Hotărârea nr. 381/2014

381/01.08.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 381/01.08.2014
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CM2014-1232 din 17.07.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2014-3236 din 02.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.-Timişoara, prin împuternicit Bîcov Alexandru-Alin, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilelor-teren situate în str. Demetriade nr.1/3/A, înscrise în, C.F. nr.436608-Timişoara, în suprafaţă de 94 m.p., respectiv C.F. nr.436607-Timişoara, în suprafaţă de 226 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum;
Având în vedere, "Declaraţiile de renunţare la dreptul de proprietate" autentificate cu nr.652 şi 653 din 27.06.2014, la Biroul Individual Notarial "Barac Paula".
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului reprezentând teren intravilan pentru drum, situat în Timişoara str. Demetriade nr.1/3/A, înscris în C.F. nr.436608-Timişoara, în suprafaţă de 94 m.p., respectiv imobilul-teren înscris în C.F. nr.436607-Timişoara, în suprafaţă de 226 m.p., care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.- Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Birou Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Bîcov Alexandru-Alin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR, Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. CM2014-1232 din 17.07.2014

R E F E R A T

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către

S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2014-3236 din 02.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.-Timișoara, prin împuternicit Bîcov Alexandru-Alin, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilele-teren situate în str. Demetriade nr.1/3/A, înscrise în, C.F. nr.436608-Timișoara, în suprafață de 94 m.p., respectiv C.F. nr.436607-Timișoara, în suprafață de 226 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum.

Având în vedere, “Declarațiile de renunțare la dreptul de proprietate” autentificate cu nr.652 și 653 din 27.06.2014, la Biroul Individual Notarial ”Barac Paula”, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra terenurilor menționate mai sus. Totodată declară că, imobilele-teren, menționate mai sus, nu sunt grevate de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.436608-Timișoara, respectiv C.F. nr.436607-Timișoara, au fost notate declarațiile de renunțare la dreptul de proprietate, de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul deproprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului, reprezentând teren intravilan pentru drum, situat în str. Demetriade nr.1/3/A, înscris în C.F. nr.436608-Timișoara, în suprafață de 94 m.p., respectiv imobilul-teren înscris în C.F. nr.436607-Timișoara, în suprafață de 226 m.p., care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. IMOBPRACTIC - Timișoara.

ADMINISTRATOR PUBLIC,


p. SECRETAR,


Sorin Drăgoi


Simona Drăgoi


DIRECȚIA URBANISM,

Emilian-Sorin Ciurariu


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE și CADASTRU, Dan Robescu


BIROUL TERENURI,


CONSILIER,


Petru Cristescu


Ilie Dumbravă


AVIZAT:

Serviciul Juridic,