Hotărârea nr. 376/2014

376/01.08.2014 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1, parter, la preţul de 485.000,00 lei, situat în imobilul din Piaţa Victoriei nr.8
Hotararea Consiliului Local 376/01.08.2014
privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1, parter, la preţul de 485.000,00 lei, situat în imobilul din Piaţa Victoriei nr.8


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 18554/17.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-017704 din 08.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartiment Monumente, de către S.C.WESTOFFICE MANAGEMENT S.R.L prin reprezentant legal Botta Mircea, în calitate de proprietar, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D.1, înscris în C.F.nr.402321-C1-U21, nr.topo 402321-C1-U21 Timişoara, situat în imobilul din Piaţa Victoriei nr.8,etaj parter,nr.ap, S.A.D 1;
Având în vedere Adresa nr. 1620/ 03.07.2014 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, prin care aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D.1, situat în imobilul din Piaţa Victoriei nr.8, parter, oraşul Timişoara, judeţul Timiş, aflat în Ansamblul urban interbelic ,,Corso,, Cod TM-II-a-A-06115,Poziţia 153, în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş.
În conformitate cu art.4, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1, înscris în C.F. nr. nr. 402321-C1-U21, nr.topo 402321-C1-U21 - Timişoara, situat în imobilul din Piata Victoriei nr.8, parter , la preţul de 485.000,00 lei.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-S.C WESTOFFICE MANAGEMENT S.R.L prin reprezentant legal Botta
Mircea;
-Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014- 18554/17.07.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D 1, parter, la prețul de 485.000,00 lei, situat în imobilul din Piața Victoriei nr.8.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr. SC 2014-017704 din 08.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartimentul Monumente, de către S.C.WESTOFFICE MANAGEMENT S.R.L prin reprezentant legal Botta Mircea, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a S.A.D 1, înscris în C.F. nr.402321-C1-U21, nr.topo 402321-C1-U21 Timișoara, situat în imobilul din Piața Victoriei nr.8,etaj parter,nr.ap, S.A.D 1.

Spațiul cu altă destinație decât cea de locuință S.A.D.1 pentru care se solicită execitarea /neexercitarea dreptului de preemțiune are o suprafață utilă de aproximativ 216 m.p, este compus din 5spații la parter și 3spații la subsol, cu 507/10000 % părți comune și cu 70/1380 mp teren în proprietate. Proprietarul solicită pentru S.A.D1 un preț 485.000,00 lei, rezultând un preț de aproximativ 2.245,37 lei/mp,

Din adresa nr.SC2014-017704/14.07.2014 a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice,rezultă ca : Fațada clădirii și acoperișul prezintă degradări în anumite porțiuni și necesită reparații.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare (alarme,cabluri de electricitate și de date) .Tâmplăria de lemn a vitrinelor a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate.Poarta de acces este păstrată în stare relativ bună, necesitând însă lucrări de recondiționare.

Din adresa nr. 1620/ 03.07.2014 a Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D1, situat în imobilul din Piața Victoriei nr.8, parter,orașul Timișoara,județul Timiș,aflat în Ansamblul urban interbelic ,,Corso,, Cod TM-II-a-A-06115,Poziția 153, în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Conform art.4, alin(4) din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice: ,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al

Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D1, înscris în C.F. nr. 402321-C1-U21, nr.topo 402321-C1-U21 - Timișoara, situat în imobilul din Piața Victoriei nr.8, etaj parter , la prețul de 485.000,00 lei.

VICEPRIMAR,

Traian Stoia


PT. SECRETAR,

Simona Drăgoi

CONSILIER,

Luminița Mirică

AVIZAT,

Serviciul Juridic