Hotărârea nr. 402/2014

402/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1A -parter, la preţul de 140.000 lei, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9
Hotararea Consiliului Local 402/01.08.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1A -parter, la preţul de 140.000 lei, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 -19318/25.07.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-017912 , înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara, Compartimentul Monumente, de către d-na MOLLO ANNA , în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -SAD 1A, înscris în C.F. nr.400136-C1-U20, nr.topo 400136-C1-U20, Timişoara, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter ;
Din adresa nr. SC2014-017912 din 17.07.2014 a Direcţiei Urbanism, Serviciul de Dezvoltare Urbană, Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice , rezultă că faţada clădirii şi acoperişul aferent S.A.D1A prezintă degradări în anumite porţiuni şi necesită reparaţii. De asemenea imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare (alarme, cabluri de electricitate şi de date, etc.) .Tâmplăria de lemn de la parter a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate.
Din adresa cu nr. 1722 din 07.07.2014 , Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1A , situat în imobilul din Strada Emanuel Ungureanu nr.9, parter, oraşul Timişoara, judeţul Timiş, inclus în Situl urban ,,Cetatea Timişoarei ,cod TM-II-S-A-06095, Poziţia 60, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş.
In conformitate cu art. 4, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi cu prevederile art.36, alin.
(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu alta destinaţie S.AD.1A , înscris în C.F nr. 400136-C1-U20, nr.topo 400136-C1-U20 din strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter la pretul de 140.000 lei .
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Doamnei MOLLO ANNA ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-19318/25.07.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a SAD 1A -parter, la prețul de 140.000 lei,situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresele nr. SC 2014-017912 din 09.07.2014, înregistrate la Primaria Municipiului Timisoara, Compartimentul Monumente, de către MOLLO ANNA , în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ,- SAD 1A, înscris în C.F. nr.400136-C1-U20, nr.topo 400136-C1-U20, Timișoara, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter ;

Imobilul situat înTimișoara ,strada Emanuel Ungureanu nr.9,parter, pentru care se solicita exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune se prezintă astfel:

- Spațiul cu altă destinație decât cea de locuință S.A.D1A, are o suprafață utilă de aproximativ 59 m.p,este situat în partea dreaptă a intrării , are 2 încăperi cu 645/10000 cote părți comune și 29/100 cote teren Proprietarul solicită pentru imobil un preț de vanzare de 140.000 lei , respectiv 2372,88 lei/mp.

Din adresele nr. SC2014-017912 din 17.07.2014 ale Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , rezultă că: Fațada clădirii și acoperișul aferente S.A.D1 A,prezintă degradări în anumite porțiuni și necesită reparații.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare (alarme,cabluri de electricitate și de date,,etc) Tâmplăria de lemn de la parter a fost înlocuită cu rame din PVC,inadecvate clădirilor istoriceprotejate.

Din adresele cu nr. 1722 din 07.07.2014 , Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș,aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1A , situat în imobilul din Strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter, orașul Timișoara, județul Timiș, incluse în Situl urban   „Cetatea Timișoarei ,cod TM-II-S-A-

06095,Poziția 60 , în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Conform art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :

,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.                                                 Cod FO 53-01, ver.2

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decăt acea de locuință S.A.D 1A,parter înscris în C.F.nr.400136-C1-U20, nr.topo 400136-C1-U20 la prețul de 140.000 lei din Timișoara, strada Emanuel Ungureanu nr.9.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

SECRETAR, Ioan Cojocari


CONSILIER, Luminița Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic

Cod FO 53-01, ver.2