Hotărârea nr. 379/2014

379/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD , parter, la preţul de 18,500 euro, situat în imobilul din Strada Gheorghe Doja nr.31, ap.4
Hotararea Consiliului Local 379/01.08.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD , parter, la preţul de 18,500 euro, situat în imobilul din Strada Gheorghe Doja nr.31, ap.4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2014- 18368/15.07.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-017728 din 08.07.2014 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartiment Monumente, de către împuternicitul NICULA MARIUS pentru NICULA OCTAVIAN şi NICULA MARIA , în calitate de proprietari, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a SAD , înscris în C.F. nr.410435-C1-U4, nr.topo 11773/IV, Timişoara, situat în imobilul din strada Gheorghe Doja nr.31,ap. nr.4( S.A.D) .
Având în vedere adresa nr. 1672/ 07.07.2014 , emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD , situat în imobilul din strada Gheorghe Doja nr.31, ap.4, Timişoara , judeţul Timiş, inclus în Situl Urban ,,Vechiul cartier Iosefin, Cod TM-II-s-B-06098 Poziţia 63, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
Avand în vedere adresa SC2014-017728/11.07.2014 a direcţiei Urbanism - Serviciul de Dezvoltare Urbană , Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice;
În conformitate cu prevederile art.36,alin.(2) lit.c) din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală., republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D , înscris în C.F. nr.410435-C1-U4, nr.topo 11773/IV, Timişoara, situat în imobilul din strada Gheorghe Doja nr.31, ap. nr.4 la preţul de 18.500 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Nicula Octavian şi doamnei Nicula Maria;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI