Hotărârea nr. 373/2014

373/01.08.2014 privind privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Les Rencontres pentru anul 2014
Hotararea Consiliului Local 373/01.08.2014
privind privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Les Rencontres pentru anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 18470/16.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 55 din 30.01.2013 - privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Asociaţia "Les Rencontres" şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul acestei asociaţii;
Având în vedere scrisoarea de informare a asociaţiei Les Rencontres privind taxa anuală de membru al asociaţiei pe anul 2014, înregistrată cu nr. SC2014 - 018541/16.07.2014;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea de taxei de membru al asociaţiei Les Rencontres pentru anul 2014.

Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 1.000 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi a sumei de 50 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ


PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

SC2014-

REFERAT

cu privire la aprobarea achitării taxei de membru al asociației Les Rencontres pentru anul 2014

Les Rencontres - Asociația Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură este unul dintre cele mai importante organisme de acest fel din Europa, care stabilește politicile culturale și care organizează întâlniri între orașele care au deținut sau vor deține titlul de Capitală Europeană a Culturii și reprezentanți din structurile europene, experți în domeniul culturii etc.

Asociația Les Rencontres facilitează cooperarea și diverse schimburi de cunoștințe și experiențe în rețea între orașele membre. Membrii asociației Les Rencontres sunt orașe importante la nivel regional din Europa, care au o dimensiune internațională și peste 100.000 de locuitori în zona metropolitană și reprezentanți regionali.

În anul 2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 55/30.01.2013 a fost aprobată aderarea Municipiului Timișoara la asociația Les Rencontres.

Solicităm aprobarea achitării taxei anuale de membru al asociației Les Rencontres pentru anul 2014 și alocarea sumei de 1.000 euro pentru achitarea taxei de membru al asociației pentru anul 2014 și a sumei de 50 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Viceprimar                                             Pentru Secretar

Dan Diaconu                                      Simona Drăgoi

Director executiv Direcția Economică                    Director executiv Direcția Comunicare

Ec. Smaranda Haracicu                                  Alina Pintilie

Șef birou

Diana Donawell

Inspector de specialitate

Elena Ișfănuț

Avizat juridic