Hotărârea nr. 405/2014

405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 405/01.08.2014
privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-19873/31.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.128/10.01.2013 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2013-1344/18.01.2013 prin care se comunică Decizia nr.10/10.01.2013 a Directorului Camerei de Conturi Timiş, în Dosarul nr.134/2012 şi Raportul de control la S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
Având în vederea Adresa nr.SC2014-8527/02.04.2014 a S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara atribuirea directă a serviciilor din spaţiile verzi ale Municipiului Timişoara;
Având în vedere punctul de vedere al Serviciului Achiziţii Publice exprimat prin adresa nr. SC2014-8527/14.04.2014 şi al Serviciului Serviciului Juridic, Serviciul Consultanţă Juridică, exprimat prin răspunsul înregistrat sub nr. SC2014-7527/15.04.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.49/04.04.1995 privind infiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "HORTICULTURA" Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 8 alin.1), alin.3 lit d), art.22, art.29, art. 30 alin.1) şi 2), art.31 şi art.32 alin 2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi c), alin.(5), lit a), alin.6 lit a) şi art. 63 alin.5 lit a) şi d) din Legea nr. 215 /2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă realizarea de către o firmă de consultanţă independentă a Studiului de oportunitate în vederea stabilirii de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile legii, a formei/modalităţii de gestiune explicită a tuturor activităţilor care formează serviciile în spaţiile verzi ale municipiului Timişoara, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale municipiului Timişoara precum şi documentaţia de delegare a gestiunii.

Art. 2: Se aprobă atribuirea directă către S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara, societate cu capital integral aparţinând Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara, începând cu data încetării Acordurilor - cadru încheiate de Municipiul Timişoara pentru aceste servicii, potrivit Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi până la încheierea noilor contracte de prestare servicii, pe baza formei/modalităţii de gestiune stabilite prin documentaţia prevăzută la art.1.

Art. 3: Tarifele practicate de S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara în perioada dintre data încetării acordurilor - cadru şi data încheierii noilor contracte vor fi cele prevăzute în ultimele Acorduri - cadru încheiate pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Municipiul Timişoara şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti, potrivit fiecărei zone - Centrală, I, II şi III, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. "HORTICULTURA " S.A. Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANȚA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

NR.SC2014 - 008527/04.04.2014 .

CĂTRE,

DIRECȚIA DE MEDIU

Vă transmitem alăturat Adresa nr. SC2014 - 008527/02.04.2014 a S.C. HORTICULTURA S.A. - referitoare la încredințarea directă a activității de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din Municipiul Timișoara.

în vederea prezentării materialului în comisiile pe domenii de specialitate și în plenul Consiliului Local vă solicităm prezentarea punctului de vedere cu privire la adresa S.C. HORTICULTURA S.A.

/ i *7

IOAN COJOCARI

Direcția Comunicare


.OMÂN1A

județul Timiș

miăria Municipiului

------T-imișoars—-—


-a înregistrat cu numărul SC2014-00S527 din 02.04.2014 iCS9 Corespondenta Direcția Secretariat General

am preluat de la

rirma: SC HORTICULTURA SA

3u adresa: Timișoara, Str. E UNGUREANU nr.5

Total file Termen de rezolvare: 02.05.2014

Termen direcție: 17.04.2014

Jos. 121/01.04.2014

’imisonra. la 02.04.2014


Consilier/Referenr

Elena Trifi/


Cod FO -24 - 01, ver.2


LOCAL

VEI S OARA


cheiat de Camera de Conturi a 12.12.2012 nise atrage atenția că. ....b) amenajarea și întreținerea lor de sport, a locurilor de ________________ _______ _e către Primărie, societății a cărui '3 acționar unic este Consiliul Local.

In raport ni se atrage atenția că prin neatribuirea directă a îngrijirii spațiilor verzi de către Primărie, se încalcă Legea 51/2006, Legea 215/2001 -republicată și actualizată, cît și OG nr. 71/2002.

In acest sens, solicităm organelor competente încredințarea pentru societatea Horticultura ( a cărui acționar unic este Consiliu] Local) a întregii activități de întreținere, amenajare a spațiilor verzi din Municipiul Timișoara.

Pentru acest lucnR-aetivitatea societății Horticultura trebuie amplificată în timp. De aceea solicităm ca în anul 2014, începînd din 18 septembrie 2014 pe lingă zona centrală cîștigată de SC Horticultura SA în urma licitației (mod neadecvatnntnrcît'rtrebuie atribuită prin încredințare directă) și a celorlalte trei zone de spații verzi din municipiu.

S-a subliniat faptul că pentru încredințarea în totalitate a întreținerii spațiilor verzi din municipiu, trebuie amplificată activitatea Horticulturii.

Dacă, organele în drept consideră că această activitate nu poate fi triplată într-un timp atît de scurt, solicităm preluarea din septembrie 2014 a activității de prestații horticole pe lingă zona centrală și zona ]. iar din

20]5 si zonele li si HL __;__-i_------------------------------------------—

Sîntem convinși că în dorința respectării legii, solicitarea Horticulturii SA va fi îndeplinită, avînd în vedere că societatea dispune de utilarea tehnică corespunzătoare, de spații pentru producerea de materia] săditor și de personal calificat corespunzător.

S.C. Horticultura S.A.

Președinte CA          Director neneral.

Prof.dr. Moisuc Alexandru    dr.ing. Drăsilă Andrei

ROMAN1A


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


SERVICIUL JURIDICE_______

’ BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

NR.SC2014-008527/15.04.2014


Către,

DIRECȚIA DE MEDIU

Referitor la adresa dumneavoastră cu nr. de mai sus prin care solicitați punct de vedere cu privire la încadrarea și legalitatea încredințării directe a activităților de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din Municipiul Timișoara, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, intră în categoria serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează^ctivități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Potrivit art. 'fcLdin Lesea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează prin modalitatea gestiunii directe sau delegate, iar modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativteritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. Gestiunea directă se poate realiza prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora; acești operatori pot fî printre altele servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu sau fără personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

în cazul gestiunii delegate, procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice sunt licitație publică deschisă și negocierea directă, procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor nu a fost posibilă desemnarea unui câștigător. Doar prin excepție de la prevederile de mai sus. contractul de delegare a gestiunii serviciilor, se poate atribui direct operatorilor -cu.__sta.tut—de—societăți—reglementate—de -Legea nr, 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființați prin reorganizarea pe cale administrativă. în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și în exploatare bunuri, activități ori servicii de utilități publice.


Prin urmare,- gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează în funcțiile de criteriile mai sus enunțate.

SEF BIROU,

CALUS SULI


CONSILIER JURIDIC, ALIN STOICA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

"SERVICIUtACHIZITtlPUBLICE——-----

NR. SC2014-008.527/14.04.2014 "

Către,

DIRECȚIA DE MEDIU

Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca

Referitor la adresa nr. SC2014 - 008.527 din 10.04.2014 prin carelsolicitat un punct devedere cu privire la încredințarea directa către S.C. HORTICULTURA S.A. a activitatii de intretinere si amenajare a spatiilor verzi din Municipiul timișoara, va solicitam următoarele:

Activitatea Serviciului Achiziții Publice se desfășoară în domeniul organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii și de lucrări.

Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție publică.

Legislația aplicabila in domeniul achizițiilor publice este următoarea:

r OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 418 din 15 mai 2006, cu completările și modificările ulterioare;

 • > HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune, de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu completările și modificările ulterioare; .

 • > HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006

In conformitate cu prevederile ari. art. 17 si 18 din oug 34/2 000cu toate completările si modificările ulterioare, "... Autoritatea ■Contractanta are obligat'ia "de ’ "ă respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) in relația cu operatorii economici interesați sa participe la procedura de atribuire.

ART.  18

(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publica sunt:

a) licitația, deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

 • b)  licitația restrânsă, respectiv procedura -operator—-econonrio—are—dreptu 1—de—a-- si depune ca numai

 • c)  dialogul


la care orice candidatura, urmând candidatii selectat! sa aiba dreptul de a depune oferta;

competitiv, respectiv procedura la care orice are dreptul de a-si depune candidatura si prin contractanta conduce un dialog cu candidatii identificării uneia sau mai multor soluții apte ca, pe baza elaboreze oferta


operator economic care autoritatea admiși, in scopul sa răspundă necesităților


uneia

sale, urmând selectat! sa


soluției/soluțiilor, candidatii finala;

 • d)  negocierea, respectiv procedura contractanta derulează consultări cu candidatii


prin


care autoritatea selectați


si


negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul, cu unul sau mai multi dintre aceștia. Negocierea poate fi:

negociere cu publicarea prealabila a unui anunț de participare;

negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de parti ci p a re;

e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de soluții, respectiv o procedura speciala prin care achiziționează, indeosebi in domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fara acordarea de premii."

In ceea ce privește atribuirea prin încredințare directa a unor contracte, acest lucru este posibil in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 cu toate completările si modificările ulterioare, „.AxRT. 19

Autoritatea contractantă achiziționează direct produse, servicii sau lucrări, in măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A.- pentru fiecare achiziție de produse- ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziție de lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document j ustificativ.".NI A

jj Timiș

. Municipiului Ser\ iciul Consiliere Cetățeni imișoara

.gislral cu numărul : SC2013-001344 din 18.01.2013

Li Corespondenta Primar

~7P7'du aTd e dTARTT>04 86642?d----------

ma: 128 CURTEA DE CONTURI

adresa: Timișoara. Str.

Total 82 Ele Termen de rezolvare: 17.02.2013

Termen direcție: 02.02.2013

>s. ÎNAINTARE DECIZIA 10/1001.2013 SI RAPORTUL iNTRAL 432/12.12.2012

rnișoara. la 18.01.2013 CorsiPSer/Referent,

RodicmRtidpXbV .. ..


R O M A R I /\


CURTEA DE CONTURICAMERA DE CONTURI A JUDEȚULUI TIMIȘ Timișoara, B-dul Republicii, nr. 8,Telefon 0256-490833, fax 0256-499869, e - m a i I: cctimIsH rcc.i’o

Nr.128/10.01.2013

Către,

Consiliul local al Municipiului Timișoara

Potrivit prevederilor pct. 185 alin. 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate dm aceste activități, publicat în M.O. nr. 832 din data de 13.12.2010, alăturat vă trimitem spre analiză:

 • - Decizia nr. 10/10.01.2013 emisă de Directorul Camerei de Conturi Timiș, în dosarul nr. 134/2012, pentru a urmări modul de ducere la îndeplinire a celor 13 măsuri dispuse în vederea înlăturării conform prevederilor art. 43 lit. c) din lege, a neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală controlată la SC HORTICULTURA SA Timișoara.

 • - Raportul control înregistrat la entitate sub nr. 432 dm 12.12.2012, încheiat în urma acțiunii privind controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. de către R.A. de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT, la entitatea S.C. HORTICULTURA SA Timișoara.
CAMERA DE CONTURI A JUDEȚULUI TIMIȘ ________________Timișoara. B-dul Republicii, nr, 8,Telefon 0256-490833. fax 0256-499869, Dosar 134/2011

DECIZI A nr. 10 din 10.01.2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate dm aceste activități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010,

examinând deficiențele consemnate în Raportul de control înregistrat sub numărul 432/12.12.2012, încheiat în urma acțiunii de control cu tema 'Controlul situației, evoluției și modul de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. de către R.A. de mteres local și S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T/' pentru exercițiul bugetar al anului 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara

---—SE CONSTATĂ

L Nerespectarea prevederilor legale cu privire la reflectarea reala si exacta a xrparxLtiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile si conturile anuale de execuție bugetara - Inexistența confirmării soldurilor de la terți privind creanțele și datoriile evidențiate în situațiile financiare

Din verificarea datelor înscrise în evidența contabilă, preluate în balanța de verificare încheiată la 31.12.2011, echipa de control constată faptul că:

--soldul contului 401 ''Furnizori".prezintă la data de 31.12.2011 un sold creditor în sumă de 318.028,46 lei;

Serviciile comunitare.de utilități publice, denumite și servicii de utilităț[_publice, sunt defirute_ca toțaljțațea_ acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

« alimentarea cu apă;

 • •  canalizarea și epurarea apelor uzate;

colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

« producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat:

 • •  salubrizarea localităților;

<• iluminatul public;

» administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea:

 • •  transportul public local.

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice .locale șFse înființeazaT'se'oTgăTnzează și se gestioneaza~potrivit hotărârilor adoptatede Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

In prezent, serviciile comunitare de utilităti publice cu privire la administrarea domeniului public si privat al unităților administrativ teritoriale sunt reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționjrea_ș^              de administram a domeniului public și

privat de interesjpcal, aprobată pnn.Xppe^p^3Z^Q0^șLi^G- nr/955/2004 pentru aprobarea reglementăriîor-cadru de aplicare a O.G. jr, 71/2002. privind organizarea și funcționarea serviciilor publiceide. administra re a domeniului public și privat de interes local.

■'7^tfeG_pcLtrjM»p.r,e,ve.d.e.rilor art. 3 aljn. (1j din O.G4 . n r 7 j002 se stipulează "'Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale

comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edl/itar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: ....b) amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice^ a terenurjlor de sport, a Joc urilor_de agrement șijajerenurilor de joaca pentru_copii;...”

Autoritățile administrației publice locale aucompefența~excrusîvaAmAondițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul


funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.

G - în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități j .4 publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură și cu alegerea | / modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau. după ? / caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților !

administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice.                   j

?__Serviciile de utilități publice pot fi furnizate/prestate prin intermediul unor operatori

; sau al unor operatori regionali.

Prinjioțiu.nea .de ppgra.tor se înțelege o persoană juridică de drept public sau de drept 2 privat înregTstrâTă întf-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, p structură fără personalitate juridică în subordinea autorităților administrației publjce locale. jcare are competența și capacitatea, recunoscute prin licență emisă de o autoritate națională de —reglementare —competentă—oii_um^organism. echivalent dintr-un stat membru al Uniunii

Europene, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o


activitaie din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități, publice aferenLacestuia/acesteia.,.......................

/Operatorii pot avea următorul statut: :

compartimenteduncționaie oroanizaie în structura aparatului de specialitate al primarului sau după caz, al consiliilor județene;

 • -  servicii publice de interes local sau județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;

servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administraTiv-teritoriale;

 • - societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de a utoritățiIe deliberative ale acestora ;

-^societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes f local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acționar unic:

-societăți comerciale cu capital social privat;

- societăți comerciale cu capital social mixt.

Autoritățile administrației publice locale au competentă exclusivă, în tot ceea ce


piiveșie ii ii iii hui ea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-

teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.

Gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a serviciilor de utilități publice în scopul furnizării/prestării acestora


în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează^ și se realizează în următoarele modalități~                     ,

• gestiune directă;                                                                                ț

« gestiune delegată^

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale 7 autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea j serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitaie, de interesele actuale și / de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea '■ sistemelor de utilități publice.                                                                         -F

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent ~ de forma de gestiune aleasă, seTealizeăza pe baza uhuFreguiament al serviciului și a unui cajet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.              ~ I

GESTIUNEA DIRECTA este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită, nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la ; furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și

- servicii publice de interes local, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;

-servicii publice de interes local, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

 • - ---Operatof-ii-organizați-ca-servicti-publice de interes local sau județean, cu personalitate

juridică. au patjinioniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională; acești operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt tijufari ai coojujui unic de înregistrare fiscală și ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situațirfinanciare anuale.                                              ~...... ...........*...... .....~~

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice:

 • - prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;

 • - baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă.

Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemuluLde utilități publice aferente acestuia.

\.Qperatorii,''care își desfășoară agijyiiaiea în feginLd^cieștiijne direpta se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament, de organizare și funcționare aprobat de auTofîtățile deliberative ale unităților admini^tra'tiv-teriforial.e,

Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilități publice în regim__de gestiune directă au obligația calculării, înregistrării și^recupe_rării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preț.            “      ’

.'GESTIUNEA DELEGATApe ste modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de ia nivelul unităților administrativ-teritoriale atribuie unuja sau maLPiultor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile prapur-— privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de administrare și de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.

Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

JzC Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de (autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și se semnează-de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • - caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;                                     ____

 • - regulamentul serviciului;

 • - inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului;

 • - procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului.

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:

 • - societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale. înființate de autoritățile deliberative ale acestora:

 • - societăți comerciale rezulfafe~ca ijfm'âfe'^reorganizării regiilor autonome de interes local sau

județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean,........al căror capital social este

deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acționar unicT

 • - societăți comerciale cu capital social privat;

 • - societăți comerciale cu capital social mixt.

Față de cele prezentate mai sus/echipa de control constată următoarele: '

S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara" este societate comercială pe acțiuni, având acționar unic Consiliul Local al municipiului Timișoara, care exercită drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor, societate înființată ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Horticultura. Potrivit Statutului S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara, domeniul principal de activitate al acesteia îl constituie 'activități de întreținere peisagistică - cod 8130". Această activitate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice cu privire la administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale având ca obiect amenajarea și întreținerea zoneior vezi, a parcurilor și grădinilor publice, servicii a căror înființare, organizare, coordonare, monitorizare și control este în competența exclusivă a autorităților administrației publice locale a municipiului Timișoara.

Din documentele justificative puse la dispoziția auditorilor publici externi de către S.C. Horticultura S.A. Timișoara cu privire la modalitatea de gestiune a serviciului de amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, nu s-au regăsit documente din care să rezulte care este modalitatea de gestiune stabilită de către autoritățile locale ale municipiului Timișoara pentru acest serviciu, respectiv gestiune directă sau delegată. -^4 Qn~ânuL20Îl!_S.C. Horticultura S.A. Timișoara a realizat venituri din exploatare în baza acorduIuTcadru de servicii nr. 137/TL09.2009 și a contractelor subsecvente de servicii nr. 147/22.09.2009, nr. 151/30.08.2010 și nr. 170/12.09.2011 (anexele nr. 28 - 32 la nota de constatare) încheiate pentru prestarea "serviciului de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din zona I (centrala) a Municipiului Timișoara" între Municipiul Timișoara în calitate de ACHIZITOR și S.C. HORTICULTURA S.A. în calitate de PRESTATOR.

Echipa’ de control constată faptul că aceste documente (acord cadru sicontracte

, .-2 L ——             ■--- ’ 77- 7  

subsecvente de ^servicii) aujrosLîncheîate^eronat (ca formă -a acestora), in conoițiiie in care acorauri cadru și contracte subsecvente se încheie doar pentru activitățile relevante prevăzute iWSmZgnT; sectiuneaj, paragraful 1, art. 229 din OrtJrG Jir. 34/2006, actualizată cât și pentru alte activități relevante prevăzute la paragraful6. art, 241 din O.U.G. nr...34/2006, actualizată.

Cauzele prdduger[L,căre au condus !a_prezentarea abaterilor dia legalitate și regularitate prezentate mai sus constau în nestabilirea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de către autoritățile publice locale ale municipiului Timișoara, a modalității de.gestionare a jsjeZvîauinE^jbjic-de...amenâjare^LÎDΣetLnefe_a,zonelor vezTlTparcurilor și grădinilor publice de_ fTTraza municipiului Timișoara precum sjș atribuirii eronate a executării acestor lucrări, prin licitație publică, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006.

 • b) .Acte normative încălcate:

« Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

art. 1 alin. (2) Iii. g): In înțelesul prezentei legi serviciile comunitare de utilități publice., denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la:  g)~âdminîstrărea domeniului -public și privat a! unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

* Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, actualizată,

art. 1, alin, (2), lit. g): ”în sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

g) organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean

- denumirea generică ce include:

7. instituții publice și servicii publice 'înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare instituții și servicii publice de interes loca! sau județean;

 • 2. societăți comerciale și regii autonome înființate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți comerciale și regii autonome de interes local sau județean;.....

 • 6. operatori de servicii comunitare de utilități publice locale sau județene;

art. 36 alin. (5) lit. a): :în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

p) hotărăște* rloroo în arlministrnro nonnoeinnnrnn son înrhir/eroa bunurilor nrornototo

~x • - - — r - -  — - - - — — } — • ■ - — —   ...... - ■ - -        .        /■ -   

publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local. în condițiile legii/

art. 36 alin. 6 lit. a): ’în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:......

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;

19. alte servicii publice stabilite prin lege”;

art. 63 alin. (5) lit. a), d): ’în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d). primarul:

 • a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice șl de utilitate publică de interes local;....

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției șl controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) Ut. a) - d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale”;

• O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată,

art. 1 alin. (1) și '(3):

 • (1) Prezenta ordonanța are ca obiect reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanțării, monitorizării și controlului funcționarii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public și privat.

-j3)~Preveder-ilegr-ezentex-Qxdonanțese-^apliGa.-tuturor serviciilor de administrare a domeniului— public și privat organizate în: comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe și/sau municipiul București, indiferent de mărimea acestora.

art. 2 lit. a), d):

’în înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • a) servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigura administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, in administrarea altor servicii publice locale;

d)mctivjtăți~ediiitargdspudăreștr^ă'nsambl"ul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin nare se asigura, într-o concepție unitară și coerenta, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabila a acestora șl a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de munca, de viața și de locuire pentru comunitățile locale";

art. 3 alin. (1) lit. b) si alin. (3):

"(1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie ta ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și Interes public local având ca obiect:

 • b) amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement șl a terenurilor de joaca pentru copii;

(3) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se realizează și se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializați, denumiți în continuare operatori, atestați și în mnrlifiilo Ionii”

----------... _ ~ ----y-■ - • -   • ■ ■

art. 5. pct. 3. lit. b) si i):

"Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor județelor și municipiului București, trebuie sa asigure:

 • 3. în sectorul administrării domeniului public și privat:

 • b) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copil;

i) producerea materialului dendroflorlcol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement;

C&P. 2: - Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

art. 6 alin. (1): "Serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează, în condițiile prezentei ordonanțe, ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localităților și în raport cu starea dotărilor și echipărilor edilitar-urbane existente și cu posibilitățile locale de finanțare a funcționarii, exploatării și dezvoltării acestora".

art. 7 alin. (1) și (2):

"(1) înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale, tar monitorizarea și controlul funcționarii și gestionării acestora intra în atribuțiile și responsabilitatea exclusiva a acestor autorități.

 • (2) Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publica și privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităților -administrativderitonale—sunt-,—-de—asemenea- de competenta exclusiva a autorităților— administrației publice locale".

art, 9 alin, (1) și (2):

”(1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează în baza unor studițde fundamentare întocmite din inițiativa autorităților administrației publice locale; studiile de fundamentare vor analiza necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor,

li

vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a serviciului și vor recomanda soluția optima privind modul de organizare și gestionare a serviciilor.

(2) înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aproba, după dezbaterea publica a studiilor de fundamentare și consultarea cefățenblorpbinlibfaTăWăfeTfdnJîfiTl^ldcaîedomunale orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz”.

art. 10 alin. (1) lit, a) si b) și alin. (2)(3)(4):

Y1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

 • a) gestiune directa;

 • b) gestiune indirecta sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se } face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publica și privată, de interesele actuale și de perspectiva ale unității administrativ-teritoriale, precum și de ț numărul și mărimea localităților componente.

/.?) Indiferent de ferme de nestinne ednntete erti\/ifetile rnerifiee cen/ir-Hlnr de arlminiUrom '  /       ‘  '  -■ •  - -  ----------O------------I-------- .--y.- -f-                             --

a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a n unui regulament jje serviciu, prinsoare se stabilesc nivelurile^!#                             ;

performanta'ăi servicfUof,'~condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori. precum și modul de , tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

(4) Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aproba de consiliile locale ale comunelor,~orașeToi; "municipiilor și' sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului; m ,

art. 11 alin. (1), (2) lit. a) și b). (3):

::(1) în cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asuma nemijlocit toate sarcinile șmesponsadiirtațile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.                                            —

(2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz;

 • b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale,

—Dnășeneșd^-m^umbipa/e-și -ale-seotQarelQr-municipiului București, a consiliilor județene și/sau a--

Consiliului General al Municipiului București, după caz.

 • (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat menționați la alin. (2) se organizează și funcționează potrivit unui regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliu! local, consiliul județean și/sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare a

IM

operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului’:

art. 12 alin. (1). (2) lit. a), b), c):

”(1) în cazurgestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în loialitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propnu-zisa a serviciilor precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edihtar-urbane necesare realizării serviciilor

(2) Gestiunea indirecta sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale:

 • b) societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

 • c) societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat”.

• H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

art. 1:

;'.Qo           J irmofn       mnlomnniori r\ ri\ fi rV nmo m'-rn m n c^i                 Q po               1 ■ ~ —

U) u / J      < iu / i     1 i v j i ]         ty L_4/             Lu  Q /  t m l ) \~>ți O/ / CJ l    Cf  OO / V / O///          CU Ui! L/C

de administrare a domeniului public și privat de interes local:

 • a) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 1;

 • b) Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 2;

 • c) Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 3”.

* O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,

CAP. VIII - Contracte sectoriale, SECȚIUNEA 1 - Activități relevante, PARAGRAFUL 1 -Domeniu de aplicare art. 229 alin. (1) și (2):

”(1) Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale in măsura in care prezentul capitol nu prevede altfel.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publica care se atribuie in scopul efectuării unei activități relevante in sectoarele de utilitate publica:

 • a) apa,

 • b) energie;

 • c) transport;

 • d) posta ”.

-PARAGRAFUL 6 - Alte acltvftățî-relevante— —                                 --

art. 241:

”(1) în sensul prezentei ordonanțe de urgență se consideră activități relevante și acele activități care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul:

 • a) prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi;

 • b) punerii la dispoziția transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/tluviale sau a altor terminale de rețea de transport.

zona verde a Municipiului Timișoara, și cele două zone mărginașe ale orașului pentru a putea efectua licitații. In urma organizării licitațiilor societatea de Horticultura a adjudecat zona centrală a orașului Timișoara pe care o întreține și la ora actuală!

Din răspunsul formulat la nota de relații solicitată doamnei Brânzei Felicia, anexa nr. -1/3Ha -notsdeconstatare,[e\es următoarele: ''Până în anul 2001 zonele verzi din municipiul Timișoara au fost date prin încredințare directă SC Horticultura SA iar începând cu anul 2002, executivul Primăriei a organizat licitații pentru administrare zone verzi din municipiul Timișoara la care SC Horticultura SA a participat și a câștigat începând cu anul 2002 întreținerea zonelor verzi din zona centrală cu parcurile și arterele care se află în acest perimetru”.

Răspunsurile formulate de către persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au constatat abateri nu sunt în măsură să înlăture abaterea constatată întrucât prin răspunsurile formulate nu se aduc alte elemente noi de care echipa de control să nu fi ținut cont la formularea abaterilor consemnate, prin aceste răspunsuri confirmându-se aceleași aspecte consemnate de auditorii publici externi ca abateri.

 • f) Punctul de vedere al conducerii entității verificate față de problemele rămase în divergență în urma procesului de conciliere și motivația auditorilor publici externi pentru neînsușirea acestui punct de vedere

La data de 10.12.2012 a avut loc Concilierea între echipa de control și conducerea entității controlate. Rezultatele concilierii au fost consemnate în Nota de conciliere înregistrată la entitatea controlată sub nr. 423/10.12.2011, anexa nr. 1/7 la nota de constatare.

în urma concilierii efectuate nu au rezultat aspecte divergente între conducerea S.C. Horticultura S.A. Timișoara și echipa de control cu privire la abaterile de la legalitate și regularitate consemnate la acest punct.

 • g) Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate

în conformitate cu prevederile punctului 168 lit. a) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 130/2010, publicată în M. Of. Nr. 832/2010 echipa de control face următoarele recomandări:

Continuarea verificării aspectelor prezentate cu privire la înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice - administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice precum și la stabilirea modalității de gestiune a acestui serviciu atât la nivelul Consiliului Local al municipiului Timișoara cât și la nivelul U.A. T.M. Timișoara.

ANEXA 1

La Hotărârea Consiliului Local nr.

TABEL

Serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodărești din Municipiul Timișoara

Nr.

Crt.

Acord - Cadru de Servicii

Obiectivul Serviciului

Termen de Finalizare

Nr.

Dată

1

153

05.09.2013

Întreținere a parcurilor, scoarurilor, spațiilor verzi și sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona centrală

05.09.2014

2

154

05.09.2013

Întreținere a parcurilor, scoarurilor, spațiilor verzi și sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona I

05.09.2014

3

155

05.09.2013

Întreținere a parcurilor, scoarurilor, spațiilor verzi și sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona II

05.09.2014

4

200

09.10.2013

Întreținere a parcurilor, scoarurilor, spațiilor verzi și sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona III

09.10.2014

5

103

24.07.2013

Tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din zona centrală

24.07.2014

6

104

24.07.2013

Tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din zona I

24.07.2014

7

105

24.07.2013

Tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din zona II

24.07.2014

8

106

24.07.2013

Tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din zona III

24.07.2014

9

90

16.07.2013

Întreținerea locurilor de joacă și canisitelor de pe domeniul public din zona I

16.07.2014

10

91

16.07.2013

Întreținerea locurilor de joacă și canisitelor de pe domeniul public din zona II

16.07.2014

11

92

16.07.2013

Întreținerea locurilor de joacă și canisitelor de pe domeniul public din zona III

16.07.2014

12

56

19.06.2013

Refacere a spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodărești în municipiul Timișoara

19.06.2014

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,        ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ,

Adrian - Amedeo BERE SEMEREDI                         Diana - Mihaela NICA

CONSILIER,

Florin - Alexandru - Vasile CIACA

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR,

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ

SC2014-19873/31.07.2014

REFERAT

Prin adresa nr.128/10.01.2013 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2013-1344/18.01.2013, se comunică Decizia nr.10/10.01.2013 a Directorului Camerei de Conturi Timiș (pagina 1 din 17), în Dosarul nr.134/2012 și Raportul de control la S.C. “HORTICULTURA” S.A. Timișoara (paginile 53-63).

Constatările Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș vizează faptul că, S.C. “HORTICULTURA” S.A. Timișoara, societate comercială care are ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara are încheiate acorduri cadru și contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor în spațiile verzi ale Municipiului Timișoara, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - cu modificările și completările ulterioare, adică prin licitație deschisă, acest aspect fiind considerat abatere de la legalitate și regularitate, având ca și cauze nestabilirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a modalității de gestionare a serviciului public și atribuirea eronată a executării acestor lucrări prin licitație publică, în baza O.U.G. nr.34/2006.

Prin Raport se stabilește încălcarea prevederilor următoarelor acte normative: Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - actualizată, H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de admnistrare a domeniului public și privat de inters local, O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - cu modificările și completările ulterioare.

Prin Adresa nr.SC2014-8527/02.04.2014, S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timișoara solicită Consiliului Local al Municipiului Timișoara atribuirea directă a serviciilor din spațiile verzi ale Municipiului Timișoara începând cu data de 18 Septembrie 2014, dată la care ajung la termen Acordurile - cadru încheiate pentru cele patru zone ale Municipiului Timișoara: fiind sugerate două variante de soluționare:

 • •  Var. I - atribuirea directă a tuturor spațiilor verzi care în prezent formează Zonele Centrală, I, II și III;

 • Var. II - atribuire directă din data de 18.09.2014 a Zonei Centrale și Zona I și din anul 2015 și a zonelor II și III;

—Având în vedere punctul de vedere al Serviciului Achiziții Publice exprimat prin adresa nr. SC2014-8527/14.04.2014 și al Serviciului Serviciului Juridic, Serviciul Consultanță Juridică, exprimat prin răspunsul înregistrat sub nr. SC2014-7527/15.04.2014, anexate prezentului referat;

—Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.71 din 29.08.2002 - cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și a Legii nr.51/08.03.2006 serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

—Având în vedere faptul că Acordurile - cadru și contractele subsecvente pentru zonele Centrală, I, II și III pentru serviciile aferente spațiilor verzi expiră, fără posibilitate de prelungire;

—Având în vedere că S.C. „HORTICULTURA” S.A Timișoara a luat ființă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.49/04.04.1995, în baza prevederilor Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, a Ordonanței Guvernului nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, a Ordonanței Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes

local și a Legii nr.135/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local;

—Având în vedere faptul că, prin hotărâri succesive a Consiliului Local al Municipiului Timișoara s-a aprobat încredințarea directă a unor lucrări de amenajare, întreținere și de investiții către S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timișoara fiind aprobat și Proiectul Contractului de prestări servicii pentru lucrările horticole de amenajare și îintreținere a spațiilor verzi în Municipiul Timișoara.

Având în vedere faptul că, până în prezent, toate serviciile în spațiile verzi au fost atribuite potrivit prevederilor art.18 litera a) din O.U.G nr. 34/2006 cu toate completările și modificările ulterioare, adică prin licitație deschisă, procedură care a dus la asigurarea transparenței și a unui cadru concurențial adecvat precum și utilizarea eficientă a fondurilor publice;

Față de neregularitățile constatate de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș, și posibilitatea de atribuire directă către S.C. „HORTICULTURA” S.A. a serviciilor în spațiile verzi, ca excepție de la procedura licitației deschise, respectiv a negocierii directe, potrivit prevederilor legale, luarea unei astfel de hotărâri aparține Consiliului Local, în baza unei analize tehnico-economice și de oportunitate care să o fundamenteze.

În vederea respectării recomandărilor Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara și îndeplinirea cerințelor legale de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara privind stabilirea modalității de gestionare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat având ca obiect amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii potrivit prevederilor art. 5, punctul 3, din Ordonanța Guvernului nr.71 din 29.08.2002 - cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, potrivit cărora principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiilor trebuie să asigure:

b) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii;

 • h) conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;

 • i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement;”

—În vederea stabilirii modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat - prin gestiune delegată, respectiv atribuire directă, prevăzute de art. 22, respectiv art. 31 din Legea nr.51/08.03.2006 serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

—Având în vedere că serviciile privind spațiile verzi în Municipiul Timișoara vizează: întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor și efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodărești din Municipiul Timișoara;

—Având în vedere prevederile art. 8 alin.1), alin.3 lit d), art.22, art.29, art. 30 alin.1) și 2), art.31 și art.32 alin 2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice - cu modificările și completările ulterioare;

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor și efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodărești în Municipiul Timișoara prin parcurgerea următoarelor etape:

 • 1. Aprobarea achiziției publice a serviciilor pentru realizarea de către o firmă de consultanță independentă a Studiului de oportunitate în vederea stabilirii de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în condițiile legii, a formei/modalității de gestiune explicită a tuturor activităților care formează serviciile în spațiile verzi ale municipiului Timișoara, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale municipiului Timișoara precum și documentația de delegare a gestiunii;

FO-53-01, Ver.2

 • 2. Atribuirea directă către S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timișoara, societate cu capital integral aparținând Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor și efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodărești din Municipiul Timișoara, începând cu data încetării Acordurilor - cadru încheiate de Municipiul Timișoara pentru aceste servicii, potrivit Anexei 1, și până la încheierea noilor contracte de prestare servicii, pe baza formei/modalității de gestiune stabilite prin documentația prevăzute la punctul 1.

 • 3. Tarifele practicate de S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timișoara în perioada dintre data încetării acordurilor - cadru și data încheierii noilor contracte vor fi cele prevăzute în ultimele Acorduri -cadru încheiate pentru serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din Municipiul Timișoara și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodărești, potrivit fiecărei zone - Centrală, I, II și III, prevăzute în Anexa nr. 1;

Anexe:

Anexa 1 - Tabel cuprinzând Acordurile-cadru încheiate de Municipiul Timișoara pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat în domeniul spațiilor verzi;

-Adresa nr.128/10.01.2013 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.SC2013-1344/18.01.2013;

-Adresele S.C. HORTICULTURA” S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2014-8526/02.04.2014 și SC2014-8526/02.04.2014;

-Punctele de vedere ale Serviciului Achiziții Publice și a Serviciului Juridic;

- Nota de informare a Serviciului Spații Verzi și Locuri de Joacă;

VICEPRIMAR,                    SECRETAR,

Dan DIACONU                    Ioan COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

Smaranda HARACICU


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ,

Diana - Mihaela NICA

AVIZAT JURIDIC,

Red, Dact: BSI, ex.2/24.07.2014

FO-53-01, Ver.2


i . ROMÂNIA                    X’ ;

Județul Timiș

Primăria Municipiului Direcția Comunicare

--Timișoara

S-a înregistrai cu numărul : SC2014-00M-2C din 02.04

SC01 Corespondenta Primar

Am preluat de la                                        .

Firma: SC HORTICULTURA SA

Cu adresa: Timișoara, Str. E UNGUREANU nr.5

Total 2 file Termen de rezolvare: 02.05.2014

Termen direcție: 17.04.2014

Obs. REF 121/01.04.2014

Timișoara, la 02.04.2014 Consilien^Refe/ent.

Elena Țnfu /


SC HORTICCLTCRA SA
Domnului prof.univ.dr.mg. Nicolae ROBU Primar a] Municipiului Timișoara.

Ca urmare a raportului de control încheiat de Camera de Conturi a județului Timiș, înregistrat sub nr. 2206 din 12.12.2012 nise atrage atenția că. conform OG nr.71/2002 art.3, alin.l se arată . ...b) amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement, se face prin încredințare directă de către Primărie, societății a cărui acționar unic este Consiliul Local.

In raport ni se atrage atenția că prin neatribuirea directă a îngrijirii spațiilor verzi de către Primărie, se încalcă Legea 51/2006, Legea 215/2001 -republicată și actualizată, cît și OG nr. 71/2002.

In acest sens, solicităm organelor competente încredințarea pentru societatea Horticultura ( a cărui acționar unic este Consiliul Local) a întregii activități de întreținere, amenajare a spațiilor verzi dm Municipiul Timișoara.

Pentru acest lucim, activitatea societății Horticultura trebuie amplificată îijmimprDemceea solicităm ca în anul A0T4-7 îhcepînd din 18 septembrie 2014 pe lîngă zona centrală cîștigată de SC Horticultura SA în urma licitației (mod neadecvat, întrucît trebuie atribuită prin încredințare directă) și a celorlalte trei zone de spații verzi din municipiu.

S-a subliniat faptul că pentru încredințarea in totalitate a întreținerii spațiilor verzi din municipiu, trebuie amplificată activitatea Horticulturii.

Dacă, organele în drept consideră că această activitate nu poate fi triplată într-un timp atît de scurt, solicităm preluarea dm septembrie 2014 a acthnăiii de prestații horticole pe lingă zona centrală și zona 1. iar din 2015 și zonele 11 și III.

Smtem convinși că în dorința respectării legii, solicitarea Horticulturii SA va fi îndeplinită, a\ înd în vedere că societatea dispune de utilarea tehnică corespunzătoare, de spații pentru producerea de material săditor și personal calificat corespunzător.

S.C. Horticultura S.A.

Prof.dr. Moisuc Alexandr-urt*;■-•dr.ins. Drăailă Andrei.