Hotărârea nr. 403/2014

403/01.08.2014 privind modul de atribuire al lemnelor rezultate în urma tăierilor de pe raza Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 403/01.08.2014
privind modul de atribuire al lemnelor rezultate în urma tăierilor de pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-19870/31.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 1 lit. g) alin (2) şi (6), art. 36 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă predarea către S.C. Colterm S.A., pe bază de proces verbal de predare primire, a materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din municipiul Timişoara.

Art. 2: Se aprobă comisia de recepţie formată din consilierii Direcţiei de Mediu: Roşca Petru, Fiala Arsenie Olga şi Tischer Elena.

Art. 3: Unitatea de măsură la predarea - primirea materialului lemnos este metru cub.

Art. 4: Transportul masei lemnoase se asigură şi cade în sarcina SC Colterm SA.

Art. 5: Cu aducere la îndeplinire se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Colterm S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC2014 -19870 / 31.07.2014

R E F E R A T privind modul de atribuire al lemnelor rezultate în urma tăierilor de pe raza municipiului Timișoara

Pe raza Municipiului Timișoara se execută anual tăieri la peste 97.000 de arbori. Materialul lemnos rezultat în urma acestor tăieri este depozitat la societățile comerciale prestatoare de servicii pe spațiile verzi. În acest sens este necesară eliberarea masei lemnoase aflată în depozitele societăților comerciale cu care Municipiul Timișoara are încheiate contracte de lucrări de elagare și defrișare a arborilor. Masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor nu poate fi valorificată datorită calității reduse, prin urmare va fi predată către SC Colterm SA în mod gratuit, conform discuțiilor avute cu reprezentanții acestei societăți.

În acest sens se va constitui comisia de recepție din cadrul Direcției de Mediu formată din consilierii: Roșca Petru, Fiala Arsenie Olga și Tischer Elena.

Propunem: emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe predarea către S.C. Colterm S.A a masei lemnoase rezultate pe bază de proces verbal, unitatea de măsură fiind metrul cub.

Transportul masei lemnoase se asigură și cade în sarcina SC Colterm SA, a cărui unic acționar este Primăria Municipiului Timișoara, în vederea producerii agentului termic primar pentru încălzirea centrală a municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


SECRETAR

IOAN COJOCARI

Director, Direcția de Mediu ADRIAN BERE SEMEREDI


Șef serviciu, Spații Verzi și Locuri de Joacă DIANA MIHAELA NICA


Avizat juridic,