Hotărârea nr. 388/2014

388/01.08.2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale
Hotararea Consiliului Local 388/01.08.2014
privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-18579 din data de 17.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
Având în vedere Nota internă nr.23/12.02.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă întocmirea unei singure liste de priorităţi, precum şi criteriile-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe din fondul locativ de stat cât şi cele sociale, conform Anexei 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Lista de priorităţi se reactualizează anual şi se supune spre aprobare Consiliului Local.
La stabilirea ordinii de prioritate se vor lua în considerare cererile depuse în cursul anului până la data de 15 noiembrie, precum şi dosarele depuse anterior anului în curs, care se reactualizează până la data de 15 noiembrie.

Art. 2: Se aprobă procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor sociale, conform Anexei 2 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă formularului de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi, conform Anexei 3 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se revocă:
- Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat;
- Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
- Hotărârea Consiliului Local nr.117/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349/22.02.2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 1 la HCL nr.__________/___________

CRITERII-CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe din fondul locative de stat sau sociale

 • A. Criterii de acces la locuința:

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe trebuie sa fie major, și să aibă domiciliul în municipiul Timișoara

Cererea de locuința se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuința și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia -, să nu dețină și să nu fi deținut o alta locuința în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ teritoriale și nu au deținut cu chirie o locuință din fondul locativ de stat pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă, ca urmare a neplății chiriei/utilităților sau nerespectării clauzelor contractuale.

Acte doveditoare: declarații autentificate, ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTA: Restricția nu se aplică chiriașilor din locuințele preluate de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau sunt retrocedate către foștii proprietari.

Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie.

 • B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 • 2. SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

9

Chiriaș în spațiu din fond locativ privat ...........................................................10 pct.

Tolerat în spațiu ................................................................................... 5 pct.


 • 3. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

Stare civilă:

 • a) familie monoparentală...............................................................................10 pct.

 • b) căsătorit......................................................................................................8 pct

 • c) necasatorit ....................................................................................................5 pct.

Copii minori aflați în întreținere ......................................................1 pct. pentru fiecare copil

 • 3. VENITUL MEDIU NET LUNAR REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE

Mai mare sau egal cu venitul mediu net pe economie..............................2 pct.

Între venitul mediu net pe economie și salariul minim............................. 3 pct

Mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.................................. 4 pct

Fără venituri.............................................................................. 0 pct.

NOTA: Venitul realizat se compară cu nivelul venitului mediu net pe economie și respectiv salariul minim pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică

 • 4. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ

Handicap grav .....................................................................................................3 pct.

Handicap accentuat ..............................................................................................2 pct.

Handicap mediu ...................................................................................................1 pct.

NOTĂ : Pentru fiecare certificat de încadrare în grad de handicap atât pentru titular cât și pentru membrii familiei se acordă punctaj, care se va cumula.


5. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

Pentru fiecare an vechime ..................................................................................... 1 pct.

6. NIVELUL DE STUDII ȘI/SAU PREGĂTIRE PROESIONALĂ

Studii medii ......................................................................................................... 10 pct.

Studii superioare ...................................................................................................15 pct.

Studii postuniversitare sau master ........................................................................ 20 pct.

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

7. SITUAȚII DEOSEBITE

9

Chiriași ai unei locuințe din fondul locativ de stat care a fost retrocedată către foștii proprietari...10 pct.


Tineri proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani.............8 pct.

Beneficiari ai prevederilor Legii nr.341/2004 ......................................................5 pct

Repartiați/refugiați .................................................................................................2 pct.

Pensionari ...............................................................................................................1 pct.

8. SITUAȚII SPECIALE

9

Solicitanți înscriși pe lista de prioritate, care au rezultate deosebite în domeniul artistic, științific sau sportiv precum și cazurile sociale deosebite sesizate de servicii specizate în asistență socială pot beneficia de repartizarea cu prioritate a unei locuințe.

Analizarea dosarelor și a documentelor depuse de cei care se încadrează în situații speciale, precum și repartizarea unei locuințe fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă se face de către Comisia de repartizare a locuințelor.

NOTĂ

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerație data efectivă a înregistrării cererii (zi/luna/an).

Lista de priorități se stabilește anual. Solicitanții înscriși pe listă au obligația de a depune formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorități pentru anul viitor până la data de 15 noiembrie a anului în curs. Solicitanții care nu depun formularul de reactualizare a cererii vor fi excluși de pe listă.

Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de acces la locuință, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

DIRECTOR,                                      ȘEF BIROU,

Laura Koszegi Stoianov                                       Mihai Boncea

CONSILIER,

Simona Bălan

Anexa 2 la HCL nr.

Procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a celor sociale

Locuințele din fondul locative de stat și cele sociale care devin disponibile se repartizează de către Comisia de repartizare a locuințelor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local pe categorii de liste.

Hotărârea comisiei se afișează la sediul Primăriei Municipiului Timișoara și se comunică Serviciului Relaționare Directă cu Cetățeni.

Persoanele înscrise pe lista de priorități întocmită la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara pot depune solicitări de atribuire nominală a locuinței urmând ca aceste solicitări să fie centralizate și locuința să fie repartizată în următoarea ședință a Comisiei de locuințe, în ordinea de prioritate de pe listă. În situația în care există solicitanți care se încadrează în situațiile speciale, comisia va analiza documentele depuse și va hotărâ repartizarea cu prioritate a locuinței, fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă.

În cazul locuințelor sociale, acestea se atribuire doar familiilor sau persoanele înscrise pe lista de priorități, cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie.

În cazul locuințelor repartizate către persoanele/familiile înscrise pe lista persoanelor care au fost evacuate din imobile redobândite de foștii proprietari, Comisia de locuințe poate repartiza fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă, nominal, o locuință dintre cele care devin disponibile și sunt prezentate spre redistribuire. Precizăm că de acest drept pot beneficia aceste persoane doar o singură dată iar în cazul în care refuză locuința oferită de către Comisie, să piardă dreptul de a beneficia de un spațiu de locuit fără respectarea ordinii de prioritate. Solicitările depuse de către aceștia se centralizează, iar comisia hotărăște atribuirea locuinței în funcție de situația socială și familială, analizând ancheta socială efectuată pentru fiecare solicitant în parte.

Lista persoanelor care se încadrează în această categorie se va întocmi la nivelul Biroului Locuințe și actualizată lunar în funcție de cazurile noi apărute. Lista actualizată va fi prezentată Comisiei de locuințe la fiecare întrunire a comisiei.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,


Mihai Boncea


Laura Koszegi Stoianov

CONSILIER,

Simona Bălan

Anexa 3 la HCL nr.__________/___________

C ă t r e,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL LOCUINȚE

5

Subsemnatul/a .............................................................., domiciliat

în Timișoara, str........................................................................, înscris pe

lista de priorități întocmită pentru anul............la poziția............., prin

prezenta reconfirm solicitarea de înscriere pe lista care se va întocmi pentru anul ................, în vederea atribuirii unei locuințe din fondul

locativ de stat/socială.

Anexez prezentei :

 • 1. acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni

 • 2. acte doveditoare privind modificări întervenite în situația familiei (după caz)*

Totodată, declar că atât eu cât și membrii majori ai familiei mele ne menținem declarațiile notariale cu privire la faptul că nu deținem, nu am dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală.

Timișoara,                                Semnătura