazare

8 000

5 Transport + cazare + masa

49.500

6 Alte tipuri de costuri, din care

22.500

6.1. Materiale consumabile

4.000

6 2 Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație (max. 15% din total cheltuieli directe, mai puțin cheltuielile de tip FEDR) - 9,24%

18.500

7 Total cheltuieli directe (1+2+3+4+5+6)

326.474

8 Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație (max. 15% din total cheltuieli directe, mai puțin cheltuielile de tip FEDR) - 9,24%

32 545

9 VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI pentru Colegiul Silvic Casa Verde ( 5+6 ), din care

359.019

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI prin Bugetul Local

7 180

11 ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 )

351 839

* Conform prevederilor HG. nr 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVA aferenta acestora