Hotărârea nr. 394/2014

394/01.08.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 394/01.08.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-010715/15.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009 şi Avizul favorabil nr. 06/19.06.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 14 din 10.06.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. HRE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 113/2013, realizat de S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max S+P+4E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari , conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-002842/10.04.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2.0, spaţii verzi de min 25 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 7.000 mp, este inscris in C.F. nr. 404008, top 23455/2/c (C.F. vechi nr. 146466), teren intravilan, proprietar fiind S.C. HRE S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er", Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoaraşi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. HRE S.R.L;
- S.C. ARHITECT TRÂMBIŢAŞ S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

INVENTAR DE COORDONATE

sistem de proiecție STEREO 70

pct

X (m)

Y (m)

1

482258.11

205003.24

2

482298.68

205054.47

3

482215.54

205114.77

4

482177.22

205043.81


I mf

.1

f l A

*1

' d

K-l


Sef proiect:

Arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat:

Arh. Alin O. Tutac

Desenat:

Arh. Alin O. Tutac

Verificat:

Arh. Georgeta Trimbitasnr.cad. A580/1/5


HCL 566 din 21.14.2013

Planului Urbanistic de Detaliu "Construire centrala djgltala MSC Hosting", Str. Grigorp'Âlexandrescu nr.123, Timișoara


INVENTAR DE COORDONATE

sistem de proiecție STEREO 70

pct

X(m)

Y(m)

1

482258.11

205003.24

2

482298.68

205054.47

3

482215.54

205114.77

4

482177.22

205043.81

e


A5B0/J72


ar.top.234M/2; .tzsp.234M/a


HCL 333 din 25.09.2007

Planului Urbanistic Zonal "AnsXmblu rezidențial - Blocuri Se Iocuin«e\olecti7e si servicii", Str. Grigore Alexandr cad. 23349-23350, Timișoara


Z-1,50—Z trotuar pista cicliști


PTT 1 - 30,00m - str. Grigore Alexandrescu inel IV — 30 Ji 3.00 ț


00---

----y-


---2.50---Z1.00Z-1.50-

z.v.-parcari zona pista

protecție cicliști
SPITALUL MUNICIPAL


EXTRAS PUG           f

I

l amplasament     —L

studiat

LEGENDA SI

SIMBOLURI


limita topo parcela studiata

limita topo conform CF

zona studiataLEA llOkv Existenta, tronsonBucovina-Dumbravita si Bucovina-Sacalaz

Zona interdicție de construire protecție LEA llOkV- 18,5m din ax


locuințe colective cu funcțiuni complementare, comerț si servicii propusa


trotuar


trotuar


terenPROIECTANT:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780 TIMIȘOARA tel.:+40744698012, +40256-432212, fax.+40256-432212

Sef proiect:

Arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat:

Arh. Alin O. Tutac

Desenat:

Arh. Alin O. Tutac

Verificat:

Arh. Georgeta Trimbitas


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

__________________________________S.C. „ ARHITECT TRÎMBITAS ” S.R.L

1900 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov nr. 2, tel/fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

aferent PLAN URBANISTIC ZONAL ” LOCUINȚE COLECTIVE,FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ,SERVICII ÎN REGIM DE ÎNALȚIME S+P+4E+ER”-strada Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara, CF 404008, top 23455/2/c

Proiect nr. 113/2013

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ” Locuințe colective,funcțiuni complementare, comerț, servicii în regim de înalțime S+P+4E+ER” - strada Grigore Alexandrescu nr. 169, CF 404008 top 23455/2/c și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -    stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -    precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • - Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • - Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

-Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • - Hotărârea C.J.Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

-Hotărârea C.J.Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;

 • - H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  P.U.Z. “Ansamblu rezidențial - Blocuri de locuințe colective și servicii” strada Grigore Alexandrescu - nr.cad. 23349-23350, Timișoara, conform proiectului nr.14/DAN/07, întocmit de S.C.”Atelierele Arhitech” S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 333/25.09.2007.

 • -  P.U.D. “Strada Grigore Alexandrescu - strada Arthur Rubinstein, Timișoara” aprobat în baza H.C.L. nr. 89/30.03.2004, beneficiari Balaci Daniel-Achim, Țăran Ecaterina Camelia, Munteanu Ramona Oana Nicolae, proiect nr. P 169/2003 întocmit de arh. Crăculeac Mircea.

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ” Locuințe colective,funcțiuni complementare, comerț, servicii în regim de înalțime S+P+4E+ER” - strada Grigore Alexandrescu nr. 169, CF 404008 top 23455/2/c, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică a Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 7000 mp, situată în zona străzii Grigore Alexandrescu, identificată prin CF nr. 404008 -Timișoara, Nr. top 23455/2/c, proprietari S.C. HRE S.R.L

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 113 A04 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

 • ■ De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care prin amplasament,

funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

 • ■ Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității

mediului natural (al vegetației mature și sănătoase) și a echilibrului ecologic.

 • ■ În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.3. Zonele construite protejate

 • ■ În zonă nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • -  Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

■ Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • 2.2.4. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 • 2.2.5. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • ■ Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în

5                                                      I                                                                                                      5                                                               5                                                                         5

cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

 • 2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ În cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc astfel:

Locuințe colective cu funcțiuni complementare în regim de înălțime maxim S+P+4E+Er

P.O.T.=max.40%

C.U.T.=max.2,00

 • ■ În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa 90% din suprafața parcelei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • ■ Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în intravilanul Municipiului Timișoara și face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara. La nivelul terenului studiat în suprafață de 7000 mp, sa delimitat următoarea zonă funcțională:

- Zonă rezidențială - locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii.

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru - zonă pentru locuințe colective funcțiuni complementare,comert si servicii:

 • ■ locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+2E+Er - S+P+4E+Er

 • ■ amenajări aferente locuințelor

 • ■ căi de acces carosabile și pietonale private,

 • ■ parcari la sol

 • ■ parcaje subterane

 • ■ spații plantate

 • ■ locuri de joacă pentru copii

 • ■ spații pentru sport și recreere

 • ■ construcții pentru echipare tehnică

 • ■ împrejmuiri

 • ■ drumuri în incintă cu acces public

 • ■ instituții, servicii, comerț, alimentație publică

 • ■ sedii ale unor companii și firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale

 • ■ sedii sociale, colective și personale

 • ■ cabinete medicale fara paturi

 • ■ servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.

 • ■ comerț cu amănuntul

 • ■ agenții de turism

 • ■ restaurante, baruri, cafenele, cofetării

 • ■ spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite

 • ■ alte funcțiuni compatibile

 • 3.3.  UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru - zonă pentru locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii:

 • ■ Se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni, cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc;

 • ■ Clădirile cu funcțiuni comerciale și servicii vor avea parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale.

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

 • ■ Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.

 • 3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru - zonă pentru locuințe colective funcțiuni complementare, comerț și servicii:

 • ■ schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații;

 • ■ schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație (holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, etc.);

 • ■ construcții provizorii de orice natură

 • ■ depozitare en-gros sau mic-gros

 • ■ depozitări materiale refolosibile

 • ■ platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • ■ depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • ■ stații de întreținere auto;

 • ■ stații de betoane

 • ■ lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice si construcțiile învecinate;

 • ■ activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

 • ■ construcții provizorii de orice natură,cu excepția organizarilor de santier, chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice,corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole.

 • ■ platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • ■ activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituții publice

 • 3.6. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

 • ■ Sunt interzise urmatoarele activitati:

 • - depozite de deseuri

 • - anexe pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 • - ferme agro-zootehnice, abatoare

 • - statii intretinere auto

 • - activitati de depozitare, comert en-gros,antrepozite

 • - activitati industrialesau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat

 • ■ Se instituie interdictie permanenta pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație interioare (străzi majore, principale, drumuri în incintă cu acces public) prevăzute în PUZ, cu excepția construcțiilor subterane (subsol), a construcțiilor de echipare edilitară, a plantațiilor de aliniament, semne de circulatie, accese pietonale.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • ■ Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de min. 4,00m față de aliniament, conform reglementărilor din planșa nr. 113 A04 "Reglementări urbanistice ".

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare.

 • ■ Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice:

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 11,00m față de axul străzilor cu un profil transversal de 12,00 m propuse și 19,00m față de axul străzilor cu un profil transversal de 30,00m propuse, conform planșei nr. 113 A04 -"Reglementari urbanistice” și 113 A05 - "Obiective de utilitate publica”.

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

 • ■ Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■ Construcțiile amplasate izolat vor respecta distanța de minimum jumătate din înălțimea maximă la cornișă ( h/2 ) față de limitele laterale dar nu mai puțin de 8,00m

 • ■ Construcțiile se pot amplasa cuplat sau înșiruit, cu condiția asigurării acceselor carosabile în incintă și cu obligativitatea menținerii distanțelor minime de 8,0m (h/2) față de noile limite laterale.

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de minim 8,00m (h) față de limita posterioară a parcelelor.

 • ■ Pe parcelele destinate zonelor rezidențiale,locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioșcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanță, cu condiția ca acestea să nu depășească înălțimea de 3,0m la cornișă de la cota terenului sistematizat.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Locuințele colective se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrăr de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apa canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Construcțiile vor fi accesibile printr-un drum în incintă cu acces public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori.

 • ■ Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, drum în incintă cu acces public;

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico- edilitare publice;

 • ■ Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon.

 • ■ Alimentarea cu apă a zonei studiate prin prezenta documentație în fază de PUZ, se va asigura prin extinderea rețelei de apă existenta in zonă, până la amplasament

 • ■ Canalizarea menajeră propusă se va racorda la conducta existentă Cd 600 amplasată pe terenul afferent strazii Grigore Alexandrescu.

 • ■ Apele pluviale se vor descărca în canalul de desecare HCn557, existente în vecinătate - prin bazin de retenție, separator de hidrocarburi,stație de pompare și gura de vărsare.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică.

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror a căror extindere se preconizează.

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție. Fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Edificarea este permisa cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum cu acces public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Clădirile de locuit colective sau cu funcțiuni de comerț, servicii, mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

 • ■ Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituți de trecere (conform precizărilor din planșa 113 A05 “Obiective de utilitate publica”).

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea clădirii nu va depăși distanța măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

 • ■ Regimul de înălțime al locuințelor colective cu funcțiuni complementare construcțiilor este maxim S+P+4E+Er, conform reglementărilor din planșa 113 A04 “Reglementări urbanistice”

 • ■ La emiterea Autorizațiilor de Construire, emitentul va urmări corelarea regimului de înălțime astfel încât să se formeze grupuri de cel puțin 3 clădiri învecinate cu același regim de înălțime.

 • ■ Se va urmări respectarea prevederilor RGU ( Art. 30, alin(1)) privitor la evitarea unei diferențe mai mari de 2 nivele între construcțiile direct învecinate: „ autorizarea executariiconstructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate”

 • ■ Înălțimea maximă a construcțiilor la ultima cornișa este stabilită, astfel: locuințe colective cu funcțiuni complementare comerț și servicii în regim de înălțime maxim S+P+4E+Er

Hmax.=19,60m (la S+P+4E+ER)

Hcornisa max.=16,00m (la S+P+4E)

În functie de retragerea față de aliniament, în cadrul zonei de implantare a construcțiilor se vor respecta inălțimile propuse conform planșei 113 A04 -Reglementari Urbanistice:

S+P

3.2m

S+P+1E

6.4m

S+P+2E

9.6m

S+P+3E

12.80m

S+P+4E

16.00m

S+P+4E+ER

19.60m

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■ Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 • ■ Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuși culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

 • ■ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

Locuințe colective cu funcțiuni complementare în regim de înălțime maxim S+P+4E+Er

P.O.T.=max. 40%            C.U.T.=max. 2,00

 • 4.5.  REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI

ÎMPREJMUIRI

 • 4.5.1. Parcaje

■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

 • -  vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  1,15 locuri de parcare / apartament

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, amenajate pe platforme speciale pe domeniul public, în funcție de categorie, destinație, construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori.

 • ■ În situația în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme, acestea se vor realiza din pavaje permeabile care să asigure un procent de minim 80% suprafață înierbată.

 • ■ Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 25,00% din suprafața totală a parcelei, respectiv minim 1446,4mp ( conform Aviz de oportunitate nr. 06/18.03.2009).

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate și de plantații de protecție.

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de lot.

 • ■ Spațiile verzi se vor asigura în concordanță cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2,2mp/locatar pentru spații verzi

 • ■ Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • 4.5.3. Împrejmuiri posibile

 • ■ Se admite ca în grupările de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,6m, dublat de gard viu;

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,50m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■ Deșeurile menajere vor fi adunate în containere preluate și transportate periodic de către societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea și gestionarea integrată a gunoiului aferent municipiului Timișoara.

4.6. BILANȚ TERITORIAL SUPRATERAN

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

mp

%

mp

%

Teren pentru drumuri publice - circulatii publice

0

0%

1215

17.35%

Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L 24/2007 actualizata si republicata, art.4, lit. j

0

0%

1750

25%

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

0

0%

3675

52.51%

Spatii de joaca pentru copii

0

0%

360

5.14%

TOTAL

7000

100%

7000

100%

4.7. BILANȚ TERITORIAL SUBTERAN

mp

%

Teren conform CF

7000

Subsol- parcaj auto

Max. 6300

90%

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referință.

Întocmit,

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

arhitect ALIN OTNIEL TUȚAC

________________S.C. „ ARHITECT TRÎMBIȚAȘ ” S.R.L.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU

PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINTE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNAlȚiME S+P+4E+Er” -strada Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara, CF 404008 top 23455/2/c

Proiect nr. 113/2013

1. Introducere

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  Denumirea lucrării:

  PLAN URBANISTIC ZONAL

  "LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+Er” CF 404008, top 23455/2/c

  Amplasament:

  Strada Grigore Alexandrescu nr. 169, TIMIȘOARA

  Nr. proiect:

  113/2013

  Beneficiar:

  S.C. HRE S.R.L

  Elaborator:

  s.c.”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ”s.r.l.

  (Proiectant)

  s.c.”ELATIS”s.r.l.

  s.c.”LONGHERSIN”s.r.l.

  s.c.”ELECTRIC EYE”s.r.l.

  s.c.”GIS SURVEY”s.r.l.

  s.c.”GEOSOND”s.r.l.

  Data elaborării:

  iunie 2014

  Faza de proiectare:

  PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: ” LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ, SERVICII IN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+ER” - str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara, CF 404008, top 23455/2/c, a fost întocmită la comanda beneficiarilor S.C. HRE S.R.L.

Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul realizării unei zone rezidențiale de locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări și servicii, pe terenul situat pe strada Grigore Alexandrescu nr. 169, aflat în proprietatea: S.C. HRE S.R.L.

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Amplasamentul studiat se încadrează în Planul Urbanistic General, având destinația: zonă mixtă de locuințe cu funcțiuni complementare și instituții și servicii, parțial afectată de dezvoltarea inelului IV de circulație, cu interdicție de construire până la avizare PUZ.

Ținând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al municipiului Timișoara, prin inițierea și scoaterea la licitație a studiilor de fundamentare, conform legislației în vigoare, ca etapă preliminară Primăria Municipiului Timișoara a inițiat “Studiile directoare privind densificarea țesutului urban în municipiul Timișoara”.

Conform acestor studii preliminare, zona studiată - aflată în vecinătatea arterei majore inel IV Strada Grigore Alexandrescu se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în subzona funcțională mixtă: locuințe colective și servicii propuse, regim de înalțime peste P+3E.

De asemenea, conform prevederilor PUG în lucru etapa 3, terenul studiat este propus spre urbanizare: funcțiuni mixte, locuințe și servicii/ comerț.

Astfel, propunerea de față se raportează la strategia de dezvoltare și mobilare urbană stabilită prin studiile mai sus menționate.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este inclus în UTR 17.

UTR17 este delimitat astfel:

 • - la nord, de noua stradă propusă pe limita nordică a incintei „Semtest”

 • - la est, de Calea Torontalului

 • - la sud, de strada Grigore Alexandrescu

 • - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificării funcționale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/28.05.2002 a cărei valabilitate a fost prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/24.04.2012:

- subzona rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 propuse, instituții și servicii publice

 • • Terenul ce face obiectul prezentei documentații, a fost studiat în cadrul “ Studii directoare privind densificarea țesutului urban în municipiul Timișoara “, studii comandate de Primăria Municipiului Timișoara ca și etapă preliminară pentru întocmirea noului PUG. Conform prevederilor acestei documentații, parcela aflată în proprietatea S.C. HRE S.R.L are destinația de zonă rezidențială cu locuințe colective și servicii propuse, regim de înălțime peste P+3E.

Zonele învecinate parcelelor studiate au fost reglementate din punct de vedere urbanistic astfel:

0 Limita nordică a terenului este constituită de parcela nereglementată cu nr.

top 23456/1,23457/1 - parcelă în proprietate privată a SC. Autohton Tim SRL. La Nord de parcela cu nr top 23456/1,23457/1 este amplasat HCn 557, DE 580/1/8-4m și parcelele cu nr. A580/1/3, A580/1/2, A580/1/4, A580/1/6-reglementate prin documentatie faza PUZ “Dezvoltare zonă rezidențială -locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”-aprobat cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 .

0 Limita sudică a terenului este formată de parcela de drum identificată cu CF 415246, nr. top. 23301- strada Grigore Alexandrescu, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara. Pe terenurile aflate la Sud de strada Grigore Alexandrescu sunt aprobate două documentații de urbanism: PUZ “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuințe colective și servicii", str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350 aprobat cu HcL 333/2008 și PUD “Sediu administrativ și de servicii" - SC ELTREX SRL aprobat cu hCl 89/2004.

0 La est, terenul este învecinat parcela identificată cu CF nr. 437270 nr. top. 23479/1-în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara”; terenul aflat la est de parcela cu nr. top. 23479/1, până la limita cu Spitalul Municipal, nu este reglementat.

0 La vest, terenul este delimitat de parcela identificată cu CF nr. 407964, nr. top. 23455/2/b- în proprietate privată Mariș loan și sotia Mariș Adriana Rodica și Petrișor Mariana și sotul Petrișor loan Eugen, nereglementat din punct de vedere urbanistic. La vest de parcela cu nr top 23455/2/b este situată incinta S.C. Autohton Tim S.R.L - zonă activități industriale existente. Pe parcela cu nr. postal 123, identificată cu CF nr. 432756, nr cad 432756 este aprobat PUD “Construire centrală telefonică digitală MSC Hosting” cu HCL nr. 566 din 21.11.2013.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr. 4250/17.12.2013 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General, prin care se propune Categoria funcțională: locuințe și funcțiuni complementare și instituții și servicii, parțial afectată de dezvoltarea inelului IV de circulație, cu interdicție de construire până la avizare PUZ.

În vederea elaborării documentației s-a obținut Avizul prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009 de către biroul de proiectare S.C. STUDIO 3D S.R.L, categoria funcțională propusă fiind: locuințe individuale și colective, funcțiuni complementare.

În paralel cu întocmirea acestei documentații s-au obținut următoarele avize, eliberate de deținătorii de conducte sau rețele din zonă:

Aviz Unic pentru rețele existente PMT nr. 1115 din 07.02.2014

Aviz favorabil Romtelecom S.A. nr. 2040 din 20.12.2013

Aviz favorabil RATT nr. UR2013-02-1037 din 18.01.2014

Aviz favorabil Aquatim S.A nr. 37086 / 07.01.2014

Aviz favorabil E-ON Gaz Distribuție S.A. nr. 21034 din 21.01.2014

Aviz favorabil cu condiții ENEL Distribuție Banat nr. 155/ 05.02.2014

Aviz favorabil COLTERM S.A. nr. UR2013-0021034 din 06.01.2014

Aviz Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș OCPI nr. 190/ 2014

Avizul de conformitate pentru lucrari de specialitate OCPI nr. 68/17.12.2013

Adeverință Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. D02013-3510/09.01.2014

(inexistență litigii)

Adeverință Serviciul Administrare Patrimoniu cu nr. CT2013 -00553/10.01.2014

(inexistență litigii)

Adeverință Serviciul Juridic cu nr. SC2013-37283/21.01.2014 (inexistență litigii)

 • 1.3.3. DATE STATISTICE                                           ’

Nu e cazul.

 • 1.3.4. PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICA A ZONEI

Pentru traseul Inelului IV există ideea unui parteneriat între Municipiul Timișoara și proprietarii riverani - constituiți din dezvoltatorii imobiliari ai zonei - de a se realiza proiecte complexe privind infrastructura edilitară și rutieră. Acest parteneriat vine în sprijinul unei dezvoltări coerente a zonei, ce a cunoscut în ultimii ani o evoluție spectaculoasă sub aspectul edificării de ansambluri rezidențiale cu locuințe colective și servicii, de o parte și de alta a segmentului menționat al străzii Grigore Alexandrescu.

La est, se preconizează modernizarea Căii Torontalului prin amenajarea ei ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliști și trotuare. De asemenea accesul la parcelele cu front la Calea Torontalului se intenționează a fi asigurat prin intermediul drumurilor colectoare cu sens unic, propuse de o parte și de alta a Căii Torontalului.

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1.EVOLUTIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE privind evoluția zonei

Începând cu anul 2003 și continuând până în prezent, pentru zona limitrofă Căii Torontalului și străzii Grigore Alexandrescu s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: locuințe colective și servicii cu regimuri de inaltime peste S+P+3E. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite stadii de execuție.

În același timp, în planul secund, s-au definit zone rezidențiale cu funcțiunile complementare aferente, cu un regim de înălțime moderat: P+M - P+2E+M.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE Ale ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Această expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru această zonă a conturat în nord-vestul localității existența unui nucleu puternic de noi locuințe colective (în parte executate), cu un regim de înălțime variind de la P+5E+M-P+8E+Er pentru Strada Grigore Alexandrescu și Calea Torontalului.

 • 2.1.3. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Toate ansamblurile rezidențiale edificate deja sau aflate în execuție vor primi o plus valoare, în momentul în care Inelul IV, intersecția acestuia cu Calea Torontalului și rețeaua secundară de drumuri vor fi realizate, odată cu toată infrastructura necesară.

Existența infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizării din punct de vedere urbanistic a zonei.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, în intravilan, la Vest de Calea Torontalului și la Nord de str. Grigore Alexandrescu, între incinta SC Autohton Tim SRL și incinta Spitalului Municipal.

Terenul are front la artera majoră strada Grigore Alexandrescu- inel IV.

Terenul este constituit din parcela identificată prin CF nr. 404008 - Timișoara, nr. top. 23455/2/c (teren categorie de folosinta -altele- în intravilan) cu o suprafață de 7000mp; parcela are o formă neregulată, cu lungimea frontului la strada Grigore Alexandrescu aflată la sud de 80,65 m, cu latura vestică de 90,49 m, latura estică de 102,70 m iar latura nordică de 65,26 m.

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

0 Prin prisma poziției în cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită învecinării cu un areal consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

0 Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Calea Torontalului - Inel IV (str. Gr. Alexandrescu); proiectele de extidere a Căii Torontalului la 4 benzi, propunerea drumurilor colectoare de o parte și de alta a Căii Torontalului, precum și girația de la Metro și cea de la intersecția Căii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu - toate acestea constituie factori ce vor fluidiza traficul în zonă;

0 La nivel edilitar zona nu este bine echipată. Rețelele existente în zonă fiind canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică. Soluția de rezolvare a acestei disfuncționalități poate fi realizarea de proiecte finanțate prin inițiativa comună a Municipiului Timișoara și a dezvoltatorilor riverani.

0 Zona limitrofă zonei studiate nu este bine deservită cu instituții de interes public. Prin documentația de urbanism în faza PUZ “ Dezvoltare zonă rezidențială- locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”- aprobată cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 la nord de Hcn 557, se vor asigura funcțiuni de învatămant și cult pe parcelele cu destinația de instituții publice și servicii.

0 Prin intervenția propusă pe terenul studiat (cca. 270 locuitori) și prin dezvoltările rezidențiale cu locuințe colective executate sau aprobate din zonă, este evidentă necesitatea unor dotări de servicii si funcțiuni complementare.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007

 • 1. INTRODUCERE

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1. Amplasamentul indicat de către beneficiar se situează în municipiul Timișoara, strada Grigore Alexandrescu, nr. top. 23455/2/c, județul Timiș.

  • 1.2. Amplasamentul nu este la momentul prezent ocupat de nici o construcție, terenul, aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

  • 1.3. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

  • 1.4. Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

La alcătuirea geologică a etajului inferior - presenonian, participă, în bază, formațiuni cristalofiliene, mezo- și epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micașisturi micașisturi biotito-sericitoase, micașisturi cu granați, paragnaise, cuarțite micacee, șisturi sericito-cloritoase, șisturi cuarțito-cloritoase și șisturi sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formațiuni prezintă o zonă alterată de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50 - 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granite (Sântana, Turnu, Variaș etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (lanova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.).

Peste formațiunile cristalofiliene se dispun formațiuni permiene și mezozoice. Acestea sunt reprezentate prin gresii silicioase verzi/roșii și conglomerate cu intercalații de argile (Permian), conglomerate și gresii cuarțitice roșcate, șisturi argiloase-nisipoase roșii și verzi, calcare stratificate, negre bituminoase, dolomitice, calcare pseudo-oolitice cenușii cu intercalații locale de șisturi argiloase (Triasic), argile grezoase și gresii cuarțitice marnocalcare cu intercalații de șisturi argilo-marnoase, marne pseudo-oolitice (Jurasic). Formațiunile cretacice inferioare din Pădurea Craiului se continuă spre vest, pe sub cuvertura sedimentară senonian-neogenă din fundamentul Depresiunii Pannonice, și dispun transgresiv peste Jurasic, ocupând aproximativ aceleași suprafețe ca și formațiunile jurasice, pe care le depășesc, însă, ca extindere. Sedimentarea Cretacicului inferior începe cu calcare lacustre negre sau cenușii, după care urmează calcare stratificate în bancuri groase, marnocalcare în alternanță cu calcare bioclastice, apoi calcare cenușii masive iar, în final, gresii glauconitice, șisturi marno-argiloase, gresii grosiere, microconglomerate, calcare, șisturi argiloase și gresii fine argiloase.

Cuvertura posttectonică începe cu formațiunile senoniene, dispuse transgresiv și discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin: conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, șisturi argiloase cu strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase gresii marnoase și microconglomerate. La sfârșitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de sedimentare reluându-se cu formațiunile neogene, bine dezvoltate și dispuse transgresiv și discordant peste formațiunile mai vechi.

În final, depozitele cuaternare, cele care constituie, efectiv, în cele mai multe cazuri în această regiune, terenuri de fundare, au o răspândire largă. Ele sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

 • -  aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

 • -  gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii;

 • -  cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

 • 1.5.  În cazul de față, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate în apropierea amplasamentului, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare, acoperite de umpluturi, eterogene, necompactate și realizate neorganizat. Dat fiind stratificația înclinată și încrucișată caracteristică sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj) precum și intervenția antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanțe foarte mici!

 • 1.6. Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametrii: ag = 0,16 g, Tc = 0,7 s.

 • 1.7. Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (conform STAS 6054-85).

 • 2. CERCETAREA TERENULUI, STRATIFICAȚIA.

  • 2.1. Având în vedere scopul pentru care se elaborează prezentul aviz geotehnic preliminar, geologia regiunii și prevederile NP 074/2007, lucrările de teren care stau la baza documentației sunt:

 • •  un foraj geotehnic F1 de 8,0 m adâncime, executat pe amplasamentul studiat

 • •  o de penetrare dinamică cu con, de tip greu, PDG1.

 • 2.2. Forajul a fost realizat folosind o foreză mecanică, recuperajul obținut fiind de 80%. Stratificația întâlnită (vezi anexa 2) a fost corelată cu diagrama penetrării dinamice cu con, variațiile numărului de lovituri (/20 cm) reflectând schimbarea litologiei sau a caracteristicilor geotehnice ale stratelor traversate.

 • 2.3. Penetrarea dinamică cu con (anexa 3), a fost realizată folosindu-se un penetrometru dinamic greu, mecanic (PDG/DPH - marca GEOTOOL Germany, model LMSR vk), care are următoarele caracteristici: mberbec = 50 kg, hcădere = 50 cm, Scon = 15 cm2, a vârf con = 90°. Numărul de căderi ale berbecului necesare înfigerii conului pe o adâncime de 20 cm pun în evidență rezistența la penetrare dinamică (Rd) a stratului străbătut. Plecând de aici, pe cale indirectă, rezultă numărul de lovituri din cadrul penetrării standard (NSPT) corelare realizată de programul informatic „Dynamic Probing” produs de Geostru Software Italia. Pe baza NSPT au fost calculați indicii geotehnici ai stratelor din zona activă, prezentați în anexa 3. Programul de interpretare a testului de penetrare dinamică cu con, de tip greu (PDG/DPH) oferă indicii geotehnici necesari calculului terenului de fundare, propuși de mai mulți autori recunoscuți pe plan mondial: Benassi & Vannelli (1983), Sanglerat, U.S.D.M.S.M. - U.S. Design Manual Soil Mechanics, Schmertmann (1975, 1977, 1978), Fletcher (1965), Stroud & Butler (1975), Vesic (1970), Trofimenkov (1974), Meyerhof (1956), Gibbs & Holtz (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961), Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Sowers (1961), De Mello, Malcev (1964), Shioi-Fukuni (1982), Japanese National Railway (1982), Owasaki & Iwasaki, Terzaghi, Begemann (1974), Robertson e Campanella (1983), Imai & Tonouchi (1982), SHI-MING (1982) etc. Rezultatele obținute de fiecare autor sunt aplicabile pentru diferite tipuri litologice, astfel că alegerea indicilor a fost facută ținând cont atât de stratificația întâlnită în foraj cât și de mediul depozițional în care s-au acumulat sedimentele și în general, de geologia cuaternară (Holocen Superior - Actual) a arealului din care face parte perimetrul prospectat.

 • 2.4. Din foraj au fost prelevate probe de pământ tulburate și netulburate, care au fost analizate macroscopic. Pe baza forajului F1, stratigrafia amplasamentului poate fi descrisă astfel:

0 Umplutură necompactată, eterogenă, formată din fragmente de materiale de construcții (cărămidă, pământ, beton), în grosime de 1,6 m;

0 Sol vegetal, gros de 0,4 m;

0 Urmează un pachet coeziv, în grosime totală de 6,0 m, în următoarea succesiune:

ARGILĂ PRĂFOASĂ, cafenie, plastic vârtoasă, cu oxizi de fier și concrețiuni feromanganoase (între 2,0 - 3,0 m);

 • ARGILĂ PRĂFOASĂ, cafeniu-cenușie, plastic vârtoasă, cu oxizi de

fier, concretiuni feromanganoase și carbonatice (între 3,0 -      6,4

mk..,             ...........

 • ARGILĂ PRĂFOASĂ, cenușie, plastic vârtoasă spre tare, cu oxizi de fier și concrețiuni feromanganoase (între 6,4 - 8,0 m, strat neepuizat până la adâncimea de investigare).

 • 3. APA SUBTERANĂ

3.1 Nivelul superior al apei acviferului freatic a fost atins la adâncimea de 3,0 m față de cota terenului natural (CTN) din punctul de execuție al forajului.

3.2Apa este cantonată în pachetul argilos, cantonarea acesteia într-un strat cvasiimpermeabil ca acesta fiind favorizată de prezența concrețiunilor calcaroase, mai numeroase la nivelul la care apare apa. Datorită suprafeței rugoase a concrețiunilor, la contactul lor cu argila în care s-au format, apare un plan care permite circulația apei. Acviferul freatic este cu nivel liber, apa subterană stabilizându-se în foraj la aceeași adâncime de 3,0 m față de CTN (NH= -3,0 m).

3.3Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observațiilor asupra fluctuațiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.

 • 4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

  • 4.1. Din datele prezentate mai sus, precum și din cele culese cu ocazia lucrărilor de teren pot fi sintetizate următoarele particularități ale amplasamentului prospectat:

Suprafața terenului este aproximativ plan orizontală. Terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea construcției proiectate.

Stratificația interceptată în foraj este eterogenă, dedesubtul umpluturii, groase de 1,6 m, și a solului vegetal, gros de 0,3 m aflându-se pământuri de natură coezivă (până la adâncimea de 8,0 m).

Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 3,0 m față de cota terenului natural din punctul de execuție al forajului, acviferul freatic fiind cu nivel liber NH= -3,0 m.

Se apreciază că apa freatică nu va influența (în condiții hidrogeologice normale) fundațiile construcției, în execuție și exploatare.

Lucrările de teren au pus în evidență, în zona activă a viitoarelor construcții prezența unor pământuri cu o compresibilitate medie.

Terenul de fundare ar putea fi considerat stratul de argilă prăfoasă ce se dezvoltă începând cu adâncimea de 2,0 m, cafenie, plastic vârtoasă, acesta fiind caracterizat de o capacitate portantă relativ bună și de stabilitate.

Adâncimile de fundare și sistemele de fundare vor fi stabilite pentru fiecare construcție în parte, printr-un studiu geotehnic (care conferă un grad de cunoaștere sporit față de această documentație - aviz geotehnic preliminar). Totuși putem indica orientativ varianta fundării directe la adâncimea de 2,4 - 3,0 m față de cota terenului actual deoarece pe amplasament au fost identificate depozite mari de umplururi.

Pentru calculul terenului de fundare, în gruparea fundamentală de încărcări s-ar putea adopta, în cazul fundării directe, în conformitate cu STAS 3300 / 2 - 85, o presiune convențională de bază ( pentru B = 1,00 m ; Df = 2,00 m ) cuprinsă între 220 - 280 kPa. La aceasta se vor aplica corecțiile prevăzute în STAS-ul menționat anterior, pentru adâncimea de fundare și lățimile fundațiilor efectiv proiectate (valorile presiunii convenționale de bază sunt orientative, ele neputând fi folosite în proiectare!).

În urma prospecțiunilor efectuate pentru cercetarea amplasamentul în cauză, poate fi trasă concluzia că, din punct de vedere geotehnic, terenul este caracterizat de condiții geologice naturale puțin favorabile. Conform normativului pentru întocmirea documentației geotehnice - indicativ NP 074-2007, din punct de vedere al condițiilor de teren, terenul de fundare (zona activă) identificat în zonă se încadrează în categoria terenuri medii. Atragem atenția asupra grosimii depozitului de umplutură identificat în forajul F1 ce poate varia pe distanțe relativ scurte.

În această documentație sunt prezentate interpretări și recomandări profesionale. Ele sunt bazate parțial pe evaluarea informațiilor de ordin tehnic, parțial pe alte documentații geotehnice pentru amplasamente limitrofe și parțial pe experiența noastră generală asupra condițiilor geotehnice din zonă. Trebuie reținut faptul că forajele pot să nu reprezinte potențiale condiții nefavorabile de fundare, care pot apărea între acestea. Recomandările prezentate în această documentație sunt aplicabile doar acestui amplasament. Aceste date nu pot fi folosite în alte scopuri.

Documentația de față nu poate servi în proiectarea efectivă a fundațiilor pentru nici una dintre construcțiile proiectate pe acest amplasament. Pentru proiectare (fazele PAC / PT și DE) se va întocmi un „studiu geotehnic”.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, în vecinătatea a două artere majore de circulație - Calea Torontalului și strada Grigore Alexandrescu care va deveni Inelul IV de circulație. În prezent strada Grigore Alexandrescu este executată cu un prospect redus - 2 benzi asfaltate. Terenul prezintă front la str. Grigore Alexandrescu.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă sunt: Calea Torontalului ce deține în prezent doar două benzi și faptul că girația propusă la intersecția dintre Inelul IV și Calea Torontalului nu este executată.

 • 2.4.2.  CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI,

----s-1         11      1     11 INCOMODĂRI INTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME

Obiectivul este amplasat cu front la str. Grigore Alexandrescu - Inelul IV de circulație al Municipiului Timișoara. În prezent strada Grigore Alexandrescu are, pe acest sector, două benzi de circulatie, iar în perspectivă va avea un prospect de strada categoria 2 cu patru benzi de circulație (câte 2 pe sens), insulă mediană verde, locuri de parcare, spații verzi de aliniament, piste pentru cicliști și trotuare.

Intersecția dintre Calea Torontalului și Inelul IV urmează a fi amenajată sub forma unei girații.

Terenul are front la artera majora Grigore Alexandrescu, în prezent accesul realizându-se direct.

Rețeaua secundară de drumuri din zonă este doar parțial reglementată. Este necesară o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

În prezent, în zona studiată funcțiunile existente sunt servicii (Spitalul Municipal, stație distribuție carburanți ), unități industriale ( Autohton Tim, Semtest, Scalini, Marlene, etc ) și locuire.

Prin documentații de urbanism aprobate sunt propuse locuințe individuale și colective cu funcțiuni complementare și servicii.

În vecinătatea imediată a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. Parcele reglementate prin documentații de urbanism aprobate sau constructii aprobate prin Autorizații de Construire emise sunt în proporție foarte mică.

 • 2.5.2. RELATIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Pe segmentul amintit se observă concentrarea funcțiunilor spre arterele principale de circulație. Nu există o relaționare între funcțiuni, fiind necesare zone de protecție între ele dat fiind caracterul acestora.

 • 2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcții.

La nord, în vecinătatea HCn 557 si DE 580/1/8 sunt propuse locuințe colective în regim de înălțime de maxim (S)+P+2E+Er si dotari si servicii publice max (S)+P+4E+Er, prin PUZ aprobat.

La est, cu front la Calea Torontalului există preponderant dotări și servicii:

 • -  unități productive precum: fabrica de ciocolată Marlene, fabrica de produse de panificație Scalini

 • -   servicii: stație de distribuție carburanți

5                                                                         5                                                                 5

 • -  unități cu caracter agricol: Semtest (în curs de reconversie)

 • -   dotări: Spitalul Municipal.

La vest, cu front la strada Grigore Alexandrescu:

 • -  incinta SC Autohton Tim SRL, unitate economica cu profil industrial- furnizor de materiale de construcții și producător de structuri metalice .

La sud, cu front la strada Grigore Alexandrescu:

 • -  Cimitirul Ortodox Roman

 • -  locuinte individuale

 • -  PUZ aprobat “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuințe colective si servicii", -nr. cad. 23349-23350.

 • 2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Toate construcțiile din zonă edificate recent (cu exceptia cladirilor industriale din incinta SC Autohton Tim SRL), după anul 2000, sunt de bună calitate, respectând standardele și normativele actuale.

 • 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Majoritatea dotărilor ce asigură servicii în zonă sunt concentrate de-a lungul Căii Torontalului.

Zona de locuințe colective dezvoltată sau în curs de edificare de-a lungul străzii Grigore Alexandrescu (între Calea Aradului și Torontalului) și pe Calea Torontalului este slab asigurată cu servicii, cu câteva excepții: servicii propuse la parterul câtorva blocuri.

În vecinătate, în nordul zonei, există învățământ universitar, supermarket-uri, precum și intenția de dezvoltare a unor unități spitalicești.

 • 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

La nord de terenul studiat, la nord de HCn670, există o perdea plantată de protecție având rolul de a proteja zona de valurile de praf agricol dinspe nord.

Terenul studiat precum și arealul limitrof nu deține spații verzi fiind în prezent teren neutilizat.

Pentru ansamblurile rezidențiale cu sau fără servicii aprobate sau edificate în baza documentațiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafețele minime necesare de spații verzi raportat la numărul de locuitori, conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației (2-2,2mp/locuitor).

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, conform Avizului prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009, se propune asigurarea unui minim de 25% de plantații ornamentale și spații verzi compacte.

 • 2.5.7. EXISTENTA’ UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

 • 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITĂTI

Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație):

 • - număr insuficient de parcări

 • - nu este clarificată trama majoră din zonă - profil transversal pe strada Grigore Alexandrescu și relația acesteia cu Calea Torontalului

 • - profilul stradal al Căii Torontalului nu este definitivat, proiectul fiind în curs de implementare

 • - necesitatea reglementării obiectivelor de utilitate publică, respectiv necesitatea asigurării terenului pentru profilul stradal final al străzii Grigore Alexandrescu -inelul IV de circulație

 • - necesitatea finalizării proiectului pentru intersecția dintre Calea Torontalului și traseul străzii Grigore Alexandrescu - inelul IV de circulație

 • b) urbanistice

 • - frontul de pe strada Grigore Alexandrescu nu este susținut volumetric

 • c) funcționale

 • - prezența rețelei LEA 110kV la vest de zona studiată, care impune interdicții de construcție și eventuala necesitate de reglementare a acestei rețele aeriene prin deviere și/sau îngropare

 • - în zonă nu se întâlnesc spații dedicate prestării de servicii și comerțului.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Alimentare cu apă și canalizare - situația existentă

Conform Aviz Aquatim S.A. cu nr. 37086/07.01.2014 UR 2013 - 021034, pe terenul ce face obiectul P.U.Z. nu există rețele.

Pe strada Grigore Alexandrescu, în zona amplasamentului există doar rețea de canalizare Cd 600. Astfel apare necesitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă intre Aleea Viilor și Calea Torontalului.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz principiu de amplasament Aviz E-ON Gaz Distribuție cu nr. 21034 din 21.01.2014, amplasamentul nu este afectat de rețele de distribuție gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții, emis de ENEL Distibuție Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranță de 18,5 m stânga-dreapta față de axul LEA 110KV existentă, (total 37m), în care este interzisă executarea oricărei construcții.

Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil emis de Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 2040 din 20.12.2013, amplasamentul nu este afectat de instalații de telecomunicații.

Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

  • 2.7.1. RELAȚIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Până în anii 90, terenurile aflate în imediata vecinătate a vechiului intravilan al municipiului Timișoara aveau caracter agricol. Explozia investițiilor din ultimii ani, precum și iminenta intrare în comunitatea europeană, a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafețe de teren dedicate dezvoltării de zone rezidențiale. Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi din localități.

Majoritatea construcțiilor din zona limitrofă amplasamentului studiat sunt concentrate fie la nord de-a lungul traseului DE 579, fie la est, de-a lungul Căii Torontalului - serviciile, dotările, unitățile de producție, unitățile agricole, etc.

Restul teritoriului este neconstruit, fără a fi un cadru natural valoros, având în prezent caracter nereglementat.

 • 2.7.2. EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

 • 2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Obiectivul proiectat va cuprinde locuinte colective, spatii comerciale, dotări și servicii pentru populație, functiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrările rutiere prevazute în zonă adică strada Grigore Alexandrescu amenajată la 4 benzi de circulație și realizarea girației (la intersecția Căii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu) să fie finalizate pana la darea în funcțiune a obiectivului. Fara aceste amenajari accesul dinspre oraș se va face cu relația de stanga de pe Calea Torontalului (prin intersectia semaforizata) ceea ce poate produce perturbări în trafic si prin relatia de dreapta de pe strada Grigore Alexandrescu pe strada propusa (profil 12,00m) in PUZ.

Lucrările hidroedilitare - realizarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială nu prezintă riscuri pentru zonă. Realizarea acestor lucrări aduce plus valoare zonei în privința echipării hidroedilitare , ce în prezent există partial.

 • 2.7.4. EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

Nu e cazul.

 • 2.7.5. EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC - DUPĂ CAZ Nu e cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce urmează a se realiza sunt locuințe colective și funcțiuni complementare amplasate pe lot privat și dotări și servicii publice ce vor deservi locuințele. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusă consultarii populației în cadrul procedurilor de informare a populației organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

La finalizarea procedurilor de consultare si informare a populatiei se va intocmi „Raportul Informarii si consultarii publicului”.

Propuneri de dezvoltare urbanistică

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.4250/17.12.2013 (pentru terenul aparținând investitorilor S.C. HRE S.R.L) a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se propune Categoria funcțională: zona mixta de locuințe si funcțiuni complementare si instituții si servicii, parțial afectata de dezvoltarea inelului IV de circulatie, cu interdictie de construire pana la avizare PUZ i în baza Avizului prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009. Categoria funcțională propusă: locuinte individuale si colective, functiuni complementare.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este inclus în UTR 17.

Cele două UTR-uri:

UTR17 este delimitat după cum urmează

 • - la nord, de noua stradă propusă pe limita nordică a incintei „Semtest”

 • - la est, de Calea Torontalului

 • - la sud, de strada Grigore Alexandrescu

 • - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificării funcționale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/2002 a cărei valabilitate a fost prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/2012:

- subzona rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 - existente și propuse, instituții și servicii publice

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi din localități.

Prin prezenta documentație se propune, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.06/18.03.2009, asigurarea unui minim de 25% plantații ornamentale și spații verzi compacte.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

 • 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ȘI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea și completarea arterelor de circulație, asigurarea locurilor de parcare + garare; amplasarea stațiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecții: sensuri unice, semaforizări)

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, situat în intravilanul municipiului Timișoara, este delimitat pe latura de sud de strada Grigore Alexandrescu top 23301, pe latura estică de parcela identificata cu CF nr. 437270, top 23479/1 - in proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara iar în rest la vest si nord de terenuri aflate în proprietate privată, nereglementate din punct de vedere urbanistic.

Deservirea rutieră a viitorului ansamblu de locuințe cu functiuni complementare, comert si servicii, se va face printr-o strada propusa cu profil de 16,00m cu acces de pe strada Grigore Alexandrescu; s-a tinut seama de modernizarea inelului IV prin amenajarea strazii Grigore Alexandrescu ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliști, trotuare la profil de 30,00m (conform propuneri PUG în lucru - revizia 3). Strada propusă cu prospect de 16,00m va fi generată parțial pe parcela având o latime de cca. 4,00m, cu nr top 23479/1 aflată in proprietatea Primăriei Timișoara, partial de parcela cu nr top 23482 ( 4,00m), iar diferența de cca. 8,00m se va asigura pe terenul ce face obiectul PUZ.

Pe direcția nord-sud,pe sub Lea 110kW existenta, exista propusa prin alte documentatii de urbanism aprobate, o strada cu profil de 16,00m ce face legatura intre strada Grigore Alexandrescu si drumurile aprobat prin HCL 303/2012.

Se prevede rezervarea unei fasii de teren cu latime variabila (de la cca.7,81m la cca 3,55m) pentru asigurarea suprafetei de teren necesar extinderii strazii Grigore Alexandrescu (actualmente executat la 7,00m cu 2 benzi de circulatie) la un profil final de 30,00m.

În cadrul prospectului străzilor cu lațimea de 30,00m, se vor asigura parcări auto publice (conform propuneri PUG în lucru - revizia 3).

Pe parcela ce face obiectul prezentului proiect, se va asigura în incintă numărul corespunzător de locuri de parcare.

Amenajările propuse prin PUZ, nu vor afecta rețeaua de transport în comun existentă în zonă.

Pentru soluția proiectată se va obține Avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

 • 3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliști, condiții speciale pentru personae cu dizabilitati)

Prospectele stradale propuse pentru străzile ce vor deservi zona studiată prin PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (Ord. M.T. nr. 50/1998) asigurând accesul și circulația pietonală și de biciclete din zonă si cu anexa 6 la PUG in lucru- etapa 3.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • -  reglementarea urbanistică a terenului;

 • -  realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, comert și servicii, cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er;

 • -  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse de locuire și de servicii/comerț;

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor anexate, etc.

 • -  reglementarea tramei stradale majore și a rețelei stradale secundare, precum și a profilului transversal al noilor străzi propuse.

Documentația are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafață totală de 7000 mp, a unui ansamblu rezidențial cu dotările aferente: locuințe colective, funcțiuni complementare, comert și servicii, cu un regim de înălțime maxim S+P+4E+Er.

 • 1. Pe parcela studiată se propune 1 lot cu suprafața de cca. 5785.7mp, destinat locuințelor colective, funcțiuni complementare, comert si servicii cu un regim de înălțime de maxim (S)+P+4E+Er. In cadrul lotului rezultat se vor asigura minim 25% plantatii ornamentale si spatii verzi si spatii de joaca pentru copii ( 1,3mp/locatar).

 • 2. La parterul imobilelor cu locuințe colective orientate spre zona verde amenajată și spre dotările publice, se pot propune funcțiuni de alimentație publică, cafenele, mici restaurante sau terase, etc, sau locuinte pentru partile din imobil ce nu au acces direct dinspre arterele de circulatie

 • 3. Imobilele cu un regim de înălțime peste P+3E vor fi dotate cu ascensor, conform reglementărilor în vigoare.

 • 4. Incinta locuințelor colective se va amenaja cu spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări ce vor deservi clădirile propuse.

 • 5. Spațiile verzi și spațiile de joc pentru copii, se vor asigura în concordanță cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă următorii indici:

2,2mp/locatar pentru spații verzi 1,3mp/locatar pentru spații de joacă pentru copii.

 • 6. Pe lotul destinat locuințelor colective cu funcțiuni complementare, se va asigura un procent de minim 25% spații verzi (Conform Aviz de Oportunitate nr. 06 / 18.03.2009).

 • 7. Clădirile vor fi putea fi dotate cu parcaje amplasate la subsol combinate cu spații de depozitare și spații tehnice sau locuri de parcare amplasate la cota terenului sistematizat.

 • 8. Calculul locurilor de parcare se va face asigurându-se un loc de parcare pentru fiecare apartament și un surplus de 15% pentru vizitatori.

 • 9. Locurile de parcare din incintă necesare funcțiunilor complementare propuse, se vor calcula conform normativelor în vigoare.

 • 10. Se vor rezerva suprafețele necesare de teren în vederea asigurării prospectelor finale ale străzilor propuse.

11.Se va stabili CLASA DE IMPORTANȚĂ conform P.100/2014, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

12.Conform normativului P 100 -2014 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor și a hărții de zonare teritorială din punct de vedere al valorii KS, orașul Timișoara se găsește amplasat în zona seismică de calcul “D” (construcții de importanță medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,20g.

 • 3.5.2. REGLEMENTĂRI

 • •  Regimul de înălțime maxim propus pentru locuințele colective cu funcțiuni complementare este de min (S)+P+2E+Er - maxim (S)+P+4E+Er;

 • •  Functiunile de servicii vor fi acomodate la parterul imobilelor propuse.

 • •  În situația în care se propun parcări amplasate la subsolul imobilelor se propune a se modifica sistematizarea actuală terenului, astfel încât să poată adoposti un parcaj îngropat, având cota cea mai joasă de circulație de -3,00m față de cota parterului construcțiilor propuse.

 • •  Cota ±0,00 va fi considerată la parterul construcțiilor propuse.

BILANȚ TERITORIAL SUPRATERAN

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

mp

%

mp

%

Teren pentru drumuri publice - circulatii

0

0%

1215

17.35%

publice

Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L 24/2007 actualizata si republicata, art.4, lit. j

0

0%

1750

25%

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

0

0%

3675

52.51%

Spatii de joaca pentru copii

0

0%

360

5.14%

TOTAL

7000

100%

7000

100%

BILANȚ TERITORIAL SUBTERAN

mp

%

Teren conform CF

7000

Subsol- parcaj auto

Max. 6300

90%

 • 3.5.5. INDICI URBANISTICI

SITUAȚIE PROPUSĂ

Steren = 7000,00mp

Locuințe colective,funcțiuni complementare, comert si servicii în regim de înălțime

maxim S+P+4E+ER           P.O.T.=max.40%     C.U.T.= max.2,00

3.5.6. REGIM DE INALTIME

S+P

3.2m

S+P+1E

6.4m

S+P+2E

9.6m

S+P+3E

12.80m

S+P+4E

16.00m

S+P+4E+ER

19.60m

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • 3.6.1. ALIMENTARE CU APĂ

Se va asigura alimentarea cu apa a parcelei prin realizarea unor proiecte de extindere a retelei de apa existenta in zona.

 • 3.6.2. CANALIZARE MENAJERĂ

Canalizarea menajera se va realiza prin racordul la conducta existenta pe strada Grigore Alexandrescu Cd 600, conform Aviz Aquatim S.A. nr. 37086/07.01.2014.

 • 3.6.3. CANALIZARE PLUVIAL

Apele pluviale se vor colecta si se vor descărca controlat în canalul de desecare HCn557, existent în vecinătate - prin bazin de retenție, separator de hidrocarburi și stație de pompare si gura de varsare.

 • 3.6.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

In zona vor aparea noi consumatori de energie electrica, preponderent de uz casnic. Se va asigura racordarea obiectivelor la rețeaua de alimentare cu energie electrica existenta.

Aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții, emis de ENEL Distibuție Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranta de 18,5 m stanga-dreapta față de axul LEA 110KV existentă, (total 37m), in care este interzisa executarea oricarei constructii.

 • 3.6.5. TELECOMUNICAȚII

Pentru viitoarea zonă se preconizează că operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de telecomunicații și internet.

Solutia propusă este realizarea unor canalizatii subterane tip fibră optică care sa preia noii abonați.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.6. REȚEA TVC

Obiectivele vor fi branșate la rețelele TV ce se vor extinde în zonă de către operatorii de specialitate. În proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și normelor în vigoare.

 • 3.6.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la E-ON GAZ Distribuție Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Blocurile de locuințe pot fi prevăzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcționa pe combustibil gaze naturale.

 • 3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii,

deversări, etc.)

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții în general, pe perioada execuției și exploatării. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului și a Ordinului 860/2002 și completările ulterioare.

Din punct de vedere al protecției mediului materialele folosite în execuție sunt fiabile, cu durata normală de viață lungă, rezistente la acțiunea corozivă a agenților chimici din apă subterană și din solul înconjurător.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Nu exista surse de poluare pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele , care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care il va transporta si depozita la deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Pe teren exista depozitate gramezi de moloz.

Conform ridicării topografice și altimetriei terenului, acesta este aproximativ plan, neexistând necesitatea de a se realiza consolidări de maluri.

Prezenta documentație va avea ca urmare generarea unei zone rezidențiale (locuințe colective), funcțiuni complementare, comert și servicii.

Se va asigura o suprafață de minim 25% din teren pentru spații verzi compacte si plantatii ornamentale. De asemenea vor fi prevăzute spații de joacă pentru copii în incinta destinată locuirii colective, spații de joc dimensionate conform normativelor în vigoare. Se vor asigura plantații diversificate începând de la gazon și continuând cu arbuști și arbori, în special în jurul zonei dedicate spațiilor de joacă pentru copii.

De asemenea se vor asigura plantații de aliniament de-a lungul drumurilor și pietonalelor propuse, urmărindu-se generarea unui front de vegetație.

 • 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

 • 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Realizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat.

Dotările de mobilier urban se vor realiza concomitent cu realizarea completă a propspectului final al străzilor.

 • 3.7.7. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ȘI BALNEAR - după caz

Nu e cazul.

 • 3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, cu accent pe execuția strazii Grigore Alexandrescu si a drumului cu profil 12,00m, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul în zonă și privind soluțiile punctuale de rezolvare a utilităților în zonă.

Astfel se va asigura fluența traficului la nivel de zonă iar impactul pozitiv se va resimți și la nivel de oraș.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Listarea obiectivelor de utilitate publică

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public;

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998 proprietar S.C. HRE S.R.L

CF nr. 404008 - Timișoara (teren intravilan)

 • - număr top 23455/2/c

 • - Suprafața teren = 7000 mp

 • - nu există sarcini

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse

Conform planșei cu nr.113 A05 “Obiective de utilitate publică“ sunt prevăzute:

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public.

 • 3. Concluzii - Măsuri în continuare

Înscrierea amenajării și dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

Tinându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale în intravilanul municipiului Timisoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

Datorită solicitărilor crescânde, vizând necesarul de servicii, propunerea de față asigură pe de o parte, la nivel urban, generarea unui complex compatibil cu evoluția orașului iar punctual, se asigură valorificarea unui teren printr-o operație imobiliară făcută la nivelul standardelor actuale.

Soluțiile propuse pentru parcările necesare funcționării ansamblului, retragerile impuse vor ține cont de, și nu vor afecta vecinătățile în nici un fel.

Categorii principale de intervenție, care să susțină materializarea programului de dezvoltare

Este necesară clarificarea statutului terenurilor învecinate, în vederea asigurării unei abordări coerente privind dezvoltarea tramei stradale majore în zonă.

La fazele de proiectare ulterioare aprobării P.U.Z.-ului se vor întocmi documentațiile necesare în vederea executării lucrărilor propuse.

Priorități de intervenție

Obiectivul proiectat cuprinde locuințe colective, spații comerciale și birouri, dotări și servicii, funcțiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrările rutiere prevăzute în zonă, adică strada Grigore Alexandrescu amenajată la 4 benzi de circulație, să fie finalizate până la darea în funcțiune a obiectivului.

Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricții

 • - Proiecte prioritare de investiții, care să asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Propunerile prezentei documentații prevăd dotări și servicii ce sunt deficitare în zonă, astfel încât ansamblurile rezidențiale din vecinătate să beneficieze de funcțiuni complementare locuirii.

 • - Montaje ale etapelor viitoare (actori implicați, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiții, etc.)

Realizarea ansamblului cu funcțiuni mixte va urmări derularea investițiilor majore la nivel de municipiu privind infrastructura din zonă.

Șef proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ


Întocmit, arhitect ALIN OTNIEL TUȚAC


________________S.C. „ ARHITECT TRÎMBIȚAȘ ” S.R.L.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU

PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINTE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNAlȚiME S+P+4E+Er” -strada Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara, CF 404008 top 23455/2/c

Proiect nr. 113/2013

1. Introducere

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  Denumirea lucrării:

  PLAN URBANISTIC ZONAL

  "LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+Er” CF 404008, top 23455/2/c

  Amplasament:

  Strada Grigore Alexandrescu nr. 169, TIMIȘOARA

  Nr. proiect:

  113/2013

  Beneficiar:

  S.C. HRE S.R.L

  Elaborator:

  s.c.”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ”s.r.l.

  (Proiectant)

  s.c.”ELATIS”s.r.l.

  s.c.”LONGHERSIN”s.r.l.

  s.c.”ELECTRIC EYE”s.r.l.

  s.c.”GIS SURVEY”s.r.l.

  s.c.”GEOSOND”s.r.l.

  Data elaborării:

  iunie 2014

  Faza de proiectare:

  PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: ” LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ, SERVICII IN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+ER” - str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara, CF 404008, top 23455/2/c, a fost întocmită la comanda beneficiarilor S.C. HRE S.R.L.

Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul realizării unei zone rezidențiale de locuințe colective, funcțiuni complementare, dotări și servicii, pe terenul situat pe strada Grigore Alexandrescu nr. 169, aflat în proprietatea: S.C. HRE S.R.L.

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Amplasamentul studiat se încadrează în Planul Urbanistic General, având destinația: zonă mixtă de locuințe cu funcțiuni complementare și instituții și servicii, parțial afectată de dezvoltarea inelului IV de circulație, cu interdicție de construire până la avizare PUZ.

Ținând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al municipiului Timișoara, prin inițierea și scoaterea la licitație a studiilor de fundamentare, conform legislației în vigoare, ca etapă preliminară Primăria Municipiului Timișoara a inițiat “Studiile directoare privind densificarea țesutului urban în municipiul Timișoara”.

Conform acestor studii preliminare, zona studiată - aflată în vecinătatea arterei majore inel IV Strada Grigore Alexandrescu se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în subzona funcțională mixtă: locuințe colective și servicii propuse, regim de înalțime peste P+3E.

De asemenea, conform prevederilor PUG în lucru etapa 3, terenul studiat este propus spre urbanizare: funcțiuni mixte, locuințe și servicii/ comerț.

Astfel, propunerea de față se raportează la strategia de dezvoltare și mobilare urbană stabilită prin studiile mai sus menționate.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este inclus în UTR 17.

UTR17 este delimitat astfel:

 • - la nord, de noua stradă propusă pe limita nordică a incintei „Semtest”

 • - la est, de Calea Torontalului

 • - la sud, de strada Grigore Alexandrescu

 • - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificării funcționale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/28.05.2002 a cărei valabilitate a fost prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/24.04.2012:

- subzona rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 propuse, instituții și servicii publice

 • • Terenul ce face obiectul prezentei documentații, a fost studiat în cadrul “ Studii directoare privind densificarea țesutului urban în municipiul Timișoara “, studii comandate de Primăria Municipiului Timișoara ca și etapă preliminară pentru întocmirea noului PUG. Conform prevederilor acestei documentații, parcela aflată în proprietatea S.C. HRE S.R.L are destinația de zonă rezidențială cu locuințe colective și servicii propuse, regim de înălțime peste P+3E.

Zonele învecinate parcelelor studiate au fost reglementate din punct de vedere urbanistic astfel:

0 Limita nordică a terenului este constituită de parcela nereglementată cu nr.

top 23456/1,23457/1 - parcelă în proprietate privată a SC. Autohton Tim SRL. La Nord de parcela cu nr top 23456/1,23457/1 este amplasat HCn 557, DE 580/1/8-4m și parcelele cu nr. A580/1/3, A580/1/2, A580/1/4, A580/1/6-reglementate prin documentatie faza PUZ “Dezvoltare zonă rezidențială -locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”-aprobat cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 .

0 Limita sudică a terenului este formată de parcela de drum identificată cu CF 415246, nr. top. 23301- strada Grigore Alexandrescu, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara. Pe terenurile aflate la Sud de strada Grigore Alexandrescu sunt aprobate două documentații de urbanism: PUZ “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuințe colective și servicii", str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350 aprobat cu HcL 333/2008 și PUD “Sediu administrativ și de servicii" - SC ELTREX SRL aprobat cu hCl 89/2004.

0 La est, terenul este învecinat parcela identificată cu CF nr. 437270 nr. top. 23479/1-în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara”; terenul aflat la est de parcela cu nr. top. 23479/1, până la limita cu Spitalul Municipal, nu este reglementat.

0 La vest, terenul este delimitat de parcela identificată cu CF nr. 407964, nr. top. 23455/2/b- în proprietate privată Mariș loan și sotia Mariș Adriana Rodica și Petrișor Mariana și sotul Petrișor loan Eugen, nereglementat din punct de vedere urbanistic. La vest de parcela cu nr top 23455/2/b este situată incinta S.C. Autohton Tim S.R.L - zonă activități industriale existente. Pe parcela cu nr. postal 123, identificată cu CF nr. 432756, nr cad 432756 este aprobat PUD “Construire centrală telefonică digitală MSC Hosting” cu HCL nr. 566 din 21.11.2013.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr. 4250/17.12.2013 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General, prin care se propune Categoria funcțională: locuințe și funcțiuni complementare și instituții și servicii, parțial afectată de dezvoltarea inelului IV de circulație, cu interdicție de construire până la avizare PUZ.

În vederea elaborării documentației s-a obținut Avizul prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009 de către biroul de proiectare S.C. STUDIO 3D S.R.L, categoria funcțională propusă fiind: locuințe individuale și colective, funcțiuni complementare.

În paralel cu întocmirea acestei documentații s-au obținut următoarele avize, eliberate de deținătorii de conducte sau rețele din zonă:

Aviz Unic pentru rețele existente PMT nr. 1115 din 07.02.2014

Aviz favorabil Romtelecom S.A. nr. 2040 din 20.12.2013

Aviz favorabil RATT nr. UR2013-02-1037 din 18.01.2014

Aviz favorabil Aquatim S.A nr. 37086 / 07.01.2014

Aviz favorabil E-ON Gaz Distribuție S.A. nr. 21034 din 21.01.2014

Aviz favorabil cu condiții ENEL Distribuție Banat nr. 155/ 05.02.2014

Aviz favorabil COLTERM S.A. nr. UR2013-0021034 din 06.01.2014

Aviz Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș OCPI nr. 190/ 2014

Avizul de conformitate pentru lucrari de specialitate OCPI nr. 68/17.12.2013

Adeverință Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. D02013-3510/09.01.2014

(inexistență litigii)

Adeverință Serviciul Administrare Patrimoniu cu nr. CT2013 -00553/10.01.2014

(inexistență litigii)

Adeverință Serviciul Juridic cu nr. SC2013-37283/21.01.2014 (inexistență litigii)

 • 1.3.3. DATE STATISTICE                                           ’

Nu e cazul.

 • 1.3.4. PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICA A ZONEI

Pentru traseul Inelului IV există ideea unui parteneriat între Municipiul Timișoara și proprietarii riverani - constituiți din dezvoltatorii imobiliari ai zonei - de a se realiza proiecte complexe privind infrastructura edilitară și rutieră. Acest parteneriat vine în sprijinul unei dezvoltări coerente a zonei, ce a cunoscut în ultimii ani o evoluție spectaculoasă sub aspectul edificării de ansambluri rezidențiale cu locuințe colective și servicii, de o parte și de alta a segmentului menționat al străzii Grigore Alexandrescu.

La est, se preconizează modernizarea Căii Torontalului prin amenajarea ei ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliști și trotuare. De asemenea accesul la parcelele cu front la Calea Torontalului se intenționează a fi asigurat prin intermediul drumurilor colectoare cu sens unic, propuse de o parte și de alta a Căii Torontalului.

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1.EVOLUTIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE privind evoluția zonei

Începând cu anul 2003 și continuând până în prezent, pentru zona limitrofă Căii Torontalului și străzii Grigore Alexandrescu s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: locuințe colective și servicii cu regimuri de inaltime peste S+P+3E. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite stadii de execuție.

În același timp, în planul secund, s-au definit zone rezidențiale cu funcțiunile complementare aferente, cu un regim de înălțime moderat: P+M - P+2E+M.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE Ale ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Această expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru această zonă a conturat în nord-vestul localității existența unui nucleu puternic de noi locuințe colective (în parte executate), cu un regim de înălțime variind de la P+5E+M-P+8E+Er pentru Strada Grigore Alexandrescu și Calea Torontalului.

 • 2.1.3. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Toate ansamblurile rezidențiale edificate deja sau aflate în execuție vor primi o plus valoare, în momentul în care Inelul IV, intersecția acestuia cu Calea Torontalului și rețeaua secundară de drumuri vor fi realizate, odată cu toată infrastructura necesară.

Existența infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizării din punct de vedere urbanistic a zonei.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, în intravilan, la Vest de Calea Torontalului și la Nord de str. Grigore Alexandrescu, între incinta SC Autohton Tim SRL și incinta Spitalului Municipal.

Terenul are front la artera majoră strada Grigore Alexandrescu- inel IV.

Terenul este constituit din parcela identificată prin CF nr. 404008 - Timișoara, nr. top. 23455/2/c (teren categorie de folosinta -altele- în intravilan) cu o suprafață de 7000mp; parcela are o formă neregulată, cu lungimea frontului la strada Grigore Alexandrescu aflată la sud de 80,65 m, cu latura vestică de 90,49 m, latura estică de 102,70 m iar latura nordică de 65,26 m.

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

0 Prin prisma poziției în cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită învecinării cu un areal consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

0 Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Calea Torontalului - Inel IV (str. Gr. Alexandrescu); proiectele de extidere a Căii Torontalului la 4 benzi, propunerea drumurilor colectoare de o parte și de alta a Căii Torontalului, precum și girația de la Metro și cea de la intersecția Căii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu - toate acestea constituie factori ce vor fluidiza traficul în zonă;

0 La nivel edilitar zona nu este bine echipată. Rețelele existente în zonă fiind canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică. Soluția de rezolvare a acestei disfuncționalități poate fi realizarea de proiecte finanțate prin inițiativa comună a Municipiului Timișoara și a dezvoltatorilor riverani.

0 Zona limitrofă zonei studiate nu este bine deservită cu instituții de interes public. Prin documentația de urbanism în faza PUZ “ Dezvoltare zonă rezidențială- locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”- aprobată cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 la nord de Hcn 557, se vor asigura funcțiuni de învatămant și cult pe parcelele cu destinația de instituții publice și servicii.

0 Prin intervenția propusă pe terenul studiat (cca. 270 locuitori) și prin dezvoltările rezidențiale cu locuințe colective executate sau aprobate din zonă, este evidentă necesitatea unor dotări de servicii si funcțiuni complementare.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007

 • 1. INTRODUCERE

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1. Amplasamentul indicat de către beneficiar se situează în municipiul Timișoara, strada Grigore Alexandrescu, nr. top. 23455/2/c, județul Timiș.

  • 1.2. Amplasamentul nu este la momentul prezent ocupat de nici o construcție, terenul, aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

  • 1.3. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

  • 1.4. Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

La alcătuirea geologică a etajului inferior - presenonian, participă, în bază, formațiuni cristalofiliene, mezo- și epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micașisturi micașisturi biotito-sericitoase, micașisturi cu granați, paragnaise, cuarțite micacee, șisturi sericito-cloritoase, șisturi cuarțito-cloritoase și șisturi sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formațiuni prezintă o zonă alterată de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50 - 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granite (Sântana, Turnu, Variaș etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (lanova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.).

Peste formațiunile cristalofiliene se dispun formațiuni permiene și mezozoice. Acestea sunt reprezentate prin gresii silicioase verzi/roșii și conglomerate cu intercalații de argile (Permian), conglomerate și gresii cuarțitice roșcate, șisturi argiloase-nisipoase roșii și verzi, calcare stratificate, negre bituminoase, dolomitice, calcare pseudo-oolitice cenușii cu intercalații locale de șisturi argiloase (Triasic), argile grezoase și gresii cuarțitice marnocalcare cu intercalații de șisturi argilo-marnoase, marne pseudo-oolitice (Jurasic). Formațiunile cretacice inferioare din Pădurea Craiului se continuă spre vest, pe sub cuvertura sedimentară senonian-neogenă din fundamentul Depresiunii Pannonice, și dispun transgresiv peste Jurasic, ocupând aproximativ aceleași suprafețe ca și formațiunile jurasice, pe care le depășesc, însă, ca extindere. Sedimentarea Cretacicului inferior începe cu calcare lacustre negre sau cenușii, după care urmează calcare stratificate în bancuri groase, marnocalcare în alternanță cu calcare bioclastice, apoi calcare cenușii masive iar, în final, gresii glauconitice, șisturi marno-argiloase, gresii grosiere, microconglomerate, calcare, șisturi argiloase și gresii fine argiloase.

Cuvertura posttectonică începe cu formațiunile senoniene, dispuse transgresiv și discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin: conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, șisturi argiloase cu strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase gresii marnoase și microconglomerate. La sfârșitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de sedimentare reluându-se cu formațiunile neogene, bine dezvoltate și dispuse transgresiv și discordant peste formațiunile mai vechi.

În final, depozitele cuaternare, cele care constituie, efectiv, în cele mai multe cazuri în această regiune, terenuri de fundare, au o răspândire largă. Ele sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

 • -  aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

 • -  gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii;

 • -  cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

 • 1.5.  În cazul de față, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate în apropierea amplasamentului, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare, acoperite de umpluturi, eterogene, necompactate și realizate neorganizat. Dat fiind stratificația înclinată și încrucișată caracteristică sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj) precum și intervenția antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanțe foarte mici!

 • 1.6. Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametrii: ag = 0,16 g, Tc = 0,7 s.

 • 1.7. Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (conform STAS 6054-85).

 • 2. CERCETAREA TERENULUI, STRATIFICAȚIA.

  • 2.1. Având în vedere scopul pentru care se elaborează prezentul aviz geotehnic preliminar, geologia regiunii și prevederile NP 074/2007, lucrările de teren care stau la baza documentației sunt:

 • •  un foraj geotehnic F1 de 8,0 m adâncime, executat pe amplasamentul studiat

 • •  o de penetrare dinamică cu con, de tip greu, PDG1.

 • 2.2. Forajul a fost realizat folosind o foreză mecanică, recuperajul obținut fiind de 80%. Stratificația întâlnită (vezi anexa 2) a fost corelată cu diagrama penetrării dinamice cu con, variațiile numărului de lovituri (/20 cm) reflectând schimbarea litologiei sau a caracteristicilor geotehnice ale stratelor traversate.

 • 2.3. Penetrarea dinamică cu con (anexa 3), a fost realizată folosindu-se un penetrometru dinamic greu, mecanic (PDG/DPH - marca GEOTOOL Germany, model LMSR vk), care are următoarele caracteristici: mberbec = 50 kg, hcădere = 50 cm, Scon = 15 cm2, a vârf con = 90°. Numărul de căderi ale berbecului necesare înfigerii conului pe o adâncime de 20 cm pun în evidență rezistența la penetrare dinamică (Rd) a stratului străbătut. Plecând de aici, pe cale indirectă, rezultă numărul de lovituri din cadrul penetrării standard (NSPT) corelare realizată de programul informatic „Dynamic Probing” produs de Geostru Software Italia. Pe baza NSPT au fost calculați indicii geotehnici ai stratelor din zona activă, prezentați în anexa 3. Programul de interpretare a testului de penetrare dinamică cu con, de tip greu (PDG/DPH) oferă indicii geotehnici necesari calculului terenului de fundare, propuși de mai mulți autori recunoscuți pe plan mondial: Benassi & Vannelli (1983), Sanglerat, U.S.D.M.S.M. - U.S. Design Manual Soil Mechanics, Schmertmann (1975, 1977, 1978), Fletcher (1965), Stroud & Butler (1975), Vesic (1970), Trofimenkov (1974), Meyerhof (1956), Gibbs & Holtz (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961), Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Sowers (1961), De Mello, Malcev (1964), Shioi-Fukuni (1982), Japanese National Railway (1982), Owasaki & Iwasaki, Terzaghi, Begemann (1974), Robertson e Campanella (1983), Imai & Tonouchi (1982), SHI-MING (1982) etc. Rezultatele obținute de fiecare autor sunt aplicabile pentru diferite tipuri litologice, astfel că alegerea indicilor a fost facută ținând cont atât de stratificația întâlnită în foraj cât și de mediul depozițional în care s-au acumulat sedimentele și în general, de geologia cuaternară (Holocen Superior - Actual) a arealului din care face parte perimetrul prospectat.

 • 2.4. Din foraj au fost prelevate probe de pământ tulburate și netulburate, care au fost analizate macroscopic. Pe baza forajului F1, stratigrafia amplasamentului poate fi descrisă astfel:

0 Umplutură necompactată, eterogenă, formată din fragmente de materiale de construcții (cărămidă, pământ, beton), în grosime de 1,6 m;

0 Sol vegetal, gros de 0,4 m;

0 Urmează un pachet coeziv, în grosime totală de 6,0 m, în următoarea succesiune:

ARGILĂ PRĂFOASĂ, cafenie, plastic vârtoasă, cu oxizi de fier și concrețiuni feromanganoase (între 2,0 - 3,0 m);

 • ARGILĂ PRĂFOASĂ, cafeniu-cenușie, plastic vârtoasă, cu oxizi de

fier, concretiuni feromanganoase și carbonatice (între 3,0 -      6,4

mk..,             ...........

 • ARGILĂ PRĂFOASĂ, cenușie, plastic vârtoasă spre tare, cu oxizi de fier și concrețiuni feromanganoase (între 6,4 - 8,0 m, strat neepuizat până la adâncimea de investigare).

 • 3. APA SUBTERANĂ

3.1 Nivelul superior al apei acviferului freatic a fost atins la adâncimea de 3,0 m față de cota terenului natural (CTN) din punctul de execuție al forajului.

3.2Apa este cantonată în pachetul argilos, cantonarea acesteia într-un strat cvasiimpermeabil ca acesta fiind favorizată de prezența concrețiunilor calcaroase, mai numeroase la nivelul la care apare apa. Datorită suprafeței rugoase a concrețiunilor, la contactul lor cu argila în care s-au format, apare un plan care permite circulația apei. Acviferul freatic este cu nivel liber, apa subterană stabilizându-se în foraj la aceeași adâncime de 3,0 m față de CTN (NH= -3,0 m).

3.3Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observațiilor asupra fluctuațiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.

 • 4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

  • 4.1. Din datele prezentate mai sus, precum și din cele culese cu ocazia lucrărilor de teren pot fi sintetizate următoarele particularități ale amplasamentului prospectat:

Suprafața terenului este aproximativ plan orizontală. Terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea construcției proiectate.

Stratificația interceptată în foraj este eterogenă, dedesubtul umpluturii, groase de 1,6 m, și a solului vegetal, gros de 0,3 m aflându-se pământuri de natură coezivă (până la adâncimea de 8,0 m).

Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 3,0 m față de cota terenului natural din punctul de execuție al forajului, acviferul freatic fiind cu nivel liber NH= -3,0 m.

Se apreciază că apa freatică nu va influența (în condiții hidrogeologice normale) fundațiile construcției, în execuție și exploatare.

Lucrările de teren au pus în evidență, în zona activă a viitoarelor construcții prezența unor pământuri cu o compresibilitate medie.

Terenul de fundare ar putea fi considerat stratul de argilă prăfoasă ce se dezvoltă începând cu adâncimea de 2,0 m, cafenie, plastic vârtoasă, acesta fiind caracterizat de o capacitate portantă relativ bună și de stabilitate.

Adâncimile de fundare și sistemele de fundare vor fi stabilite pentru fiecare construcție în parte, printr-un studiu geotehnic (care conferă un grad de cunoaștere sporit față de această documentație - aviz geotehnic preliminar). Totuși putem indica orientativ varianta fundării directe la adâncimea de 2,4 - 3,0 m față de cota terenului actual deoarece pe amplasament au fost identificate depozite mari de umplururi.

Pentru calculul terenului de fundare, în gruparea fundamentală de încărcări s-ar putea adopta, în cazul fundării directe, în conformitate cu STAS 3300 / 2 - 85, o presiune convențională de bază ( pentru B = 1,00 m ; Df = 2,00 m ) cuprinsă între 220 - 280 kPa. La aceasta se vor aplica corecțiile prevăzute în STAS-ul menționat anterior, pentru adâncimea de fundare și lățimile fundațiilor efectiv proiectate (valorile presiunii convenționale de bază sunt orientative, ele neputând fi folosite în proiectare!).

În urma prospecțiunilor efectuate pentru cercetarea amplasamentul în cauză, poate fi trasă concluzia că, din punct de vedere geotehnic, terenul este caracterizat de condiții geologice naturale puțin favorabile. Conform normativului pentru întocmirea documentației geotehnice - indicativ NP 074-2007, din punct de vedere al condițiilor de teren, terenul de fundare (zona activă) identificat în zonă se încadrează în categoria terenuri medii. Atragem atenția asupra grosimii depozitului de umplutură identificat în forajul F1 ce poate varia pe distanțe relativ scurte.

În această documentație sunt prezentate interpretări și recomandări profesionale. Ele sunt bazate parțial pe evaluarea informațiilor de ordin tehnic, parțial pe alte documentații geotehnice pentru amplasamente limitrofe și parțial pe experiența noastră generală asupra condițiilor geotehnice din zonă. Trebuie reținut faptul că forajele pot să nu reprezinte potențiale condiții nefavorabile de fundare, care pot apărea între acestea. Recomandările prezentate în această documentație sunt aplicabile doar acestui amplasament. Aceste date nu pot fi folosite în alte scopuri.

Documentația de față nu poate servi în proiectarea efectivă a fundațiilor pentru nici una dintre construcțiile proiectate pe acest amplasament. Pentru proiectare (fazele PAC / PT și DE) se va întocmi un „studiu geotehnic”.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, în vecinătatea a două artere majore de circulație - Calea Torontalului și strada Grigore Alexandrescu care va deveni Inelul IV de circulație. În prezent strada Grigore Alexandrescu este executată cu un prospect redus - 2 benzi asfaltate. Terenul prezintă front la str. Grigore Alexandrescu.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă sunt: Calea Torontalului ce deține în prezent doar două benzi și faptul că girația propusă la intersecția dintre Inelul IV și Calea Torontalului nu este executată.

 • 2.4.2.  CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI,

----s-1         11      1     11 INCOMODĂRI INTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME

Obiectivul este amplasat cu front la str. Grigore Alexandrescu - Inelul IV de circulație al Municipiului Timișoara. În prezent strada Grigore Alexandrescu are, pe acest sector, două benzi de circulatie, iar în perspectivă va avea un prospect de strada categoria 2 cu patru benzi de circulație (câte 2 pe sens), insulă mediană verde, locuri de parcare, spații verzi de aliniament, piste pentru cicliști și trotuare.

Intersecția dintre Calea Torontalului și Inelul IV urmează a fi amenajată sub forma unei girații.

Terenul are front la artera majora Grigore Alexandrescu, în prezent accesul realizându-se direct.

Rețeaua secundară de drumuri din zonă este doar parțial reglementată. Este necesară o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

În prezent, în zona studiată funcțiunile existente sunt servicii (Spitalul Municipal, stație distribuție carburanți ), unități industriale ( Autohton Tim, Semtest, Scalini, Marlene, etc ) și locuire.

Prin documentații de urbanism aprobate sunt propuse locuințe individuale și colective cu funcțiuni complementare și servicii.

În vecinătatea imediată a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. Parcele reglementate prin documentații de urbanism aprobate sau constructii aprobate prin Autorizații de Construire emise sunt în proporție foarte mică.

 • 2.5.2. RELATIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Pe segmentul amintit se observă concentrarea funcțiunilor spre arterele principale de circulație. Nu există o relaționare între funcțiuni, fiind necesare zone de protecție între ele dat fiind caracterul acestora.

 • 2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcții.

La nord, în vecinătatea HCn 557 si DE 580/1/8 sunt propuse locuințe colective în regim de înălțime de maxim (S)+P+2E+Er si dotari si servicii publice max (S)+P+4E+Er, prin PUZ aprobat.

La est, cu front la Calea Torontalului există preponderant dotări și servicii:

 • -  unități productive precum: fabrica de ciocolată Marlene, fabrica de produse de panificație Scalini

 • -   servicii: stație de distribuție carburanți

5                                                                         5                                                                 5

 • -  unități cu caracter agricol: Semtest (în curs de reconversie)

 • -   dotări: Spitalul Municipal.

La vest, cu front la strada Grigore Alexandrescu:

 • -  incinta SC Autohton Tim SRL, unitate economica cu profil industrial- furnizor de materiale de construcții și producător de structuri metalice .

La sud, cu front la strada Grigore Alexandrescu:

 • -  Cimitirul Ortodox Roman

 • -  locuinte individuale

 • -  PUZ aprobat “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuințe colective si servicii", -nr. cad. 23349-23350.

 • 2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Toate construcțiile din zonă edificate recent (cu exceptia cladirilor industriale din incinta SC Autohton Tim SRL), după anul 2000, sunt de bună calitate, respectând standardele și normativele actuale.

 • 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Majoritatea dotărilor ce asigură servicii în zonă sunt concentrate de-a lungul Căii Torontalului.

Zona de locuințe colective dezvoltată sau în curs de edificare de-a lungul străzii Grigore Alexandrescu (între Calea Aradului și Torontalului) și pe Calea Torontalului este slab asigurată cu servicii, cu câteva excepții: servicii propuse la parterul câtorva blocuri.

În vecinătate, în nordul zonei, există învățământ universitar, supermarket-uri, precum și intenția de dezvoltare a unor unități spitalicești.

 • 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

La nord de terenul studiat, la nord de HCn670, există o perdea plantată de protecție având rolul de a proteja zona de valurile de praf agricol dinspe nord.

Terenul studiat precum și arealul limitrof nu deține spații verzi fiind în prezent teren neutilizat.

Pentru ansamblurile rezidențiale cu sau fără servicii aprobate sau edificate în baza documentațiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafețele minime necesare de spații verzi raportat la numărul de locuitori, conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației (2-2,2mp/locuitor).

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, conform Avizului prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009, se propune asigurarea unui minim de 25% de plantații ornamentale și spații verzi compacte.

 • 2.5.7. EXISTENTA’ UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

 • 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITĂTI

Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație):

 • - număr insuficient de parcări

 • - nu este clarificată trama majoră din zonă - profil transversal pe strada Grigore Alexandrescu și relația acesteia cu Calea Torontalului

 • - profilul stradal al Căii Torontalului nu este definitivat, proiectul fiind în curs de implementare

 • - necesitatea reglementării obiectivelor de utilitate publică, respectiv necesitatea asigurării terenului pentru profilul stradal final al străzii Grigore Alexandrescu -inelul IV de circulație

 • - necesitatea finalizării proiectului pentru intersecția dintre Calea Torontalului și traseul străzii Grigore Alexandrescu - inelul IV de circulație

 • b) urbanistice

 • - frontul de pe strada Grigore Alexandrescu nu este susținut volumetric

 • c) funcționale

 • - prezența rețelei LEA 110kV la vest de zona studiată, care impune interdicții de construcție și eventuala necesitate de reglementare a acestei rețele aeriene prin deviere și/sau îngropare

 • - în zonă nu se întâlnesc spații dedicate prestării de servicii și comerțului.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Alimentare cu apă și canalizare - situația existentă

Conform Aviz Aquatim S.A. cu nr. 37086/07.01.2014 UR 2013 - 021034, pe terenul ce face obiectul P.U.Z. nu există rețele.

Pe strada Grigore Alexandrescu, în zona amplasamentului există doar rețea de canalizare Cd 600. Astfel apare necesitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă intre Aleea Viilor și Calea Torontalului.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz principiu de amplasament Aviz E-ON Gaz Distribuție cu nr. 21034 din 21.01.2014, amplasamentul nu este afectat de rețele de distribuție gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții, emis de ENEL Distibuție Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranță de 18,5 m stânga-dreapta față de axul LEA 110KV existentă, (total 37m), în care este interzisă executarea oricărei construcții.

Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil emis de Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 2040 din 20.12.2013, amplasamentul nu este afectat de instalații de telecomunicații.

Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

  • 2.7.1. RELAȚIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Până în anii 90, terenurile aflate în imediata vecinătate a vechiului intravilan al municipiului Timișoara aveau caracter agricol. Explozia investițiilor din ultimii ani, precum și iminenta intrare în comunitatea europeană, a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafețe de teren dedicate dezvoltării de zone rezidențiale. Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi din localități.

Majoritatea construcțiilor din zona limitrofă amplasamentului studiat sunt concentrate fie la nord de-a lungul traseului DE 579, fie la est, de-a lungul Căii Torontalului - serviciile, dotările, unitățile de producție, unitățile agricole, etc.

Restul teritoriului este neconstruit, fără a fi un cadru natural valoros, având în prezent caracter nereglementat.

 • 2.7.2. EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

 • 2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Obiectivul proiectat va cuprinde locuinte colective, spatii comerciale, dotări și servicii pentru populație, functiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrările rutiere prevazute în zonă adică strada Grigore Alexandrescu amenajată la 4 benzi de circulație și realizarea girației (la intersecția Căii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu) să fie finalizate pana la darea în funcțiune a obiectivului. Fara aceste amenajari accesul dinspre oraș se va face cu relația de stanga de pe Calea Torontalului (prin intersectia semaforizata) ceea ce poate produce perturbări în trafic si prin relatia de dreapta de pe strada Grigore Alexandrescu pe strada propusa (profil 12,00m) in PUZ.

Lucrările hidroedilitare - realizarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială nu prezintă riscuri pentru zonă. Realizarea acestor lucrări aduce plus valoare zonei în privința echipării hidroedilitare , ce în prezent există partial.

 • 2.7.4. EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

Nu e cazul.

 • 2.7.5. EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC - DUPĂ CAZ Nu e cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce urmează a se realiza sunt locuințe colective și funcțiuni complementare amplasate pe lot privat și dotări și servicii publice ce vor deservi locuințele. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusă consultarii populației în cadrul procedurilor de informare a populației organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

La finalizarea procedurilor de consultare si informare a populatiei se va intocmi „Raportul Informarii si consultarii publicului”.

Propuneri de dezvoltare urbanistică

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.4250/17.12.2013 (pentru terenul aparținând investitorilor S.C. HRE S.R.L) a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se propune Categoria funcțională: zona mixta de locuințe si funcțiuni complementare si instituții si servicii, parțial afectata de dezvoltarea inelului IV de circulatie, cu interdictie de construire pana la avizare PUZ i în baza Avizului prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009. Categoria funcțională propusă: locuinte individuale si colective, functiuni complementare.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este inclus în UTR 17.

Cele două UTR-uri:

UTR17 este delimitat după cum urmează

 • - la nord, de noua stradă propusă pe limita nordică a incintei „Semtest”

 • - la est, de Calea Torontalului

 • - la sud, de strada Grigore Alexandrescu

 • - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificării funcționale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/2002 a cărei valabilitate a fost prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/2012:

- subzona rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 - existente și propuse, instituții și servicii publice

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi din localități.

Prin prezenta documentație se propune, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.06/18.03.2009, asigurarea unui minim de 25% plantații ornamentale și spații verzi compacte.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

 • 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ȘI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea și completarea arterelor de circulație, asigurarea locurilor de parcare + garare; amplasarea stațiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecții: sensuri unice, semaforizări)

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, situat în intravilanul municipiului Timișoara, este delimitat pe latura de sud de strada Grigore Alexandrescu top 23301, pe latura estică de parcela identificata cu CF nr. 437270, top 23479/1 - in proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara iar în rest la vest si nord de terenuri aflate în proprietate privată, nereglementate din punct de vedere urbanistic.

Deservirea rutieră a viitorului ansamblu de locuințe cu functiuni complementare, comert si servicii, se va face printr-o strada propusa cu profil de 16,00m cu acces de pe strada Grigore Alexandrescu; s-a tinut seama de modernizarea inelului IV prin amenajarea strazii Grigore Alexandrescu ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliști, trotuare la profil de 30,00m (conform propuneri PUG în lucru - revizia 3). Strada propusă cu prospect de 16,00m va fi generată parțial pe parcela având o latime de cca. 4,00m, cu nr top 23479/1 aflată in proprietatea Primăriei Timișoara, partial de parcela cu nr top 23482 ( 4,00m), iar diferența de cca. 8,00m se va asigura pe terenul ce face obiectul PUZ.

Pe direcția nord-sud,pe sub Lea 110kW existenta, exista propusa prin alte documentatii de urbanism aprobate, o strada cu profil de 16,00m ce face legatura intre strada Grigore Alexandrescu si drumurile aprobat prin HCL 303/2012.

Se prevede rezervarea unei fasii de teren cu latime variabila (de la cca.7,81m la cca 3,55m) pentru asigurarea suprafetei de teren necesar extinderii strazii Grigore Alexandrescu (actualmente executat la 7,00m cu 2 benzi de circulatie) la un profil final de 30,00m.

În cadrul prospectului străzilor cu lațimea de 30,00m, se vor asigura parcări auto publice (conform propuneri PUG în lucru - revizia 3).

Pe parcela ce face obiectul prezentului proiect, se va asigura în incintă numărul corespunzător de locuri de parcare.

Amenajările propuse prin PUZ, nu vor afecta rețeaua de transport în comun existentă în zonă.

Pentru soluția proiectată se va obține Avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

 • 3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliști, condiții speciale pentru personae cu dizabilitati)

Prospectele stradale propuse pentru străzile ce vor deservi zona studiată prin PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (Ord. M.T. nr. 50/1998) asigurând accesul și circulația pietonală și de biciclete din zonă si cu anexa 6 la PUG in lucru- etapa 3.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • -  reglementarea urbanistică a terenului;

 • -  realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, comert și servicii, cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er;

 • -  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse de locuire și de servicii/comerț;

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor anexate, etc.

 • -  reglementarea tramei stradale majore și a rețelei stradale secundare, precum și a profilului transversal al noilor străzi propuse.

Documentația are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafață totală de 7000 mp, a unui ansamblu rezidențial cu dotările aferente: locuințe colective, funcțiuni complementare, comert și servicii, cu un regim de înălțime maxim S+P+4E+Er.

 • 1. Pe parcela studiată se propune 1 lot cu suprafața de cca. 5785.7mp, destinat locuințelor colective, funcțiuni complementare, comert si servicii cu un regim de înălțime de maxim (S)+P+4E+Er. In cadrul lotului rezultat se vor asigura minim 25% plantatii ornamentale si spatii verzi si spatii de joaca pentru copii ( 1,3mp/locatar).

 • 2. La parterul imobilelor cu locuințe colective orientate spre zona verde amenajată și spre dotările publice, se pot propune funcțiuni de alimentație publică, cafenele, mici restaurante sau terase, etc, sau locuinte pentru partile din imobil ce nu au acces direct dinspre arterele de circulatie

 • 3. Imobilele cu un regim de înălțime peste P+3E vor fi dotate cu ascensor, conform reglementărilor în vigoare.

 • 4. Incinta locuințelor colective se va amenaja cu spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări ce vor deservi clădirile propuse.

 • 5. Spațiile verzi și spațiile de joc pentru copii, se vor asigura în concordanță cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă următorii indici:

2,2mp/locatar pentru spații verzi 1,3mp/locatar pentru spații de joacă pentru copii.

 • 6. Pe lotul destinat locuințelor colective cu funcțiuni complementare, se va asigura un procent de minim 25% spații verzi (Conform Aviz de Oportunitate nr. 06 / 18.03.2009).

 • 7. Clădirile vor fi putea fi dotate cu parcaje amplasate la subsol combinate cu spații de depozitare și spații tehnice sau locuri de parcare amplasate la cota terenului sistematizat.

 • 8. Calculul locurilor de parcare se va face asigurându-se un loc de parcare pentru fiecare apartament și un surplus de 15% pentru vizitatori.

 • 9. Locurile de parcare din incintă necesare funcțiunilor complementare propuse, se vor calcula conform normativelor în vigoare.

 • 10. Se vor rezerva suprafețele necesare de teren în vederea asigurării prospectelor finale ale străzilor propuse.

11.Se va stabili CLASA DE IMPORTANȚĂ conform P.100/2014, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

12.Conform normativului P 100 -2014 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor și a hărții de zonare teritorială din punct de vedere al valorii KS, orașul Timișoara se găsește amplasat în zona seismică de calcul “D” (construcții de importanță medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,20g.

 • 3.5.2. REGLEMENTĂRI

 • •  Regimul de înălțime maxim propus pentru locuințele colective cu funcțiuni complementare este de min (S)+P+2E+Er - maxim (S)+P+4E+Er;

 • •  Functiunile de servicii vor fi acomodate la parterul imobilelor propuse.

 • •  În situația în care se propun parcări amplasate la subsolul imobilelor se propune a se modifica sistematizarea actuală terenului, astfel încât să poată adoposti un parcaj îngropat, având cota cea mai joasă de circulație de -3,00m față de cota parterului construcțiilor propuse.

 • •  Cota ±0,00 va fi considerată la parterul construcțiilor propuse.

BILANȚ TERITORIAL SUPRATERAN

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

mp

%

mp

%

Teren pentru drumuri publice - circulatii

0

0%

1215

17.35%

publice

Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L 24/2007 actualizata si republicata, art.4, lit. j

0

0%

1750

25%

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

0

0%

3675

52.51%

Spatii de joaca pentru copii

0

0%

360

5.14%

TOTAL

7000

100%

7000

100%

BILANȚ TERITORIAL SUBTERAN

mp

%

Teren conform CF

7000

Subsol- parcaj auto

Max. 6300

90%

 • 3.5.5. INDICI URBANISTICI

SITUAȚIE PROPUSĂ

Steren = 7000,00mp

Locuințe colective,funcțiuni complementare, comert si servicii în regim de înălțime

maxim S+P+4E+ER           P.O.T.=max.40%     C.U.T.= max.2,00

3.5.6. REGIM DE INALTIME

S+P

3.2m

S+P+1E

6.4m

S+P+2E

9.6m

S+P+3E

12.80m

S+P+4E

16.00m

S+P+4E+ER

19.60m

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • 3.6.1. ALIMENTARE CU APĂ

Se va asigura alimentarea cu apa a parcelei prin realizarea unor proiecte de extindere a retelei de apa existenta in zona.

 • 3.6.2. CANALIZARE MENAJERĂ

Canalizarea menajera se va realiza prin racordul la conducta existenta pe strada Grigore Alexandrescu Cd 600, conform Aviz Aquatim S.A. nr. 37086/07.01.2014.

 • 3.6.3. CANALIZARE PLUVIAL

Apele pluviale se vor colecta si se vor descărca controlat în canalul de desecare HCn557, existent în vecinătate - prin bazin de retenție, separator de hidrocarburi și stație de pompare si gura de varsare.

 • 3.6.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

In zona vor aparea noi consumatori de energie electrica, preponderent de uz casnic. Se va asigura racordarea obiectivelor la rețeaua de alimentare cu energie electrica existenta.

Aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții, emis de ENEL Distibuție Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranta de 18,5 m stanga-dreapta față de axul LEA 110KV existentă, (total 37m), in care este interzisa executarea oricarei constructii.

 • 3.6.5. TELECOMUNICAȚII

Pentru viitoarea zonă se preconizează că operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de telecomunicații și internet.

Solutia propusă este realizarea unor canalizatii subterane tip fibră optică care sa preia noii abonați.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.6. REȚEA TVC

Obiectivele vor fi branșate la rețelele TV ce se vor extinde în zonă de către operatorii de specialitate. În proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și normelor în vigoare.

 • 3.6.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la E-ON GAZ Distribuție Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Blocurile de locuințe pot fi prevăzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcționa pe combustibil gaze naturale.

 • 3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii,

deversări, etc.)

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții în general, pe perioada execuției și exploatării. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului și a Ordinului 860/2002 și completările ulterioare.

Din punct de vedere al protecției mediului materialele folosite în execuție sunt fiabile, cu durata normală de viață lungă, rezistente la acțiunea corozivă a agenților chimici din apă subterană și din solul înconjurător.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Nu exista surse de poluare pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele , care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care il va transporta si depozita la deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Pe teren exista depozitate gramezi de moloz.

Conform ridicării topografice și altimetriei terenului, acesta este aproximativ plan, neexistând necesitatea de a se realiza consolidări de maluri.

Prezenta documentație va avea ca urmare generarea unei zone rezidențiale (locuințe colective), funcțiuni complementare, comert și servicii.

Se va asigura o suprafață de minim 25% din teren pentru spații verzi compacte si plantatii ornamentale. De asemenea vor fi prevăzute spații de joacă pentru copii în incinta destinată locuirii colective, spații de joc dimensionate conform normativelor în vigoare. Se vor asigura plantații diversificate începând de la gazon și continuând cu arbuști și arbori, în special în jurul zonei dedicate spațiilor de joacă pentru copii.

De asemenea se vor asigura plantații de aliniament de-a lungul drumurilor și pietonalelor propuse, urmărindu-se generarea unui front de vegetație.

 • 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

 • 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Realizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat.

Dotările de mobilier urban se vor realiza concomitent cu realizarea completă a propspectului final al străzilor.

 • 3.7.7. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ȘI BALNEAR - după caz

Nu e cazul.

 • 3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, cu accent pe execuția strazii Grigore Alexandrescu si a drumului cu profil 12,00m, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul în zonă și privind soluțiile punctuale de rezolvare a utilităților în zonă.

Astfel se va asigura fluența traficului la nivel de zonă iar impactul pozitiv se va resimți și la nivel de oraș.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Listarea obiectivelor de utilitate publică

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public;

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998 proprietar S.C. HRE S.R.L

CF nr. 404008 - Timișoara (teren intravilan)

 • - număr top 23455/2/c

 • - Suprafața teren = 7000 mp

 • - nu există sarcini

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse

Conform planșei cu nr.113 A05 “Obiective de utilitate publică“ sunt prevăzute:

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public.

 • 3. Concluzii - Măsuri în continuare

Înscrierea amenajării și dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

Tinându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale în intravilanul municipiului Timisoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

Datorită solicitărilor crescânde, vizând necesarul de servicii, propunerea de față asigură pe de o parte, la nivel urban, generarea unui complex compatibil cu evoluția orașului iar punctual, se asigură valorificarea unui teren printr-o operație imobiliară făcută la nivelul standardelor actuale.

Soluțiile propuse pentru parcările necesare funcționării ansamblului, retragerile impuse vor ține cont de, și nu vor afecta vecinătățile în nici un fel.

Categorii principale de intervenție, care să susțină materializarea programului de dezvoltare

Este necesară clarificarea statutului terenurilor învecinate, în vederea asigurării unei abordări coerente privind dezvoltarea tramei stradale majore în zonă.

La fazele de proiectare ulterioare aprobării P.U.Z.-ului se vor întocmi documentațiile necesare în vederea executării lucrărilor propuse.

Priorități de intervenție

Obiectivul proiectat cuprinde locuințe colective, spații comerciale și birouri, dotări și servicii, funcțiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrările rutiere prevăzute în zonă, adică strada Grigore Alexandrescu amenajată la 4 benzi de circulație, să fie finalizate până la darea în funcțiune a obiectivului.

Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricții

 • - Proiecte prioritare de investiții, care să asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Propunerile prezentei documentații prevăd dotări și servicii ce sunt deficitare în zonă, astfel încât ansamblurile rezidențiale din vecinătate să beneficieze de funcțiuni complementare locuirii.

 • - Montaje ale etapelor viitoare (actori implicați, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiții, etc.)

Realizarea ansamblului cu funcțiuni mixte va urmări derularea investițiilor majore la nivel de municipiu privind infrastructura din zonă.

Șef proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Întocmit, arhitect ALIN OTNIEL TUȚAC

51


S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro

________________________________BORDEROU

Proiect nr. 113/2013

 • I. DOCUMENTE si AVIZE

 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Borderou

 • 3. Lista de responsabilitati

 • 4. Certificat de Urbanism nr. 4250/17.12.2013

 • 5. Extras CF- copie

 • 6. CUI - copie

 • 7. Aviz prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009

 • 8. Raportul informarii si consultarii publicului UR 2014- 003996/30.04.2014

 • 9. Rezultatul informarii si consultarii publicului UR 2014- 003996/30.04.2014

 • 10. Decizia de incadrare APM Timis nr. 25/ 21.05.2014

 • 11. Aviz DSP 133/c/10.04.2014

 • 12. Aviz ISU - PSI nr. 4.513.752/ 02.04.2014

 • 13. Aviz ISU- Protectia Civila nr. 4.513.751/ 02.04.2014

 • 14. Aviz Tehnic Aquatim nr. 10068/DT -ST/08.04.2014

 • 15. Aviz Comisia de Circulatie DT2014-002842/ 10.04.2014

 • 16. Aviz Directia Tehnica nr. 318/06.05.2014

 • 17. Aviz Directia de Mediu nr. 336/08.05.2014

 • 18. Adeverinta Biroul Evidenta Patrimoniului nr. CT2013-005953/10.01.2014

 • 19. Adeverinta Fond Funciar nr. DO2013-3510/09.01.2014

 • 20. Adeverinta Serviciul Juridic nr. SC2013-37283/21.01.2014

 • 21. Aviz Unic nr. 1115/7.02.2014

 • 22. Aviz Romtelecom nr. 2040/20.12.2013

 • 23. Aviz Ratt nr. UR2013-02-1037/ 07.01.2013

 • 24. Aviz Aquatim nr. 37086/07.01.2014

 • 25. Aviz E-on Gaz nr. 21034/ 21.01.2014

 • 26. Aviz Enel nr. 1155/05.02.2014

 • 27. Aviz Colterm nr. / 06.01.2014

 • 28. Proces verbal de receptie OCPI nr. 190/2014

 • 29. Aviz Receptia suportului topografic nr. 68/2014

 • 30. Plansa Plan de amplasament si delimitare a imobilului vizata OCPI

 • 31. Studiu Geotehnic

a. Parte scrisă

Memoriu tehnic

Regulament local de urbanism aferent PUZ b. Parte desenată

Încadrare în zonă

113

A01

Principii de urbanizare

113

A02

Situatia existentă

113

A03

Reglementări urbanistice

113

A04

Obiective de utilitate publică

113

A05

Posibilități de mobilare

113

A06

IV. DVD ( documentație in format electronic)


Întocmit, arh.Alin O. Tuțac arh. Georgeta Trimbițaș

__________________________S.C. „ ARHITECT TRÎMBIȚAȘ ” S.R.L

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

PLAN URBANISTIC ZONAL ” LOCUINȚE COLECTIVE,FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE, COMERT,SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+ER” cf

404008 ( CF vechi 146466), top 23455/2/c

Proiect nr.113/2013

PROIECTANT:      S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L.

COLABORARE:

Lucrări topometrie


Lucrări edilitare apă - canal


Șef proiect

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Urbanism

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

arhitect ALIN O. TUȚAC

s.c.”GIS-SURVEY”s.r.l.

inginer ALEXANDRU STURZA

s.c.”ELATIS”s.r.l.

inginer ILDICO STRIMBEI

Lucrări rutiere


s.c.“ LONGHERSIN” s.r.l.


Lucrări edilitare electrice

s.c.”ELECTRIC-EYE”s.r.l.

inginer ADRIAN VALEA

inginer Attila Penzes

51


S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 mail: office@trimbitas.ro

FOAIE DE CĂPAT

Proiect nr. 113/2013

Denumire proiect :     Plan Urbanistic Zonal” LOCUINȚE

COLECTIVE,FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT,SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+ER”

Adresă

:      TIMIȘOARA, str. Grigore Alexandrescu nr. 169

CF 404008, (CF vechi 146466), top.23455/2/c

Faza

:       P.U.Z.

Nr. proiect

:      113/2013

Beneficiar         :      S.C. HRE S.R.L

Proiectant

:     S.C. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L.

Timișoara, str. Martir M. Todorov, nr.2, tel: 0256/432212, fax: 0256/432212

-iun 2014-

51


S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro

Proiect nr. 113/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

”LOCUINTE COLECTIVE,FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT,SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+ER”

beneficiar:        S.C. HRE S.R.L

amplasament:     Timișoara, str. Grigore Alexandrescu nr. 169, C.F. 404008 ( C.F.

vechi 146466),top.23455/2/c


BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

mp

%

Teren conform CF

7000

100.00

Teren in proprietate privata ce se intentioneaza a fi trecut in domeniu public

1214.3

17.34

Teren ramas in proprietate privata

5785.7

82.66


INVENTAR DE COORDONATE

sistem de proiecție STEREO 70

pct

X (m)

Y (m)

1

482258.11

205003.24

2

482298.68

205054.47

3

482215.54

205114.77

4

482177.22

205043.81


Sef proiect:

Arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat:

Arh. Alin O. Tutac

Desenat:

Arh. Alin O. Tutac

Verificat:

Arh. Georgeta TrimbitasSERVICIU


DE DEZVOL


TARE B


IR


URBANA

OUL AVI


SI AR


REABI E CON


Bd. Constantin Diaconovici


Loga, nr


e - mail:dezvoltareurbana@primariatm


ROMÂNIA

JU

D E Ț

UL

TI

MI

Ș

MUNICIPIU

L

TI

MI

SOAR

A

DIRECT

A

U

RB

AN

IS

M

E

Z

LITARE

FOR

ISTORIC

/PUD/PU

CLADIRI

MITATI PUG

1, 300030, tel: +40 256 408435

ro, internet:www.primariatm.ro


Nr. UR2014 - 003996/3O.04.2O14

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+Er”;

 • -  Amplasament: Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara;

 • -  Beneficiar: S.C. HRE S.R.L.;

Proiectant: S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 27.03.2014 - 20.04.2014, referitoare la documentația P.U.Z. „Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er”, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara, disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECTIEI URBANISM și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 27.03.2014 -data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

 • -  Proprietari imobile : Str. Grigore Alexandrescu nr. 171, Str. Grigore Alexandrescu nr. 167, Timisoara;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii.

La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L., organizata in data de 09.04.2014, intre orele 15,00 - 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU CONSILIER Steluta URSU


ROMÂNIA

JU

D E Ț

U L T I M I Ș

MUNI

CI

PIU

L

TI

MISOARA

D

IR

ECT

A

U

RBANISM

SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI

REABILITARE

C

LAD

IRI

ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


EXTRAS PUG


amplasament

studiat


INVENTAR DE COORDONATE

sistem de proiecție STEREO 70

pct

X (m)

Y (m)

1

482258.11

205003.24

2

482298.68

205054.47

3

482215.54

205114.77

4

482177.22

205043.81


LEGENDA SI SIMBOLURI


DELIMITARI


RETELE EXISTENTE


LEA
locuinte colective cu functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L24/2007, art.4, lit. j spatiu de joaca pentru copiiREGIM DE INALTIME

H (m)

S+P

3.20m

S+P+1E

6.40m

S+P+2E

9.60m

S+P+3E

12.80m

S+P+4E

16.00m

S+P+4E+ER

19.60m
Sef proiect:

Arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat:

Arh. Alin O. Tutac

Desenat:

Arh. Alin O. Tutac

Verificat:

Arh. Georgeta Trimbitas

Scara:

1:500

Data: iun 2014


Timisoara, str. Grigore Alexandrescu,nr. 169

CF 404008, top 23455 /2 /c


Denumire plansa:

POSIBILITATI DE MOBILARE


113 / 2013

Faza:

PUZ


Nr. plansa:

113 A06