Hotărârea nr. 404/2014

404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 404/01.08.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 19969/31.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b) şi c) şi alin. (4), litera d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiului de Fezabilitate pentru "Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara, valoarea investiţiei fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Birou Monitorizare şi Protecţia Mediului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Strada Banu Antonache nr 45-47, et l,ap 4

URBANIT0

PARCO Stil «0£l. SOLVI !l


Sector 1, București, ROMANIA

: (004) 031 880 32 15   : (004)031 880 32 16

: info@urbanito.ro : www.urbanito.ro

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Valoarea totala cu detaliere in devizul general

STUDIU DE FEZABILITATE - „Amenajarea pistei de skateboard Parcul Central A. Scudier, Timișoara, jud. Timiș


__5;

Cloudi


«pAdrio MILĂ


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: „Amenajarea pistei de skateboard", Parcul Central A. Scudier, Timișoara

4.4170

in mii lei/mii euro la cursul 1 euro = lei            lei/euro din data de 22.05.2014

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclus.TVA)

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total

Total

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului

Total Capitolul 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiilor necesare obiectivului

2.1

Chelt.pt.utilitati

15.70

3.55

3.77

19.47

4.41

Total Capitolul 2

15.70

3.55

3.77

19.47

4.41

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii teren

3.11

0.70

0.75

3.86

0.87

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.60

0.82

3.60

0.82

3.3.

Proiectare si inginerie

6.98

1.58

1.68

8.66

1.96

3.4.

Organizarea procedurii de achiziție

1.00

0.23

0.24

1.24

0.28

3.5.

Consultanta

1.00

0.23

0.24

1.24

0.28

3.6.

Asistenta tehnica

4.00

0.91

0.96

4.96

1.12

Total Capitolul 3

19.69

4.46

3.86

23.56

5.33

C APITOLUL 4

Cheltuieli

aentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

1,751.02

396.43

420.24

2,171.26

491.57

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0.20

0.05

0.05

0.25

0.06

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

3.20

0.72

0.77

3.97

0.90

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

DIN S0M4NM

URBANITO

PARDOSELI.IDEI.SOLUȚII

: (004) 031 880 32 15 t: (004) 031 880 32 16

: info(5)urbanito.ro : www.urbanito.ro

4.6.

Active necorporale

Total Capitolul 4

1,754.42

397.20

421.06

2,175.48

492.52

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

17.67

4.00

4.24

21.92

4.96

5.1.1. Lucrări de construcții

17.67

4.00

4.24

21.92

4.96

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

23.200

5.25

0.00

23.20

5.25

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 2%

35.80

8.10

8.57

44.37

10.05

Total Capitolul 5

76.67

17.36

12.82

89.48

20.26

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice teste

Total Capitolul 6

TOTAL

1,866.48

422.57

441.51

2,307.99

522.52

Din care C+M

1,784.59

404.03

428.30

2,212.89

500.99

întocmit

Strada Banu Antonache nr 45-47, et l,ap 4

Sector 1, București, ROMANIA


întocmit

S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.RX


STUDIU DE FEZABILITATE - „Amenajarea pistei de skateboard Parcul Central A. Scudier, Timișoara, jud. Timiș

31


0* EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

ANCEI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ vi.:, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Nr. ce re re

164482

Ziua

15

Luna

10

Anul

2013


 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan

Adresa: Timișoara

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

435376

Din acte:

Masurata: 77894

-

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații / Referințe

  70408 / 07.05.2013

  Act administrativ nr. DISPOZIȚIA NR.167,168, din 09.11.1984, emis de MINISTERUL EDUCATIE-INSPECTORATUL ȘCOLAR TIMIȘ

  B3

  - Se respinge cererea formulata de SAVU TAMATA pentru CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.l avand ca obiect schimbarea denumirii beneficiarului dreptului de administrare.

  ________Al________|____________________ poziție transcrisa din CF 418950/ Timișoara, inscrisa prin incheierea nr. 157367 din 09/11/2010;

  Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de Guvernul României

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al        1____________________

  1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, -domeniul public

  poziție transcrisa din CF 418950/ Timișoara, inscrisa prin incheierea nr. 101677 din 11/07/2012;

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNTAnexa Nr. 1 la Partea I


TEREN intravilan

Adresa: Timișoara

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

435376

77894

-

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. Fopografk

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA N

Din acte:-; lasurata:7789

4

-

-

parc

Lungime Segmente

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, Ordin de plata OCPI nr. OP2325/14-08-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 15/10/2013

Data eliberării,

/_____/______

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiecție in plan.

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

1

2

95,7

2

3

105,9

3

4

91,7

4

5

96,0

5

6

17,2

6

7

71,0

7

8

17,3

8

9

23,2

9

10

4,8

10

11

9,7

11

12

23,8

12

13

53,1

13

14

52,7

14

15

10,8

15

16

13,6

16

17

66,5

17

18

42,3

18

19

33,1

19

20

16,7

20

21

76,5

21

22

20,0

22

23

154,4

23

24

32,9

24

25

12,0

25

26

161,2

26

1

92,2ROMÂNIA

APROBAT,


PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

BIROUL MONITORIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

NR. SC 2014 - 19.969/ 31.07.2014

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timișoara

În conformitate cu prevederile legislației actuale, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin LEGEA nr. 265/2006, art. 70, autoritățile administrației publice locale au obligația de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate, să adopte măsuri pentru întreținerea acestora.

Un deziderat al dezvoltării Municipiului Timișoara presupune îmbunătățirea condițiilor și calității vieții pentru adolescenți prin crearea unui mediu propice în care aceștia să-și desfașoare activități corespunzătoare vârstei. Ceea ce este specific acestor zone de recreere nu este doar varietatea activităților posibile, ci mai ales înaltul grad de securitate al copiilor. Pentru adolescenți jocul constituie o activitate de formare și dezvoltare a personalității. Echipamentele de joacă moderne foarte complexe satisfac nevoia de a explora, îi ajută în învingerea unor fobii (frica de înălțime, simțul echilibrului), dezvoltă curajul și abilitățile de îndemanare. Activitățile comune îi învață regulile de bună purtare în colectivitate. În locurile de joacă amenajate adolescenții pot socializa, fiind feriți în același timp de poluarea urbană generatoare de stress, cât și de riscurile unor posibile accidente.

Amenajarea acestor locuri de joacă pentru adolescenți în zone ale orașului unde există un teren propice, constituie un mare avantaj atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru aparținătorii acestora. Nu putem omite în nici un caz spiritul civic și european al cetățenilor municipiului Timișoara, care au adresat Primariei solicitări de înființare sau amenajare a noi locuri de joacă în perioada din 2008 până în prezent.

Acest proiect va contribui în mod activ la dezvoltarea durabilă a orașului având în vedere impactul pozitiv din punct de vedere economic și social, precum și impactul pozitiv asupra mediului.

Studiul de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timișoara a fost realizat de către S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., pentru suma de 14.455,35 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent, valoarea investiției fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus). Documentația este în conformitate cu HG 28/2008, primind aviz favorabil al Comisiei Tehnico-Economice nr. SC2014-19851/30.07.2014.

Terenul supus studiului prezentului proiect este în suprafață tabulară de 1.500 mp, din care supus amenajării efective va fi de 1.268 mp. Obiectivul este proprietate a municipiului Timișoara, terenul de 1.500 mp, înscris în CF nr. 435376. Prin HOTĂRÂREA NR. 397 din data: 30.07.2013 se stabilește folosința terenului în suprafață de 1.500 mp. înscris în CF nr. 435376 situat la extremitatea Parcului Scudier, cu acces din Bv. Republicii pentru SKATEPARK.

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timișoara, valoarea investiției fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., conform Anexei care va face parte din Hotărâre.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


SECRETAR

IOAN COJOCARI

Director,


Direcția Economică SMARANDA HARACICU


Director, Direcția de Mediu


ADRIAN BERE SEMEREDI


Șef Birou, Monitorizare și Protecție Mediu CĂLIN VICTOR FIAT

Avizat juridic,

ANEXA:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției (valori TVA inclus) sunt:

 • 1) Valoare totală                                           2.307.990,00 lei

Din care construcții-montaj                                 2.212.890,00 lei

 • 2) Eșalonarea investiției: Pe parcursul a 8 luni;

 • 3) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

Total 23.560,00 lei

 • 4) Cheltuieli pentru investiția de bază:

Total 2.175.480,00 lei

 • 5) Alte cheltuieli:

Total 89.480,00 lei

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE-SEMEREDI


ȘEF BIROU MONIT. ȘI PROT. MEDIU

CĂLIN VICTOR FIAT


Red./Dact. E.Ș.