Hotărârea nr. 399/2014

399/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - Birou situat în Timisoara, Piata Victoriei nr.1/b, ap.21/B/II , la preţul de 40.000 euro
Hotararea Consiliului Local 399/01.08.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - Birou situat în Timisoara, Piata Victoriei nr.1/b, ap.21/B/II , la preţul de 40.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-18679/14.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU:
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică,amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,servixcii publice şi comerţ, regii autonome şi societăti comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică,ordine publică,drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, sănătate ,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-017792 din 09.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartiment Monumente, de către SAPIENZA LUCA în calitate de proprietar prin imputernicit IONESCU OANA , prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a Imobilului, înscris în C.F. nr.400508-C1-U9, nr.topo 400508-C1-U9, situat în Timişoara , Piata Victoriei nr.1/b, ap.21/B/II ;
Având in vedere adresa nr. 1697/ 07.07.2014 , emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului situat în Piata Victoriei nr.1/b,ap.21/B/II ,la preţul de 40.000 euro,Timişoara , judeţul Timiş, inclus în Situl Urban Interbelic Corso, Cod TM-II-a-A-06115, Poziţia 153, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
In conformitate cu art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Având în vedere prevederile art.36,alin(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timisoara, Piata Victoriei nr.1/b, ap.21/B/II, identificat cu C.F nr. 400508-C1-U9, nr.topo 400508-C1-U9, la preţul de 40.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara ;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Fiscale;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Instituţii Scolare,Medicale,Sportive şi Culturale;
-Direcţiei Cladiri,Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Domnului SAPIENZA LUCA;
-Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-18679/18.07.2014

NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului-Birou situat în Timișoara, Piata Victoriei nr.1/b,ap.21/B/II ,la prețul de 40.000 euro.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC 2014-017792 din 09.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartiment Monumente, de către SAPIENZA LUCA în calitate de proprietar prin imputernicit IONESCU OANA , prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a Imobilului, înscris în C.F. nr.400508-C1-U9, nr.topo 400508-C1-U9, situat în Timișoara , Piata Victoriei nr.1/b,ap.21/B/II .

Imobilul pentru care se solicită exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune este compus dintr -un Birou,antreu, baie camera balcon cu 1,08% p.c și 10/893 pm teren in folosinta , avand o suprafata utila de 29,58 mp.Proprietarul solicită pentru imobil un preț de 40.000 euro, rezultând un preț de aproximativ 1352,27 euro /mp.

Din adresa nr. SC2014-017792/14.07.2014,a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , rezultă că fațada clădirii și acoperișul prezintă degradări în anumite porțiuni și necesită reparații.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare( alarme,cabluri de electricitate și de date , etc) Tâmplaria de lemn a vitrinelor a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate.

Din adresa nr. 1697/ 07.07.2014 , emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a juețului Timiș, aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în Piata Victoriei nr.1/b,ap.21/B/II ,la prețul de 40.000 euro,Timișoara , județul Timiș, inclus în Situl Urban Interbelic Corso, Cod TM-II-a-A-06115, Poziția 153, în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Conform art.4,alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice : ,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului înscris în C.F.nr.400508-C1-U9, nr.topo 400508-C1-U9,nr.topo 400508-C1-U9 Timișoara, situat în Piata Victoriei nr.1/b,ap.21/B/II , la prețul de 40.000 euro.

VICEPRIMAR,

Traian Stoia


PT. SECRETAR, Simona Drăgoi

CONSILIER,

Luminița Mirică

AVIZAT,

Serviciul Juridic