Hotărârea nr. 39/2014

39/25.02.2014 privind dezlipirea imobilelor cu nr. top 9441, nr.top 9442, nr. top 9444, nr. top 9445, nr. top.9436/2/1, nr.top 9486 si nr. top 9487 si alipirea imobilelor nou create in urma dezlipirii in vederea reglementarii situatieie juridice a terenurilor aferente caminului nr.12C si caminului nr.4G ale Universitatii de Vest Timisoara
Hotararea Consiliului Local 39/25.02.2014
privind dezlipirea imobilelor cu nr. top 9441, nr.top 9442, nr. top 9444, nr. top 9445, nr. top.9436/2/1, nr.top 9486 si nr. top 9487 si alipirea imobilelor nou create in urma dezlipirii in vederea reglementarii situatieie juridice a terenurilor aferente caminului nr.12C si caminului nr.4G ale Universitatii de Vest Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-003803/14.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, solicitarile Universitatii de Vest Timisoara inregistrate cu nr.CT 2013-05563/27.11.2013 si CT2014-809/20.02.2014 si proiectul nr.68B/2013 intocmit de SC AB-CAD SRL privind reglementarea situatiei juridice a terenurilor aferente caminului nr.12C si caminului nr. 4G;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se va dezlipi imobilul cu nr. top 9441 inscris in CF 424465 Timisoara(CF vechi 1) in suprafata de 546mp, proprietar Primaria Municipiului Timisoara, in doua imobile: imobilul cu nr. top 9441/1 in suprafata de 476mp si 9441/2 in suprafata de 70mp.

Art. 2: Se va dezlipi imobilul cu nr.top 9442 inscris in CF 424467 Timisoara(CF vechi 1) in suprafata de 515mp, proprietar Primaria Municipiului Timisoara, in doua imobile: imobilul cu nr. top 9442/1 in suprafata de 214mp si 9442/2 in suprafata de 301mp.

Art. 3: Se va dezlipi imobilul cu nr. top 9444 inscris in CF 406410 Timisoara(CF vechi 1) in suprafata de 511mp, proprietar Primaria Municipiului Timisoara, in trei imobile: imobilul cu nr. top 9444/1 in suprafata de 295mp, 9444/2 in suprafata de 168mp si nr. top 9444/3 in suprafata de 48mp.

Art. 4: Se va dezlipi imobilul cu nr. top 9445 inscris in CF 423193 Timisoara(CF vechi 1) in suprafata de 500mp, proprietar Primaria Municipiului Timisoara, in trei imobile: imobilul cu nr. top 9445/1 in suprafata de 300mp, imobilul cu nr. top 9445/2 in suprafata de 148mp si nr. top 9445/3 in suprafata de 52mp.

Art. 5: Se va dezlipi imobilul cu nr. top.9436/2/1 inscris in CF 409054 Timisoara(CF vechi 2) in suprafata de 2079mp, suprafata masurata 2435mp, proprietar Primaria Municipiului Timisoara, in doua imobile: imobilul cu nr. top 9436/2/1/1 in suprafata de 1849mp(suprafata masurata 2205) si 9436/2/1/2 in suprafata de 230mp.

Art. 6: Se va dezlipi imobilul cu nr. top.9486 inscris in CF 424889 Timisoara(CF vechi 1) in suprafata de 607mp, proprietar Primaria Municipiului Timisoara, in doua imobile: imobilul cu nr. top 9486/1 in suprafata de 308mp si 9486/2 in suprafata de 299mp.

Art. 7: Se va dezlipi imobilul cu nr. top.9487 inscris in CF 406413 Timisoara(CF vechi 1) in suprafata de 537mp, proprietar Primaria Municipiului Timisoara, in doua imobile: imobilul cu nr. top 9487/1 in suprafata de 393mp si 9487/2 in suprafata de 144m conform proiect nr.68B/2013 intocmit de SC AB-CAD SRL. care face parte integranta din hotarare.

Art. 8: Se aproba alipirea imobilelor nou create in urma dezlipirii rezultand imobilul cu nr. top 9486/2,9487/2,9445/3,9444/3 in suprafata de 543mp si imobilul cu nr. top 9436/2/1/2, 9445/2,9444/2,9442/2,9441/2 in suprafata de 917mp in vederea reglementarii terenului aferent caminului nr.4G si caminului nr.12C ale Universitatii de Vest Timisoara, conform proiect nr.68B/2013 intocmit de SC AB-CAD SRL. care va face parte integranta din hotarare.

Art. 9: Imobilele proprietate privata cu nr. top 9443 si 9446 nu fac obiectul prezentului proiect de hotarare.

Art. 10: Prin prezenta hotarare se va reglementa situatia juridica a terenului aferent caminului studentesc nr.12C si caminului studentesc nr.4G in sensul dezlipirii si alipirii, intabularea acestuia urmand sa se faca ulterior.

Art. 11: Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Universitatii de Vest Timisoara.

Art. 12: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Universitatea de Vest Timisoara, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 13: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Universităţii de Vest Timisoara;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI