Hotărârea nr. 397/2014

397/01.08.2014 privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 8353/3 înscrisă în CF nr. 427426 Timişoara, parcelă situată în str.Delineşti - Timişoara
Hotararea Consiliului Local 397/01.08.2014
privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 8353/3 înscrisă în CF nr. 427426 Timişoara, parcelă situată în str.Delineşti - Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-19646/29.07..2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avănd în vedere solicitarea înregistrată cu nr.UR2014-001059/29.01.2014 şi procesul verbal nr.2/27.03.2014 ale Comisiei de Negociere cu Terţii si proiectul nr.2202/2014 întocmit de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. privind dezlipirea parcelei;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dezlipirea percelei situate in str. Delineşti cu număr topografic 8353/3, înscrisă în CF nr. 427426 Timişoara (CF vechi 150389) în suprafaţă de 581 mp - proprietar Municipiului Timişoara după cum urmează: "LOT 1" - (8353/3/1) - teren intravilan situat în str. Delineşti (fostă Bistrei) în suprafaţă de 238 mp si "LOT 2" - (8353/3/2) - teren intravilan în str. Delineşti (fostă Bistrei) în suprafaţă de 343 mp, conform documentaţiei întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., nr. proiect 2202/2014 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administrator Public - Biroul Terenuri si Direcţia Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă a Primarului;
- Administrator Public;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI