Hotărârea nr. 38/2014

38/25.02.2014 privind aprobarea pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spaţii disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 38/25.02.2014
privind aprobarea pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spaţii disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-4107/19.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 14 alin.(1) şi art.15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c), art.123 alin.(1) şi (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spaţii disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timişoara, Str. Aleea FC Ripensia nr. 7.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA 1 LA HCL NR._________/_________

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, MEDICALE,

SPORTIVE SI CULTURALE

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII :

Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația : Municipiul Timișoara cu sediul pe B-dul C.D. Loga nr. 1, jud. Timiș .

1.1.Obiectul licitației:

9

Închirierea unor spatii disponibile situate in incinta Salii Polivalente ''Olimpia'' din Timisoara, str.Aleea Ripensia nr.7, în vederea amenajarii unei cafenele si a unei sali de sport pentru culturism si fitness-aerobic.

 • 1.2. Forma de licitație : licitație publică deschisă.

1.3. Suprafața spatiului destinat amenajarilor:

 • a. Spatiul 1- denumit ''Cafenea'', situat in holul de la parterul Salii Polivalente, in suprafata estimata de 110 mp; suprafata reala dupa amenajare, pentru functionarea spatiului, va fi menționată în contractul de închiriere, respectiv si suprafata anexelor.

 • b. Spatiul 2- denumit''Sala de sport pentru culturism si fitness-aerobic'', situat la parter si respectiv la mezaninul Salii Polivalente, in suprafata estimata de 525 mp si anexe-vestiare / grupuri sociale in suprafata estimata de 85 mp; suprafata reala dupa amenajare, pentru functionarea salii de sport, si suprafața anexelor, va fi menționată în contractul de închiriere.

1.4. Descrierea obiectului licitației :

9

Spatiile disponibile mentionate la pct.1.3., care se scot la licitație, sunt marcate in plansa orientativa-anexa1, care face parte integranta din prezentul Caiet de sarcini.

Tipurile de activitati care se pot desfășura sunt urmatoarele:

- pentru spațiul ” Cafenea'': unitate specializată de alimentație publică - cafenea, cu vanzare de băuturi alcoolice;

- pentru spatiul '' Sala de sport pentru culturism si fitness-aerobic'': activitati sportive, recreative si activitati comerciale de vanzare produse specifice pentru sustinerea activitatii sportive.

2. DURATA ÎNCHIRIERII :

 • 2.1. Spatiile disponibile mentionate la pct.1.3. situate in incinta Salii Polivalente ''Olimpia'' din Timisoara, str.Aleea Ripensia nr.7, se inchiriaza prin licitatie publica deschisa, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

3. CHIRIA

 • 3.1. (1) Prețul minim oferit de catre fiecare participant va fi de 3 euro/ mp/ luna , pentru fiecare dintre spatiile disponibile. Licitatia se efectueaza pentru ambele spatii '' la pachet'' si nu separat.

 • (2) Pretul licitat al inchirierii va fi cel putin egal cu pretul de pornire la licitatie.

 • (3) Pentru anexele si spatiile secundare inactive ale fiecarui spatiu licitat, tariful va fi in cuantum de 50 % din pretul ofertat.

  • 3.2.Pe întreaga perioada a contractului, chiria adjudecata va fi actualizata anual cu rata inflației comunicata oficial de către Institutul Național de Statistica .

3.3 Plata chiriei se datoreaza de la data incheierii procesului verbal de predare - primire al obiectivului. Plata chiriei se va face in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara.

 • 3.4. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislației in vigoare .

 • 3.5. Contravaloarea utilitatilor consumate va fi achitata de catre chirias, in baza unei fise de calcul, conform clauzelor cuprinse in contractul de inchiriere.

 • 3.6. Chiriasul va plati pe intreaga durata a contractului de inchiriere , impozitele si taxele privind spatiile inchiriate.

4. CONSIDERATII TEHNICE

 • 4.1. Ofertantii interesati trebuie sa respecte urmatoarele cerinte tehnice privind amenajarea spatiilor, in baza planselor orientative puse la dispozitie , respectiv :

 • 1. Spatiul ''Cafenea'' in suprafata totala estimata de 110 mp : amenajare in spatiu deschis, delimitata virtual de mobilier ; pardosea finisaj placi ceramice sau parchet laminat de trafic intens ; mobilierul de interior : pult bar, mese de dimensiuni mici( max.70 x70 mm) din material lemnos sau compozit( exclus fier forjat) ; scaune sau fotolii tapitate cu material textil / piele/ sau piele ecologica, eventual canapele integrate in ambient ; se va prezenta o solutie tehnica pentru inchidere intrados gradene (trepte parter-mezanin) cu placare cu material lemnos pe structura metalica; iluminatul electric se va realiza in sistem direct si indirect( cu scafe, corpuri iluminat inglobate in structura constructiva) ; ofertantii au libertatea de a alege sistemul de inchidere, de mascare a structurii de sticla exterioara a salii polivalente cu parasolare, panouri decorative, materiale textile, in structuri usoare, utilizand materiale calde, fara culori stridente.

 • 2. Spatiul '' Sala de sport pentru culturism si fitness-aerobic'', in suprafata totala estimata de 525 mp: va fi delimitat de inchideri cu pereti despartitori, realizati din structura metalica din otel sau aluminiu vopsita negru / gri inchis, cu sticla sau geam termopan si placaje opace; sistem de ventilatie in zona parter; pardosea acoperita cu mocheta; iluminatul electric se va realiza in sistem direct si indirect; Anexa salii, cu vestiare / grupuri sociale, in suprafata estimata de 85 mp, va fi amenajata prin lucrari de constructii si refacerea instalatiilor.

Peretii exteriori ai salii, de la parter si mezanin, realizati din profile metalice si sticla, se pastreaza in structura actuala , existenta la Sala Polivalenta.

 • 4.2. Toata amenajarea realizata la cele doua spatii va fi reversibila, astfel incat sa permita un grad mare de versatilitate, interschimbabilitate in cadrul incintei fiecaruia dintre spatii.

 • 4.3. Costul lucrarilor de amenajare a spatiilor '' Cafenea'' si '' Sala de sport pentru culturism si fitness-aerobic'', respectiv cheltuielile de intretinere si racordare la utilitati cad in sarcina castigatorului licitatiei .

 • 4.4. La incetarea contractului de inchiriere, chiriasul se obliga sa elibereze spatiul inchiriat, fara a solicita nici un fel de despagubiri din partea Municipiului Timisoara.

 • 4.5. Chiriasul va amenaja suplimentar un spatiu situat la parterul salii, in partea dreapta, cu destinatia de garderoba, in suprafata de cca.20 mp, realizata prin inchideri cu pereti despartitori din gipscarton dublu placat, cu usa de acces si ghiseu. Mobilierul garderobei va fi asigurat de catre Primaria Timisoara.

 • 4.6. Pentru fiecare spatiu, in baza planselor orientative puse la dispozitie de beneficiar, ofertantul va intocmi un proiect, in care sa fie evidentiate , dar fara a fi limitativ, urmatoarele aspecte:

a) pentru spatiul ''Cafenea'' :

 • 1. designul propus in solutia de amenajare, integrata in arhitectura Salii Polivalente, privind mobilierul, dispunerea mobilierului si tipul de mobilier ( mese, scaune / sau si fotolii, canapele);

 • 2. calitatea materialelor, gradul de finisaje pentru pardosea si mobilier, inchidere intrados gradene, incluse in solutia tehnica de amenajare propusa;

 • 3. calitatea materialelor, solutia tehnica propusa pentru sistemul de iluminat si sisteme de mascare vitraje exterioare, incluse in solutia tehnica de amenajare propusa;

b) pentru spatiul '' Sala de sport pentru culturism si fitness-aerobic'':

 • 1. designul si solutia tehnica propusa in amenajare, integrate in arhitectura Salii Polivalente, privind inchiderile cu pereti despartitori si amenajarea incintei interioare a salii: tip profile otel/aluminiu, vitraje din geam termopan/ sau sticla, modul de prindere pentru vitraje, panouri opace; design pardosea, pereti sala;

 • 2. calitatea materialelor, gradul de finisaje privind inchiderile cu pereti despartitori: suprafata profilelor, vitraje cu geam termopan/sau sticla, panouri opace;

 • 3. calitatea materialelor, solutia tehnica propusa pentru sistemul de iluminat , sisteme de mascare vitraje exterioare, incluse in solutia tehnica de amenajare propusa;

 • 4. calitatea materialelor, gradul de finisaje pentru amenajarea vestiarelor si grupurilor sociale: placaje pardosea si pereti, obiecte sanitare;

 • 5. calitatea echipamentelor /aparatelor sportive cu care se echipeaza sala, incadrarea in clasa echipamentelor profesionale, realizarea unui grad unitar de echipare;

 • 4.7. Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza urmatoarelor criterii de evaluare, aplicate pentru fiecare spatiu in parte:

a) Spatiul ''Cafenea''

 • 1. prețul cel mai mare ofertat pentru chirie: 15 puncte;

 • 2. valoarea investitiei efectuate pentru realizarea designului si solutiei tehnice in amenajarea spatiului: 35 puncte;

 • 3. designul propus in solutia de amenajare, integrata in arhitectura Salii Polivalente, privind mobilierul, dispunerea mobilierului si tipul de mobilier ( pult bar, mese, scaune / sau si fotolii, canapele): maxim 15 puncte;

maxim 5 puncte-nivel scazut de design, tip mobilier: pult bar, mese, scaune

maxim 10 puncte -nivel mediu de design; tip mobilier: pult bar, mese, scaune/ si sau fotolii maxim 15 puncte-nivel ridicat de design cu pult bar, mese, scaune/ si sau fotolii si canapele

 • 4. calitatea materialelor, gradul de finisaje pentru pardosea si mobilier, inchidere intrados gradene, alese in solutia tehnica de amenajare propusa: maxim 20 puncte;

max 7 puncte: pardosea parchet laminat cu rezistenta la uzura mica; mobilier material lemnos cu finisaj scazut, muchii cant simplu; scaune material textil; intrados gradene vopsite;

max 15 puncte. pardosea parchet laminat cu rezistenta la uzura medie / sau parchet stratificat; mobilier lemnos cu finisaj mediu, muchii cu cant special/ sau mobilier material compozit ; scaune/ si sau fotolii material textil/ sau piele ecologica;

max 20 puncte: pardosea parchet laminat cu rezistenta la uzura medie / sau parchet stratificat; mobilier lemnos cu finisaj mediu, muchii cu cant special/ sau mobilier material compozit ; scaune/ si sau fotolii material textil/ pile sau piele ecologica de inalta calitate;

 • 5. calitatea materialelor, solutia tehnica propusa pentru sistemul de iluminat, sisteme de mascare vitraje exterioare, alese in solutia tehnica de amenajare propusa: maxim 15 puncte;

-maxim 5 puncte : sistem de iluminat direct, corpuri cu neoane ; mascare cu material textil de calitate scazuta ;

-maxim 10 puncte :sistem de iluminat direct si indirect, corpuri cu leduri/ si,sau halogene ; mascare cu material textil / sau panouri decorative, parasolare calitate medie ;

-maxim 15 puncte :sistem de iluminat direct si indirect, corpuri cu leduri/ si,sau halogene de inalta calitate ; mascare cu panouri decorative, parasolare de inalta calitate ;

b) Spatiul '' Sala de sport pentru culturism si fitness-aerobic''

 • 1. prețul cel mai mare ofertat pentru chirie: maxim 15 puncte;

 • 2. valoarea maxima a investitiei propuse pentru realizarea designului si solutiei tehnice in amenajarea spatiului: maxim 35 puncte;

 • 3. designul si solutia tehnica propusa in amenajare, integrate in arhitectura Salii Polivalente, privind inchiderile cu pereti despartitori si amenajarea incintei interioare a salii: tip profile otel/aluminiu, vitraje din geam termopan/ sau sticla, modul de prindere pentru vitraje, panouri opace; design pardosea, pereti sala: maxim 20 puncte;

- maxim 7 puncte: profile otel, vitraje din sticla, chituite sau lipite; panouri opace din PAL; mocheta simpla; pereti vopsiti, cu oglinzi montate;

-maxim 15 puncte: tip profile otel/aluminiu, vitraje din geam termopan/ sau sticla, prindere cu silicon, panouri opace simple; mocheta simpla, pereti vopsiti cu oglinzi montate;

-maxim 20 puncte: tip profile otel/aluminiu, vitraje din geam termopan/ sau sticla, prindere cu silicon sau baghete, panouri opace decorative color; mocheta speciala; pereti vopsiti, cu oglinzi montate si echipamente video;

 • 4. calitatea materialelor, solutia tehnica propusa pentru sistemul de iluminat , sisteme de mascare vitraje exterioare, incluse in solutia tehnica de amenajare propusa: maxim 10 puncte

-maxim 5 puncte : sistem de iluminat direct, corpuri cu neoane ; mascare cu material textil calitate scazuta ;

-maxim 10 puncte :sistem de iluminat direct si indirect, corpuri cu leduri/ si,sau halogene ; mascare cu material textil / sau panouri decorative, parasolare calitate medie ;

-maxim 15 puncte :sistem de iluminat direct si indirect, corpuri cu leduri/ si,sau halogene de inalta calitate ; mascare cu panouri decorative, parasolare de inalta calitate ;

 • 5. calitatea materialelor, gradul de finisaje pentru amenajarea vestiarelor si grupurilor sociale: placaje pardosea si pereti, obiecte sanitare: maxim 10 puncte

- maxim 3 puncte: placaje ceramice pentru pardosea si pereti, obiecte sanitare de calitate scazuta;

- maxim 6 puncte: placaje ceramice de calitate medie pentru pardosea si pereti; obiecte sanitare de calitate medie;

-maxim 10 puncte: placaje ceramice de inalta calitate pentru pardosea si pereti; obiecte sanitare de inalta calitate;

 • 6. calitatea echipamentelor /aparatelor sportive cu care se echipeaza sala, incadrarea in clasa echipamentelor profesionale, realizarea unui grad unitar de echipare: maxim 10 puncte;

-maxim 5 puncte : echipamente/aparate sportive semiprofesionale, echipare neunitara;

-maxim 10 puncte: echipamente/aparate sportive profesionale, grad unitar de echipare;

- Pentru criteriul ,,pretul cel mai mare'', punctajul se acordă astfel :

a) pentru cel mai mare pret, se acordă punctajul maxim alocat ;

b) pentru alt pret decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel :

P(n) =[ Pret (ofertat) / Pret (maxim) ] x punctaj maxim alocat

- Pentru criteriul ,,valoarea maxima a investitiei '', punctajul se acordă astfel :

a) pentru valoarea maxima, se acordă punctajul maxim alocat ;

b) pentru alta valoare decât cea prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel :

V.I.(n) =[ V.I. (ofertat) / V.I. (maxim) ] x punctaj maxim alocat

Punctajul final se calculeaza ca suma intre punctajele obtinute pentru fiecare spatiu.

 • 4.8. În urma licitației se va încheia un contract de inchiriere, in conformitate cu Hotararea de Consiliu Local nr.218/23.04.2013, privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

 • 4.9. Contractul de inchiriere va cuprinde si urmatoarele clauze speciale:

- referitoare la respectarea Legii nr.4/ 2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive:

” - Chiriasului îi este interzisă, sub orice formă, vânzarea sau distribuirea băuturilor alcoolice în interiorul Salii Polivalente( teren de joc si tribuna cu spectatori); distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se va face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

- In ziua in care in Sala Polivalenta se desfasoara competitii sportive, este interzisa vânzarea sau distribuirea băuturilor alcoolice, în intervalul de timp începând cu minim 4 ore înainte de debutul competitiei si pâna la defluirea totala a spectatorilor dupa finalul competitiei”; ”- Chiriasul va asigura interzicerea fumatului in spatiile inchiriate, aflate in incinta Salii Polivalente Olimpia”

5. GARANTIA SI TAXA DE PARTICIPARE

Pentru participarea la licitație, solicitanții sunt obligați sa depună la organizator o garanție de participare de 500 lei si o taxa de participare de 100 lei.

6. DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative in vigoare si cu instructiunile pentru participanti.

Data licitației va fi comunicata prin anunțul de participare .

Director executiv,

Mihai Costa


Birou Baze Sportive,

Ion Crasovan

ROMANIA

APROBAT, PRIMAR


Nicolae Robu


JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE , MEDICALE,

SPORTIVE SI CULTURALE

BIROUL BAZE SPORTIVE

NR.__________________________

REFERAT privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă , în vederea închirierii^ unor spații disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timișoara

În conformitate cu art.14 alin. (1) din Legea 213 / 1998 actualizată, ,,Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, dupa caz, prin hotărârea Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia”.

Conform art. 15 din aceeași lege ,,Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică în condițiile legii”.

Conditiile care trebuiesc îndeplinite pentru participarea la licitație vor fi stabilite prin caietul de sarcini, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local. In urma licitatiei se va incheia un contract de inchiriere , in conformitate cu Hotararea de Consiliu Local nr.218/23.04.2013, privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Având în vedere ca la Sala Polivalenta Olimpia sunt spatii disponibile situate in incinta salii, in holul de acces, la parter si mezanin, consideram oportuna scoaterea la licitatie publica deschisa, a spatiilor disponibile, definite astfel :

 • a. Spatiul 1- denumit ''Cafenea'', situat in holul de la parterul Salii Polivalente, in suprafata estimata de 110 mp; suprafata reala dupa amenajare, pentru functionarea spatiului, va fi menționată în contractul de închiriere. Activitati care se pot desfășura: unitate specializata de alimentație publică - cafenea, cu vanzare de băuturi alcoolice.

Amenajarea unei cafenele este necesara pentru a oferi servicii de alimentatie publica spectatorilor prezenti la competitiile divizionare de jocuri sportive( baschet, handbal, volei) si concursuri la discipline sportive individuale( lupte, gimnastica, arte martiale, dans sportiv, etc.) care se desfasoara in Sala Polivalenta Olimpia. De asemenea, unitatea poate deservi si categoria de tineri si spectatori din zona complexului studentesc si Stadionului Municipal ''Dan Paltinisanu''. Contractul de inchiriere va cuprinde si clauze contractuale referitoare la respectarea de catre chirias a legislatiei specifice privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, regimul vanzarii bauturilor cu continut de alcool, respectiv interzicerea fumatului in spatiile inchiriate.

 • b. Spatiul 2- denumit''Sala de sport pentru culturism si fitness'', situat la parter si respectiv la mezaninul Salii Polivalente, in suprafata estimata de 525 mp si anexe-vestiare / grupuri sociale in suprafata estimata de 85 mp; suprafata reala dupa amenajare, pentru functionarea salii de sport, cu anexe, va fi menționată în contractul de închiriere. Activitati care se pot desfășura: activitati sportive, recreative si activitati comerciale de vanzare produse specifice pentru sustinerea activitatii sportive.

Mentionam ca actual in acest spatiu functioneaza o sala de culturism si fitness , care in urma incetarii contractului de inchiriere avut cu Directia pentru Sport si Tineret a judetului Timis, foloseste spatiile din incinta Salii Polivalente, achitand in baza unei fise de calcul o taxa de utilizare a domeniului public si contravaloarea utilitatilor consumate.

Este necesara inchirierea spatiului cu destinatie ''Sala de sport pentru culturism si fitness'' prin licitație publică, în condițiile legii.

Avand in vedere expunerea de motive, supunem atenției comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea

PROPUNERE :

Aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă, în vederea închirierii unor spații disponibile situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timișoara, str. Aleea FC Ripensia nr. 7 și aprobarea caietului de sarcini, conform Anexei 1.

Viceprimar,

Dan Diaconu


Pt.Secretar,

Simona Dragoi

Director Directia Institutii Scolare , Medicale, Sportive si Culturale, Ioan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive, Ion Crasovan

Avizat Juridic ,