Hotărârea nr. 372/2014

372/01.08.2014 privind privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2014
Hotararea Consiliului Local 372/01.08.2014
privind privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 18469/16.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Formularul de aderare la asociaţia Eurocities cu nr. SCO - 1553/08.02.2000;
Având în vedere scrisoarea de informare a asociaţiei Eurocities privind taxa anuală de membru al asociaţiei pe anul 2014, înregistrată cu nr. SC2014 - 001427/22.01.2014;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2014.
Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 15.820 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ


PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

SC2014-

REFERAT

cu privire la aprobarea achitării taxei de membru al asociației Eurocities pentru anul 2014

Eurocities este o organizație neguvernamentală europeană, cu sediul la Bruxelles, care reunește peste 170 de orașe din peste 35 de state europene. Orașele membre ale asociației Eurocities sunt orașe care sunt un important centru regional, au o dimensiune internațională și o populație de peste 250.000 locuitori.

Eurocities facilitează cooperarea și diverse schimburi de cunoștințe și experiențe în rețea, între orașele membre, și promovează proiecte transnaționale europene; face lobby pe lângă instituțiile Uniunii Europene pentru influențarea politicilor europene care au impact asupra orașelor și cetățenilor și contribuie la dezvoltarea și implementarea politicilor, legislației și programelor europene, Eurocities fiind un important partener de dialog al Comisiei Europene atât la nivel politic cât și la nivel tehnic; dezvoltă campanii de promovare cu o problematică vastă - pe teme economice, sociale, culturale, de mediu etc. - de interes pentru orașe, pentru conștientizarea și schimbarea comportamentului cetățenilor, împreună cu autoritățile municipale și cu cetățenii.

În anul 2000, prin Formularul de aderare cu nr. SCO - 1553/08.02.2014, Municipiul Timișoara a aderat la rețeaua de orașe Eurocities, în calitate de membru asociat, iar începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, Municipiul Timișoara a devenit membru cu drepturi depline al asociației.

Solicităm aprobarea achitării taxei anuale de membru al asociației Eurocities pentru anul 2014 și alocarea sumei de 15.820 euro pentru achitarea taxei de membru al asociației pentru anul 2014 și a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Viceprimar

Dan Diaconu


Director executiv Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu


Pentru Secretar

Simona Drăgoi

Director executiv Direcția Comunicare

Alina Pintilie


Șef birou

Diana Donawell

Inspector de specialitate

Elena Ișfănuț

Avizat juridic