Hotărârea nr. 387/2014

387/01.08.2014 privind metodologia de închiriere a spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 387/01.08.2014
privind metodologia de închiriere a spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-019027/23.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat, Hotararea Consiliului Local nr. 299/30.05.2013 privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara şi Hotarârea Consiliului Local nr. 605/10.12.2013 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
Având în vedere procesul verbal nr.1 din data de 09.07.2014, al Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale constituită în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 186/29.03.2013, modificată prin Hotarârea Consiliului Local nr. 510/22.10.2013;
În conformitate cu prevederile art.112 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6) pct 1. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă metodologia de închiriere a spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara, Anexa nr. 1- Metodologie privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat si Anexa nr. 2 - Tarife minime pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara.
Art. 2: Se revocă Hotarârea Consiliului Local nr. 65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat, Hotararea Consiliului Local nr. 299/30.05.2013 privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara şi Hotarârea Consiliului Local nr. 605/10.12.2013 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale - Compartiment Scoli, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse şi Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi unităţile de învăţământ.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
-Comisiei de analiză a spatiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare, medicale, sportive si culturale;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR


Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,

SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr.SC2014 - 019027/23.07.2014

REFERAT

Privind metodologia de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, privind metodologia de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

Pentru optimizarea închirierii spațiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ și având în vedere faptul ca orice metodologie este perfectibilă, în comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale constituită in baza HCLMT nr. 186/29.03.2013, modificat prin HCLMT nr. 510/22.10.2013, din data de 09.07.2014, a fost analizată și propusă o metodologie de închiriere.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local;

 • 1. Aprobarea metodologiei de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara, Anexa nr. 1-Metodologie privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învațământ preuniversitar de stat si Anexa nr. 2 - Tarife minime pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara;

 • 2. Abrogarea HCLMT nr. 65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învațământ preuniversitar de stat, HCLMT nr. 299/30.05.2013 privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învațământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara și HCLMT nr. 605/10.12.2013 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat.

  VICEPRIMAR, Dan Diaconu


PENTRU SECRETAR

Simona Drăgoi

DIRECTOR EXECUTIV Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Mariana Mureșan

Avizat, Serviciul juridic


DIRECȚIAECONOMICA

DIRECTOR

Smaranda Haracicu

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,

SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr.SC2014 - 019027/23.07.2014

APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu


Anexa 2 la HCL nr.

Tarife minime pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara

Nr. crt.

Destinația spațiilor locative de bază care se închiriază

Tariful -lei

1.

Cantine închiriate pentru evenimente

a) pe ore-lei/ora

140,00

b) pe zi-lei/zi

700,00

2.

Unități specializate de alimentație publică: spatii de incinta sau teren din curte

a) cofetării, patiserii, (fără vânzare de băuturi alcoolice) -lei/mp/luna

18,00

b) bufete de incintă / unități cu comercializare produse alimentare -lei/mp/luna

18,00

c) activitati de catering

18,00

3

Amplasare automate pentru băuturi calde sau produse alimentare / sau nealimentare preambalate - lei/mp/luna

180,00

4

Unități comerciale specializate de librărie, papetărie, filatelie si alte produse inrudite- lei/mp/luna

14,00

5

Unități de producție - lei/mp/lună

a) spațiu cu suprafața de maxim 50 mp

13,00

b) spatțu cu suprafața de peste 50 mp

9,00

6.

Unități de prestări servicii -lei/mp/lună

a) spațiu cu suprafața de maxim 20 mp

13,00

b) spațiu cu suprafața de peste 20 mp

9,00

7.

Spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor pentru persoane cu handicap - lei/mp/lună

9,00

8.

Magazii și boxe independente din diferite materiale care nu aparțin din punct de vedere constructiv de unitățile de bază - lei/mp/lună

9,00

9.

Spații pentru sedii de unități bugetare, sedii pentru organizații neguvernamentale (asociații, fundații, federații) - lei/mp/lună

2,50

10.

Spații destinate pentru învățământ (inclusiv creșe și grădinițe), școala după școală (after school), cercetare științifică, activități artistice permanente (expoziții, ateliere creație, etc)- lei/mp/lună

2,50

11.

Teren aferent spațiului închiriat-lei/mp/lună

1,25

12.

Teren din incinta școlii pentru amplasare de echipamente tehnice: stații telefonie, antene telecomunicații, relee, etc- lei/mp/lună

40,00

13.

Bazine de înot și săli de recuperare

a) Tarif orar : culoar/oră

65,00

b) Tarif orar : lei/ oră/ persoana

12,00

c) Abonament lunar -lei/lună/ persoana/maxim 12 sedințe

120,00

14.

Închirierea ocazională a sălilor de sport -lei/oră

a) grupuri pt. jocuri sportive : minifotbal, baschet, handbal, volei, etc

90,00

b) pentru tenis, badminton, tenis de masă

35,00

c) structuri sportive si ONG-uri, recunoscute în condițiile legii,pentru arte marțiale, dans sportiv, aerobic, alte sporturi de grup

65,00

15.

Închirierea ocazională a terenurilor de sport, în aer liber:

a) pentru terenuri de tenis - lei/oră

20,00

b) pentru terenuri de jocuri sportive - lei/oră

36,00

16.

Teren din incinta școlii pentru amenajare teren de sport în aer liber și cu varianta de incintă închisă provizorie, în structură demontabila, baloane presostatice-lei/mp/lună

3,00

17.

Închirierea ocazională a spatiilor din incinta pentru activitati educative si recreative, seminarii, conferinte, cursuri, etc - lei/oră

20,00

18.

Camere de cămine, internate pentru :

a) cazarea elevilor, conform tarifelor stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Timiș - lei/lună/persoană

b) cazare grupuri organizate pt. olimpiade scolare, concursuri naționale și alte activități școlare, conform tarifelor stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Timiș- lei/noapte/persoană

19.

Camere de cămine, internate pentru cazarea studenților - lei/lună/persoană:

a) camere cu 2 paturi

160,00

b) camere cu 3 paturi

150,00

c) camere cu 4 paturi

140,00

d) camere cu 5 paturi

130,00

e) camere cu 6 paturi

130,00

Notă: Tarifele cuprinse în tabel reprezintă valori minime aplicabile.

La punctele 2 si 3 se vor avea în vedere prevederile legale în legătura cu alimentația sănătoasă a elevilor din unitățile de învățământ.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Director executiv, Smaranda Haracicu


DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, SPITALE, SPORTIVE SI CULTURALE,

Director executiv,

Ioan Mihai Costa

Intocmit,

Consilier,

Mariana Mihaela Muresan

ANEXA 1-METODOLOGIE

Metodologie privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învațământ preuniversitar de stat

Cap. 1 Dispoziții generale

În înțelesul prezentei metodologii, prin spații disponibile ale unităților de învățământ preuniversitar de stat se înțelege : clădiri sau părți ale acestora, săli de clasă, laboratoare, ateliere, cantine, inclusiv dotările aferente, construcțiile demontabile (garaje, tonete), săli de sport, terenuri de sport și alte suprafețe de teren care, în anumite perioade, sau în totalitate din timpul de funcționare, nu sunt folosite în procesul instructiv - educativ.

Cap. 2 Condiții de închiriere

 • (1) Închirierea spatiilor temporar disponibile ale unităților de învățământ se poate face în condițiile legii, prin licitație publică, pe o perioadă un (1) an, cu posibilitatea prelungiri prin acte adiționale succesive, pe perioade de 1 an fiecare, până la maxim 4 ani cu acordul părților, la solicitarea scrisă a chiriașului, făcută cu minim 30 de zile înainte de expirarea termenului de închiriere. Condiția va fi prevăzută obligatoriu în caietul de sarcini.

 • (2) Excepție de la licitație, fac instituțiile bugetare, agentii, organizații neguvernamentale (asociații,fundații, federații), structuri sportive și organizații care desfășoară activități nonprofit, de interes public.

 • (3) Bunurile disponibile din unitățile de învățământ de stat nu pot fi date in folosința altor persoane fizice sau juridice prin contracte de concesionare sau prin contracte de colaborare, singura formă admisă fiind închirierea.

 • (4) Nu vor mai putea participa la licitație în vederea ocupării spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de invățământ, persoanele fizice autorizate sau juridice, care în urma atribuirii unui spatiu prin licitațiepublica, nu s-a prezentat in vederea semnarii contractului de închiriere în termenul prevazut la Cap. 3 pct.8, precum si cele care inregistreaza datorii restante la plata chiriei, pe o perioada de maxim 3 luni.

 • (5) Închirierea spațiilor disponibile se poate face în condițiile legii, numai în scopul desfășurării unor activități ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • 1. Oferă servicii ce răspund nemijlocit intereselor elevilor și cadrelor didactice;

 • 2. Sunt aducătoare de venituri suplimentare pentru comunitatea locală;

 • 3. Prin conținut nu împiedică și nu contravin obiectivelor procesului instructiv - educativ și bunelor moravuri, nu promovează idei antisociale;

 • 4. Nu dăunează sănătății și securității elevilor;

 • 5. Nu servesc unor interese politice de partid;

 • 6. În cazul în care se comercializează produse alimentare, acestea vor respecta principiile alimentației sănătoase în unitățile de învățământpreuniversitar de stat, conform legislației aflate în vigoare.

Cap. 3 Prevederi privind procedura de închiriere a anumitor spații aferente unităților de învățământ preuniversitar

 • 1.  Pentru inițerea procedurii de închiriere, unitatea de învățământ va transmite Municipiului Timișoara, către Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, solicitarea pentru închiriere, caietul de sarcini aprobat de Consiliul de Administrație al unității de învățământ, schița spațiului ce urmează a fi închiriat, numită în continuare “documentație pentru licitație “, sau Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, poate iniția procedura de scoatere la licitație a unui spațiu temporar disponibil, generând caietul de sarcini și informând în același timp conducerea unității de învățământ preuniversitar de stat.

 • 2.  Caietul de sarcini conține următoarele:

 • a) datele de identificare ale inițiatorului licitației;

 • b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii;

 • c) condițiile de închiriere și regimul de exploatare al bunului;

 • d) criteriul de adjudecare utilizat;

 • e) prețul de pornire, conform tarifelor cuprinse în Anexa nr.2 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara;

 • f) alte condiții speciale, după caz.

 • 3.  Este interzisă comercializarea în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, a produselor alimentare, care contravin legislației în vigoare. Automatele de băuturi calde vor fi amplasate în spațiile destinate în exclusivitate cadrelor didactice (cancelarie, cabinete etc)”.

 • 4.  Compartimentul Școli din cadrul Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale va verifica, analiza și aviza documentația de licitatie și o va inainta Biroului Valorificare Spatii cu Alta Destinatie, care va organiza procedura de licitație, conform legii.

 • 5.  O data cu documentele de licitație se vor înainta si clauzele specifice care trebuie cuprinse in contract.

 • 6.  Licitația va fi organizată doar dacă sunt admiși să participe minim doi ofertanți, iar atribuirea prin licitație publică se realizează numai dacă există cel puțin o ofertă peste valoarea de pornire a licitației.

 • 7.  Contractul de închiriere va fi încheiat, în condițiile legii, de către Municipiul Timișoara prin Biroul Valorificare Spatii cu alta Destinație, în termen de 15 zile lucratoare de la data adjudecării licitației si va fi transmis Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara și Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale. În cazul în care nu este semnat contractul de închiriere la termnul prevăzut mai sus, licitația devine nulă, urmând să se reia procedura de licitație in conditiile legii, în maxim 30 de zile calendaristice.

 • 8. Contractul de închiriere va fi urmarit de catre Directța Fiscală a Municipiului Timișoara - Compartiment Evidență Venituri Nefiscale, privind încasarea veniturilor rezultate din contractul de închiriere. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, va transmite trimestrial (la 3 luni), situatia chiriașilor care nu au respectat clauzele contractuale cu privire la plata chiriei, către Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale.

 • 9.  Sumele provenite din închirierea spatiilor temporar disponibile aflate in incinta unitatilor de invatamant, se fac venit la bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 10. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot închiria ocazional contra unor tarife orare, spațiile temporar disponibile situate în incinta acestora, pe o perioadă limitată de timp pentru activități de scurta durată, activități educative și recreative, seminarii, conferințe, cursuri, evenimente care pot să aibă grupuri de elevi cu copii în școală: terenurile de sport, sălile de sport, sali de clasa, cantine școlare și alte spații, în afara programului propriu al unităților de învățământ.

 • 11. Evidența solicitărilor pentru închirieri ocazionale în unitățile de învățământ preuniversitar de stat se va ține într-un registru în care responsabilul desemnat de directorul unității școlare va înscrie utilizatorul, titlul cu care utilizează sala, intervalul orar și tariful perceput pentru închirierea respectivă. Acest registru va fi pus la dispoziția reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara de câte ori este solicitat. Până în data de 15 ale fiecărei luni, unitățile de invățământ vor depune o situație cu privire la închirierile ocazionale, la Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale.

 • 12. Plata tarifelor de închiriere ocazionala pentru spațiile temporar disponibile se face conform reglementarilor cuprinse în Anexai la prezenta Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara. Sumele încasate din utilizarea acestor spații vor rămâne la dispoziția unității de învățământ preuniversitar de stat, urmând a fi utilizate pentru procesul de învățământ.

 • 13. Pentru inchirierea unor camere din camine si internate, pentru cazari ale elevilor si studentilor, altii decat cei ai unitatii de invatamant, inchirierea se va face de catre unitatea de invatamant. Tarifele de inchiriere sunt cuprinse in Anexa 1 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

 • 14. La finalizarea operațiunii de cazare pentru elevi și studenti, efectuată la inceputul fiecarui an școlar, unitatea de învățământ va transmite Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Instituții Culturale, diagrama de cazare. Orice modificare survenită în diagrama, va fi comunicată Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Instituții Culturale în termen de maxim 15 zile de la modificare.

 • 15. Camerele din internate rămase disponibile în urma finalizării cazării elevilor și studenților, pot fi închiriate prin licitație publică, pentru activitățile cuprinse în metodologie, conform Anexei nr. 2.

 • 16. Solicitările privind închirierea sau punerea la dispoziție a spațiilor temporar disponibile ale unităților de învățământ, depuse la unitățile de învățământ de către instituții bugetare, agenții, organizații neguvernamentale (asociații, fundații, federații) structuri sportive si organizatii care desfasoara activitati nonprofit, de interes public, vor fi transmise Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, impreuna cu referatul de oportunitate, planul de amplasament si schita spațiului ce urmeaza a fi închiriat sau pus la dispozitie.

 • 17. Documentația primită va fi verificata si analizata de Compartimentul Scoli din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si inaintata catre Comisia de analiza a spatiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale, aflate în proprietatea Municipiului Timișoara. Propunerea comisiei va fi supusa aprobarii Consiliului Local, iar Hotararea de consiliu local va cuprinde conditiile de inchiriere sau punere la dispozitie a spatiului.

 • 18. Municipiul Timișoara își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul de închiriere în cazurile în care în spațiile închiriate (ex: bufete de incintă), comercializează alimente cu încalcarea prevederilor legale în vigoare, la sesizarea institutiilor cu atributii in acest sens, sau în cazul în care programul de școlarizare impune creșterea numărului de elevi, necesitând suplimentarea spațiului pentru procesul de învățământ.

 • 19. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat care dețin baze sportive/terenuri/săli de sport, nu vor proceda la închirierea acestora decât in condițiile în care nu sunt solicitări ale altor cluburi sportive școlare sau subordonate Ministerului Educației Naționale neonorate și structuri asociate Primăriei Municipiului Timișoara. Aceste cluburi sunt obligate să suporte contravaloarea utilităților pentru perioada în care au acces la bazele sportive/terenurile/sălile de sport ale unitățlor de învățământ preuniversitar de stat, excepție fiind structurile sportive asociate cu Primăria Municipiului Timișoara. Structurile sportive asociate cu Primăria Municipiului Timișoara vor închiria bazele sportive/terenuri/săli de sport conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • 20. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat care dețin cămine/internate sunt obligate sa incheie un contract de cazare cu elevii unității de învățământ, care urmează să fie cazați pe perioada anului școlar, iar sumele obținute din închirierea camerelor rămân la dispoziția unității de învățământ. Contractele de cazare, trebuie să conțină datele de identificare ale utilizatorilor, drepturile și obligațiile părților.