Hotărârea nr. 400/2014

400/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D , subsol, la preţul de 7000 de euro, situat în imobilul din strada Ady Endre nr.9
Hotararea Consiliului Local 400/01.08.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D , subsol, la preţul de 7000 de euro, situat în imobilul din strada Ady Endre nr.9


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-19741 din 29.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-018690 din 18.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente, de către LIBRIMIR MARIUS prin împuternicit av. Bot Călin, în calitate de proprietar, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D , înscris în C.F. 409555-C1-U3(provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr. 13066), nr.topo 17223/1/C -Timişoara, situat în imobilul din Strada Ady Endre nr.9, subsol;
Spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă S.A.D -subsol pentru care se solicită execitarea /neexercitarea dreptului de preemţiune are o suprafaţă utilă de aproximativ 32,19 m.p, este compus din o cameră, cu 1/10 cote părţi comune indivize. Proprietarul solicită pentru S.A.D un preţ de 7000 euro, rezultând un preţ de aproximativ 217,46 euro/mp;
Având în vedere adresa nr. 1671/ 04.07.2014 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D, situat în imobilul din Strada Ady Endre nr.9, oraşul Timişoara, judeţul Timiş, inclus în Situl Urban ,,Vechiul cartier Iosefin,, Cod TM-II-s-B-06098, poziţia 63, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
În conformitate cu art.4, alin(4) din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice;
În baza prevederilor art.36,alin (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D, înscris în C.F. nr. 409555-C1-U3(provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr.13066), nr.topo 17223/1/C - Timişoara, situat în imobilul din Strada Ady Endre nr.9, subsol , la preţul de 7000 de euro.

Art. 2: Cu aducereea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Comoartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului LIBRIMIR MARIUS prin împuternicit av.Bot Calin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D , subsol, la prețul de 7000 de euro, situat în imobilul din strada Ady Endre nr.9.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC 2014-018690din 18.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartimentul Monumente, de către LIBRIMIR MARIUS prin împuternicit av. Bot Călin, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a S.A.D , înscris în C.F. nr.409555-C1-U3(provenit din conversia de pe hârtie a C.F nr. 13066), nr.topo 17223/1/C -Timișoara, situat în imobilul din Strada Ady Endre nr.9,subsol.

Spațiul cu altă destinație decât cea de locuință S.A.D subsol pentru care se solicită execitarea /neexercitarea dreptului de preemțiune are o suprafață utilă de aproximativ 32,19 m.p, este compus din o cameră, cu 1/10 cote părți comune indivize.

Proprietarul solicită pentru S.A.D un preț 7000 de euro, rezultând un preț de aproximativ 217,46 euro/mp.

Din adresa nr.SC2014-018690/18.07.2014 a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice,rezultă ca fațada clădirii și elementele de tâplărie din lemn sunt în stare relativ bună. Acoperișul necesită reparații punctuale.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare (cabluri de electricitate și de date) .

Din adresa nr. 1671/ 04.07.2014 a Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D, situat în imobilul din Strada Ady Endre nr.9, orașul Timișoara,județul Timiș,inclus în Situl Urban ,,Vechiul cartier Iosefin,, Cod TM-II-s-B-06098,Poziția 63, în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Conform art.4, alin(4) din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice: ,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D, înscris în C.F. nr. 409555-C1-U3(provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr.13066), nr.topo 17223/1/C - Timișoara, situat în imobilul din Strada Ady Endre nr.9, subsol , la prețul de 7000 de euro.

VICEPRIMAR,

SECRETAR,

Ioan Cojocari


Traian Stoia

CONSILIER,

Luminița Mirică

AVIZAT,

Serviciul Juridic