Hotărârea nr. 401/2014

401/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D. 2A -parter, la preţul de 140.000 lei ,situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9
Hotararea Consiliului Local 401/01.08.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D. 2A -parter, la preţul de 140.000 lei ,situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014- 019679 din 29.07.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2014-017910 din 09.07.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara, Compartimentul Monumente, de către d-na MOLLO ANNA, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2A, înscris în C.F. nr.400136-C1-U18, nr.topo 400136-C1-U18, Timişoara, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter.
Avand in vedere adresa nr.SC2014-017910 din 17.07.2014 a Direcţiei de Urbanism, Serviciul de Dezvoltare Urbană, Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice, din care rezultă ca faţada clădirii şi acoperişul aferent S.A.D. 2A prezintă degradări în anumite porţiuni şi necesită reparaţii. De asemenea imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare (alarme, cabluri de electricitate şi de date, etc.). Tâmplăria de lemn de la parter a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate.
Avand in vedere adresa cu nr. 1723 din 07.07.2014 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D. 2A , situat în imobilul din Strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter, oraşul Timişoara, judeţul Timiş, inclus în Situl urban ,,Cetatea Timişoarei, cod TM-II-S-A-06095, Poziţia 60, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş.
In conformitate cu art. 4, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă S.A.D. 2A parter înscris în C.F. nr.400136-C1-U18 ,nr.topo 400136-C1-U18 la preţul de 140.000 lei din Timişoara, strada Emanuel Ungureanu nr.9.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Doamnei MOLLO ANNA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a S.A.D 2A -parter, la prețul de 140.000 lei,situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC2014-017910 din 09.07.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timișoara, Compartimentul Monumente, de către MOLLO ANNA , în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a S.A.D 2A, înscris în C.F. nr.400136-C1-U18, nr.topo 400136-C1-U18, Timișoara, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter ;

Imobilul pentru care se solicita exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de vânzare a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință S.A.D 2A, are o suprafață utilă de 49,19 mp, este compus din Sala de vînzare 1,Magazie,Magazie, cu 5,49 cote părți comune și 25,8 cote teren. Proprietarul solicită pentru imobil un preț de vanzare de 140.000 lei,respectiv 2846,11 lei-mp.

Din adresa nr.SC2014-017910 din 17.07.2014 a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , rezultă că fațada clădirii și acoperișul aferent S.A.D 2A prezintă degradări în anumite porțiuni și necesită reparații.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare (alarme,cabluri de electricitate și de date,etc) Tâmplăria de lemn de la parter a fost înlocuită cu rame din PVC,inadecvate clădirilor istorice protejate.

Din adresa cu nr. 1723 din 07.07.2014 , a Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș,aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D2A , situat în imobilul din Strada Emanuel Ungureanu nr.9 parter, orașul Timișoara, județul Timiș, inclus în Situl urban „Cetatea Timișoarei ,cod TM-II-S-A-06095,Poziția 60 , în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Conform art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :

,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat potfi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decăt acea de locuință S.A.D 2A,parter înscris în C.F.nr.400136-C1-U18,nr.topo 400136-C1-U18 la prețul de 140.000 lei din Timișoara, strada Emanuel Ungureanu nr.9.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

SECRETAR, Ioan Cojocari


CONSILIER, Luminița Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic