Hotărârea nr. 390/2014

390/01.08.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113 /26.02.2013 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13
Hotararea Consiliului Local 390/01.08.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113 /26.02.2013 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 18354 / 15 .07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere adresa nr. CP2014-417/09.04.2014 a Organismul Intermediar - ADR Vest;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.18/2009, actualizata, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.113 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înlocuieşte Anexa de la Hotărârea Consiliului Local nr.113 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu , nr. 11-13 " cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                                APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                         PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                          NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-       /

REFERAT

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr. 11-13 ”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr. CP2014-417/09.04.2014, aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT, ca urmare a schimbării destinației apartamentului nr. 2, sc. B, situat pe B-dul Take Ionescu nr. 11-13, din spațiu cu altă destinație, în spațiu de locuit. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.2. "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe și ale corrigendumului nr. 3 la Ghidul solicitantului, schimbarea destinației apartamentului implică modificări asupra finanțării nerambursabile.

Drept urmare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT , pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13 ”.

Valoarea totală estimată a investiției inclusiv TVA, este de 1.688.801,00 lei (C+M - 1.603.493,00 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile             - 1.662.122,95 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile           - 26.678,05 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile:

 • - Contribuția U.E. (60%)                           - 997.273,770

 • - Contribuția U.A.T (10%)                        - 166.212,295

 • - Contribuția Asociație proprietari (30%)           - 498.636,885

 • 2. Cheltuieli neeligibile:

 • - Contribuția U.A.T                                  - 6.669,51 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari                     - 20.008,54 lei.

  VICEPRIMAR DAN DIACONU


Pentru SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU


CONSILIER

CRISTINA BABESCU

SERVICIUL JURIDIC

Red/Dact. C.B.

Ex.1

Anexa la HCL nr.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT


DENUMIRE PROIECT


REABILITARE TERMICĂ IMOBIL B-dul Take Ionescu nr. 11-13, Sc. A+B


AMPLASAMENT


Municipiul Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 11-13, Sc. A+B


TITULARUL INVESTIȚIEI


Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1


BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari B-dul Take Ionescu nr. 11-13, Sc. A+B


NUMAR PROIECT


100/40-TAKE 11-13, A.B


DATE TEHNICE:

Anul construirii:

Regim de inălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

Suprafața construită desfășurată:

Aria utilă totală:

Sistemul constructiv:


1975

S+P+10

66

707 mp

8542 mp

5853 mp

pereți structurali din beton armat monolit

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

1.688.801,00 lei (C+M - 1.603.493,00 lei ) 1.662.122,95 lei

26.678,05 lei

CONTRIBUTIA LA CO-FINANȚARE:

1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. ( 60%)

  997.273,770 lei

  166.212,295 lei

  498.636,885 lei


 • - Contribuția U.A.T ( 10%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (30%) 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

  6.669,51 lei

  20.008,54 lei


 • - Contribuția Asociație proprietari

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ