Hotărârea nr. 377/2014

377/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timisoara, strada 16 Decembrie 1989, nr.25, la preţul de 540.000 euro
Hotararea Consiliului Local 377/01.08.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timisoara, strada 16 Decembrie 1989, nr.25, la preţul de 540.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 -18646/17.07.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-017706 din 08.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartiment Monumente, de către STOIAN MIRCEA în calitate de proprietar prin imputernicit POP ADRIANA , prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a Imobilului Casa cu etaj , înscris în C.F. nr.412506, nr.topo 12275, Timişoara, situat în Timişoara , Strada 16 Decembrie 1989, nr .25;
Având în vedere adresa nr. 1604/ 03.07.2014 , emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului situat în strada 16 Decembrie 1989, nr.25,Timişoara , judeţul Timiş, inclus în Situl Urban ,,Vechiul cartier Iosefin, Cod TM-II-s-B-06098 Poziţia 63, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
În conformitate cu art.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Având în vedere prevederile art.36,alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului înscris în C.F.nr.412506, nr.topo 12275, Timişoara, situat în Strada 16 Decembrie 1989, nr. 25, la preţul de 540.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara ;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Fiscale;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Instituţii Scolare,Medicale,Sportive şi Culturale;
-Direcţiei Cladiri,Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Domnului STOIAN MIRCEA prin împuternicit POP ADRIANA;
-Mass -media locale.






Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014- 18646/17.07.2014

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timisoara, strada 16 Decembrie 1989 nr.25. la prețul de 540.000 euro.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC 2014-017706 din 08.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartiment Monumente, de către STOIAN MIRCEA în calitate de proprietar prin imputernicit POP ADRIANA , prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a Imobilului Casa cu etaj , înscris în C.F. nr.412506, nr.topo 12275, Timișoara, situat în Timișoara , Strada 16 Decembrie nr .25.

Imobilul pentru care se solicită exercitarea /neexercitaraea dreptului de preemțiune are o suprafață utilă totala de aproximativ 1017.14 m.p si este compus din : Demisol (Su-279.6 mp, Parter și Mezamin (Su-321.7 mp), Etaj(Su-271,95 mp), Mansarda (Su-143,89 mp) si teren intravilan de 959 mp , în proprietate. Proprietarul solicită pentru imobil un preț de 540.000 euro, rezultând un preț de aproximativ 530,9 euro /mp.

Din adresa nr. SC2014-017706/11.07.2014,emisă de Direcția Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , fațada clădirii necesită reparații, pentru prevenirea accentuării degradărilor.Ferestrele originale cu tâmplărie din lemn au fost păstrate și deasemenea poarta de acces necesită reparații

Din adresa nr. 1604/ 03.07.2014 , emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, aceasta,nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în strada 16 Decembrie 1989, nr.25,Timișoara , județul Timiș, inclus în Situl Urban „Vechiul cartier Iosefin, Cod TM-II-s-B-06098 Poziția 63, în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Conform art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice:

,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului înscris în C.F.nr.412506, nr.topo 12275, Timișoara, situat în Strada 16 Decembrie nr. 25 la prețul de 540.000 euro.

VICEPRIMAR, Traian Stoia


PT. SECRETAR, Simona Drăgoi

CONSILIER, Luminița Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic