Hotărârea nr. 378/2014

378/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, parter, la preţul de 15.000 euro, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazăr nr.4
Hotararea Consiliului Local 378/01.08.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, parter, la preţul de 15.000 euro, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazăr nr.4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-18297/14.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa SC 2014-017774 din 08.07.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara, Compartiment Monumente, de către S.C.TOT-TEX S.R.L prin administrator Macrea Eugen, în calitate de proprietar, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a SAD 2, înscris în C.F. nr.400191-C1-U16, nr.topo 400/II Timişoara, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazar, nr.4 parter;
Având în vedere adresa nr.1594/ 07.07.2014 , emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazar, nr.4 parter , oraşul Timişoara, judeţul Timiş, inclus în Situl urban Cartierul ,,Cetatea Timişoara,,Cod TM-II-s-A-06095,Poziţia 60, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
În conformitate cu prevederile art.36,alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD2, înscris în C.F. nr.400191-C1-U16, nr.topo 400/II - Timişoara, situat în imobilul din Strada Gheorghe Lazăr nr.4 la parter , la preţul de15.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara ;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Fiscale;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
-Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Corpului de Control şi antifraudă al Primarului;
-Biroului Audit;
-S.C TOT -TEX S.R.L prin administrator Macrea Eugen;
-Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-18297/14.07.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, parter, la prețul de 15.000 euro, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazăr nr.4.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC 2014-017774 din 08.07.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara, Compartiment Monumente, de către S.C.TOT-TEX S.R.L prin administrator Macrea Eugen, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a SAD 2, înscris în C.F. nr.400191-C1-U16, nr.topo 400/II Timișoara, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazar, nr.4 parter . Spațiul cu altă destinație decât cea de locuință S.A.D 2, are o suprafață utilă de aproximativ 16,16 m.p, este compus din 1 încăpere, cu 0,75% părți comune și cu 5/687 mp teren în proprietate. Fațada clădirii și cornișa prezintă degradări în anumite porțiuni și necesită reparații.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare (alarme,cabluri de electricitate și de date) Tâmplăria de lemn a vitrinelor a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate.Poarta de acces originală este păstrată și este în stare relativ bună, necesitând însă lucrări de recondiționare. Proprietarul solicită pentru S.A.D 2 un preț de15. 000 de euro, rezultând un preț de aproximativ 928,217 euro /m.p.

Având în vedere adresa nr. 1594/ 07.07.2014 , emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazar, nr.4 parter , orașul Timișoara, județul Timiș, inclus în Situl urban Cartierul „Cetatea Timișoara,,Cod TM-II-s-A-06095,Poziția 60, în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, înscris în C.F. nr.400191-C1-U16, nr.topo 400/II - Timișoara, situat în imobilul din Strada Gheorghe Lazăr nr.4, etaj parter , la prețul de15.000 euro.

VICEPRIMAR, Traian Stoia


PT. SECRETAR, SIMONA DRAGOI

CONSILIER, Luminița Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic