Hotărârea nr. 389/2014

389/01.08.2014 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună"
Hotararea Consiliului Local 389/01.08.2014
privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 18357 / 15.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.2 " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere art.42 şi art.43 din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare, prezentată în Anexa 1, necesară realizarii proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună", având un buget total de 1.688.801,00 lei.

Art. 2: Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 664.849,18 lei, reprezentând cota de 40% din cheltuielile eligibile şi finanţarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU, să semneze contractul de finanţare a proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună".

Art. 4: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                               APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                        PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                       NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014 -        /

REFERAT privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună”

Pentru proiectele care solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, Ghidului solicitantului prevede că un proiect poate fi considerat eligibil și conform și poate fi co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare (FEDR), dacă îndeplinește toate criteriile impuse de ghid.

Pe parcursul procedurii de evaluare a cererii de finanțare - Cod SMIS 48188 formată din 7 proiecte individuale, aprobată prin HCL nr. 316 din 30.05.2013 și depuse pentru finanțare către Organismul Intermediar -ADR Vest, la proiectul nr. 6- Reabilitare termică imobil B-dul Take lonescu nr. 11-13 ,au survenit modificări de destinație ale apartamentului nr. 2, sc. B, din spațiu cu altă destinație, în spațiu de locuit .

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.2. "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe și ale corrigendumului nr. 3 la Ghidul solicitantului, schimbarea destinației apartamentului implică modificări asupra finanțării nerambursabile.

Prin adresa nr. CP2014-417/09.04.2014 , Organismul Intermediar - ADR Vest solicită reaprobarea cererii de finanțare. Astfel, pentru a nu obstrucționa procesul de evaluare a celelorlalte 6 proiecte ale cererii de finanțare, a fost retras proiectul nr. 6 - Reabilitare termică imobil B-dul Take lonescu nr. 11-13, sc. A+B, care va constitui o nouă cerere de finanțare.

Drept urmare, propunem aprobarea cererii de finanțare, Anexa nr.1, necesare realizării proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu cuprins sub 500 euro/lună”, având un buget total în cuantum de 1.688.801,00 lei.

De asemenea, propunem co-finanțarea proiectului cu suma de 664.849,18 lei, reprezentând cota de 40% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Primarul Municipiului Timișoara, este persoana mandatată să semneze contractul de finanțare a proiectului " Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună".

VICEPRIMAR DAN DIACONU


Pentru SECRETAR

SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU


SERVICIUL JURIDIC


CONSILIER CRISTINA BABESCU

Anexa nr. 2 la HCL nr.

SURSE DE FINANȚARE

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finantare, din care :

1,688,801.00

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

26,678.05

b.

Valoarea eligibilă

1,662,122.95

II

Contribuția proprie, din care :

691,527.23

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

664,849.18

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

26,678.05

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ nerambUrsabilă SOLICITATĂ

997,273.77

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ

Formular A - Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

Cuprins

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

 • 1.  INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

 • 1.1.    Solicitantul

 • 1.2.    Reprezentantul legal al Solicitantului

 • 1.3.   Persoana de contact

 • 1.4.   Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

 • 1.5.   Banca/Trezoreria

 • 1.6.   Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea

instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 • 2.  CEREREA DE FINANȚARE

 • 2.1.   Resursele materiale implicâte în realizarea proiectului

 • 2.2.   Managementul cererii de finanțare

 • 2.3.    Proiectele din cadrul cererii de finanțare

 • 3.  DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

 • 3.1.    Localizarea proiectelor

 • 3.2.   Descrierea proiectelor

 • 3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

 • 3.2.2  Contextul proiectelor

 • 3.2.3   Potențialii beneficiari ai proiectelor

 • 3.3.    Calendarul activităților cererii de finanțare

 • 3.4.   Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finanțare

 • 3.5.    Indicâtori

 • 3.6.    Sustenabilitatea investitiilor

 • 3.7.    Informare și publicitate

 • 3.8.   ACHIZIȚIILE PUBLICE

 • 4.  FINANȚAREA PROIECTELOR

 • 4.1.   Bugetul CERERII DE FINANȚARE

 • 4.2.   SURSE DE FINANȚARE

 • 5.  CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Organismul intermediar pentru POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională__

Nr:

Înregistrată de:

Cod SMIS:

Semnătura

Data

TITLUL:

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinte din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 Euro/ luna

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1. Solicitantul

   Denumirea solicitantului

   MUNICIPIUL TIMIȘOARA

   Codul de înregistrare fiscală

   RO 14756536

   Codul unic de înregistrare

   Adresa sediului solicitantului

   Bulevardul C.D. Loga, numărul 1, cod postai 300081, Timișoara, județul Timis

   Email

   primariatm@primariatm.ro

   Tipul solicitantului

   unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de județ

   □ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele

Robu T. Nicolae

Funcția

PRIMAR

Numărul de telefon

0256408300

Numărul de fax

0256490635

Email

nicolae.robu@primariatm.ro

1.3. Persoana de contact

Numele

Georgiu H. Ana

Funcția

CONSILIER

Numărul de telefon

0256408385

Numărul de fax

0256408322

Email

a.georgiu@yahoo.com

1.4. Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

Numele

Haracicu M. Smaranda

Funcția

DIRECTOR Directia Economica

Numărul de telefon

0256408468

Numărul de fax

0256293606

Email

smaranda.haracicu@primariatm.ro

1.5. Banca/Trezoreria

Denumirea băncii (sucursalei)

TREZORERIA TIMIȘOARA

Adresa băncii

Strada Gheorghe Lazar, numarul 9B, cod postal 300081, Timișoara, judetul Timis

Codul IBAN

RO89TREZ62124510220XXXXX

 • 1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 • 1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ Da

E Nu

Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

Denumirea programului, titlul și numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

NA

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (lei)

NA

Sursa de finanțare

NA

Stadiul la data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate

NA

 • 1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial, respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

□ Da

13 Nu

Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

 • 2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi:

13 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

□ 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

3 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.

 • 2.1. Resursele materiale implicâte în realizarea proiectului

Resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect vor fi cele de care dispune Administratia Locala a municipiului Timișoara.

Deoarece membrii echipei de proiect din partea UAT Timișoara fac parte din mai multe departamente din cadrul administratiei, resursele materiale din cadrul acestor departamente vor fi puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor proiectului. Imobilul ce va fi folosit pentru desfasurarea activitatii echipei de implementare a proiectului este sediul principal al beneficiarului: strada C.D. Loga, nr.1, Municipiul Timișoara, Judetul Timis. In cadrul acestei cladiri membrii echipei de proiect dispun de propriile birouri, dotate cu mobilierul si aparatura necesara.

Spatii de birouri:

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

Specialiștii implicâti au la dispoziție propriile birouri cu statii de lucru. Pentru implementare se vor utiliza, de asemenea, consumabilele si resursele existente (telefonie, internet, fax, produse de papetarie).

Echipamente:

 • •   1 server

 • •   8 PC legate in retea

 • •   1 conexiune internet prin fibra optica

 • •  2 copiatoare

 • •   1 ploter

 • •  2 scanner-e

 • •  2 imprimante

 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Data fiind materia specifica proiectelor cu finanțare nerambursabila, a chestiunilor tehnice ce tin de implementarea unui proiect având lucrari de interventii, pentru derularea cu succes a proiectului, la nivelul Primariei Municipiului Timișoara s-a decis contractarea de servicii specializate. Pentru elaborarea cererii de finanțare s-a decis contractarea serviciului câtre o firma de consultanta, iar pentru realizarea serviciilor de proiectare - e.g. aferente Expertizei tehnice a blocurilor vizate, Auditului Energetic, Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), respectiv Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie (PT+DE) - s-a decis contractarea serviciului câtre o firma de proiectare.

Activitati realizate inainte de semnarea Contractului de finanțare

Activitatea nr.1. Realizarea dosarului de finanțare

 • 1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finanțare

Scopul acestei subactivitati a fost contractarea serviciului de elaborare a dosarului de finanțare;

Strategia folosita a constat in pregatirea documentatiei specifice derularii procesului de achizitii, finalizata cu incheierea contractelor de servicii.

Rezultatul acestei activitati a constat in semnarea contractelor de servicii:

 • - .Contract nr. 14/24.01.2013 pentru serviciile de Consultanta intocmire Cerere de finanțare,

incheiat cu SC SIAB Development SRL, din localitatea Cluj-Napoca;

 • - .Contract nr. 5/14.01.2013 pentru serviciile de Proiectare si inginerie, incheiat cu SC PROIECT

C&A SRL, din localitatea Timișoara.

Locâtia: aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul de specialitate din cadrul UAT Timișoara - respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timișoara);

Durata: 7 luni.

 • 1.2 Elaborarea dosarului de finanțare

Scopul acestei subactivitati a vizat elaborarea dosarului de finanțare;

Strategia folosita a constat in monitorizarea procesului de elaborare a dosarului, coroborata cu un contact permanent cu echipele firmelor contractate;

Rezultatul acestei activitati a constat intr-un dosar de finanțare elaborat;

Locâtia: aceasta activitate s-a desfasurat atât in cadrul Primariei Municipiului Timișoara, cât si la sediile SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul de specialitate din cadrul UAT Timișoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL -

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

respectiv resurse materiale (sediul si dotările din cadrul UAT Timișoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC C&A SRL);

Durata: 4 luni

Activitati realizate dupa semnarea contractului de finanțare

Activitatea 1. Managementul de proiect

 • 1.1 Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Scopul acestei activitati este reprezentat de identificarea personalului ce va fi implicât in implementarea proiectului - din cadrul firmelor ce vor face obiectul contractelor de servicii consultanta - identificarea mecanismelor de lucru, trasarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul echipei.

Strategia folosita: Proiectul va fi coordonat de un Manager de Proiect desemnat de Primăria Municipiului Timișoara. Managerul de proiect este responsabil cu buna implementare a acestui proiect, urmărirea proceselor și etapelor principale, susținerea relațiilor contractuale cu părțile implicâte și avizarea rapoartelor tehnice și cererilor de prefinanțare si rambursare.

Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din:

 • •   1 Manager de proiect

 • •    1 Responsabil tehnic

 • •    1 Responsabil financiar

 • •    1 Responsabil achiziții

 • •    1 Asistent proiect

 • •    1 Responsabil arhivare - secretariat

 • •    Consultant specializat - implementare proiect

 • -   1 Expert AT Raportari

 • -   1 Expert AT Rambursari

 • •    Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

 • -   1 Expert - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

 • 1.1. Structura echipei de management, desemnată de către Primăria Timișoara în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

 • 1.1.1 Manager de proiect - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    supravegherea desfășurării zilnice a proiectului și gestionarea echipei proiectului;

 • •    gestionarea organizării și participarea la ședințele/evenimentele din cadrul proiectului;

 • •    asigurarea unui circuit informațional adecvat, discuții și feedback dintre diferiți actori;

 • •   întocmirea planurilor detaliate de lucru și de monitorizare a respectării implementării acestora;

 • •    asigurarea respectării termenelor stabilite;

 • •   verificarea și aprobarea rapoartelor de progres.

 • 1.1.2. Responsabil tehnic - principalele atribuții/responsabilități

 • •    participarea la pregătirea documentației de achiziție publică și la elaborarea contractelor;

 • •    verificarea asigurării calității prevăzute în documentația tehnică și în contract;

 • •    participarea la recepția calitativă a lucrărilor, pe câtegorii de lucrări;

 • •    patriciparea la verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor verbale.

 • 1.1.3. Responsabil financiar - principalele atribuții/responsabilități:

 • •   coordonarea activităților necesare pentru buna desfășurare a activității de contabilitate a proiectului;

 • •   completarea și predarea documentelor financiare legate de proiect;

 • •    participarea la implementarea subactivităților de achiziții publice;

 • •    relaționarea cu banca și trezoreria și efectuarea plăților contractate;

 • •    realizarea de rapoarte financiare/ situații cerute;

 • •    urmărirea bugetului proiectului pe perioada de implementare.

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

 • 1.1.4. Responsabil achiziții publice - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    realizarea documentației de achiziție publică de servicii și lucrări;

 • •    participarea la pregătirea procedurilor de achiziții pentru desemnarea executanților lucrărilor de construcții;

 • •    acordarea de asistență pentru echipa tehnică la elaborarea contractului de execuție cu constructorul;

 • •    acordarea de asistență pentru responsabilul pentru probleme tehnice la verificarea asigurării calității prevazute în documentația tehnică și în contract;

 • •    participarea la recepția lucrărilor și întocmirea actelor de recepție;

 • •    colaborarea cu membrii echipei de implementare în realizarea rapoartelor tehnice si financiare.

 • 1.1.5. Asistent de proiect - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    asistență la contractare cu Autoritatea de Management;

 • •   coordonarea echipei de proiect propusa de consultant;

 • •    managementul riscurilor la nivel de proiect, astfel încât, în eventualitatea materializării acestora să se pună în lucru planurile de acțiune stabilite;

 • •   sprijin in mentinerea unei legaturi permanente intre echipa de proiect UAT Timișoara si consultant cu ADR Vest, respectiv Autoritatea de Management POR;

 • •    managementul publicitatii proiectului;

 • •    sprijin la transferul de informatii intre parti;

 • •    gestionarea ședințelor/evenimentelor din cadrul proiectului, din partea echipei consultantului;

 • •    asistenta in monitorizarea proiectului/management;

 • •    asistenta juridica;

 • •    asistență acordată Primăriei pentru solicitările Autorităților de Management legate de derularea proiectului;

 • •   orice alt tip de asistență acordată Primăriei pentru implementarea cu succes a proiectului.

 • 1.1.6. Responsabil arhivare - secretariat - principalele atribuții/responsabilități:

 • •  Îndosariază și arhivează toate documentele și materialele, conform procedurii specifice;

 • •   Asigură înregistrarea în registrul de intrare-ieșire a întregii corespondențe privind Proiectul, pe toată durata de implementare a acestuia;

 • •   Convoacă membrii, la solicitarea Managerului de Proiect, și redactează minuta ședințelor interne;

 • •   Asigură logistica desfășurării întâlnirilor/ședințelor de analiza din cadrul proiectului, transmiterea Agendei, invitațiilor, pregătirea/printarea materialelor;

 • •   La solicitarea Managerului de Proiect, realizează orice alte activități specifice de secretariat, redactare sau traduceri;

 • •   Răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare, întocmai și la timp, a sarcinilor specifice.

Fișele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finațare.

Consultanța specializată nu va înlocui responsabilitatea Primăriei Municipiului Timișoara de gestiune a proiectului tratât în prezenta cerere de finanțare, ca unic responsabil pentru buna implementare a acestuia, privit ca proiect de dezvoltare a comunității locale din Timișoara.

 • 1.2. Pentru alegerea consultantului se urmărește acoperirea a cel putin 3 elemente fundamentale:

 • •   experiența în consultanța de management (pentru implementarea cu succes a tuturor activităților în corelare cu timpul, finanțarea, și procedurile impuse prin contractul de finanțare)

 • •    expertiza economică și juridică (pentru realizarea managementului financiar al proiectului și corelarea bugetului Primăriei, posibilelor surse împrumutate prefinanțării, cererilor de plată etc, precum și asistența, analiza și răspunsul la eventualele contestații etc),

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

 • •    expertiza tehnică (monitorizarea implementării tehnice a proiectului, respectarea soluțiilor propuse în proiectul tehnic etc)

Structura echipei de management, desemnată de către consultant în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

 • 1.2.1. Expert Asistenta Tehnica Raportari - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    realizarea Rapoartelor de progres trimestriale;

 • •    asistenta/realizarea de adrese, notificari, solicitari câtre ADR Vest, AM POR sau terti;

 • •    asistenta la realizarea dosarului cererilor de prefinanțare si rambursare;

 • •    intocmirea de analize, situatii in acord cu solicitarile Managerului de proiect;

 • •    asigurarea unui circuit informațional adecvat;

 • •    asistenta in planificarea si realizarea activitatilor din cadrul proiectului, in acord cu atributiile desemnate;

 • •   suport in asigurarea managementul publicitatii proiectului;

 • •    desfasurarea activitatii de secretariat, pentru echipa de proiect;

 • 1.2.2. Expert Asistenta tehnica Rambursari - principalele atribuții/responsabilități:

 • •   întocmirea fluxului de numerar al proiectului (cash flow);

 • •   intocmirea cererilor de prefinanțare;

 • •   intocmirea cererilor de rambursare;

 • •    asistenta/ intocmire rapoarte de analiza pentru determinarea încadrarii proiectului în limitele stabilite prin buget;

 • •    urmarirea incadrarii in buget a cheltuielilor din proiect, in raport cu luniile bugetare si in acord cu calendarul activitatilor;

 • 1.3. Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

Desemnarea firmei de consultanta abilitata sa furnizeze Expertul/ii - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului - se va face in urma unui proces de achizite publica. Expertul/ ii vor fi insarcinat cu asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanță vor fi solicitate numai pentru activitățile și ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

 • 1.3.1 Expert AT - servicii de supraveghere a santierului - principalele atribuții/responsabilități;

 • •    clarificarea anumitor soluții date de proiectant;

 • •    punerea în practică și urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc.

 • •    asistenta acordata beneficiarului in activitatile de supervizare și monitorizare asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginților de șantier proprii;

Fișele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finațare.

Rezultatul acestei activitati este reprezentat de atribuirea de sarcini si responsabilitati in cadrul echipei.

Locâtia acestei activitati se va regasi la sediul UAT Timișoara, respectiv firma de consultanta contractata.

Responsabilul din cadrul acestei activitati este Managerul de proiect, sustinut de echipa de implementare;

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare), respectiv resurse materiale (sediul si echipamentele aflate in dotarea UAT Timișoara si a firmei).

Durata acestei activitati este de 10 zile, din prima luna de implementare.

 • 1.2. Monitorizarea, Evaluarea, Raportare

Scopul acestei subactivitati este de a realiza monitorizarea si evaluarea stadiului implementarii

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

proiectului de câtre echipa de implementare.

Strategia urmata consta in monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, evaluarea rezultatelor obtinute comparativ cu cele preconizate in cererea de finanțare, respectiv raportarea lor câtre Organismul Intermediar ADR Vest.

Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activităților de monitorizare și evaluare a modului de implementare a proiectului.

Această activitate va presupune organizarea de ședințe de lucru periodice, pe toată durata proiectului, pentru a se analiza și verifica rezultatele etapei în curs. Aceste ședințe de lucru vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor și rezultatelor proiectului prin analiza implementării fiecărei activități, a gradului de respectare a graficului de activități.

În cazul apariției unor riscuri care pot periclita îndeplinirea fazei în curs sau a celor următoare, se vor defini măsuri pentru diminuarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a riscurilor la nivel de proiect. În cazul în care se vor constata abateri de la planul inițial, se vor evalua cauzele acesteia și se vor stabili măsuri pentru reîncadrarea în plan.

Activitatea de evaluare și monitorizare va acoperi întreaga durată de implementare a proiectului și se va realiza pe bază de:

 • •    procese verbale de recepție a lucrărilor

 • •    minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si responsabilii

 • •    rapoarte financiar-contabile

 • •    rapoarte periodice de monitorizare, sintetizând concluziile și recomandările formulate în cadrul ședințelor de lucru (cel puțin 3 rapoarte - la inițierea proiectului; intermediar; la finalizarea proiectului)

 • •   time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare

O atenție deosebită va fi acordată monitorizării și supervizării lucrărilor de construcție. Această activitate se referă la asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanță vor fi solicitate numai pentru activitățile și ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

Activitatea de asistență tehnică de specialitate se referă la clarificarea anumitor soluții date de proiectant, punerea în practică și urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea și monitorizarea vor fi asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginților de șantier proprii, asistat fiind de către consultant.

Pentru asigurarea resurselor financiare in cadrul proiectului, se vor depune Cereri de prefinanțare.

Aspectele tehnice se vor raporta OI prin intermediul raportelor de progres, urmand a fi transmise in acord cu de prevederile contractuale.

Pentru asigurarea unui cash flow coerent in cadrul proiectului, se vor transmite OI cereri de rambursare in acord cu graficul de transmitere CR.

Responsabilitatea pentru activitatea de monitorizare si evaluare, respectiv raportare, revine Managerului de proiect, respectiv Asistentului de proiect, Expertului tehnic, respectiv expertului financiar, echipei de implementare;

Rezultatul acestei activitati se va materializa intr-o implementare corecta a proiectului, in acord cu indicâtorii asumati.

Locâtia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timișoara, respectiv sediul consultantului.

Resurse utilizate pentru desfasurarea acestei activitati vor fi de tipul resurselor umane si resurselor materiale.

Durata acestei activitati se intinde pe 12 luni, respectiv intreaga perioada de implementare a proiectului.

Activitatea 2. Achizitiile in cadrul proiectului

Scopul acestei activitati vizeaza incheierea contractelor de lucrari de interventie pentru obiectivele vizate, respectiv contractarea serviciilor de publicitate, consultanta si asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului.

Strategia folosita consta in elaborarea unei documentatii de achizitii publice care sa respunda perfect nevoilor identificâte.

întregul proces de achizitie se va realiza in conformitate cu prevederile „OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii”, actualizata la zi, si normele legale incidente. Pentru

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

lucrările de intervenție, operatorii economici vor trebui sa detina certificat de Sistem de Management al calitatii si sa respecte prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se vor utiliza criterii care ce reflecta avantaje de natura economica in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Evaluarea ofertelor transmise de operatorii economici se va realiza in cadrul echipei de proiect condusa de Responsabilul achizitii publice, alegerea ofertei castigatoare realizandu-se in baza criteriilor mentionate.

Se va proceda la indosarierea si arhivarea tuturor documentelor care deriva din procedura de achizitie.

Responsabilitatea pentru activitatea de fata ii revine Managerului de proiect, respectiv responsabilului Achizitii publice, responsabilului financiar, echipei de implementare.

Rezultatul acestei activitati se va materializa in semnarea de contracte de lucrari, respectiv servicii pentru obiectivele proiectului.

Locâtia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timișoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare a proiectului) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul UAT).

Durata acestei activitati va fi de 7 luni.

Activitatea 3. Lucrari de interventie la obiectivele vizate in proiect

Contractarea executării lucrărilor de intervenție se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. Executanții lucrărilor de intervenție au obligația de a respecta prevederile autorizației de construire, proiectul tehnic și detaliile de execuție, precum și de a asigura nivelurile de performanță prevăzute de legislația privind calitatea în construcții, precum și calitatea estetică, arhitecturală și ambientală a clădirilor, în scopul protejării securității și sănătății persoanelor, siguranței utilizării spațiului public și calității mediului natural și construit.

Materialele și sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenție trebuie să fie însoțite de declarațiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificațiile tehnice recunoscute în condițiile legii.

 • 3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect

Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Lucrarile de interventie se vor realiza la obiectivele:

> Proiectul 1 (Bulevardul Take lonescu, nr. 11-13, Scara A+B)

Activitatile derulate se vor constitui, astfel:

 • 3.1.1 Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de câtre beneficiar, asa incât constructorul sa se racordeze la utilitati, cale de acces provizorie sau existenta. Împreună cu organele locale se vor stabili în primul rând locurile de depozitare a materialelor și a barăcilor de șantier. Se va realiza un sigur punct de organizare aflat la distanță convenabilă de limitele lucrării.

Obiectivele organizarii de santier sunt :

 • -   Montarea unei baraci metalice pentru birouri - spatiu pentru muncitori (masa, odihna - 1 buc. tip container, existenta in dotarea executantului)

 • -   Alimentarea cu apa potabila (de la sursa existenta)

 • -   Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta, contorizata;

 • -   Montarea de WC - ECU - 1 buc (existent in dotarea executantului)

Organizarea incintei presupune asigurarelor urmatoarelor :

 • -   alei pietonale balastate pentru acces la baracamente - existente având in vedere amplasamentul in spatiul urban, in zona blocului de locuinte ;

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

 • -   amenajarea spațiului pentru depozitare temporara a materialelor lucrării

 • -   amenajarea zonei pentru utilaje retrase la terminarea programului;

 • -   amenajarea zonei/depozit pentru scule/echipamente de lucru;

 • -   amenajarea zonei pentru depozitarea diferentiata a deșeurilor de materiale, folosite in șantier, transportate in organizare (containere inscriptionate existente in dotarea executantului);

 • -   semnalizare corespunzatoare, acces incinta ;

 • -   afisarea de panouri avertizoare pe linie de PM si PSI;

 • -   asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente;

 • -   sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare;

Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona.

Asociatia de proprietari va asigura:

 • •   Necesarul de apa;

 • •   Necesarul de energie electica;

Acestea vor fi asigurate pe intregul parcurs al derurarii lucrarilor de interventie, fiind suportat in intregime de acestia.

Durata estimata: 1 saptamana

 • 3.1.2 Dirigentie de santier

Constructorul va trebui să ofere ajutor cu facilitățile, forță de muncă, utilaje și materiale pentru construcție oricând sunt cerute de către Diriginte, având legătură directă sau indirectă cu lucrările.

 • -   constructorul va avea relatii de colaborare fie stabilite prin contract, fie prin legislatia in vigoare;

 • - constructorul are obligatia de a asigura accesul si toate facilitatile in santier, pentru efectuarea inspectiei;

 • -  constructorul va fi reprezentant de o persoana autorizata, desemnata de conducere, prin decizie.

Ținând seama de duratele normale de execuție, constructorul își va întocmi grafice de execuție ținând cont de fazele de execuție în cadrul activității și de condițiile pentru realizarea fazei, specific lucrării.

Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenție prezintă Managerului de Proiect, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situația lucrărilor executate și situația de plată lunară, verificâte și avizate conform legislației specifice în vigoare.

Durata estimata: 3 luni

 • 3.1.3 Executia lucrarilor cu investitia de baza

Lucrarile de interventii propuse vor consta in :

 • - izolarea termica fațadă - parte opacă

 • - inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

 • - inchiderea balcoanelor / logiilor

 • - termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

 • - izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

 • - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

 • - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

Durata estimata: 3 luni

 • 3.1.4 Receptia lucrarilor

Recepția lucrarilor constituie o componentă a sistemului calității în construcții și este actul prin care <semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

beneficiarul declară ca acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

Receptia lucrarilor trebuie intampinata de câtre beneficiar printr-o conduita ferma aratandu-se in mod expres ca acesta are obligatia ca intr-un termen rezonabil potrivit naturii lucrarii si uzantelor in domeniu sa verifice lucrarea si sa o receptioneze in masura in care aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract. O consecinta importanta a receptiei este aceea ca determina antrenarea raspunderii antreprenorului pentru viciile constructiei.

Comisiile de recepție pentru construcții se vor numi de către Managerul de proiect și vor fi alcătuite din cel puțin 5 membri. Dintre aceștia, obligatoriu vor face parte și un reprezentant al administrației publice locale, si specialiști în domeniu. Proiectantul va întocmi și va prezenta în fața comisiei de recepție punctul său de vedere privind execuția construcției.

Recepțiile se vor organiza de către reprezentantii UAT Timișoara/echipa de implementare si reprezentantii asociatiei de proprietari.

Durata estimata: pe parcursul lunii a 12-a

Recepția finală este convocâtă de UAT Timișoara în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută în contract.

Responsabilul realizarii acestei activitati este responsabilul legal al executantului contractat. Lucrarile vor fi supervizate de Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de câtre Managerul de proiect.

Locâtia unde se va implementa aceasta activitate este reprezentata de obiectiv, secundar sediul executantului, respectiv sediul UAT Timișoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de lucru, echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

3.2 Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect;

Strategia urmareste monitorizarea atenta a lucrarilor de interventie, in acord cu indicâtorii tehnico-financiari asumati prin contractul de lucrari, precum si cu calendarul activitatilor. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Responsabilul realizarii acestei activitati este Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, sprijinit de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de câtre Managerul de proiect.

Locâtia unde se va implementa aceasta activitate este sediul UAT Timișoara, respectiv pe teren, la obiectiv.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

Durata acestei activitati va fi de 3 luni.

Activitatea 4. Publicitatea proiectului

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.

Strategia acestei activitati este dezvoltata in cadrul sectiunii 3.7 Informare si publicitate.

Responsabilul: Asistentul de proiect, sprijinit de echipa de implementare din cadrul firmei de consultanta contractate va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala, supervizati de Managerul de proiect.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locâtia: sediul UAT Timișoara, respectiv sediul firmei de consultanta.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului (12 luni).

Activitatea 5. Auditul energetic la finalizarea lucrarilor

Scopul acestei activitati vizeaza cuantificarea exacta a indicâtorilor propusi in cadrul proiectului si eliberarea unui certificât de performanta energetica care sa reflecte noua situatie a imobilului.

Strategia acestei activitati urmareste evaluarea finala a documentatiei de audit, si eliberarea unui

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrărilor.

Responsabilul: SC PROIECT C&A SRL.

Rezultat: eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor, pentru fiecare din imobilele vizate de proiect;

Locâtia: sediul SC PROIECT C&A SRL.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: 2 luni de zile.

 • 2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:

> Proiectul 1 (Bulevardul Take lonescu, nr. 11-13, Scara A+B)

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1. Localizarea proiectelor

   Statul:

   ROMÂNIA

   Regiunea de dezvoltare:

   Vest

   Județul:

   Timis

   Municipiul / sectorul:

   Municipiul Timișoara

   Cartierul sau zona de intervenție (după caz)

   NA

  • 3.2. Descrierea proiectelor

   • 3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul strategic al Programului Operational Regional 2007 - 2013 (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale se vizeaza atingerea următoarelor obiective specifice (sunt mentionate doar cele cu relevanta pt cazul de fata):

 • •      Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;

 • •      Îmbunătățirea accesibilității în regiuni și în special a acesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;

 • •      Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor.

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

Obiectivele axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” concorda cu politicile comunitare privind creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013 si vizează crearea premiselor necesare pentru creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului. Urmarind o dezvoltare teritorială echilibrată și pentru a evita creșterea disparităților interne, investițiile vor fi concentrate în orașe care acționează ca poli regionali și/ sau locali de creștere și iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creștere localizați în regiunile și județele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB și șomaj. Este esențială sprijinirea orașelor, pentru ca acestea să-și îndeplinească funcțiile urbane, mai ales în cazul acelor orașe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste orașe. În același timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influențat de nivelul de dezvoltare al orașelor mari, prin multitudinea de funcții de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acționând ca centre de creștere.

În cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție „1.2. Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinte” sunt finanțate investiții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Proiectul de fata - prin investiile pe care le vizeaza - se pliaza pe obiectivele specifice domeniului major de intervenție 1.2: crearea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Prin proiectul de fata se urmareste imbunatâtirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea imbunatâtirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timișoara.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timișoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura câtre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a câtegoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenție va contribui la coeziunea socială, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile ale populației cu venituri mici. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

 • •   Imbunatâtirea conditiilor de confort termic interior

 • •   Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice

 • •   Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

 • •   Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin solutiile identintificâte la nivelul proiectului se creaza premise pt atingerea unor indicâtori ce sustin obiectivele primordiale ale domeniului major de interventie 1.2:

 • •  Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice : 66

 • •  Economie de energie termica - 471.585,90 kWh/an

Obiectivele specifice, din cadrul proiectului, constau in realibilitarea termica a imobilelor:

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

> Proiectul 1 (Bulevardul Take lonescu, nr. 11-13, Scara A+B)

 • 3.2.2 Contextul proiectelor

1. Proiect 1: „Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, SC. A+B”

 • 1.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat si are doua scari.

Blocul de locuințe are un număr de 66 apartamente , structurate astfel:

 • -  2 apartamente cu o camera

 • -  40 apartamente cu 3 camere

 • -  24 apartamente cu 4 camere

 • 1.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si având orientarea fata de punctele cardinal de la Est la Vest.

Fatada principala este realizata cu similipiatra pe fasiile orizontale dintre ferestre si beton amprentat in rest. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone mari.

Fatada posterioara este realizata cu similipiatra pe fasiile orizontale dintre ferestre si beton amprentat in rest.. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.

Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA (27 cm), având stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protectie de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este foarte rea, cu infiltratii frecvente dupa orice ploaie. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Usa principal de acces in cladire este din tamplarfie PVC cu sticla termoizolanta. Usa secundara de acces in cladire este din tamplarie metalica.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei (ferestrelor) exclusive cele de la balcoane este de 799.44 mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant (exclusive cele de la balcoane) este de 157.14 mp.

In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de câtre locâtari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 8090.

Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 84 de balcoane. Aria totala a tamplariei necesare in varianta ca

<semnătura>

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

toate balcoanele / logiile ar fi inchise este de 497 mp. Aria necesara de tamplarie pentru inchiderea tuturor balcoanelor este de 324 mp.

 • 1.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  66 apartamente de locuit;

 • •  Nu exista spatii comerciale

 • 1.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •   66 familii/proprietari

 • •   84,85% din total proprietari

 • 1.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

 • - izolarea termică fațadă - parte opacă

 • - înlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

 • - închiderea balcoanelor / logiilor

 • - termoizolarea planșeului terasa cu 12 cm polistiren expandat și hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase

 • - izolarea termică a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

 • - lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

 • - demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

 • 1.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 60,85%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supraf utila

Adresa

Nr. de apartamente reabi litate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIENTA CLADIRE

0

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

1

5853

Bdul Take Ionescu, nr.11-13, sc. A+B

66

775.051,15

303. 465,25

471.585,9

70,35

60,85

<semnătura>

Formular A - Cerere de finanțare

Prezentul proiect se integrează in cadrul Cererii de finanțare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 500 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finanțare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timișoara, zona Take lonescu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finanțare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timișoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

 • 3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Grupul țintă direct identificat este reprezentat de locuitorii Municipiului Timișoara, care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in cadrul blocurilor vizate de proiect, si care vor beneficia direct de lucrarile de reabilitare termica ce se vor efectua. Conditiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate in cresterea nivelului de trai, prin scaderea costurilor implicate de incalzire si canalizarea lor câtre alte nevoi. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatâtirea puterii de cumparare a câtegoriilor defavorizate.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt executantii de lucrari, ce se vor contracta in cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, audit, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicâti, care prin diverse activitati au contact cu acestia.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toti locuitorii Municipiului Timișoara, atât rezidenti cât si cei aflati in transit, care vor beneficia de locuinte reabilitate, cu „amprenta verde”, moderne, având o estetica primitoare.

<semnătura>

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.3. Calendarul activităților cererii de finanțare

Nr. Crt.          (Sub)Activitatea               Responsabil

Anul 1

Luna 1*

Luna 2

Luna

3

Luna 4

Luna

5

Luna

6

Luna

7

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. 1 1. Realizarea dosarului de Ana Georgiu - consilier -finanțare                       UAT Timișoara

16.11.2012

I

30.05.2013|

Subactiv. Achizitia serviciilor de Ana Georgiu - consilier -

1.1 elaborare a dosarului de UAT Timișoara finanțare

16.11.2012

24.01.2013

Subactiv. Elaborarea dosarului de Reprezentant legal SC

1.2.1      finanțare (CF)                  SIAB Development SRL

16.02.2013

30.05.2013|

Subactiv. Elaborarea    dosarului de Reprezentant legal SC

1.2.2      finanțare (PT, RAE, DALI, PT + PROIECT C&A SRL

DE)

16.02.2013

30.05.2013

Pagina 17 din 30

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Nr. Crt.

(Sub)Activitatea

Responsabil

Luna 1

Luna

2

Luna

3

Luna 4

Luna

5

Luna

6

Luna

7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. 1

Managementul de proiect

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv.

1.1

Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv.

1.2

Monitorizarea, evaluarea, raportarea si auditul

Manager de proiect, Asistent de proiect, Expert tehnic, Expert financiar, echipa de implementare

Activ. 2

Achizitiile din cadrul proiectului

Responsabil achizitii, manager de proiect, responsabil financiar, echipa de implementare

Activ. 3

Demararea lucrarilor de interventie la obiectivele vizate prin proiect

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv.

3.1.

Executia lucrarilor de interventie la obiectivele

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager          proiect,

responsabil tehnic, echipa de         implementare,

Pagina 18 din 30

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

vizate in proiect responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv. Monitorizarea     Expertul AT - servicii de

3.2.        derularii           supraveghere a santierului,

lucrarilor de      Manager           proiect,

responsabil tehnic, echipa interventie la de implementare obiectivele vizate in proiect

Activ. 4 Publicitatea Asistent de proiect, proiectului Manager proiect, echipa de implementare

Activ. 5 Audit energetic Reprezentant legal SC la finalizarea PROIECT C&A SRL lucrarilor

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

OBS: ** se va detalia cu ultimul an de implementare a activitatilor cererii de finanțare, ex n =2, anul 2. Nu se vor inlocui cu anul si luna calendaristica decât pentru activitatile derulate inaintea semnarii contractului de finanțare. Subactivitatile trebuie sa fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cât mai conc

Pagina 19 din 30

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finanțare

Durata proiectului este de 12 luni de zile de la data semnarii Contractului de finanțare POR.

 • 3.5. Indicatori

Beneficiarul este obligat ca, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la semnarea contractului (lor) de lucrări, să notifice OI privind completarea secțiunii 3.5. din Cererea de finanțare cu locurile de muncă temporare sau/ permanente, menținute și/sau nou create, pe perioada de execuție a lucrărilor și/ sau perioda de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finanțare.

INDICÂTORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

0

66

Consum de energie pentru incalzire (KWh/mp/an)

115,63

45,28

Proiectul 1 („ Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, SC. A+B”)

115,63

45,28

Rezultate induse (indirecte)

(impact pe termen mediu/lung)

Economie de energie termica (GWh/an)

0

471,586

Proiectul 1 („ Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, SC. A+B”)

0

471,586

Eficienta (medie) dupa reabilitare (%)

0

60,85

Pagina 20 din 30

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.6.    Sustenabilitatea investitiilor

Conceptul de sustenabilitate se referă la o formă de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile cerințe. Este menită să îmbunătățească condițiile de viață ale indivizilor prezervând mediul în care trăiesc pe termen scurt, mediu și - mai ales - pe termen lung. Obiectivul este atingerea unei dezvoltări care să fie eficientă din punct de vedere economic, care să respecte mediul social și care să fie durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatâtirea puterii de cumparare a câtegoriilor defavorizate.

Asa cum rezulta si din Proiectul tehnic proiectul propus este perfect sustenabil, investitiile in eficienta energetica având un impact direct, exprimat in economii de energie de peste 40%.

Proiectul este sustenabil prin insasi specificul obiectivelor propuse. Prin solutiile identificâte se realizeaza Investiile in eficienta energetica a blocurilor prin apel la tehnologii cu mare durabilitate/rezistenta in timp, si delor intruzive pentru mediul inconjurator.

Astfel, proiectul o data finalizat furnizeaza imobile de locuinte ce nu mai necesita interventii ulterioare, având 0 costuri de intretinere pentru investitia data.

 • 3.7.    Informare și publicitate

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.

Strategia acestei activitati se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria Municipiului Timișoara va achizitiona servicii de publicitate - in scopul unei informari si publicitati eficiente, pe de alta parte va intreprinde actiuni proprii.

Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 - 2013, prin urmatoarele actiuni:

 • •   Se va publica un anunt de presa in media regionala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media regionala si nationala la finalul proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de identitate vizuala specifice Programului Operational Regional 2007 - 2013.

 • •   Se va amplasa la sediul Primariei Municipiului Timișoara, pe toata perioada, un panou continand informatii despre proiect si despre finantator;

 • •   Se va realiza un o pagina web in cadrul websiteului Primariei Municipiului Timișoara care va contine informatii despre proiect si finantator, un link câtre website-ul Instrumentelor Structurale in Romania, respectandu-se toate regulile de vizibilitate impuse de Manualului de Identitate Vizuala Regio;

 • •   Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 - 2013 prin amplasarea de autocolate pe elementele reabilitate in proiect, acolo unde este posibil (e.g. usi intrare blocuri samd)

 • •  Se vor monta panouri de informare temporare pe toata durata de implementare a proiectului la locâtiile vizate (3 m x 2 m);

 • •   Se vor monta panouri permanente - dupa finalizarea proiectului - la toate locâtiile vizate; panourile vor fin confectionate conform Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Pagina 21 din 30

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Responsabili: echipa de implementare proiect va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locâtia: la sediul firmei de consultanta contractate, respectiv sediul Primariei Municipiului Timișoara;

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile firmei).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Dupa finalizarea proiectului vor fi montat panouri permantente, in acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Activitatea de informare și publicitate

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate

(lei)

1 anunt de presa in media regionala la inceputul proiectului

1 zi/ Prima luna de implementare ;

100,00

1 anunt de presa in media regionala si nationala la finalul proiectului

1 zi/ ultima luna de implementare

100,00

1 panou continand informatii despre proiect si despre finantator, postat la UAT Timișoara

Pe toata durata de implementare a proiectului

300,00

1 subpagina web in cadrul websiteului UAT Timișoara

Pe toata durata de implementare a proiectului

0,00

50 autocolate

Pe toata durata de implementare a proiectului

50,00

1 panou de informare temporara

Pe toata durata de implementare a proiectului

250,00

1 panou permanent - dupa finalizarea proiectului

Dupa implementarea proiectului, Permanent

700,00

Total

1.500,00

 • 3.8.   ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achiziții publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanțare

Nr. crt.

Obiectul contractului

Valoarea contractului (Lei, fara TVA)

Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1.

Achiziție servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finanțare

67.156,48 -pentru 56 blocuri

1.199,22- pentru

1 bloc

16.11.2012

24.01.2013

Achizitie directa

2.

Achiziție servicii de proiectare

64.112,90 -pentru 56 de blocuri

1.144,87 - pentru 1 bloc

cheltuieli eligibile

11.12.2012

14.01.2013

Achizitie directa

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Nr. crt.

Obiectul contractului

Valoarea estimată a contractului (Lei)

Data estimativă a începerii procedurii (ex: sem. / anul 1)

Data estimativă a finalizării procedurii (ex:sem. I/ anul 1)

Procedura propusă

3.

Achiziții servicii de consultanta management de proiect

 • 11.355.35 din care:

 • 11.255.35 -eligibil, servicii de consultanta pentru implementarea proiectului

100,00 -neeligibil, cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziții publice

Luna 1 de implementare a proiectului

Luna 2 de implementare a proiectului

Conform contract de finanțare

4.

Achiziții servicii de asistenta tehnica -servicii de supravegh ere a santierului

Total

Servicii de dirigentie de santier

19.500,00 din care:

9.000,00 - eligibil, include servicii de dirigentie de santier

Luna 2 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului

Conform contract de finanțare

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Servicii de asistență tehnică proiectare

Servicii de realizare audit energetic

8.500,00 - eligibil, include servicii de asistenta tehnica proiectare

2.000,00 - eligibil, include auditul energetic de la finalizarea lucrărilor de reabilitare

Luna 2 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului

Luna 5 de implementare a proiectului

Conform contract de finanțare

Conform contract de finanțare

5.

Achiziții de lucrări de intervenții

1.325.354,85 (Lucrări + organizare șantier + cheltuieli diverse si neprevăzute) din care:

Lucrări eligibile 1.261.599,00

Organizare șantier eligibil 43.540,52

20.215,33 cheltuieli neeligibile -cuprind cheltuieli diverse si neprevăzute aferente lucrărilor de intervenții

Luna 2 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului

Conform contract de finanțare

6

Achizitii servicii de publicitate

1.500,00 -cheltuieli eligibile

Luna 1 de implementare a proiectului

Luna 2 de implementare a proiectului

Conform contract de finanțare

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Achizițiile publice derulate sau care se vor derula ca o singura procedura pentru toate proiectele componente ale cererii de finanțare se vor evidentia in tabel, cu mentiuni corespunzatoare.

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • ■   Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

11.12.2012

 • ■   Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 15.01.2013

 • ■   Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

17.01.2013

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 4. FINANȚAREA PROIECTELOR

  • 4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE

   Nr. crt

   Denumirea capitolelor și subcapitolelor

   CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

   CHELTUIELI ELIGIBILE

   TOTAL ELIGIBIL

   TOTAL

   Baza

   TVA eligibila

   1

   2

   3

   4

   5

   6=4+5

   7

   1

   Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

   1.1

   Obținerea de avize, acorduri și autorizații

   0.00

   1,882.00

   451.68

   2,333.68

   2,333.68

   1.2

   Proiectare și inginerie

   0.00

   1,144.87

   274.77

   1,419.64

   1,419.64

   1.3

   Consultanță

   1,611.04

   11,255.35

   2,701.28

   1 3,956.63

   15,567.67

   1.4

   Asistență tehnică

   0.00

   19,500.00

   4,680.00

   24,180.00

   24,180.00

   TOTAL CAPITOL 1

   1,611.04

   33,782.22

   8,107.73

   41,889.95

   43,500.99

   2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

   2.1

   Construcții și instalații

   0.00

   1,261,599.00

   302,783.76

   1,564,382.76

   1,564,382.76

   2.1.1

   Proiectul 1 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, scara A+B)

   0.00

   1,261,599.00

   302,783.76

   1,564,382.76

   1,564,382.76

   TOTAL CAPITOL 2

   0.00

   1,261,599.00

   302,783.76

   1,564,382.76

   1,564,382.76

   3

   3.1

   Organizarea de șantier

   0.00

   43,540.52

   10,449.72

   53,990.24

   53,990.24

   3.1.1

   Construcții și instalații aferente organizării de șantier

   0.00

   31,540.52

   7,569.72

   39,110.24

   39,110.24

   3.1.2

   Cheltuieli conexe organizării de șantier

   0.00

   12,000.00

   2,880.00

   14,880.00

   14,880.00

   3.2

   Cote legale

   0.00

   0.00

   0.00

   0.00

   0.00

   TOTAL CAPITOL 3

   0.00

   43,540.52

   10,449.72

   53,990.24

   53,990.24

   4

   4.1

   Informare și publicitate

   0.00

   1,500.00

   360.00

   1,860.00

   1,860.00

   TOTAL CAPITOL 4

   0.00

   1,500.00

   360.00

   1,860.00

   1,860.00

   5 Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

   5.1

   Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

   25,067.01

   0.00

   25,067.01

   TOTAL CAPITOL 5

   25,067.01

   0.00

   25,067.01

   TOTAL GENERAL

   26,678.05

   1,340,421.74

   321,701.21

   1,662,122.95

   1,688,801.00

   Ghidul Solicitantului


   Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


   Detalierea cheltuielilor neeligibile:


   Nr. crt

   Denumirea capitolelor și subcapitolelor

   CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

   CHELTUIELI ELIGIBILE

   TOTAL ELIGIBIL

   TOTAL

   Baza

   TVA eligibila

   1

   2

   3

   4

   5

   6 =4+5

   7

   Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică   1.3


   Consultanță


   1,611.04   Consultanta scriere cerere de finanțare


   1,487.04


   1.3.1.1


   Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, scara A+B)


   1,487.04   Organizarea procedurilor de achizitie publica


   124


   1.3.2.1


   Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, scara A+B)


   124   TOTAL CAPITOL 1


   1,611.04


   5 Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile


   5.1


   Alte cheltuieli neeligibile inclusiv diverse și neprevăzute


   25,067.01


   5.1.6


   Proiectul 6 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 11-13, scara A+B)   25,067.01


   25,067.01


   26,678.05   1,611.04


   1,487.04


   1,487.04


   124


   124


   1,611.04


   25,067.01


   25,067.01


   25,067.01


   26,678.05


Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 4.2. SURSE DE FINANȚARE

Prezentați detalierea surselor de finanțare, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1,688,801.00

a.

Valoarea neeligibil ă, inclusiv TVA aferent

26,678.05

b.

Valoarea eligibilă

1,662,122.95

II

Contribuția proprie, din care :

691,527.23

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

664,849.18

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

26,678.05

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

997,273.77

*(inclusiv contributia Asociatiei de proprietari)

 • 5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicât este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:15.07.2014

Prenumele și numele

ROBU T. NICOLAE

Semnătura