Hotărârea nr. 391/2014

391/01.08.2014 privind finantarea de la bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de amenajare a Bisericii cu hramul "Sfantul Ierarh Nicolae" - Parohia Ortodoxa Romana Timişoara - zona Soarelui Sud
Hotararea Consiliului Local 391/01.08.2014
privind finantarea de la bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de amenajare a Bisericii cu hramul "Sfantul Ierarh Nicolae" - Parohia Ortodoxa Romana Timişoara - zona Soarelui Sud


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-010939/17.07.2014- al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor şi Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. SC2014-10939/29.04.2014 a Parohiei Ortodoxe Romane Timisoara Soarelui Sud;
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
In temeiul art. 2 alin(1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului national "Lacasuri de cult -centre spirituale ale comunitatii";
In conformitate cu prevederile art.3, alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase cunoscute in Romania;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba alocarea căte Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Soarelui Sud a sumei de 100.000 lei din bugetul local, din subcap. 67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ", in vederea finalizarii lucrarilor de amenajare a Bisericii cu hramul "Sfantul Ierarh Nicolae" , conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Art. 2: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrari se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Institutii Culturale;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Biroul Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Parohiei Ortodoxe Romane Timisoara Soarelui Sud;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat, PRIMAR, Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE

SPORTIVE SI CULTURALE

Compartiment Institutii Culturale

SC2014- 010939/17.07.2014

R E F E R A T privind finanțarea de la bugetul local in vederea finalizării lucrărilor de amenajare a Bisericii cu hramul “Sfanțul Ierarh Nicolae” - Parohia Ortodoxa Romana Timișoara -zona Soarelui Sud

Prin adresa nr. SC2014-010939/29.04.2014 Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Soarelui Sud solicită sprijin financiar în valoare de 100.000 lei pentru finalizarea lucrarilor de amenajare a Bisericii cu hramul “ Sfantul Ierarh Nicolae” .

Mentionam ca, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România:” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.”

Solicitantul, Parohia Ortodoxa Timisoara zona Soarelui Sud a transmis devizul estimativ al costurilor pentru lucrarile de pictura murala in tehnica fresca la Biserica cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae”, deviz care are avizul de insusire din partea Arhiepiscopiei Timisoarei si a Comisiei de Pictura Bisericeasca, precum si planurile cu distributia iconografica, planurile bisericii, fotografii ale scenelor si icoanelor ce urmeaza a se picta pe pereti și Contractul de prestări servicii încheiat între SC PICTURA BIZANTINĂ SRL și Ortodoxa Romana Timisoara Soarelui Sud.Valoarea lucrărilor din deviz este de 214.500 lei

In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2014, s-a prevazut la cap. 67.02.’’ Cultura, recreere si religie’’, subcap.67.02.50 ’’Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei’’ suma de 1.600.000 lei. Din aceasta valoare prin hotarari de consiliu local a fost alocată suma de 1.455.000 lei, pentru finantarea unor lucrari la alte lacasuri de cult din Timisoara, rezultand o suma disponibila de 145.000 lei.

Avand in vedere cele mentionate, propunem alocarea căte Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Soarelui Sud, a sumei de 100.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei " pentru amenajarea Bisericii cu hramul “Sfanțul Ierarh Nicolae” , conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE       PT. SECRETAR

SPORTIVE ȘI CULTURALE                   Simona Drăgoi

DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

BIROUL TEHNIC, Consilier Petru Pavan

COMPARTIMENT INSTITUTII CULTURALE, Consilier Daniela Larco

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR Ec. Smaranda Haracicu

AVIZAT, Serviciul Juridic Daniela Stefan