Hotărârea nr. 40/2014

40/25.02.2014 privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. crt. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, atestat prin HG nr. 977/2002, Anexa nr. 2
Hotararea Consiliului Local 40/25.02.2014
privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. crt. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, atestat prin HG nr. 977/2002, Anexa nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-3633/13.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, Anexa nr.1, nr.crt.9, pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 977/2002, privind atestarea în domeniul public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, Anexa nr. 2 nr. crt. 392;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, aprobate prin Hotărâre Guvernului nr. 548/1999;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. crt. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului, atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002, Anexa nr. 2. la nr. crt.. 392, după cum urmează:
• coloana nr. 2- "Denumirea bunului" care va avea următorul cuprins;
- Liceul Grigorie Moisil - construcţii şi teren
• coloana nr. 3 - "Elemente de identificare" care va avea următorul cuprins;
- str. Wilhelm Muler nr.1, CF nr. 430209 Timişoara (CF vechi nr. 44 Timişoara), top nr. 9928, cu suprafaţă de 3624 mp;
- P-ţa Bălcescu nr 3, CF nr. 417954 Timişoara (CF vechi nr.1Timişoara), top nr. 9926, cu suprafaţă 2419 mp;
- str. Ghe Doja nr. 27, CF, nr. 428563 Timişoara (CF vechi nr. 10), top nr. 11776 cu suprafaţa de 1973 mp;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Cădiri Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Instituţii Şcolare Medicale şi Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroul Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR


Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,

SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr. SC.2014 -

REFERAT privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la poz. nr. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, atestat prin HG nr. 977/2002, Anexa nr. 2

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare Medicale Sportive și Culturale, Compartiment Școlii, privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. crt. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, atestat prin HG nr. 977/2002, Anexa nr. 2, nr. crt. 392, aferentă Liceului Grigore Moisil.

Clădirile și terenurile aferente Liceului Grigore Moisil au trecut în proprietatea publică a Municipiului Timișoara în baza Legii Învățământului nr. 84/1995 art. 166, alin. 4 modificat în baza art. 1 din OUG nr. 30/14.04.2000 și au fost preluate prin protocolul de predare primire în anul 2001, de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

De asemenea conform prevederilor art. 112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

Imobilele - clădiri și terenuri aferente Liceului Grigorie Moisil sunt:

 • - Imobilul compus din construcții și teren construit și neconstruit în suprafață de 3624 mp, situat în Timișoara str. Wilhelm Muler nr.1, adresă poștală str. Ghirlandei nr. 4, înscris în CF nr. 430209, provenit din CF vechi nr. 44 Timișoara, top nr. 9928;

 • - Imobilul compus din construcții și teren în suprafață de 2419 mp, situat în Timișoara, P-ța . Bălcescu nr. 3, înscris în CF nr. 417954 Timișoara provenit din CF vechi nr. 1, top nr. 9926;

 • - Imobilul compus din construcții și teren în suprafață de 1973 mp, situat în Timișoara, str. Ghe. Doja nr. 27, înscris în CF nr. 428563 Timișoara provenit din CF vechi nr. 10, top nr. 11776;

Întrucât datele de identificare a imobilelor, transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș prin protocolul de predare - primire încheiat în anul 2001 au fost incomplete fără a se ține seama de datele de identificare menționate în cărțile funciare corespunzătoare fiecărui imobil, includerea bunurilor în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului și implicit atestarea acestora în domeniul public al Municipiului Timișoara prin HG nr. 977/2002, Anexa nr. 2 a fost făcută cu date de identificare incomplete .

Având în vedere cele de mai sus supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

1. Modificarea datelor de identificare prevăzute la poziția nr. 9 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64 /26.03.2002 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului, atestate în domeniul public al Municipiului Timișoara prin Hotărârea Guvernului României nr. 977/2002, Anexa nr. 2. la nr. crt. 392, după cum urmează:

 • • coloana nr. 2- „Denumirea bunului” care va avea următorul cuprins;

“ - Liceul Grigorie Moisil - construcții și teren “

 • • coloana nr. 3 - „Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins;

“ - str. Wilhelm Muler nr.1, CF nr. 430209 Timișoara (CF vechi nr. 44 Timișoara), top nr. 9928, cu suprafață de 3624 mp;

 • - P-ța Bălcescu nr 3, CF nr. 417954 Timișoara (CF vechi nr.1Timișoara), top nr. 9926, cu suprafață 2419 mp;

 • - str. Ghe Doja nr. 27, CF, nr. 428563 Timișoara (CF vechi nr. 10), top nr. 11776 cu suprafața de 1973 mp”;

  VCEPRIMAR,

  Dan Diaconu


PT. SECRETAR Simona Dră goi

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ȘI CULTURALE DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Mariana Mureșan

AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Ștefan