Hotărârea nr. 392/2014

392/01.08.2014 privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 2^1 din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013
Hotararea Consiliului Local 392/01.08.2014
privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 2^1 din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-19325/25.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societaţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) şi o), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013;
Luând în considerare adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara înregistrată cu nr. RE2014-001232/15.07.2014 la Primăria Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă suplimentarea valorii prevăzute la art. 21 din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013, cu suma de 800.000 lei, precum şi modificarea conţinutului acestuia, astfel: ,,[...] Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 21 se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Tehnice şi se acordă până la valoarea de 2.000.000 lei/an".
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                                 Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                                  Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    Nicolae Robu

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR._________________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 21 din Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 478/24.09.2013 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

612/10.12.2013

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport și a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013 și HCLMT nr. 612/10.12.2013.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare.

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Din studiile de trafic realizate la nivelul Municipiului Timișoara rezultă că acoperirea dorințelor de deplasare privind anumite interese: deplasarea la locul de muncă, școală, afaceri, cumpărături, etc., se realizează într-o proporție însemnată cu autoturismul și că această tendință este în creștere semnificativă în detrimetrul altor mijloace de deplasare: transport în comun, bicicletă, motocicletă, taxi, pietonal.

Creșterea urbanizării, a densității populației și a mobilității acesteia conduc la apariția unor noi probleme de ordin economic, ecologic și de sănătate pentru orașe și locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări și poluare. Oportunitatea oferită cetățenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale precum și accelerarea acestei tendințe în urma investițiilor străine în aceste țări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative.

Astfel, principalul scop al modificărilor propuse este creșterea gradului de utilizare a mijlocului de transport public în detrimentul utilizării autovehiculelor proprietate personală.

În conformitate cu art. 21 din Protocolul aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012 modificat și completat „1.Municipiul Timișoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (adeverințe medicale, adeverințe de venit etc.), precum și pentru sportivii de performanță cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. RATT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar și a buletinului sau a cărții de identitate în original. Referatul original se reține de RATT.

2. Municipiul Timișoara acordă gratuitate pentru:

  • 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații la tarifele practicate de RATT în vigoare la data prestației.

  • 2.2. Participanții la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau RATT sunt coparticipante. Aceștia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfășurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporțional cu numărul de zile aferente perioadei de desfășurare a evenimentelor;

  • 2.3. Afișarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara sunt coparticipante.

Acordarea gratuităților prevăzute la art. 21 se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timișoara, Viceprimari sau Directorul Direcției Tehnice și se acordă până la valoarea de 1.200.000 lei/an".

Având în vedere faptul că pe primele 6 luni ale anului 2014 din valoarea de 1.200.000 lei alocată gratuităților acordate conform art. 21 din Protocolul aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012 modificat și completat, a fost utilizată suma de 1.123.507,32 lei, conform adresei Regiei Autonome de Transport Timișoara, înregistrată cu nr. RE2014-001232/15.07.2014 la Primăria Municipului Timișoara, pentru a asigura în continuare acordarea acestui tip de gratuități se impune suplimentarea acestei sume. Menționăm că suma solicitată este inclusă în prevederile bugetului local la Cap. 84.02 - Transporturi, Titlul IV Subvenții.

Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem suplimentarea valorii prevăzute la art. 21 din Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013 și HcLMT nr. 612/10.12.2013, cu suma de 800.000 lei, precum și modificarea conținutului acestuia astfel: ,,[...]Acordarea gratuităților prevăzute la art. 21, se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timișoara, Viceprimari sau Directorul Direcției Tehnice și se acordă până la valoarea de 2.000.000 lei/an”.

PT. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR D.E., SMARANDA HARACICU

DIRECTOR D.T., CULIȚĂ CHIȘ


CONSILIER, LIDIA VÎLCEANU


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

AVIZAT JURIDIC,