Hotărârea nr. 37/2014

37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire
Hotararea Consiliului Local 37/25.02.2014
privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-3770/13.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/2007 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 299/2012;
Având în vedere Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată şi Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ART. 1: Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, respectiv gestiune delegată, prin operatori licenţiaţi, selectaţi prin licitaţie publică deschisă, în baza contractului de delegare a gestiunii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune.
ART. 2: Se aprobă Studiul de Oportunitate privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4: Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 5: Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiul Timişoara pentru o perioadă de 3 ani.
ART. 6: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Timişoara, prin concesiune.
ART. 7: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
ART. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA 9

La caietul de sarcini nr. SC2014

ANEXA LA OFERTA DE PREȚ PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE PE DOMNIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Operație

Locul de desfășurare al activității

Mod de executare

Tarif

Suprafata

Pret

Aerian

Terestru

Aerian

Terestru

Aerian

Terestru

Lei fara TVA

Executare lucrări pe an / minim

Mențiuni

Executare lucrări pe an / minim

Lei/ha

Lei /1000 mp

ha

Mii mp

Pret pentru minim 2/4 lucrări/an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Col. 3/5 x col.6/7 x col.8/9

Dezinsecție

•    Instituții publice, sportive aflate în subordinea

Municipiului Timișoara

Interior

2

19,445

Exterior

2

7,992

•   Unități de învățământ aflate în subordinea Municipiului

Timișoara

Interior

2

357,080

Exterior

2

459,387

•    Curți și terenuri aferente unităților sanitare aflate în

subordinea Municipiului Timișoara

Exterior

2

39,740

Parcurile, scuarurile, spațiile verzi, aliniamente stradale și locurile de joacă, Pădurea Verde, Perdele forestiere ale Municipiului Timișoara,

Exterior

2

1.952,268

Locurile de joaca din Municipiul Timisoara

Exterior

2

91,930

Malurile Canalului Bega, a bălților, a lacurilor, a canalelor de desecare de pe domeniul public si privat, strandurile ce apartin Municipiului Timișoara

Exterior

2

243,600

Aliniamente stradale

Exterior

2

7.942,767

Tratamente aeriene pe suprafata Municipiului Timisoara

2

-

-

12.935

Dezinfecție

•   Instituți publice, sportive din subordinea Municipiului

Timișoara

Interior

2

19,445

•   Unităților de Învățământ din subordinea Municipiului

Timișoara

Interior

2

7,992

În locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și animalelor

Interior

-

Exterior

-

Operație

Locul de desfășurare al activității

Mod de executare

Tarif

Suprafata

Pret

Aerian

Terestru

Aerian

Terestru

Aerian

Terestr u

Lei fara TVA

Executare lucrări pe an / minim

Mențiuni

Executare lucrări pe an / minim

Lei/ha

Lei /1000 mp

ha

Mii mp

Pret pentru minim 2/4 lucrari/an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Col. 3/5 x col.6/7 x col.8/9

Deratizare

•    Instituții publice, sportive aflate în subordinea Municipiului

Timișoara

Interior

2

19,445

Exterior

2

7,992

•    Unități de învățământ aflate în subordinea Municipiului

Timișoara

Interior

2

357,080

Exterior

2

459,387

•    Curți și terenuri aferente unităților sanitare aflate în

subordinea Municipiului Timișoara

Exterior

2

39,740

Parcurile, scuarurile, spațiile verzi, din Municipiului Timișoara

Exterior

2

1.265,268

Locuri de joaca din Municipiul Timisoara

Exterior

2

91,930

Malurile Canalului Bega, balti, lacuri si stranduri ce apartin Municipiului Timisoara

Exterior

2

243,600

Aliniamente stradale

Exterior

2

7.942,767

Tratamente fitosanitare

•    Instituții publice, sportive aflate în subordinea

Municipiului Timișoara

Exterior

4

7,992

•   Unităților de Învățământ din subordinea Municipiului

Timișoara

Exterior

4

459,387

Terenurile ce apartin unităților sanitare din subordinea Municipiului Timișoara

Exterior

4

39,740

Parcuri, scuare, spatii verzi, pădurea Verde, perdele foriestiere, din Municipiului Timișoara

Exterior

4

1.952,268

Locurile de joacă din Municipiului Timișoara

Exterior

4

91,930

Canalul Bega, bălțile, lacurile și strandurile ce apartin Municipiului Timișoara

Exterior

4

243,600

Aliniamente stradale

Exterior

4

7.942,767

TOTAL LEI FARA TVA / AN

Ofertant (semnătura autorizată)

Anexa 8 la caietul de sarcini nr. SC2014

Lista materialelor și substanțelor ce se folosesc pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare

Nr. crt.

Denumirea materialelor , substanțelor

U/M

Cantitatea

Norma de consul

1

2

3

4

5

6

7

...

n

Anexa 7 la caietul de sarcini nr. SC2014    /      2014

Lista cu suprafețele aliniamentelor stradale de pe domeniul public al Municipiului Timișoara______________

Nr. crt.

ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Suprafața

[ mp]

Obs.

TOTAL I suprafețe/zone Nord

3.727.049,00

TOTAL I suprafețe/zone SUD

4.215.718,00

TOTAL FINAL I+II

7.942.767,00

Anexa 7.1.

Nr. crt.

1

ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Suprafața [ mii mp]

Obs.

OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de protecție Ov. Balea-Torontalului.

34.210,00

2

RONAȚ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneștilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea.

263.196,00

3

BLAȘCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneștilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalațiunii (rambleu cale ferată).

262.800,00

4

MEHALA, delimitată de: Cl. Bogdăneștilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, str.Munteniei, str. Macilor.

270.640,00

5

TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774,00

6

BUCOVINA, delimitată de: str. Cloșca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetății.

63.602,00

7

MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: Cl. Bogdăneștilor, str. Macilor, Str. Cloșca, Bv. Cetății

26.737,00

8

CIRCUMVALAȚIUNII, delimitată de: Bv. Cetății, Cl. Torontalului, rambleu cale ferată, Cl. Bogdăneștilor.

550.130,00

9

ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului, Intersecția Cl. Aradului, Cl. Aradului.

131.598,00

10

ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii.

146.769,00

11

ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (lalomiței), Rambleu calea ferată.

32.425,00

12

I.I. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei (Sever Bocu), str. I.I. de la Brad.

412.511,00

13

U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic.

21.024,00

14

GHIRODA NOUĂ

145.880,00

15

CRIȘAN, delimitată de: Cl. Dorobanților, Cl. Ghirodei, Behela, Bega.

197.530,00

16

DOROBANȚILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuțiu - Cl. Dorobanților, canal Bega, Piața B. Cârțan.

86.790,00

17

MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanților, str. Spitalul nou.

61.744,00

18

BADEA CÂRȚAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ța Badea Cârțan.

53.121,00

19

TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuțiu - Cl. Dorobanților, Al. Pădurea Verde, Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955,00

20

KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv. Simion Bărnuțiu, Bv. Take Ionescu

94.932,00

21

TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Șapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu.

114.923,00

22

CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Șapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730,00

23

GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării - Bv. Republicii.

96.217,00

24

SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoș, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul.

68.571,00

25

STAȚIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoș, Stația de epurare, Ecarisaj.

6.240,00

TOTAL I suprafețe/zone Nord

3.727.049,00

Nr. crt

.

ZONA I la nord de Bega

Suprafața

[ mp]

Obs.

1

CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Șapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730,00

2

TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Șapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu.

114.923,00

3

BADEA CÂRȚAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ța Badea Cârțan.

53.121,00

4

KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv. Simion Bărnuțiu, Bv. Take Ionescu

94.932,00

5

TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuțiu - Cl. Dorobanților, Al. Pădurea Verde, Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955,00

6

DOROBANȚILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuțiu - Cl. Dorobanților, canal Bega, Piața B. Cârțan.

86.790,00

TOTAL suprafață

839.451,00

Anexa 7.1. B

Nr. crt

ZONA II la nord de Bega

Suprafața

[ mp]

Obs.

1

STAȚIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoș, Stația de epurare, Ecarisaj.

6.240,00

2

SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoș, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul.

68.571,00

3

GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării - Bv. Republicii.

96.217,00

4

BLAȘCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneștilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalațiunii (rambleu cale ferată).

262.800,00

5

RONAȚ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneștilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea.

263.196,00

6

OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de protecție Ov. Balea-Torontalului.

34.210,00

7

MEHALA, delimitată de:

Cl. Bogdăneștilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, str.Munteniei, str. Macilor.

270.640,00

8

MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de:

Cl. Bogdăneștilor, str. Macilor, Str. Cloșca, Bv. Cetății.

26.737,00

9

CIRCUMVALAȚIUNII, delimitată de: Bv. Cetății, Cl. Torontalului, rambleu cale ferată, Cl. Bogdăneștilor.

550.130,00

10

BUCOVINA, delimitată de: str. Cloșca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetății.

63.602,00

11

TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774,00

TOTAL suprafață

1.738.117,00

Nr. crt

ZONA III la nord de Bega

Suprafața

[ mp]

Obs.

1

ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului, Intersecția Cl. Aradului, Cl. Aradului.

131.598,00

2

ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii.

146.769,00

3

ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiței), Rambleu calea ferată.

32.425,00

4

I.I. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei (Sever Bocu), str. I.I. de la Brad.

412.511,00

5

U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic.

21.024,00

6

MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanților, str. Spitalul nou.

61.744,00

7

CRIȘAN, delimitată de: Cl. Dorobanților, Cl. Ghirodei, Behela, Bega.

197.530,00

8

GHIRODA NOUĂ

145.880,00

TOTAL suprafață

1.149.481,00

Nr. crt.

ZONA DE SUD

A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Suprafața

[ mp]

Obs.

1

PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moșniței.

143.834,00

2

CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac.

10.041,00

3

KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac.

25.305,00

4

BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Șaguna, str. Tigrului, str. Câmpului.

55.995,00

5

LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Șt. O. Iosif, Cl. Buziașului, str. Cermena.

111.991,00

6

FABRIC, delimitată de: str. B. Dochia - str. A. Șaguna, canal Bega, str. Pestalozi, str. Iepurelui.

150.531,00

7

CALEA BUZIAȘULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziașului, Bv. Industriei, Str.

Constructorilor, str. Torac.

60.089,00

8

CIARDA ROȘIE, delimitată de: Cl. Urseni, str. Pavel Stoica, str. Traian Simu, Cl. Buziașului, str. Venus.

219.704,00

9

SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion.

138.055,00

10

TIMIȘOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni, str. Musicescu, Cl. Girocului, str. Lidia.

148.058,00

11

CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. Miloia, str. G. Musicescu.

343.292,00

12

FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor.

352.760,00

13

STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicorești, Rambleu cale ferată (Gara Timișoara Sud), Cl. Șagului.

102.903,00

14

PARCUL IND. CL. ȘAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbașa, str. Polonă, Cl. Șagului.

14.708,00

15

FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbașa, str. Polonă.

300.438,00

16

POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega.

9.468,00

17

PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă.

10.026,00

18

IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl. Dâmbovița.

437.929,00

19

DÂMBOVIȚA, delimitată de: Canal Bega, bl. Dâmbovița, str. Budai Deleanu, Cl. Șagului, Rambleu cale ferată.

287.483,00

20

CALEA ȘAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia.

248.594,00

21

ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Șagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta -Bv. M. Viteazul, Canal Bega.

278.139,00

22

ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul -str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieș, Str. Cluj, Bv. V. Babeș.

461.089,00

23

CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeș -Bv. Eroii de la Tisa, str. Daliei -str. Ofcea, Canal Bega.

159.258,00

24

STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieș, str. Cluj, bv. Eroilor de la Tisa, str. I. Gutenberg, str. Cerna.

146.028,00

TOTAL II suprafețe/zone SUD

4.215.718,00

Nr. crt

ZONA IV la sud de Bega

Suprafața

[mp]

Obs.

1

PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moșniței.

143.834,00

2

CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac.

10.041,00

3

KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac.

25.305,00

4

BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Șaguna, str. Tigrului, str. Câmpului.

55.995,00

5

LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Șt. O. Iosif, Cl. Buziașului, str. Cermena.

111.991,00

6

FABRIC, delimitată de:

str. B. Dochia - str. A. Șaguna, canal Bega, str. Pestalozi, str. Iepurelui.

150.531,00

7

CALEA BUZIAȘULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziașului, Bv. Industriei, Str. Constructorilor, str. Torac.

60.089,00

8

CIARDA ROȘIE, delimitată de: Cl. Urseni, str. Pavel Stoica, str. Traian simu, Cl. Buziașului, str. Venus.

219.704,00

TOTAL suprafață

777.490,00

Anexa 7.2.B

Nr. crt

ZONA V la sud de Bega

Suprafața

[ mp]

Obs.

1

TIMIȘOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni, str. Musicescu, Cl. Girocului, str. Lidia.

148.058,00

2

SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion.

138.055,00

3

STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieș, str. Cluj, bv. Eroilor de la Tisa, str. I. Gutenberg, str. Cerna.

146.028,00

4

CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeș -Bv. Eroii de la Tisa, str. Daliei -str. Ofcea, Canal Bega.

159.258,00

5

ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul -str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieș, Str. Cluj, Bv. V. Babeș.

461.089,00

6

CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. Miloia, str. G. Musicescu.

343.292,00

7

ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Șagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta -Bv. M. Viteazul, Canal Bega.

278.139,00

TOTAL suprafață

1.673.919,00

Nr. crt

ZONA IV la sud de bega

Suprafața

[ mp]

Obs.

1

STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicorești, Rambleu cale ferată (Gara Timișoara Sud), Cl. Șagului.

102.903,00

2

FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor.

352.760,00

3

CALEA ȘAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia.

248.594,00

4

IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl. Dâmbovița.

437.929,00

5

DÂMBOVIȚA, delimitată de: Canal Bega, bl. Dâmbovița, str. Budai Deleanu, Cl. Șagului, Rambleu cale ferată.

287.483,00

6

PARCUL IND. CL. ȘAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbașa, str. Polonă, Cl. Șagului.

14.708,00

7

FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbașa, str. Polonă.

300.438,00

8

PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă.

10.026,00

9

POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega.

9.468,00

TOTAL suprafață

1.764.309,00

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D.

Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Anexa 6

La caietul de sarcini nr. SC2014

Lista canalelor, bălților, lacurilor ce aparțin Municipiului Timișoara

Nr.

Crt.

Obiectivul

Localizare obiectiv

Proprietar

Suprafața ha

1

Balta Lămâița

Cartier Freidorf, str. Lămâița, str. Ardealul ( blocuri ), str. Virgil Simionescu

Municipiul Timișoara

3,00

2

Canal Bega

Municipiul Timișoara

15,76

3

Balta Lacului

str. Lacului, str. Paul Constantinescu

Municipiul Timișoara

0,20

5

Lacul Azur

În incinta SC AZUR SA

Statul Român

1,60

6

Ștrandul Tineretului

Calea Dorobanților, Canal Behela, gardul Motel 2000   '

Statul Român

3,80

TOTAL                                   ha         24,36

TOTAL                                 mp       243.600

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Anexa 5

La caietul de sarcini nr. SC2014-        / 2014

Locurile de joacă din Municipiul Timișoara altele decât cele de la unitățile de învățământ

Nr.

Crt.

Denumire locul de joacă

Adresa Obiectivului

Suprafața mp

1

Aeroport

Aeroport

3.431

2

Prâslea cel Voinic

Calea Aradului

1.443

3

Arcașilor

Str. Arcașilor

765

4

Arcidava

Str. Arcidava

701

5

Eforie

Piața Bisericii (Eforie)

425

6

Bogdan Vodă

Calea Băgdăneștilor

385

7

Brândușei

Str. Brândușei

1.098

8

Brăteanu (Dr. Russel )

Bdul I.C. Brăteanu

472

9

Tom și Jerry

Str. București 18-20

947

10

București 26

Str. București 26

35

11

București 34

Str. București 34

26

12

București 38

Str. București 38 A

31

13

Str. Bujorilor

Str. Bujorilor 160

880

14

Str. Bujorilor 23

Str. Bujorilor 23

556

15

Câmpului

Câmpului intersecție cu Căprioarei

2.950

16

Cerna

Cerna

669

17

Parcul Clăbucet

str. Clăbucet

3.000

18

Jules Verne - (Moțul)

Piața Consiliul Europei

602

19

Parc Vidraru

Piața Cortuș Aron Vidraru

679

20

Cugir

Str. Cugir 8-9

440

21

Penes Curcanul

Spl. Peneș Curcanul

2.155

22

Dacia

Piața Dacia

1.354

23

Dacia Policlinica

Dacia Policlinică

676

24

Dobrogea

Str. Dobrogea

479

25

Parc Carmen Szlva

Str. Gheorghe Doja

637

26

Intrarea Doinei

Intrarea Doinei 09

43

27

Dornei

Str. Dornei

446

28

Odobești

Str. Dr. Martha Alexandru

322

29

Dragalina

Str. I. Dragalina 40

386

30

Greuceanu

Str. Dunărea

1.499

31

Electronicii

Str. Electronicii

225

32

Constructorul

Bdul Eroilor de la Tisa

3.590

33

Sala Olimpia

FC Ripensia 7

474

34

Spitalul V. Babeș

Str. Gh Adam

715

35

Hărniciei

Str. Hărniciei 04

775

36

Hebe

Str. Hebe 1

507

37

Piața Avram lancu

Piața Avram Iancu

60

38

Iepurelui

Str. Iepurelui

1.331

39

Parcul Adoleșcenților

str. N. Ilieșu

3.050

40

Parcul Bucovina

Str. Dirijor Inculeț Ion

776

41

Înfrățirii

Str. Înfrățirii 4A

33

42

Țepeș Vodă Ghiroda

Str. Ismail 3-4

3.519

43

Jora

Mihail Jora 7

427

44

Harap Alb

str. D. Kiriac 3

1.477

45

Labirint

Labirint 1-3

120

46

Labirint 2

Labirint 3-5

95

47

Sever Bocu

Leahu Gheorghe

604

48

Lorena

Str. Lorena 2C

409

49

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 01 Bl.B2

302

50

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 03 Bl.B3

342

51

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 07 Bl.B4-B5

263

52

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 09

455

53

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 14 B

307

54

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 15

609

55

Scuarul Macilor

Str. Macilor

90

56

Martir Andrei Iștvan

Str. Martir Andrei Istvan 11 Bl. 66-67

580

57

Martir O. Tânțăreanu

Str. Martir O. Țânțăreanu colț cu Mureș

80

58

Arhangheli Mihai și Gavril

Măslinului

698

59

Micu Ioan Inocențiu

Intr. Micu Ioan Inocențiu cu Căprioarei

1.936

60

Mierlei

str. Mi erlei

812

61

Miloia

Str. Ioachim Miloia

3.487

62

Frații Constantin

Str. Mistral F.

7.993

63

Mureș

Str. Mureș colț Drobeta

493

64

Mureș

Str. Mureș colț cu Calea Martirilor

796

65

Mureș

Str. Mureș 121-123

276

66

Ronaț

Str. Nekrasov

790

67

Ioan Nistor

Str. Ioan Nistor A28

410

68

Nufărul

Str. Nufărul 48

200

69

Orșova

Str. Orșova

1.587

70

Orșova

Str. Orșova colț cu Str. Dej

353

71

Grădina Zoologică

Pădurea Verde

1.139

72

Parcul Lidia

Padurice Giroc

1.033

73

Piața Petofi Șandor

Piața Peto Șandor

325

74

Plavoșin Ioan

Str. Plavoșin

645

75

Polona

Str. Polonă 2

1.332

76

Parcul 3 August Humuilești

Str. Radu Constantin Ciarda Roșie

3.820

77

Pavilioane

Str. Radu de la Afumați

935

78

Boemia

Str. Răduleț R

1.891

79

Liceul Energetic

Str. Renașterii

820

80

Popa Șapcă

Str. Popa Șapcă 3

529

81

Parcul Bihor

Piața Karlsruhe Sf. Iosif cel Nou

1.773

82

Piața Sfântul Nicolae

Piața Sfântul Nicolae (Păun Pincio)

813

83

I. I. de la Brad

Str. Silistra Bl. A90

1.333

84

Iulia Simu

Str. Iulia Simu 16

427

85

Siriul

Str. Sirius 04 Bl. 64 Sc E

450

86

Lămâiței

Str. Slavici. Bl. 22

746

87

Steaua

Str. Steaua 01

1.503

88

Parcul Soarelui

Bdul Sudului

487

89

Negoiul

Str. Surorile Martir Caceu

60

90

Martir Gabriela Tako

Str. Martir Gabriela Tako Bl.A70

432

91

Timocului

Str. Timocului

830

92

Kunz

Str. Tirac

851

93

Luis Țurcanu

Str. Luis Țurcanu

50

94

Parcul Uzinei

Str. Uzinei

558

95

Parcul Zurich

Str. Zuric

570

TOTAL mp

91.930

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D.

Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

La caietul de sarcini nr. SC2014-    /

Anexa 4

2014


Lista suprafețelor parcurile, scuarurile, spațiile verzi, Pădurea Verde, perdele ferestiere, de pe raza Municipiului Timișoara, din Municipiului Timișoara

Nr.

Crt.

Obiectivul

Adresa Obiectivului

Suprafață SV mp

1

Parcul Andrei Mocioni ILSA

22.503

2

Parcul Poporului- Regina Maria

45.129

3

Parcul Vasile Pârvan

Musicescu colt cu I. Miloia

59.596

4

Parcul Rozelor

37.490

5

Parcul Justiției

32.700

6

Parcul Alpimet

Sp. T. Vladimirescu

21.223

7

Parcul Catedralei

45.399

8

Parcul Central A. Scudier

Str. Mareșal C-tin Prezan

79.127

9

Parcul Cetății Civic

str. Aștrilor

76.000

10

Parcul Botanic

84.100

11

Parcul Studențesc

Str. Cluj - Aleea F.C. Ripensia

69.800

12

Scuarul Piața Libertății

5.316

13

Scuarul Piața Victoriei

16.273

14

Scuarul Piața Unirii

13.900

15

Scuarul Piața Mărăști

3.730

16

Scuarul Piața 700

5.595

17

Scuarul Piața Regina Maria

577

18

Scuarul de la bustul lui Mihaie Eminescu

1.640

19

Scuarul Piața Plevnei

4.925

20

Faleză Bega de la Podul Michelangelo pană la Podul Tinereții pe partea cu Parcul Rozelor

18.000

21

Ceasul Floral

10.000

22

Scuar Castelului Muzeului

9.000

23

Bastion

8.070

24

Scuarul Eftimie Murgul

400

25

Bulevardul Vasile Parvan

57.240

26

Piața Romanilor

1.480

27

Scuarul Piața A Mocioni - Biserica ortodoxă

3.412

Obiective Zona I

28

Parcul Clăbucet

5.653

29

Parcul Zona Bucovina

8.947

30

Scuar Macilor

2.440

31

Scuar Pompiliu Ștefu

1.766

32

Scuarul Arhangelii Mihai și Gavril

2.830

33

Scuarul Greuceanu str. Dunărea

2.400

34

Scuarul Păun Pinciu Piața Sfântul Nicolae

Piața Sfântul Nicolae

1.318

35

Parcul Petofi

12.088

36

Scuarul de pe Bulevardul Cetății

1.193

37

Scuarul Piața Dacia

7.120

38

Scuarul Favorit loc de joaca Bogdan Vodă

8.670

Obiective Zona II

39

Parcul Doina - Carmen Sylva

Str. Gheorghe Doja

20.000

40

Scuarul Piața Bălcescu

1.960

41

Parcul Adoleșcenților

4.489

42

Scuarul Piața Eforie

2.845

43

Scuarul Piața Crucii

6.255

44

Scuar Arcidava

2.398

45

Scuar Piața Hunedoara

2.179

46

Parcul Soarelui Bdul Sudului

6.700

47

Parcul Lidia Pădurice Giroc

90.331

48

Parcul Stadion

70.900

49

Parcul Karlsruhe Bihor

17.000

50

Scuarul Kiriac

316

51

Scuarul Vidraru

813

52

Parcul Triade

2.036

Obiective Zona III

53

Parcul zona Uzinei

17.020

54

Parcul Frații Constantin

10.000

55

Parcul Zurich

10.000

56

Scuarul Cugir

1.583

57

Piața Traian

1.193

58

Parcul Copiilor Ion Creană

66.800

59

Grădina Zoologică

63.400

60

Parc Boemia- Liniștei

Str. Boemia Liniștei

0

61

Pădurea Verde

507.000

62

Perdeaua Forestieră

Calea Torontalului

180.000

Ciarda Roșie

8.000

TOTAL

1.952.268

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

La caietul de sarcini nr. SC2014-

Anexa 3

/     2014


Lista suprafețelor terenuri aparținând unităților sanitare aflate în subordinea Municipiului Timisoara

Nr.

Crt.

Obiectivul

Clinica

Adresa Obiectivului

Suprafața (mp)

Exterioară

1

Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Louis Țurcanu

Str. Iosif Nemoianu nr. 2

6.000

2

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Clinicile Noi

Str. Gheorghe Dima nr. 5

2.750

Clinica ORL

B-dul Revoluției 1989 nr. 6

450

Clinica Oncologie Medicală

Str. Victor Babeș nr. 22

300

Clinica de Maxilo-Faciala

Str. Take Ionescu nr. 5

950

Clinica Dermato Venerice și Clinica de Radioterapie

Str. Mărăști nr. 5

1.250

Compartimentul Geriatrie și Gerontologie

Str. Rozalia nr. 3

150

Clinica de Oftalmologie

str. Martir Radian Belici nr. 1

850

Clinica de Ginecologie

str. Al. Odobescu nr. 1-3

450

Clinica Obstretică

B-dul 16 Decembrie 1989 nr.

22

80

Clinica Recuperare Medicala

B-dul C.D.Loga nr. 42-44

1.800

Clinica de Cardiologie Ascar

B-dul Revoluției 1989 nr. 12

50

3

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumologie

Dr. Victor Babes Timișoara

Str. Gheorghe Adam nr. 13

24.660

TOTAL

39.740

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D.

Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Nr.

Anexă nr.3 la H.C.L nr.

CONTRACT-cadru de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiului Timișoara, prin concesiune

CAPITOLUL I

PĂRȚI CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1, județul Timiș cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Smaranda Haracicu - Director Direcția Economica, în calitate de delegatar și

S.C.............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea ......., str........ nr.......,

sectorul/județul  , înmatriculată la registrul comerțului cu nr......., cod unic de înregistrare

......, cont nr......., deschis la ......., titulară a Licenței nr........ din ......., emisă de ......., reprezentată de  , având funcția de ........ și de  , având funcția de  , în calitate de

delegat

au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotarârii de aprobare a atribuirii contractului de delegare nr................ din data de .............................., adoptata de catre Consiliul Local al

Municipiului Timișoara în baza procedurii de .................................................... organizată în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Definiții și interpretare

Art.1 (1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) aria delegarii - delimitează aria sau ariile de competență teritorială a delegatarului, în cadrul careia/carora este/sunt prestate serviciul/activitațile care fac obiectul contractului;

 • b) bunuri de retur - sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegarii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept și gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații delegatarului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

 • c) bunuri proprii - acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea delegatului;

 • d)  drept exclusiv - drept acordat de delegatar care permite delegatului prestarea serviciului/activității în aria delegarii, cu excluderea oricarui alt operator;

 • e) forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului;

 • f)  redevența - plata facută de delegat către delegatar în schimbul dreptului de a exploata bunurile publice/private concesionate și de a presta/furniza serviciul/activitatea/activitățile;

 • g) zi - zi calendaristică.

 • (2) Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica în mod expres altfel.

 • 2. Anexele contractului

Art. 2 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe:

 • a) Tabel centralizator cu nivelul tarifelor, împreuna cu filele de fundamentare pe elemente de cheltuieli aferente tarifelor ofertate;

 • b) Caietul de sarcini al serviciului și anexele care fac parte integrantă din acesta;

 • c) Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) Programul și termenele de realizare a investițiilor din sarcina delegatului ;

(2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeași valoare contractuală între părți ca și dispozițiile cuprinse în contract. Împreuna constituie documentele delegării prin concesiune.

CAPITOLUL III.

DISPOZIȚII SPECIALE

 • 1. Aria delegarii

Art. 3 Aria delegării cuprinde aria teritoriala a Municipiului Timișoara.

2.Obiectul contractului

Art. 4 Obiectul contractului îl constituie:

 • 1. Dreptul exclusiv de a presta următoarea activitate specifică serviciului de salubrizare:

- dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, precum și efectuarea de tratamente fitosanitare.

 • 2. Delegarea sarcinilor și responsabilităților cu privire la prestarea propriu-zisa a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și tratamente fitosanitare, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura concesionată aferentă activității.

 • 3. Durata contractului

Art. 5 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani începând de la data atribuirii acestuia.

 • (2) Contractul poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, prin acordul de voință al părților, care vor încheia un act adițional cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea lui.

 • (3) Contractul poate fi prelungi în cazul în care operatorul la cererea delegatarului și pentru buna executare a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor.

 • 4. Drepturile delegatului

Art. 6 - Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) de a exploata, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, activitatea ce face obiectul prezentului contract;

 • a) de a încasa contravaloarea pentru activitatea prestată;

 • b) de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificarii reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • c) de a aplica tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • d) de a solicita delegatarului ajustarea tarifelor.

 • 5. Drepturile delegatarului

Art.7 - Delegatarul are următoarele drepturi:

 • a) de a aproba studiile de fezabilitate și programele de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului public aferent activității delegate;

 • c) de a refuza, în condiții temeinic motivate și justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de delegat;

 • d) de a solicita delegatului informații periodice cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat;

 • e) de a convoca la audieri delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului, precum și în vederea concilierii diferendelor aparute în relația cu utilizatorii;

 • f) de a verifica și controla modul de realizare de către delegat a activității delegate și

stadiul executării lucrărilor de investiții asumate prin contract;

 • g) de a sancționa delegatul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu prestează activitatea la indicatorii de performanță și nivelurile de calitate la care s-a obligat prin prezentul contract si caietul de sarcini;

 • h) de a solicita daune-interese în cazul în care delegatul renunță la prestarea activității;

 • i) de a rezilia contractul, în condițiile legii și al prezentului contract;

 • j) de a extinde sau restrânge obiectivele și suprafețele prevazute în anexele parte integrantă din caietul de sarcini în condițiile art.18 alin.2 din caietul de sarcini.

 • 6. Obligațiile delegatului

Art. 8 - Delegatul are următoarele obligații:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, atestatele, acordurile și autorizațiile necesare prestarii activității delegate;

 • b) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile activității delegate, precum și indicatorii de performanță ;

 • c) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Timișoara și caietului de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în condiții de calitate și eficiență;

 • d) să întocmească fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu normele de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciul delegat, aprobate de catre autoritatea de reglementare competentă;

 • e) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

 • f) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru realizarea lucrărilor de revizii și reparații din surse proprii;

 • h) să efectueze lucrările de revizii și reparații planificate la termenele stabilite în cărțile, normativele, prescripțiile și specificațiile tehnice aferente utilajelor, echipamentelor și instalațiilor exploatate;

 • i) să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul organelor de control la toate datele și documentele, inclusiv contabile, necesare verificarii si evaluarii modului de organizare și de funcționare a serviciului delegat, în conformitate prevederile legale în vigoare;

 • j) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activității de dezinsecție,dezinfecție și deratizare, precum și tratamente fitosanitare în tot sau în parte, altor operatori;

 • k) să informeze și să notifice, de îndată, delegatarul despre cauzele sau evenimentele de natură să conducă la reducerea activității sau la imposibilitatea realizării serviciului și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • l) să platească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa;

 • m) să asigure continuitatea prestării serviciului în condițiile stipulate în contract, inclusiv în cazul retragerii licenței sau încetării contractului de delegare din alte cauze decât termenul ori forța majoră, pâna la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • n) să realizeze, la termen, investițiile, conform angajamentelor asumate prin contract;

 • o) să plateasca redevența la valoarea prevazută și la termenul stabilit în contractul de delegare;

 • p) să restituie bunurile de retur în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

r) să înființeze un dispecerat cu program de funcționare permanent;

s) să înființeze un registru în care va înregistra toate reclamațiile/sesizările formulate verbal de petenți și va lua măsurile ce se impun pentru soluționarea acestora. În registru se vor consemna: numele și prenumele petentului, precum și a persoanei care a înregistrat reclamația/sesizarea, adresa, data și ora reclamației/sesizării, data și ora soluționării reclamației/sesizării, numărul de ordine al reclamației/sesizării care va fi comunicat petentului. La sesizările formulate , în scris, va răspunde în termen de 30 zile de la înregistrarea acestora;

t) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract precum și conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

ț) să încheie contract cu o societate specializată și autorizată pentru incinerarea cadavrelor de rozătoare și a ambalajelor rezultate în urma activităților prestate, precum și cu un laborator autorizat în vederea cercetării în domeniul igieneriei mediului și combaterii dăunătorilor;

u) să aplice măsurile stabilite de delegatar și Direcția de Sănătate Publică teritorială privind dezinsecția, dezifecția și deratizarea;

 • v) să respecte condițiile impuse de natura activităților (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.).

 • 7. Obligațiile delegatarului

Art. 9 - Delegatarul are următoarele obligații:

a) să analizeze și să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico-economice prezentată de delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c) să sprijine delegatul în vederea autorizării lucrarilor de investiții și reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • d) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate față de delegat prin prezentul contract;

 • e) să notifice delegatului apariția oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia.

 • 8. Indicatorii de performanță

Art. 10 - Prestarea serviciului public delegat, se va face de către delegat cu respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, prevazuți în Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara.

Art. 11 - Indicatorii de performanță stabilesc condițiile de calitate și continuitate ce trebuie asigurate și respectate de către delegat în prestarea activității.

Art. 12 - (1) Delegatul va transmite delegatarului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile necesare evaluarii și cuantificarii indicatorilor de performanță.

(2) Netransmiterea informațiilor la termen ori furnizarea de informații eronate sau incomplete atrage raspunderea contravențională delegatului.

 • 9. Tarife. Încasarea contravalorii serviciilor prestate

Art. 13 (1) Delegatul este obligat să presteze utilizatorilor activitatea delegată numai pe bază de tarife aprobate conform prevederilor legale aplicabile.

 • (2) Plata prestațiilor activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tartamente fitosanitare se va face conform prevederilor ar.23 și 25 din Caietul de sarcini și în limita disponibilităților financiare ale delegatarului.

 • (3) Facturarea utilizatorilor cu tarife neaprobate sau la un nivel mai mare decât cel aprobat constituie venituri/sume încasate necuvenit care se restituie utilizatorilor.

Art. 14 (1) Tarifele, conform ofertei, pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și tratamente fitosanitare delegate la data intrarii în vigoare a contractului de delegare sunt cele din anexa la prezentul contract.

(2) Delegatul are dreptul să solicite, în fiecare an, în luna ianuarie, ajustarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și tartamente fitosanitare, conform Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007 a privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, utilizând parametrul de ajustare, respectiv indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică la capitolul- Servicii; propunerea de ajustare se face conform legislației specifice, în vigoare la data solicitării.

Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la prezentul contract.

 • 10. Redevența. Garanții

Art.15 - Redevența este de 1,5% din valoarea facturilor încasate lunar de către delegat pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tartamente fitosanitare prestate.

Art. 16 - Plata redevenței se face prin Ordin de Plată în contul dele gatarului deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara până în data 15 iulie pentru semestrul I și până la 15 ianuarie pentru semestrul II. În acest sens, delegatul va întocmi și înainta delegatarului un centralizator, în 2 exemplare, în care va înscrie: luna, serviciul prestat, valoarea facturilor emise pe luna respectivă, valoarea facturilor încasate și redevența de plată dedusă din valoarea facturilor încasate.

Art.17 - Până la data de a fiecărui an se va face regularizarea redevenței pentru anul anterior luându-se în calcul întreaga valoare a facturilor emise și încasate pentru activitățile prestate în baza prezentului contract.

Art.18 - Redevența se datorează pentru toate sumele încasate în anul de referință indiferent de perioada în care au fost facturate.

Art.19 - Nerespectarea de către delegat a obligației de plată a redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la plata de penalități calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20 - (1) În termen de 30 zile de la data semnării prezentului contract, delegatul constituie cu titlu de garanție de bună execuție o sumă fixă în procent de 20 % din valoarea anuală a contractului.

 • (2) Garanția de bună execuție în cuantum de............................lei, se depune de către delegat la o

banca care are sediul/filiala în localitatea Timișoara, într-un cont purtător de dobândă din care delegatarul va putea preleva penalitățile și sumele datorate de delegat în baza contractului.

 • (3) În urma unei prelevări de penalități din acest cont, delegatul va depune în termen de 30 de

zile diferența necesară până la concurența sumei stabilite de.........................lei sau întreaga sumă

dacă aceasta a fost prelevată în totalitate.

 • (4) Dovada constituirii garanției de bună execuție se face prin ordin de plată sau scrisoare de garanție bancară și se va transmite în copie delegatarului.

 • (5) Contul de garanție de bună execuție va fi liber de orice sarcini sau clauze impuse de delegat sau bancă, care să facă imposibilă prelevarea penalităților stabilite și datorate delegatarului.

Art. 21 - Delegatarul are dreptul să execute garanția de buna execuție în următoarele cazuri:

 • a) delegatul nu realizează lucrările de investiții, cantitativ și calitativ, la termenele angajate;

 • b) pentru a preleva penalitățile și sumele datorate de delegat din neplata redevenței;

 • c) delegatul renunță la prestarea activității, caz în care acesta nu este exonerat și de plata unor daune-interese față de delegatar.

 • 11. Sarcinile delegatului în domeniul investițiilor

Art. 22 (1) Investițiile pentru modernizare activității cad exclusiv în sarcina delegatului.

 • (2) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale delegatului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului.

 • (3) Delegatul va prezenta concepția proprie de modernizarea a activității și va prezenta programul și termenele de realizare a investițiilor, anexă la prezentul contract.

 • 12. Răspunderea contractuală

Art.23 - Nerespectarea dovedita de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevazute în prezentul contract atrage raspunderea contractuală a părții în culpa.

Art. 24 - Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute la art.26 din prezentul contract.

Art.25 - Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare , nerespectarea prevederilor art.18 din caietul de sarcini.

Art.26 - În cazul în care din penalități nu se acoperă paguba, partea în culpa este obligată suplimentar la daune - interese.

 • 13. Forța majoră

Art. 27 - Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Art. 28 - Partea care invoca forța majora este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum si dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitarii consecințelor lui.

Art. 29 - Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 30 - Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații.

 • 14. Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

Art. 31 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 32 - (1) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabila, cu 30 de zile, a delegatului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, dupa caz.

 • (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul să primeasca fară întârziere o justă despagubire.

 • (3) În caz de dezacord între delegatar și delegat cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecatorească competentă, perioadă în care delegatul are obligația să respecte obligațiile contractuale.

Art. 33 - Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a facut obiectul delegării gestiunii.

Art. 34 - Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

 • 15. Clauze privind menținerea echilibrului contractual

Art. 35 - (1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului.

 • (2) Raporturile contractuale dintre delegatar si delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • (3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră.

 • 16. Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 36 - (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei contractului;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;

 • c) la dispariția dintr-o cauza de forță majoră a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunțare, fară plata unei despagubiri;

 • d) în cazul falimentului delegatului;

 • e) în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

Art. 37 - (1) Delegatarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată și dovedește nerespectarea de către delegat a obligațiilor contractuale și dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumați prin prezentul contract, în termen de 3 zile.

(2) În cazul unor abateri grave ale delegatului de la reglementările în vigoare privind serviciile de utilități publice, delegatarul are dreptul să rezilieze contractul și să solicite autorității competente retragerea licenței.

(3) Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și conduce la organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru selectarea unui nou operator, în condițiile legii.

 • 17. Condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate

Art. 39 - (1) Bunurile realizate de delegat în conformitate cu programul de investiții impus prin contract constituie bunuri de retur care revin de drept delegatarului, gratuit si libere de orice sarcini, la expirarea contractului delegatarului și sunt integrate domeniului public al acestuia.

(2) La încetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, bunurile menționate la alin. (1) revin delegatarului cu plata unei compensații către delegat egală cu valoarea neamortizată a investițiilor realizate de acesta. Delegatarul are dreptul să rețină din compensație eventualele sume, penalități și/sau daune-interese datorate de delegat.

Art. 40 - Bunurile proprii ale delegatului ră

mân în proprietatea acestuia.

 • 18. Litigii

Art. 41 - (1) Delegatarul și delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între aceștia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea și încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluționează de instanța de contencios administrativ de pe raza în care are sediul delegatarul.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 42 - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 43 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

Art. 44 - Comunicările dintre părți se pot face și prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 45 - Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de.................................și a fost

încheiat azi........................................în..............exemplare originale.

Art. 46 - Limba care guverneaza contractul este limba română.

DELEGATAR

DELEGAT


Anexa 2

La caietul de sarcini nr. SC2014 -    /     2014

Lista suprafețelor unităților de învățământ din subordinea Municipiului Timișoara

Nr.

Crt.

Nr. Crt.

Punct de lucru

Obiectivul

Adresa Obiectivului

Total suprafete interior mp

Total suprafete exterior mp

Total General mp

1

2

3

4

5

6

7=(5+6)

1

1

Grădinița PP 1 + PN 14

Aluniș 41 A

651

2.547

3.198

2

Grădinița PN 14

Herculane 34

350

2.047

2.397

2

3

Gradinita PP 2 + PP 7 + PN 15

Herculane 9

350

450

800

4

Grădinița PP 7

C.I. Nottara 1

600

900

1.500

5

Grădinița PN 15

Martir Gogu Opre 25

250

0

250

3

6

Grădinița PP 9 CARLA PELZ

Crisan 21-23

1.170

2.164

3.334

4

7

Grădinița PP 11

Versului 2

1.424

3.521

4.945

5

8

Grădinița PP 12 + PN 7

Axente Sever 10

830

1.112

1.942

9

Grădinița PN 7

Independentei 18

146

40

186

6

10

Grădinița PP 14

Odobescu 56

900

4.563

5.463

7

11

Grădinița PP 19

Martir Leontina Banciu 5

1.098

300

1.398

8

12

Grădinița PP 20 + PN 4 + PN 27

Martir Silviu Motohon 53

1.536

4.376

5.912

13

Grădinița PN 4

I.I. de la Brad bl A2

110

0

110

14

Grădinița PN 27

C-tin Zabulica bl. A14

110

0

110

9

15

Grădinița PP 22

Semenic 8

2.930

1.070

4.000

10

16

Grădinița PP 23

Muzicescu 9

1.134

4.880

6.014

11

17

Grădinița PP 24 + PP 4

Maslinilor 7/9

673

1.250

1.923

18

Grădinița PP 4

Roseti 6

550

950

1.500

12

19

Grădinița PP 25

Suceava 13A

871

6.738

7.609

13

20

Grădinița PP 26

Teiului 3

2.100

1.580

3.680

14

21

Grădinița PP 31

Platanilor 2

1.500

2.000

3.500

15

22

Grădinița PP 32

Constantin Brailoiu 2

940

5.847

6.787

16

23

Gradinita PP 33 + PP Posata + PN 9

M. Sebastina Iordan 6

732

500

1.232

24

Gradinita PP Posta

B-dul Revolutie 1989, 2

318

0

318

25

Gradinita PN 9

Bucuresti 15

52

0

52

17

26

Gradinita PP 36 + PP 37

Teilui 5

2.850

1.500

4.350

27

Gradinita PP 37

Calea Aradului 38

769

300

1.069

18

28

Gradinita PP 38 + PP 6 + PN 19

Intrarea Neptun 4

1.433

5.380

6.813

29

Gradinita PP 6

Tepes Voda 17

741

1.350

2.091

30

Gradinita PN 19

Luminii 22

365

0

365

19

31

Gradinita PP 48 + PN 16

Dragasani 1

402

576

978

32

Gradinita PN 16

Renasterii 4

186

407

593

20

33

Gradinita PP 53 + PP 45 + PP 16

Pestalozzi 4

861

500

1.361

34

Gradinita PP 45

Fagului 17

3.213

700

3.913

35

Gradinita PP 16

Abrud 19

869

500

1.369

21

36

Gradinita PROGRAM SAPTAMANAL PS

Odobescu 45/B

351

1.908

2.259

22

37

Gradinita PP Nikolaus Lenau + PN 8

Gen. E. Grigorescu 3

389

86

475

38

Gradinita PN 8

Ghirlandei 2

208

87

295

23

39

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 1 + Sc. Gimn. I-VIII nr. 4 + PP 5 + PN 5

Comanesti 3

1.430

695

2.125

40

Sc Gimnaziala I-VIII nr. 4

Jules Verne 64

726

800

1.526

41

Gradinita PP 5

Canal Bega 1

285

234

519

42

Gradinita PN 5

Aurel Vlaicu 5

187

594

781

24

43

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 2 + PP 29

Mures 8

2.605

4.842

7.447

44

Gradinita PP 29

Mures 6

2.089

5.833

7.922

25

45

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 6 + PP 30

Vulturilor 8

2.593

6.213

8.806

46

Gradinita PP 30

V. Lupu 29A

2.000

630

2.630

26

47

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 7 Sf. Maria

I.I. de la Brad 2

4.282

13.124

17.406

27

48

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 12 + PP 21 + PP CFR

Bv Tineretii 17

1.521

950

2.471

49

Gradinita PP 21

I.H. Radulescu 5

253

995

1.248

50

Gradinita PP CFR

Republicii 25

1.000

1.500

2.500

28

51

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 13

Muzicescu 14

2.256

5.700

7.956

29

52

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 15

Ghișodei 1

2.515

785

3.300

53

Izlaz 44-46

1.252

725

1.977

20

54

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 16 Take Ionescu

Bucuresti 11

4.007

3.421

7.428

31

55

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 18

Amforei 6

4.206

5.772

9.978

32

56

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 19 Avram Iancu

Aprodu Movila 10

480

3.248

3.728

57

Cetatii 24

3.836

7.722

11.558

58

P-ța Avram Iancu 8

626

1.505

2.131

33

59

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 21 Vicentiu Babes

S. Bărnuțiu 9

6.266

3.929

10.195

60

M. Kogălniceanu

3.267

0

3.267

34

61

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 24 + PP 27

Brandusei 7

3.977

5.114

9.091

62

Gradinita PP 27

Brandusei 15

920

4.848

5.768

35

63

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 25

Cosminului 42

1.257

8.120

9.377

36

64

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 26

Ulmului 2

4.873

22.272

27.145

37

65

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 27 + PP 3

Gornistilor 3

4.433

5.106

9.539

66

Gradinita PP 3

Leonard 13

1.848

6.069

7.917

38

67

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 30

Astrilor 13

6.551

6.249

12.800

39

68

Sc. Gimnaziala I-VIII R. Walther + Gradinita PS R. Walter

Rudolf Walhter 1

2.892

2.168

5.060

69

Gradinita PS R. Walter

Rudolf Walhter 1

726

0

726

40

70

Liceul de Arte Plastice

Gen Dragalina 8

1.578

0

1.578

41

72

Liceul Teoretic Bela Bartok + PP 10 Notre Dame

Dul G. Dragalina 11A

3.556

2.713

6.269

73

Gradinita PP 10 Notre Dame

Bdul Iuliu Maniu 42

841

675

1.516

42

74

Liceul Teoretic Dositei Obradovici

General Dragalina 6

1.542

0

1.542

43

75

Liceul Teoretic Grigore Moise

Ghirlandei 4

2.289

2.109

4.398

76

Piața Bălcescu 3

6.405

1.980

8.385

77

Gh. Doja 23-27

1.486

1.187

2.673

44

78

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

G. Lazar 2

5.652

267

5.919

79

P-ța Unirii 7

2.182

180

2.362

80

I. Nemoianu 5

2.643

1.630

4.273

45

81

Liceul Teoretic J.L. Calderon

Pestalozzi 14

15.662

2.712

18.374

82

Cornelia Sălceanu

4.741

4.440

9.181

46

83

Liceul Teoretic Romano - Catolic Gerhardinum - copr liceu

Pta Regina Maria 1

4.854

1.500

6.354

47

84

Liceul Teoretic Pendicostal Logos

Transilvaniei 10A

1.610

2.295

3.905

48

85

Liceul Teoretic Baptist

Ady Endre 20

1.568

1.625

3.193

49

86

Liceul Teoretic Vlad Tepes + PP 28

Surorile Martiu Caceu 47

904

2.183

3.087

87

Gradinita PP 28

Zona Stadion

1.184

3.110

4.294

50

88

Liceul Teoretic Willam Sachespeare + PP 44

I.L. Caragiale 6

1.763

287

2.050

89

P-ța Romanilor

1.107

1.380

2.487

90

M Nicoara 17

1.058

1.350

2.408

91

Gradinita PP 44

I. Vulcan 1

405

414

819

51

92

Liceul Waldorf + Grădinița Waldorf

Uranus10

1.480

22.000

23.480

93

Grădinița Waldorf

Uranus 10

340

0

340

94

Grădinița Waldorf

Salcamilor

216

0

216

52

95

Liceul Pedagogic Carmen Sylva

C.D. Loga 45

5.647

5.006

10.653

53

96

Liceul cu Program Sportiv Banatul

Zona Stadion 1 Mai

6.221

28.061

34.282

54

97

Colegiul National de Arta Ion Vidu

Cluj 12

7.935

3.631

11.566

55

98

Colegiul Nationa Ana Aslan

Bdul Revolutiei 15 A

2.372

1.082

3.454

56

99

Colegiul National Banatean

Bdul 16 Decembrie

6.710

2.128

8.838

57

100

Colegiul National C.D. Loga

C.D. Loga 37

5.869

4.573

10.442

58

101

Colegiul Economic F.S. NITTI

Corbului 7C

7.725

2.476

10.201

59

102

Colegiul Tehnic Azur

Bdul Martirilor 6

8.587

19.740

28.327

60

103

Colegiul Tehnic D. Leonida + Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11 Corp A

Dumarea 9

2.214

20.294

22.508

104

Colegiul Tehnic D. Leonida Corp B

Dumarea 9

587

0

587

105

Colegiul Tehnic D. Leonida Corp C

Dumarea 9

3.180

0

3.180

106

Colegiul Tehnic D. Leonida Corp D

Dumarea 9

3.180

0

3.180

107

Colegiul Tehnic D. Leonida Corp E

Dumarea 9

180

0

180

108

Colegiul Tehnic D. Leonida Corp F

Dumarea 9

960

0

960

109

Colegiul Tehnic D. Leonida Corp G+H

Dumarea 9

1.110

0

1.110

110

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11

Tacit 23

1.200

2.700

3.900

111

Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 11

Războieni 2

540

1.300

1.840

61

112

Colegiul Tehnic Electrotimis + Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 20 + PP 8

Matei Millo 2a

8.184

12.900

21.084

113

Sc Gimnaziala I-VIII nr. 20

Martir Radu Constantin 23

1.010

2.674

3.684

114

Gradinita PP 8

Martir Radu Constantin 24

298

0

298

62

115

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu

Pta Huniade 3

4.627

4.926

9.553

63

116

Colegiul Tehnic Henri Coanda

C Bradiceanu 37

17.438

17.240

34.678

64

117

Colegiul Tehnic I.C. Brateanu

Pta Huniade 2

4.510

840

5.350

118

I. Klein 18

2.800

0

2.800

119

V. Babeș 22

150

0

150

65

120

Colegiul Tehnic Ion Mincu

Gh. Lazae 20

10.900

11.200

22.100

66

121

Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I + GS Tudor Tanasescu

Renasterii 24 A

9.960

8.000

17.960

122

GS Tudor Tanasescu

Lorena 35

5.259

10.000

15.259

67

123

Colegiul Tehnic de Vest

Regele Carol 11

7.158

1.846

9.004

124

Pop de Băsesști 27

975

770

1.745

126

Gen Dragalina 2

1.350

426

1.776

68

127

Colegiul Silvic CASA VERDE + PP 13

Padurea Verde

6.407

7.270

13.677

128

Gradinita PP 13

Aeroport

552

1.100

1.652

69

129

Liceul Tehnologic Industrial Transporturi Auto +

Sc. Gimn. I-VIII nr. 29

Ardealului 1

14.412

13.590

28.002

130

Sc. Gimn. I-VIII nr. 29

I Slavici 51

1.316

342

1.658

131

Sc. Gimn. I-VIII nr. 29

I. Slavici 54

704

100

804

70

132

Liceul Tehnologic Agricol Iulian Dracea

Calea Aradului 56

11.027

17.745

28.772

71

133

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

Calea Bogdanestilor 32A

9.639

14.098

23.737

136

TOTAL mp

357.080

459.387

816.468

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Anexă 2 H.C.L. nr.____________________

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


SC2014- /2014

CAIET DE SARCINI

a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare din municipiul Timișoara stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Timișoara.

ART.3 (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante din domeniul dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare.

 • (3) Reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor, la protecția mediului, care sunt în vigoare trebuie respectate permanent de către operator pe parcursul derulării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare.

ART.4 Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.5 Operatorii activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți în prezentul caiet de sarcini și în regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara.

 • d)  furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul de delegare gestiunii prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • f) prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la toți utilizatorii din raza unității administrative teritoriale a Municipiului Timișoara pentru care deține contract de delegare a gestiunii.

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

i) înlocuirea mijloacelor auto care prezintă defecțiuni;

k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

o) conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune;

q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART.6 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările și completările ulterioare, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART.7 Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparații, investiții, precum și a altor cheltuieli în scopul funcționării corespunzătoare a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare.

CAPITOLUL III

DEZINSECȚIA, DEZINFECȚIA ȘI DERATIZAREA

 • I. Descrierea activităților

ART.8 (1) Dezinsecția reprezintă acțiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă și/sau adult, vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere cu substanțe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează și transmit (direct sau indirect) boli infectocontagioase și parazitare pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roșu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, căpușa, ploșnița de casa, molia de haine, puricele, păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecția previne transmiterea la om a unor boli infecțioase și parazitare de către insecte și acarieni.

 • (2) Dezinsecția se execută la exterior și interior și se realizează prin următoarele etape:

 • -   Delarvicidarea - operație care se efectuează cu procedee specifice și are drept scop tratarea habitatelor larvare, respectiv malurile lacurilor, suprafețele luciului de apă stătătoare și a zonelor mlăștinoase.

 • -   Dezinsecția preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulțirea și răspândirea insectelor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent;

 • -   Dezinsecția curativă (de combatere) în focar, care urmărește distrugerea și îndepărtarea insectelor și artropodelor din unitatea asupra căreia se acționează. Ea se realizează la intervale repetate de 10 - 14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecția profilactică.

 • (3) Substanțele utilizate pentru efectuarea dezinsecției trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • -   să fie active în combaterea insectelor vectoare și generatoare de disconfort (țânțari, muște, păianjeni, etc.), prin distrugerea larvelor și tratamente de combatere a insectelor adulte.

 • -   acțiunea insecticidă sa fie de șoc și să se realizeze prin contact și/sau ingestie.

 • -   să nu afecteze activitățile din arealul în care se acționează.

 • -   să nu fie toxice pentru populație, dăunătoare pentru vegetație, animale și păsări în dozele recomandate de producător, iar antidotul să fie accesibil

 • (4) Boli trasmisibile de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact cu alimentele sunt: febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, toxiinfecții alimentare, viroze, etc.

 • (5) Factori care influențează dezinsecția:

 • a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsectie

 • -  pulverizarea și tratamentul la sol, sub forma de ceață, în parcuri, zone cu verdeața, pentru combaterea țânțarilor și a muștelor adulte asigurând distrugerea lor imediată;

 • -  tratamentul terestru și larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăștinoase, lacuri, bălți, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecție mai completă;

 • -  dezinsecția în subsoluri, casa scărilor și poduri (inclusiv cele de locuințe) unde pot exista focare de țânțari și alte insecte;

 • -  dezinsecția cu mijloace aeriene a spațiilor verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale), Pădurea Verde, cartierele de locuințe pentru combaterea țânțarilor si a muștelor adulte;

 • -  dezinsecția biologică cu larvicide;

 • b) Eficiența desfășurării simultane a tratamentelor:

 • -  tratamentul terestru prin combaterea directă a adulților și larvelor de insecte în stadii tinere, realizează o eficiență a operațiunii de dezinsecție;

 • -  tratamentul în subsoluri, casa scărilor și poduri asigură confortul imediat;

 • -  tratamentul prin mijloace aeriene asigură o eficiență sporită și imediată a operațiunii de dezinsecție datorită cuprinderii în timp scurt a ariei de combatere.

 • c) Conatul produselor utilizate și cantităților de insecticid folosit /unitatea de măsură.

 • (6) Criterii de alegere a insecticidelor

 • -  Eficacitatea;

 • -  Ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor;

 • -  Economicitatea;

 • -  Lipsa corozivității și a efectelor distructive;

 • -  Cunoașterea toxicității insecticidelor în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție recomandate;

 • -  Spectrul de combatere privind gama de insecte vectoare;

 • -  Compatibilitate pentru dispersie în sistem ULV (volum ultra redus );

 • -  Acțiunea insecticidelor prin contact și ingestie;

 • (7) Practici în acțiunile de dezinsecție:

 • -  combaterea populației adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului de insecte, aplicandu-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetația din municipiu, garduri vii, tufișuri, arbori).

 • -  tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori și / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, in sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor sau aerian sub formă de ceață rece cuprinzând întreaga vegetație. În zonele cu densitate ridicată de țânțari adulți se pot aplica tratamente la intervale de 2-3 zile timp de aprox. 10 zile. Se vor utiliza insecticide condiționate special pentru combaterea țânțarilor adulți.

 • -  activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536 din 23 iunie 1997 actualizat.

 • -  materialele ce se folosesc vor fi insoțite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare).

 • (8) Practici în acțiunile de larvicidare:

 • -  acțiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare și care să nu fie toxic pentru oameni, pești și animale. Se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare și zone mlăștinoase.

 • -  are drept scop reducerea imediată a numărului de larve, aplicandu-se în zonele unde există locuri inundate, umede, (Râul Bega, bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede și/sau inundate). Tratamentele se vor executa cu aparatură purtată de către operatori și / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece în sistem ULV (volum ultra redus), cuprinzând zonele prezentate mai sus. Se vor utiliza larvicide condiționate special pentru combaterea larvelor.

ART.9 Frecvența și locul unde se efectuează dezinsecția:

 • (1) Dezinsecția aeriană se va efectuează minim de 2 ori pe an, pe raza întregului teritoriu administrativ al Municipiului Timișoara în suprafață de 12.935 ha.

 • (2) Dezinsecția terestră (în interior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective:

 • -   instituțiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   unităților de Învățământ din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;

 • -   orice alte imobile dobândite ulterior de Municipiul Timișoara;

 • (3) Dezinsecția terestră (în exterior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;

 • -   instituțiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini

 • -   unitățile de învățământ din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   terenurile ce apartin unităților sanitare din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   zonele demolate și neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Timișoara;

 • -   parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   locurile de joacă din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   canalul Bega, bălțile, lacurile și strandurile ce apartin Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini

 • -   aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 7 la prezentul caiet de sarcini

 • -   în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;

 • -   orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timișoara;

ART. 10 (1) Dezinfecția este o metoda a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.

 • (2) Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentrații mici, în timp ce la concentrații înalte devin bactericide.

 • (3) Dezinfecție se aplică în cazurile în care curățenia nu elimină riscurile de răspândire a infecției, iar sterilizarea nu este necesară. În afara de curățenia mecanică ce se impune în fiecare spațiu, dezinfecția se realizează:

 • —   preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiționat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local și se dezvoltă influențând negativ starea de sănătate a oamenilor și animalelor.

 • —   de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecțioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală și până la lichidarea întregului focar.

 • (4) Factori care influențează dezinfecția:

 • —   spectrul de activitate și puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistența microorganismelor);

 • —   numărul microorganismelor pe suportul tratat;

 • —   cantitatea de material organic de pe suportul tratat;

 • —   natura suportului de tratat;

 • —   concentrația substanței dezinfectante;

 • —   timpul de contact și temperatură;

 • —   susceptibilitatea dezinfectanților chimici de a fi inactivați prin substanțe organice, plastic, cauciuc, celuloza, apă dură și detergenți;

 • —    dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenții anionici;

 • —   corozivitatea, de exemplu hipocloriții corodează unele metale;

 • —    toxicitatea, de exemplu formaldehida și glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate;

 • —   costul produsului.

 • (5) Criterii de alegere a dezinfectantelor:

 • —   eficacitatea;

 • —   ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor;

 • —   economicitatea;

 • —    lipsa corozivității și a efectelor distructive;

 • —   cunoașterea toxicității dezinfectantelor în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție recomandate.

 • (6) Practici a dezinfecției:

 • —   dezinfecția profilactică completează curățenia, dar nu o suplinește si nu poate înlocui sterilizarea; pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus.

 • —   dezinfecția se practică înainte de instituirea măsurilor de curățenie.

 • —   trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății.

 • —   în dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericidă (si/sau tuberculocidă), virulicidă, fungicidă si/sau sporicidă.

 • —   în funcție de riscul de apariție a infecțiilor, trebuie alese dezinfectantele care acționează specific asupra agenților patogeni incriminați.

 • -   se recomandă periodic alternanța produselor dezinfectante pentru a se evita apariția rezistenței microorganismelor.

 • -    dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile de utilizare și timpii de acțiune recomandați de producător.

 • (7) La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:

 • -   cunoașterea exactă a concentrației substanței active în produse, prin determinări periodice de laborator (acolo unde este posibil);

 • -   folosirea de recipienți curați;

 • -   utilizarea soluțiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea și degradarea -inactivarea lor;

 • -   utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător;

 • -   controlul chimic și bacteriologic prin sondaj al soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare;

 • -   instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor;

 • -   utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecție a muncii, care să prevină accidentele și intoxicațiile.

 • (8) Aplicarea substanțelor să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV, biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri de incendii sau explozii.

ART. 11 Frecvența și locul unde se efectuează dezinfecția

Dezinfecția se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;

 • -  instituțiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  unitățile de învățământ din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  perimetrul aferent podurilor ce traversează Canalul Bega de pe raza municipiului Timișoara;

 • -  locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea populației.

ART. 12. (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne și combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin mușcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, șoareci și șobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale și reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice și parazitare, atât la om cât și la animale, este bine cunoscut. Șoarecii, dar mai ales șobolanii, sunt rezervoare de infecție și vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase și răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare datorită maturității sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestație scurtă (16- 21 zile) fătări frecvente (2-8 /an), cu un număr mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generații chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2-4 ani, hârciogul atingând chiar 10 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt : șobolanul cenușiu, șobolan de casă, șoarecele de casa.

 • (2) Deratizare se execută la exterior și interior.

 • (3) Măsurile de combatere sunt:

 • -   preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii și stabilirii rozătoarelor în obiective;

 • -   profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă și hrană pentru rozătoare;

 • -   defensivă,realizându-se prin amplasarea de stații de intoxicare cu momelii toxice în locații bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente și constatate pe teren.

 • (4) Practici a deratizării

 • -   substanțele raticide folosite în acțiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma producătoare (sub forma de baton cerat, suport cerealier, pellets sau pastă), avizate de Ministerul Sănătății.

 • -   momelile toxice care se vor amplasa în locuri deschise vor fi întroduse în stații de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de ploaie sau umezeală și vor purta inscripții "Pericol de otrăvire!" sau "Atenție s-au pus substanțe toxice pentru distrugerea rozătoarelor - Nu le atingeți !!!" și se va menționa numele, telefonul prestatorului și data.

 • -   numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat în funcție de suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită / unitatea de măsură conform fiselor tehnice ale produselor utilizate.

 • -   tansportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia revenindu-i obligația de a lua măsuri de siguranță privind sustragerea sau împrăștierea lor.

 • -   reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face la un interval de 7-10 zile de la prima amplasare cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au ingerat din momelile amplasate anterior.

 • -   societățile trebuie să țină evidența intrării și consumului produselor și substantelor toxice

 • (5) Substanțele folosite în deratizare vor fi depozitate și vor îndeplini următoarele condiții astfel:

 • -   să ambaleze și să transporte produsele și substanțele toxice în astfel de condiții încât să înlăture posibilitatea de sustragere în vederea prevenirii intoxicațiilor la om, la animale și poluării mediului înconjurător;

 • -   manipularea produselor substanțelor toxice se va face înconformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii și a mediului.

ART. 13. Frecvența și locul unde se efectuează deratizarea

 • (1) Deratizarea se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru

stingerea unor focare la următoarele obiective:

 • -  instituțiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  unitățile de învățământ din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  terenurile ce apartin unităților sanitare din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  locurile de joacă din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   canalul Bega, bălțile, lacurile și strandurile ce apartin Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;

 • -  zonele demolate și neconstruite de pe domeniul public al Municipiului Timișoara;

 • -   orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timișoara;

 • (2) Lucrările de deratizare nu se vor efectua la Pădurea Verde și perdelele forestiere.

ART. 14. (1) Tratamente fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acțiuni și operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor și bolilor plantelor și cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10°C, etc.)

 • (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - să aibă o eficacitate mare;

 • - să dețină un spectru larg de combatere;

 • - să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori și arbuști, pentru om și animale;

 • - să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere.

 • (3)  Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - erbicide totale;

 • - sistemic postemergente;

 • - neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale și perene;

 • (4) Produsele biologice conform Organizația Internațională de Luptă Biologică (O.I.L.B.) sunt utilizate pentru combaterea biologică și folosec organismele vii cu scopul reglării populațiilor de dăunatori. Prin acestea se subliniază, pe o parte, utilizarea conștientă a dușmanilor naturali ai dăunatorilor, iar pe de alta parte a produșilor activitățiilor metabolice cu scopul nu de a eradica, de a distruge toti dăunătorii, ci numai de a regla densitățile populațiilor de dăunatori.

Extinderea metodelor biologice de combatere a dăunătorilor este una dintre direcțiile de perspectivă a dezvoltării protecției plantelor mai ales pentru reducerea și eliminarea fenomenelor de poluare pe care le pot produce substanțele chimice.

Principala metodă de combatere biologică a dăunătorilor este folosirea de zoofagii prădatori si paraziți care sunt deosebit de diverși și au o mare specificitate pentru diferiți dăunători. În plus pot singuri să se dezvolte spontan ca urmare a creșterii numerice a gazdei (dăunătorului),ceea ce înseamnă că de fapt reprezintă resurse naturale care se pot reînnoi singure. Speciile genului Trichogramma sunt parazitoizi oofagi multe dintre ele având drept gazdă dăunătorii din agricultură și silvicultură. Trichogramma sp. este una din cele mai mici viespi (insecte) cu talia de 0,4 - 0,5 mm care în ciuda dimensiunii este un distrugător foarte eficient al ouălor de molii și fluturi defoliatori în stadiu de larvă.

ART. 15 Frecvența și locul unde se efectuează tratamentele fitosanitare

 • a) Tratamentele fitosanitare prin pesticide se efectuează minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective;

 • -   curți și terenuri ce aparțin instituțiile publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   curți și terenuri ce aparțin unitățile de învățământ din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   terenurile ce apartin unităților sanitare din subordinea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   locurile de joacă din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile și strandurile ce apartin Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini;

 • -   aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 7 la prezentul caiet de sarcini

 • b) Tratamentele fitosanitare prin erbicidare a Ambroziei Artemisiifolia se efectuează minim o data pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 16. Produsele folosite pentru efectuarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare vor fi avizate obligatoriu de Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar-umană iar produsele pentru tratamente fitosanitare vor fi insotite de certificate de omologare emise de Comisia Interministerială pentru Omologarea Produselor de Protectia Plantelor. Substanțele utilizate trebuie să aibă Aviz Sanitar eliberat de Ministerul Sănătății și să facă parte din categoria Xn sau Xi (grupele III sau IV de toxicitate).

ART. 17. Materialele ce se folosesc și consumurile specifice (vor fi precizate de catre ofertanti) în anexa nr. 8, la prezentul caiet de sarcini, cu tipurile de materiale folosite și normele de consum

 • II. Programul Prestației

ART. 18 (1) Programul prestației va fi elaborat pentru obiectivele și suprafețele domeniul public al Municipiului Timișoara prevăzute în anexele nr. 1, 2,3,4,5,6 și 7 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Nr.

Crt.

Obiectivul

Suprafața (mp)

Internă

externă

1

Instituții publice, sportive din subordinea Municipiului

Timișoara - Anexa 1

19.445,00

7.992,00

2

Unitățile de învățământ din subordinea Municipiului Timișoara

- Anexa 2

357.080,00

459.387,00

3

Terenurile ce apartin unităților sanitare din subordinea

Municipiului Timișoara - Anexa 3

39.740,00

4

Parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timișoara - Anexa 4,

1.952.268,00

5

Locurile de joacă din Municipiul Timișoara - Anexa 5

91.930,00

6

Canalul Bega, bălțile, lacurile și strandurile ce apartin

Municipiului Timișoara - Anexa 6

243.600,00

7

Aliniamentele stradale - Anexa 7

7.942.767,00

8

Tratamente aeriene suprafața Municipiului Timișoara (12.935 ha)                ’

129.350.000,00

Total

376.525,00

140.087.684,00

(2) Domeniul public a Municipiului Timișoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial-administrative precum și a mișcării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

(3) Operatorul va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistări gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, țânțari, muște, gândaci, capușe, etc) ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs.

 • (4) În cazul solicitărilor din partea instituțiilor publice, unităților de învățământ sau sanitare etc., din subordinea Municipiului Timișoara sau a sesizărilor din partea cetățenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara operatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant și de operator fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la fața locului.

 • (5) Programul prestației întocmit de beneficiar ca urmare a monitorizări efectuate conform alin.3 se transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare.

 • (6) În cazul solicitărilor primite de la instituțiile publice, unitățile de învățământ, etc. din subordinea Municipiului Timișoara privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgență efectuarea dezinfecției.

ART. 19 (1) Operatorul va executa activitățiile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde aplică procedura și să nu afecteze viața și sănătatea oamenilor, precum și mediului.

(2) Înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință beneficiarului cu cel puțin 7 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține:

 • - tipul lucrării ce se va efectua;

 • - data și intervalul orar în care se efectuează lucrarea;

 • - locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară activitatea;

 • - gradul de toxicitate a substanțelor utilizate;

 • - efectele substanțelor asupra peștilor, albinelor și animalelor cu sânge cald;

 • -  măsurile de protecție ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi,

animale și păsări;

(3) Operatorul își va asuma cu caracter gratuit activității și măsuri educative cu impact major pentru populație în minim 2 campanii pe an.

 • III. Condiții de calitate

ART. 20 Prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • -   continuitatea activităților pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • -   corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • -    controlul calității serviciului prestat;

 • -   ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • -    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007 cu modificările și completatărie ulterioare.

 • -   prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • -   asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • -   îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • -   asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • IV. Dotări cu personal - ultilaje

ART. 21 Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autovehicule, utilaje și echipamente pentru prestarea activitățiilor în funcție de volumul de lucrări, având în vedere obiectivele și suprafețele domeniului public prevăzute la art. 18 alin.1.

 • V. Tehnologii

ART. 22 (1) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă tehnică concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite, etc.

 • (2) Tehnologiile ce vor fi prezentate vor ține cont de situația specifică de pe teren, de evoluția spațială pe orizontală și verticală a orașului, de poziția geografică respectiv apropierea de frontiere - Serbia, Ungaria, de prezența unor fenomene meteorologice deosebite, frecvente în ultimii ani (temperaturi foarte scăzute sau ridicate, ploi acide, etc.).

 • (3) Tehnologiile prezentate în ofertă trebuie să fie asiguratorii în cazul apariției unor situații de risc (epidemii, invazii de dăunători, etc) sau a unor situații cu caracter de extindere, apariția unor noi specii de dăunători.

 • VI. Verificări, recepții, garanții

ART. 23 (1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a activităților prestate de către operator, întocmind zilnic proces verbal de recepție privind calitatea și cantitatea lucrărilor.

 • (2) Decadal operatorul va întocmi pe baza proceselor verbale de recepție zilnică un proces verbal de recepție decadală la terminarea fiecarei acțiuni de tratament (dezinsecție, dezinfecție, deratizare sau tratamente fitosanitare) care cuprinde situația de lucrări cantitativă și valoric pe care o va prezenta beneficiarului în vederea plății.

 • (3) Operatorul va completa și semna formularul de ofertă cu tarifele pentru activitățiile dezinsecție, dezinfecție, deratizare sau tratamente fitosanitare prevăzute în anexa 9 la prezentul caiet de sarcini. Tarifele (la 1000 mp, respectiv 1 ha) pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităților conform caietului de sarcini, alte costuri și componente de costuri).

Pentru activitatea de dezinsecție aeriană unitatea de măsură este hectarul, iar pentru celelalte activități unitatea de măsură este 1000 mp.

 • (3) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestație.

 • (4) Beneficiarul prin persoana împuternicită va verifica ca procesul verbal de recepție decadală să cuprindă toate proceselor verbale zilnice, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în anexa 9 parte integrată din prezentul caiet de sarcini.

ART. 24 Beneficiarul poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele finaciare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înștiințarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile.

 • VII Condiții finaciare de execuție a lucrărilor

ART.25 Operatorul va încasa decadal de la beneficiar, în baza contractului de delegare, contravaloarea lucrărilor prestate și confirmate de reprezentantul împuternicit.

 • VIII Condiții tehnice

ART.26 (1) Activitățiile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare din Munipiul Timișoara trebuie să asigure prestarea activității, în regim de continuitate, pentru întrega arie autorizată, cu respectarea condiților tehnice și de calitate specifice.

(2) Operatorul va asigura permanent serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, un autovehicul pentru controlul prestațiilor.

 • IX Obiective de exploatare

ART.27 Obiectivele de exploatare pe care trebuie să le atingă, activitățiile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare care fac obiectul delegării gestiunii sunt următoarele:

 • -  îmbunătățirea condițiilor de viată ale cetățenilor;

 • -  promovarea calității si eficiența activităților de combatere a vectorilor și dăunătorilor;

 • -  dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • -  protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene;

 • X Obiective de ordin economic

ART. 28 (1) Activitățiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor organiza și funcționa având în vedere urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2)Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

 • XI Obiective de mediu

ART. 29. Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta condițiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare. Operatorul răspunde de activitățile prestare în fața organelor abilitate și are obligația de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului.

CAPITOLUL IV INVESTIȚII

ART. 30. (1) Investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea activității de dezinsecție cad exclusiv în sarcina operatorului.

Operatorul va prezenta în primul an de la data semnări contrcatului concepția proprie privind sistemul de monitorizare a gradului de infestare cu insecte ce constă în realizarea unui sistem performant de monitorizare cu cel puțin 6 stații de monitorizare, câte una pentru fiecare din zonele prevăzurte în anexa 7 la prezentul caiet de sarcini, ce trebui sa includă următoarele:

 • -     elemente de capturare a insectelor,

 • -     elemente de captare a imaginii cu speciile de insecte capturate 24 h / 24 h,

 • -     elemente de transmitere a imaginilor la o unitate centrală de monitorizare pentru comparare și identificare a speciilor,

 • -     elemente de stocare a datelor culese de cele 6 stații de monitorizare,

 • -      realizarea unei statistici pe baza datelor culese de cele 6 stații de monitorizare,

 • -     propunerea intervenției cu acțiunile de combatere conform statisticii realizate.

Garanția sistemului de monitorizare implementat conform alin.(1) va fi de minim 2 ani, conform legislației în vigoare.

(2) Investițiile care se realizează din fonduri propri ale operatorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulări contractului, urmând ca la expirarea contractului acestea să revin de drept, gratuit și libere de orice sarcini Municipiul Timișoara ca bunuri de retur fiind integrate domeniului public al acestuia.

CAPITOLUL V

CLAUZE FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

ART.31 Operatorul va prezenta actele doveditoare privind capabilitatea financiară de a susține investiția solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VI REDEVENȚA

Art. 32. (1) Redevența este de minim 1,5 % din valoarea facturilor încasate de operator pentru serviciile prestat în Municipiul Timișoara.

 • (2) Plata redevenței se face prin Ordin de Plată în contul beneficiarului deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara și care va fi prevăzut în contractul de delegare a gestiunii.

 • (3) Pentru neplata redevenței la termenul stabilit beneficiarul va percepe penalități de întârziere în conformitate cu legislația în vigoare privind creanțele bugetare, urmând ca la sfârșitul anului să se facă regularizarea acesteia.

CAPITOLUL VII

CUANTUMUL GARANȚIILOR DATORATE DE OPERATOR

Art.33 Garanția de bună execuție reprezintă 5% din prețul contractului fara TVA.

Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest caz operatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, Trezoreria Municipiului Timișoara.

Suma inițială care se depune de catre operator în contul de disponibil astfel deschis este de 0,5 % din prețul contractului fara TVA.

CAPITOLUL VIII

CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE

Art.34 (1) - Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situații:

 • a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

 • b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți.

 • f) la dispariția, dintr-o cauză de forța majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • g) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • h) în cazul în care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 (1) La licitația organizate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al Municipiului Timișoara pot participa numai operatori atestați de către A.N.R.S.C. - Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală.

(2) Ofertantul va prezenta copia licenței clasa I emisă de A.N.R.S.C, cu mențiunea „conform cu originalul” sau copia legalizată prin care dovedește că este atestat de autoritatea competenta

Art.36 . Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru concesionarea serviciului de salubrizare pentru activităițlor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara.

VICEPRIMAR DE RESORT, Dan DIACONU


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Consilier Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier , Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Anexa 1

La caietul de sarcini nr. SC2014

Lista suprafețelor înstituțiilor publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara

Nr.

Crt.

Obiectivul

Adresa Obiectivului

Suprafața (mp)

Interioara

Exterioara

1

Primăria Municipiului Timișoara

C.D. Loga nr. 1

4.533

2

Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Bdul M. Eminescu 2B

1.100

65

Piața Victoriei nr. 1B

137

3

Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara

Bdul M . Eminescu 11

622

1.478

4

Direcția Poliția Locală Timișoara

str. Avram Imbroane 54

1.248

400

Str. Războieni nr. 2

121

224

5

Cantina de Ajutor Social Timișoara

Str. Telegrafului 8

654

500

6

Direcția de Asistență Social Comunitară Timișoara

Bdul regele Carol I, nr.10

354

Calea Sever Bocu nr.44A

204

475

Bdul Gen. I. Dragalina 38-42

276

Str. V. Alecsandri nr. 6

115

Str. Cornelia Sălceanu 17

700

Circumvalațiunii 8-10

1.150

Calea Martirilor sediu temporar

320

7

Spațiu administrarea cimitirelor și coșerit

Str. 3 August 1919

120

8

Spatiu administrativ coșari

Str. C. Neculce 6

56

9

Spațiu administrativ Compartimen locuințe garaje

Str. Oituz 1

100

10

Cămine Sociale

Str. Polonă

1.185

11

Sala Polivalentă Olimpia Constantin Jude

Aleea FC Ripensia

3.705

4.000

12

Complexul Sportiv Bega

Intrarea Zânelor 2

2.045

850

13

Casa de cultură a Municipiului Timișoara

Str. Miron Costin nr.2

700

TOTAL

19.445

7.992

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -BERE SEMEREDI

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Gabriela Adina BUMBU

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Consilier Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. V.C.B.

Anexă nr.1 la H.C.L. nr.

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al Municipiul Timișoara

 • 1. Obiectivul studiului

Prezentul studiu are ca obiectiv stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara.

 • 2. Cadrul legal

Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile art.30 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată și a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată.

În continuare se vor analiza activitățile care fac obiectul serviciul public de salubrizare prevăzute la art.2 alin.3 lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată.

 • 3. Desfășurarea și descrierea activităților

Municipiul Timișoara are o suprafață de 12.935 ha, iar activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor efectua la obiectivele mai jos menționate atât în interior, cât și la exterior:

Nr.

Crt.

Obiectivul

Suprafața (mp)

Internă

externă

1

Instituții publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara

19.445,00

7.992,00

2

Unitățile de învățământ din subordinea Municipiului Timișoara

357.080,00

459.387,00

3

Terenurile ce aparțin unităților sanitare din subordinea Municipiului Timișoara

39.740,00

4

Parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timișoara

1.952.268,00

5

Locurile de joacă din Municipiul Timișoara

91.930,00

6

Canalul Bega, bălțile, lacurile și strandurile ce apartin Municipiului Timișoara

243.600,00

7

Aliniamentele stradale

7.942.767,00

8

Tratamentele aeriene pe suprafața Municipiului Timișoara (12.935 ha)

129.350.000,00

Total

376.525,00

140.087.684,00

 • A. Dezinsecția reprezintă acțiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă și/sau adult, vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere cu substanțe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează și transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase și parazitare pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roșu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, căpușa, ploșnița de casă, molia de haine, puricele, păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecția previne transmiterea la om a unor boli infecțioase și parazitare de către insecte și acarieni.

Dezinsecția aeriană se va efectuează minim de 2 ori pe an, pe raza întregului teritoriu administrativ al Municipiului Timișoara în suprafață de 12.935 ha.

Dezinsecția terestră în interiorul cladirilor, precum și în exteriorul acestora se va efectua minim de 2 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar .

 • B. Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, care urmărește distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. Dezinfecția se efectuează minim de 2 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

 • C. Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerii acestora la un nivel numeric redus. Din punct de vedere practice, deratizarea se efectuează la exterior și interior cuprinde următoarele etape:

 • -   preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii și stabilirii rozătoarelor în obiective;

 • -   profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă și hrană pentru rozătoare;

 • -    defensivă, realizându-se prin amplasarea de stații de intoxicare cu momelii toxice în locații bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente și constatate pe teren.

Deratizarea se efectuează minim de 2 ori pe an sau /ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unor focar.

 • D. Tratamente fitosanitare - sunt activitățile ce se realizează prin acțiuni și operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor și bolilor plantelor și cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia.

Tratamentele fitosanitare prin pesticide se efectuează minim de 4 ori pe an sau/ ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

 • 4.Condiții tehnice

Obiectivele și suprafețele de pe domeniul public al Municipiului Timisoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial-administrative a municipiului și totodată ca urmare a modificării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

Operatorul de activități trebuie să aibă experiență în domeniu și să fie dotat cu utilaje specifice performante care să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate în conformitate cu programul aprobat.

Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru).

Operatorul va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistări gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare, de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, țânțari, muște, gândaci, căpușe, etc), ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs.

În cazul solicitărilor din partea instituțiilor publice, unităților de învățământ sau sanitare etc., din subordinea Municipiului Timișoara ori a sesizărilor din partea cetățenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara, operatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant și de operator fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la fața locului.

Programul prestației întocmit de beneficiar ca urmare a monitorizării efectuate conform alin.3 se transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare.

În cazul solicitărilor primite de la instituțiile publice, unitățile de învățământ, etc. din subordinea Municipiului Timișoara privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgență efectuarea dezinfecției Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local, cu înștiințarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile.

 • 5. Fundamentarea necesității și oportunității concesionării serviciilor de salubrizare

Prezentul Studiu de oportunitate are în vedere analiza situației actuale și a oportunității de delegare a serviciilor publice de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara, prin concesiune.

Principalele cerințe care se impun la realizarea studiului sunt:

- respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitor la salubrizarea localităților;

 • - necesitatea modernizării și asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente și de calitate;

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • - gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • - protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

În acest context, au fost analizate, starea actuală și modalitățile de rezolvare a problemelor identificate în domeniul dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

 • 6. Motivația economico - financiară, socială și de mediu

Autoritățile administrației publice locale au sarcina și responsabilitatea de a asigura pe teritoriul unității administrativ teritoriale servicii de salubrizare eficiente și de calitate.

În municipiul Timiș oara, activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public s-au desfășurat de către SC Deraton SRL pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de combatere a vectorilor și dăunătorilor prin tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecție, dezinfecție și delarvizare, prin concesiune nr. SC2006-15308/28.07.2006 a cărui durată a expirat la data 30.01.2014.

Conform datelor deținute de Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, situația cheltuielilor bugetare pe anii 2011- 2013 pentru de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public, se structurează astfel:

 • 2011 - 4.685.332,79 lei cu T.V.A.;

 • 2012 - 4.674.659,12 lei cu T.V.A.;

 • 2013 - 5.063.490,64 lei cu T.V.A.;

Total: 14.423.482,55 lei cu T.V.A.

Pe durata contractului derulat, operatorul S.C. Deraton S.R.L a plătit o redevența de 1,5 % din valoarea facturilor încasate către Municipiul Timișoara în valoare totală de 486.475,30 lei fără T.V.A., aceasta fiind defalcată pe ani după cum urmează:

Anul derulări contractului

Valoare (în lei fără T.V.A.)

2006

9.000,00

2007

16.950,36

2008

63.136,00

2009

93.513,52

2010

68.635,90

2011

93.060,56

2012

71.321,96

2013

70.857,00

TOTAL CONTRACT

486.475,30

În ceea ce privește situația financiară, trebuie menționat că redevența stabilită pentru concesionarea acestor activități se va înregistra ca venit la bugetul local și deci, reprezintă o situație avantajoasă pentru completarea veniturilor la bugetul local.

În cazul delegării gestiunii serviciilor de salubrizare prin contract de concesiune, impactul la nivel de angajați ai Primăriei este nul și ca atare, concesionarea nu poate afecta în mod direct situația și numărul angajaților.

 • 7. Investiții necesare pentru modernizarea și eficientizarea activității de dezinsecție

După cum a fost deja precizat, serviciul public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public a municipiul Timișoara a fost asigurat, în totalitate de operatorul mai sus menționat. Ca atare, municipiului Timișoara nu dispune nici de dotări tehnice specifice și nici de personal specializat pentru asigurarea acestui serviciu public de salubrizare la standardele cerute de legislația specifică în domeniu.

Plecând de la premisa că, serviciul public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public a municipiul Timișoara ar fi prestat, în gestiune directă, de către un compartiment specializat din cadrul primăriei municipiului, se poate ușor constata că, trebuie realizată o investiție pentru modernizarea și dezvoltarea activității de dezinsecție suportată din bugetul local.

Investiția o reperezintă un sistem de monitorizare a gradului de infestare cu insecte ce constă în realizarea unui sistem performant de monitorizare cu cel puțin 6 stații de monitorizare, câte una pentru fiecare din zonele municipiului ce trebuie să includă următoarele:

 • -     elemente de capturare a insectelor,

 • -     elemente de captare a imaginii cu speciile de insecte capturate 24 h / 24 h,

 • -     elemente de transmitere a imaginilor la o unitate centrală de monitorizare pentru comparare și identificare a speciilor,

 • -     elemente de stocare a datelor culese de cele 6 stații de monitorizare,

 • -      realizarea unei statistici pe baza datelor culese de cele 6 stații de monitorizare, propunerea intervenției cu acțiunile de combatere conform statisticii realizate

Până la data realizării prezentului studiu, în urma analizei situației actuale, se poate concluziona că, în cazul municipiului Timișoara, s-a optat pentru soluția delegării gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv gestiune delegată prin operatori licențiați care au situația financiară și dețin personalul și dotările necesare asigurării acestor activități conform legii, în baza contractului de delegare a gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Timișoara, prin concesiune.

Conform art.23 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități: gestiune directă și gestiune delegată. Potrivit art.30 alin.7 lit.a) din actul normativ mai sus menționat, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi contract de concesiune.

Potrivit art.30 alin.6 din același act normativ, contractul de delegare a gestiunii este contractul prin care unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, drepul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, în schimbul unei redevențe.

Conform situației pe ultimii 3 ani menționată anterior considerăm că, durată contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara, prin concesiune să fie de 3 ani, având în vedere o valoare ce se estimează la 15.000 mii lei cu T.V.A (12.096 mii lei fără T.V.A).

 • 8. Varianta concesionării

Concesionarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara, va oferi garanții:

 • •  pentru operator - prin posibilitatea recuperării investițiilor pe durata contractului de concesiune,

 • •  pentru municipiul Timișoara - care:

 • a) va impune și urmări realizarea unor indicatori de performanță a concesionarului;

 • b) va obține redevența ca venituri suplimentare la bugetul local;

 • c) va urmări respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Timișoara aprobat prin Horărârea nr.453/2007 modificată și completată prin HCL nr.299/2012.

În cazul optării pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice autoritatea locală are obligația de a aplica una din procedurile de mai jos:

 • -  licitație publică deschisă - procedura la care orice operator licențiat interesat are dreptul de a depune ofertă;

 • -  negociere directă - procedura prin care unitățile administrativ-teritoriale negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența , cu unul sau mai mulți operatori licențiați interesați.

Pentru municipiul Timișoara se recomandă varianta de licitație publică deschisă, respectiv, procedura prin care autoritatea publică locală, poate apela, pentru realizarea serviciilor de salubrizare la unul sau mai mulți operatori de servicii publice, cărora le încredințează, în baza unui contract de delegare a gestiunii prin contract de concesiune, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubrizare care să asigure salubrizarea unitară și în regim de continuitate a întregului municipiu.

Potrivit prevederilor art.30 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tenico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU

Adrian Amedeo -Bere Semeredi

Responsabil BIROU SALUBRIZARE

Gabriela Bumbu

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D.

Victor Cătălin Birda

Red. Dac. G.B.

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL AVIZE MEDIU

BIROUL SALUBRIZARE

COMPARTIMENT GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ DERATIZARE DEZINSECȚIE DEZINFeCțIE

SC2014- 3770/13.02.2014

REFERAT

privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara și aprobarea documentației de atribuire

Potrivit prevederilor art.2 alin.1 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată, serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale au sarcina și responsabilitatea de a asigura pe teritoriul unității administrativ teritoriale servicii de salubrizare eficiente și de calitate.

Conform prevederilor art.2 alin.3 lit.l) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată, serviciul de salubrizare cuprinde activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Potrivit prevederilor art.6 alin.1 lit.e) din același act normativ autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții cu privire la delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

De asemenea, conform prevederilor art.8 alin.2 lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice.

Potrivit art.23 alin.2 din actul normativ mai sus menționat gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități: gestiune directă și gestiune delegată.

Conform prevederilor art.30 alin.1 din același act normativ, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate sau numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.

Potrivit prevederilor art.31 alin.2 din același act normativ, alegerea procedurii și aprobarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată, contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit prevederilor art.30 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tenico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

Din studiul de oportunitate (anexa nr.1) au reieșit motivele de ordin economic, social, financiar și de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pentru o perioadă de 3 ani.

Conform prevederilor art.30 alin.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și se semnează de primari. Potrivit alin.6 contractul de delegare a gestiunii este contractul prin care unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, drepul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, în schimbul unei redevențe. Potrivit alin.7 lit.a) contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi contract de concesiune.

Contractul de delegare a gestiunii întrunește caracterul juridic al contractului administartiv și în conformitate cu dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, se supune prevederilor Legii contenciosului administartiv.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietului de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.

Prin Hotărârea nr.453/2007 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timișoara, aceasta fiind modificată și completată prin HCL nr.299/2012.

Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare s-a întocmit în conformitate cu prevederile caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr.111/2007 al președintelui A.N.R.S.C.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: - salubrizare.

Având în vedere cele expuse mai sus

PROPUNEM:

 • - aprobarea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv gestiune delegată, prin operatori licențiați, selectați prin licitație publică deschisă, în baza contractului de delegare a gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Timișoara, prin concesiune.

 • - aprobarea Studiul de Oportunitate privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Timișoara, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din proiectul de hotărâre.

 • - aprobarea Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din proiectul de hotărâre.

-aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Timișoara, prin concesiune, conform Anexei 3 parte integrantă din proiectul de hotărâre.

 • - aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiul Timișoara pentru o perioadă de 3 ani. -mandatarea Primarului Municipiului Timișoara pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Timișoara, prin concesiune.

VICEPRIMAR DE RESORT

PT. SECRETAR Simona DRĂGOI


Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU Adrian Amedeo -Bere Semeredi

Responsabil BIROU SALUBRIZARE Adina Bumbu

Responsabil COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Victor Cătălin Birda

Avizat juridic

Alin Stoica

Red. Dac. G.B.

Anexa A

La caietul de sarcini nr.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

INDICATORI

TRIMESTRUL

TOTAL

AN

I

II

III

IV

1. Indicatori generali

1.1 Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare

a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări;

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

b) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare și tratamente fitosanitare, raportat la numărul de contracte încheiate;

0

0

0

0

0

1.2.    Măsurarea și    gestiunea cantității serviciului de

salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare și tratamente fitosanitare prestate

a) numărul de operațiuni de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

b) numărul anual de sesizări din partea Agenției de protecția mediului;

0

0

0

0

0

c) numărul anual de sesizări din partea Direcției de sănătate publică;

0

0

0

0

0

d) numărul de reclamații privind valorile facturate, pe tipuri de activități ;

0

0

0

0

0

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

f)  numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor

prestate, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activități

0

0

0

0

0

1.3. Calitatea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare prestate

a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori și tipuri de activități

0

0

0

0

0

b) numărul de reclamații la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamații

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

c) valoarea  despăgubirilor plătite  de operator pentru

nerespectarea condițiilor și a parametrilor de calitate

stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de activități;

0

0

0

0

0

d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condițiilor și clauzelor contractuale

0

0

0

0

0

2. Indicatori garantați

2.1. Indicatori garantați prin licența de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare și tratamente fitosanitare

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

0

0

0

0

0

Indicatori generali

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele A.N.R.S.C și Gărzii de Mediu, modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații

0

0

0

0

0

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalități contractuale:

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate nerespectării condițiilor de aplicare de către operator a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare și tratamente fitosanitare

0

0

0

0

0

b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micșorarea valorii facturilor

0

0

0

0

0

2.3 Indicatori de calitate exprimați prin parametri tehnici realizați

 • a)  grad de infestare cu rozătoare înainte de efectuarea lucrărilor de deratizare

 • b)  grad de infestare cu   rozătoare după efectuarea

lucrărilor de deratizare

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

moderat

mic

mic

 • c)  grad de infestare înainte de efectuarea lucrărilor de dezinsecție

 • d)  grad de infestare după efectuarea lucrărilor de dezinsecție

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

moderat

mic

mic

 • e)  grad de infestare dăunători înainte de efectuarea tratamentelor fitosanitare

 • f)  grad de infestare  dăunători  după efectuarea

tratamentelor fitosanitare

mare

moderat

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

mic

 • g)  prezența boli înainte de efectuarea tratamentelor fitosanitare

 • h)  prezența   boli   după   efectuarea tratamentelor

fitosanitare

100%

10%

50%

5%

50%

5%

50%

5%

80%

8%

ROMÂNIA                                            ANEXĂ B

JUDEȚUL TIMIȘ                                                     La Caietul de Sarcini

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 453 din data: 18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 27882/11.12.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art.6 lit.e și a art.11 alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

În conformitate cu dispozițiile art.124 din Ordinul nr.110/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare prevăzuți în Anexa nr.1 la Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiul Timișoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Salubrizare din cadrul Direcției Edilitare - Primăria Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Economice;

- Direcției Fiscale;

 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Patrimoniu;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Comunicare;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Drumuri și Transporturi;

 • - Biroului Control Intern și Managementul Calității.

 • - SC Retim Ecologic Service SA;

 • - Mass - media locale.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, SECRETAR IOAN COJOCARI


Consilier PETRE PETRIȘOR

ANEXĂ

LA HCL.NR. 453/18.12.2007

REGULAMENTUL

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timișoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și prevăzuți în contractul de delegare de gestiune a serviciului.

Propunerile de indicatori de performanță vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării lor.

ART. 2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • b) sortarea deșeurilor municipale;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • e) administrarea depozitului de deșeuri ;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • i) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • j) colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

 • k) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

 • l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

ART. 3 Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART. 4 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

 • 4.3. colectare - strângere, cu sau fără sortare, a deșeurilor în vederea transportării lor;

 • 4.4. colectare selectivă - colectarea deșeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

 • 4.5. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.6. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • 4.8. deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.9. deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4.10. deșeu asimilabil cu deșeul menajer - deșeu provenit din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeul menajer și care este colectat, transportat, prelucrat și depozitat împreună cu acesta;

 • 4.11. deșeu biodegradabil - deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeu din construcții și demolări - deșeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deșeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

 • 4.15. deșeu menajer - deșeu provenit din activități casnice și care face parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

 • 4.16. deșeu municipal - deșeu menajer și alt tip de deșeu care, prin natură sau compoziție, este similar cu deșeul menajer și care este generat pe raza localității;

 • 4.17. deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

 • 4.18. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.19. deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

 • 4.20. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.21. deșeuri solide - componente rezultate din activitățile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosință utilizatorului și care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

 • 4.22. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.23. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.24. deținător - producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deșeuri în posesie;

 • 4.25. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.26. dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.27. ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;

 • 4.28.  gestionare - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

 • 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;

 • 4.30. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.31. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate;

 • 4.32. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licenței;

 • 4.33. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.34. măturat - activitatea de salubrizare a localităților, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

 • 4.35. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.36. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodărești, amplasate în spații special amenajate;

 • 4.37. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deșeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

 • 4.38. producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deșeuri și/sau care efectuează operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.39. reciclare - operațiunea de prelucrare a unui deșeu în vederea refolosirii;

 • 4.40. rețetă - ansamblu de specificații - sortimente, cantități, concentrațiile soluțiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune - deratizare, dezinfecție sau dezinsecție - și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.41. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

 • 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.45. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor colectate din aceeași localitate sau din localități distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de sortare/tratare sau la un depozit de deșeuri.

 • 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spații de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.47. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

 • 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.49. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

ART. 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte teritoriale de colectare și preselectare a deșeurilor;

 • b) grupuri de salubritate;

 • c) stație de transfer;

 • d) construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor;

 • e) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;

 • f) centre teritoriale de colectare și reciclare a materialelor;

 • g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

ART. 6 Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pe baza indicatorilor de performanță din regulamentul-cadru al serviciul de salubrizare a localităților, aprobat prin ordinul nr. 110 din data de 9 iulie 2007, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7 (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubrizare au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu și obligația de a încheia contract de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul căruia i s-a delegat gestiunea serviciului sau căruia i s-a acordat, prin hotărâre de dare în administrare, dreptul de prestarea a acestuia, în condițiile legii.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

9

ART. 8 (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9 (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10 (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11 (1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 • j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ

ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilește de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13 În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficeie/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAP. II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere

ART. 14 Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deșeuri trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 15 Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea și transportul deșeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

ART. 16 (1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale sunt obligate să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip.

Deșeurile municipale se colectează prin sistemul de colectarea duală, sistem ce presupune existența la nivelul utilizatorului a două recipiente(pubele/saci inscripționați și personalizați) în care se colectează separat deșeurile menajere și separat deșeurile reciclabile(hârtie-cartoane, tipărituri, plastic, PET-uri, doze de aluminiu etc.).

 • (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale, în recipiente standardizate, astfel:

 • a)  utilizatorii din gospodăriile individuale, vor precolecta deșeurile reciclabile în saci inscripționați și personalizați de culoare galben transparent și deșeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l;

 • b) utilizatorii asociații de proprietari-locatari, vor precolecta deșeurile reciclabile în recipiente standardizate, inscripționate și personalizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l și deșeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l;

 • c) utilizatorii agenți economici și instituții publice, vor precolecta deșeurile reciclabile în saci inscripționați și personalizați de culoare galben transparent, recipiente standardizate, inscripționate și personalizate cu capacitatea de la 240 l, containere de 1,1 mc, în presocontainere sau recipiente de alte capacități și deșeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 240 l până la 1100 l;

 • (3) Amplasarea recipientelor de precolectare a deșeurilor menajere și evacuarea acestora se va face astfel:

 • a)  beneficiarul prestației împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condițiile prevăzute în OMS nr.536/1997.;

 • b) toate recipientele de colectare utilizate pe raza municipiului Timișoara vor fi compatibile cu utilajele operatorului.

 • (4) Gospodăriile individuale și asociațiile de proprietari/locatari vor fi dotate de operatorul de servicii de salubrizare cu recipientele standardizate, pe bază de contract de comodat, iar în cazul agenților economici și instituțiilor publice operatorul va pune recipientele standardizate la dispoziția acestora prin închiriere sau vânzare;

 • (5) Deșeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, grădini publice și a celor rezultate din întreținerea zonelor verzi, se precolectează numai în recipiente standardizate, funcție de cantitatea de deșeuri rezultată din efectuarea activităților specifice și se transportă în vederea depozitării la depozitul care deservește municipiul Timișoara sau la o altă facilitate stabilită în acest scop, până la realizarea stației de compost.

 • (6) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii/recipiente standardizate din carton, metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

 • (7) Deșeurile agricole, rezultate din gospodăriile particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deșeurilor agricole pe drumurile aparținând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepția operatorilor serviciului de salubrizare.

ART. 17 (1) Precolectarea deșeurilor municipale se face numai în recipiente standardizate cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerințelor și specificului localității.

 • (2) În funcție de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

 • (3) Fracțiunea biodegradabilă din deșeurile municipale și asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la stația proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare și/sau compostare la care este arondată localitatea.

 • (4) Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale și asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă de operatorul serviciul de salubrizare, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației și internelor.

ART. 18 (1) Operatorul împreună cu serviciul se specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara locale au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura deșeuri generate și să acționeze în vederea creării facilităților necesare activității de precolectare și colectare.

 • (2) Pentru stimularea precolectării selective a deșeurilor reciclabile generate de producătorii de deșeuri de pe raza municipiului Timișoara se vor institui taxe speciale și tarife diferențiate prin hotărâre a Consiliul local.

 • (3) Operatorul are obligația, în condițiile alin. (2), de a asigura recipientele necesare pentru precolectarea selectivă a deșeurilor pentru toți producătorii de deșeuri de pe teritoriul municipiului Timișoara.

ART. 19 (1) Recipientele asigurate de către operatorul de salubrizare vor fi standardizate, marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare și compatibile cu autovehiculele destinate colectării.

 • (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor.

 • (4) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (5) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de precolectare, urmând a le înlocui pe cele deteriorate în termen de 2 zile de la constatare sau de la sesizare.

ART. 20 (1) Colectarea deșeurilor menajere sau predominant organice din deșeurile municipale și a celor biodegradabile, după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează astfel:

 • (a) . zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație și cazare, piețe agroalimentare, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

 • (b) de două ori pe săptămână în celelalte cazuri, cu condiția ca la precolectare să fie asigurate condițiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.

 • (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (2) punctul 2, poate fi mărit la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara cu avizul autorității de sănătate publică teritorială.

 • (3) Operatorul va colecta deșeurile reciclabile respectând aceeași frecvență stabilită pentru colectarea deșeurilor menajere.

 • (4) Numărul de recipiente de precolectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

ART. 21 Colectarea deșeurilor municipale și stradale se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

 • b) colectarea în containere închise;

 • c) colectarea prin schimb de recipiente;

 • d) colectarea realizată în saci de plastic asigurați de operator;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

ART. 22 (1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență. Pe toată durata timpului de lucru personalul operatorului va fi purta în mod obligatoriu echipament de protecție adecvat.

 • (3) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (5) În cazul deteriorării unor recipiente/saci de plastic sau al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri lângă recipientele de precolectare.

 • (7) În cazul în care lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, operatorul înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

ART. 23. Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 24 (1) Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, aprobate de Consiliul local al municipiului Timișoara. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale se stabilește între orele 07,00-15,30.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, consiliul local va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale în intervalul orar 22,00-6,00 numai de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de precolectare sau de la toți utilizatorii.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 25 (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 26 (1) După colectare, deșeurile reciclabile precolectate în sistemul de colectare dual vor fi transportate la stația de sortare și vor fi supuse procesului de sortare.

(2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale dacă în aria administrativ - teritorială a localității există stație de sortare/tratare.

ART. 27 Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 28 Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor au următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • c) să proceseze, conform prezentului regulament și a actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

 • d) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 2-a Sortarea deșeurilor municipale

ART. 29 (1) Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate.

 • (2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializați.

 • (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică.

 • (4) Operatorul împreună cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitățile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă.

 • (5) Operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

ART. 30 (1) În cazul sistemelor de precolectare separată a deșeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acțiuni de selectare și separare a deșeurilor organice de alte deșeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în stația de compostare după realizarea acesteia.

 • (2) Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stațiile de compostare.

ART. 31 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 32 Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să aibă, opțional, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

 • d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • e) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • f) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • j) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • k) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • l) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • m) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 33 Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 34 (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare și neutralizare a deșeurilor în instalații proprii sau ale unor terți autorizați pentru aceste activități.

 • (3) Metodele și tehnologiile de neutralizare a deșeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.

ART. 35 (1) La neutralizarea prin compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

(2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 36 Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă aviz de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 37 (1) În vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

(3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

ART. 38 Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor astfel încât cantitatea de deșeuri depozitată să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

SECȚIUNEA a 4-a

Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

ART. 39 Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare, și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației.

ART. 40 Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deșeuri în depozite trebuie să dețină autorizație eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puțin:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri.

ART. 41 Următoarele deșeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

 • a) deșeuri lichide;

 • b) deșeuri care, în condițiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

 • c) deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecțioase conform normativelor în vigoare;

 • d) anvelope uzate întregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție în depozit;

 • e) orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele normative în vigoare.

ART. 42 (1) Depozitele pentru deșeurile municipale și stațiile de transfer se amplasează conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate potrivit legii.

 • (2) Deșeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spații:

 • a) la locul de producere;

 • b) în punctele de precolectare;

 • c) în stațiile de transfer;

 • d) în stațiile de sortare;

 • e) în stațiile de prelucrare și tratare.

 • (3) Depozitarea temporară în stațiile de transfer și sortare a deșeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

 • (4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

 • (5) Operatorii de salubrizare care prestează activități de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale vor depune aceste deșeuri numai la depozitele aparținând autorităților administrației publice locale sau județene, după caz, indicate în acordul/autorizația de mediu, conform hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

ART. 43 (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 44 (1) În vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deșeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului sortat ce urmează să fie depozitat.

 • (3) Operatorii care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează pe utilizatori și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului transportat ce urmează să fie sortat.

SECȚIUNEA a 5-a Înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora

ART. 45 (1) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a stațiilor de transfer, se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

 • (2) Depozitele zonale de deșeuri trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

 • (3) Depozitele de deșeuri se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori asociațiilor de dezvoltare comunitară. Consiliile locale și/sau județene, precum și asociațiile de dezvoltare comunitară iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri numai pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al acestora.

 • (4) Depozitarea deșeurilor de către operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv în depozitele înființate în condițiile alin. (4) și numai dacă sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise și urmărite post - închidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 46 (1) Depozitele de deșeuri, stațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile și instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

 • (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

 • (3) În instalațiile de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri. Gazele de fermentare și apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 47 (1) Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislației în vigoare și numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce privește cerințele legate de înființarea depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu.

 • (2) La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

 • (3) La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

 • (4) Depozitul trebuie amplasat și proiectat astfel încât să corespundă condițiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafață și să asigure o colectare eficientă a levigatului.

 • (5) Administrarea și exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora.

 • (6) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada post -închiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (7) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

 • (8) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 48 (1) În depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 49 (1) În depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile care au rezultat în urma procesului de sortare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (3) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru și ale actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 50 Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile post - închidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 51 Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri evacuate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 52 (1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punct de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) dacă deșeul provine de la o stație de sortare și elementele de identificare ale acestuia;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Pentru realizarea bilanțului zilnic al apei din depozit și evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice:

 • a) temperatura minimă, maximă și la ora 15,00;

 • b) cantitatea de precipitații;

 • c) direcția și viteza vântului dominant;

 • d) infiltrația, scurgerea, evapotranspirația, transportul constituenților solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată;

 • e) umiditatea atmosferică la ora 15,00.

 • (5) Se vor preleva lunar, dacă în autorizație nu este specificată o altă frecvență, probe din apa de suprafață care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât și în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată pentru următoarele componente:

 • a) acid clorhidric;

 • b) acid fluorhidric;

 • c) mercur și compușii acestuia;

 • d) cadmiu și compușii acestuia;

 • e) taliu și compușii acestuia;

 • f) arsenic și compușii acestuia;

 • g) plumb și compușii acestuia;

 • h) crom și compușii acestuia;

 • i) cupru și compușii acestuia;

 • j) nichel și compușii acestuia;

 • k) zinc și compușii acestuia;

 • l) dioxine și furani.

 • (6) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele operative cel puțin următoarele:

 • a) cantitatea de levigat tratat;

 • b) cantitatea de levigat pretratat;

 • c) cantitatea de levigat pretratat transmis la stația de epurare proprie sau la stațiile de epurare aparținând sistemului de canalizare a localității;

 • d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz;

 • e) analiza chimică a levigatului tratat și deversat în emisar;

 • f) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la stația de epurare a apelor uzate;

 • g) analiza gazelor colectate, în special pentru:

 • 1. metan;

 • 2. dioxid de carbon;

 • 3. oxigen;

 • 4. hidrogen sulfurat;

 • 5. hidrogen.

 • (7) Controlul calității apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puțin 3 puncte, un punct amplasat în amonte și două în aval față de depozit, pe direcția de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele:

 • a) nivelul apei freatice, lunar;

 • b) analiza apei freatice, cu aceeași frecvență și pentru aceleași componente prevăzute la alin. (5).

 • (8) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.

ART. 53 Operatorul care administrează depozitul trebuie:

 • a) să accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) să execute controlul și monitorizarea emisiilor și emisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECȚIUNEA a 6-a

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 54 (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, activitățile de măturat, spălat și stropit a căilor publice se efectuează după cum urmează:

 • a) măturatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 aprilie - 1 octombrie și între 07,00-15,30 în perioada 1 octombrie - 1 aprilie;

 • b) măturatul mecanic se efectuează atât în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 cât și în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30, pe toată durata anului până la căderea ninsorii;

 • c) spălatul mecanic se efectuează în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30 în perioada 1 aprilie - 30 mai;

 • d) spălatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 mai -1 octombrie;

 • e) stropitul se efectuează în intervalele orare 06,00-12,00 și 16,00- 22,00 în perioada 1 mai - 1 octombrie.

 • (3) Pentru efectuarea a activităților de măturat și spălat a căilor publice compartimentul de resort din cadrul autorității administrației publice locale va asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului de iluminat public stradal.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) activitățile de stropire, măturare și spălare nu se efectuează în acele zile în care plouă. În astfel de situații efectuarea activităților se sistează imediat.

 • (5) Arterele de circulație și frecvența zilelor din cursul săptămânii pe/în care se execută activitățile de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului. Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitățile de măturat, spălat și stropit precum și frecvența de execuție a acestora pot fi modificate funcție de fondurile financiare alocate de la bugetul local și funcție de interesul beneficiarului de extindere a activităților și pe alte căi publice.

 • (6) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2,20 metri de la bordură sau de la rigola centrală spre axul căii publice, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (7) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

ART. 55 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe îmbrăcate cu asfalt sau betonate.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei în intervalul orar cuprins între orele 07,00-15,00 și 15,00- 22,00 și cuprinde operațiunile de măturat manual, curățarea spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Pentru asigurarea și păstrarea curățeniei diurne, operatorul va achiziționa din fonduri proprii, coșuri stradale cu capacitatea de 50 - 55 litri pe care le va amplasa pe trotuare sau le va monta pe stâlpii de iluminat stradal, ținând cont de circulația pietonală existentă în fiecare zonă din cartierele municipiului. Coșurile stradale se vor amplasa cu prioritate în zonele de circulație pietonală densă, în stațiile mijloacelor de transport în comun, pe principalele artere de circulație, pe străzile principale din zonele și cartierele municipiului.

 • (5) Activitatea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (6) Precolectarea deșeurilor stradale rezultate din activitățile de măturat manual, întreținerea curățeniei străzilor, a zonelor verzi, parcurilor și grădinilor publice se va face în saci inscripționați cu denumirea tipurilor de deșeuri ce se colectează și personalizați cu denumirea operatorului care efectuează activitatea. După precolectarea deșeurilor în saci, aceștia se vor depune lângă bordura carosabilului și se vor asigura în vederea evitării împrăștierii deșeurilor până în momentul colectării și transportului, activitate care se va efectua zilnic, în mod obligatoriu, până la terminarea programului de lucru.

 • (7) Se interzice depozitarea pe domeniul public a sacilor cu deșeuri rezultate din activitățile menționate la art.55, alin.(6) în vederea colectării lor a doua zi.

 • (8) Deșeurile reciclabile(sticle, pahare de plastic, doze de aluminiu) rezultate din golirea coșurilor stradale și din întreținerea străzilor și spațiilor verzi se colectează și se transportă la stația de sortare iar deșeurile nereciclabile direct la depozitul de deșeuri.

ART. 56 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau de asociația de dezvoltare comunitară în funcție de condițiile meteorologice existente.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează autospeciala ce realizează activitatea.

ART. 57 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Perioada în care se execută operațiunea de spălare este aceeași cu cea prevăzută la art. 56 alin.

 • (1). Activitățile de spălat manual și mecanic nu se execută pe timp de ploaie.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,0017,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 58 (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, pe baza avizului sanitar.

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

SECȚIUNEA a 7 a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 59 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual, un program de acțiune comun cu serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART.60 Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea planului operativ;

 • d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

ART. 61 Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 62 Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri și pe traseele mijloacelor de transport în comun.

ART. 63 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 64 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea de zăpadă a tuturor străzilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 65 (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "Jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al Primăriei municipiului Timișoara sau al asociației de dezvoltare comunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 66 (1) Locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice pe care s-a acționat manual sau mecanizat se stabilesc de Primăria municipiului Timișoara sau asociația de dezvoltare comunitară.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, treceri de pietoni, spații verzi.

 • (4) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (5) Deszăpezirea se va face în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., în cel mult 24 de ore.

 • (6) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 67 (1) Măsurile de prevenire, combatere și de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune aprobat de Consiliul Local al municipiului Timișoara .

ART.68 (1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile fără ca aceasta să afecteze plantațiile și zonele verzi amenajate.

 • (3) Se interzice utilizarea clorurii de sodiu pentru combaterea poleiului și gheții în perimetrul delimitat de străzile B-dul Loga, Revoluției, Filipescu, Take Ionescu, Oituz, Ghe.Dima, Brediceanu, Paris, Republicii și Ferdinand, deci zona centrală.

 • (4) Clorura de sodiu se va putea utiliza în celelalte zone ale municipiului Timișoara, altele decât cele amintite la alin.3, fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundarea canalizării stradale.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau de asociația de dezvoltare comunitară.

ART. 69 Operatorul are obligația să anunțe prin posturile de radio locale, starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

ART.70 Neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității se va realiza prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 71 (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și de a le preda unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (3) Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1), art. 85 și 86.

ART.72 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

ART.73 Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART.74 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART.75 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)

ART. 76 (1) Instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și persoanele fizice deținătoare de deșeuri de ambalaje au obligația să depună, selectiv, ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate de operatorul serviciului de salubrizare și aprobate de Consiliul local al municipiului Timișoara.

 • (2) Tipul și numărul de containere trebuie alese în funcție de condițiile și tipurile de materiale din ambalaje.

 • (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație (în apropierea locuințelor), manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locațiile să fie ușor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei și să poată fi spălate/curățate/dezinfectate la locul de amplasare.

ART.77 (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic și sanitar, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic în cadrul programelor (acțiunilor ecologice) stabilite de autoritatea administrației locale și vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredințată, la stația de sortare unde se vor dezmembra, sorta și pregăti pentru valorificare și eliminare finală.

 • (3) Deșeurile voluminoase vor fi depozitate de deținătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la containerul de colectare amplasat în acest scop, la locul, data și ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

În perioada dintre acțiunile ecologice desfășurate, deținătorii de deșeuri voluminoase, pot preda aceste tipuri de deșeuri la punctele de colectare stabilite în acest scop de operatorul serviciului de salubrizare.

 • (4) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare stabilește data și ora de colectare a deșeurilor voluminoase și asigură deținătorului containerul necesar pentru precolectare deșeurilor.

ART.78 (1) Deșeurile voluminoase provenite de la populație(mobilă, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase) vor fi colectate periodic, în cadrul acțiunilor ecologice, de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale și comunicat populației, operatorilor economici, fundațiilor și instituțiilor publice.

(2) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

ART.79 (1) Periodic se vor organiza acțiuni ecologice de colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase, incluzându-se în acestea și deșeurile de echipamente electrice și electronice, să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

 • (3) În vederea reducerii cantității de DEEE eliminate ca deșeuri municipale nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare stabilite special în acest scop.

 • (4) Categoriile de echipamente electrice și electronice care se preiau la punctele de colectare, sunt următoarele:

 • - aparate de uz casnic de mari dimensiuni;

 • - aparate de uz casnic de mici dimensiuni;

 • - echipamente informatice și de telecomunicații;

 • - echipamente de larg consum;

 • - echipamente de iluminat;

 • - unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni);

-jucării , echipamente sportive și de agrement;

 • - dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor implantate și infectate);

 • - instrumente de supraveghere și control;

 • - distribuitoare automate.

 • (5) Operatorul are obligația de a dota punctele de colectare a deșeurilor menționate mai sus, cu recipiente cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripționate cu denumirea deșeurilor ce se colectează, asigurând permanent recipiente pentru preluarea acestora.

 • (6) Punctele de colectare se stabilesc în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținând seama în special de densitatea populației.

 • (7) La punctele de colectare operatorul are obligația de a prelua DEEE de la posesorii finali și distribuitori.

 • (8) Colectarea și transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

ART.80 (1) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la stația de sortare, în vederea sortării;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

 • e) cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

 • f) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

(2) Operatorul va stabili și afișa la punctul de colectare, programul de lucru, asigurând accesul tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă.

SECȚIUNEA a 10-a

Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

ART.81 (1) Neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, se va realiza prin asigurarea unei relații contractuale cu unități de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare pentru a presta această activitate.

(2) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara are obligația de a păstra evidențele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale și al persoanelor fizice care dețin animale ce nu sunt destinate activităților economice.

ART.82 Persoanele fizice și juridice care cresc sau au în întreținere animale și păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare și al căror amplasament să fie aprobat de autoritățile teritoriale de protecția mediului și de direcțiile sanitare veterinare.

ART. 83 Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore autoritatea administrației publice locale asupra morții animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului și neutralizării acestora.

ART.84 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) Colectarea și transportul deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripția sanitar - veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menționate cel puțin:

 • a) denumirea subproduselor;

 • b) categoria de încadrare a subproduselor;

 • c) locația în care se găsesc acestea;

 • d) modul de procesare.

 • (3) Neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează prin:

 • a) incinerare/coincinerare directă;

 • b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a Il-a, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a IlI-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice;

 • e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale;

 • f) alte modalități stabilite în avizul sanitar-veterinar.

ART. 85 În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

ART. 86 Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 87 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 88 Amenajarea și întreținerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul și depozitarea deșeurilor în locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare.

ART. 89 Autovehiculele și containerele destinate transportului de deșeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

SECȚIUNEA a 11-a

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții și demolări, reparații și amenajarea spațiilor de locuit și cu altă destinație

ART. 90 Deșeurile din construcții și demolări, reparații și amenajări a clădirilor și locuințelor, a spațiilor cu altă destinație sunt deșeuri solide rezultate în urma demolării, construirii, reparațiilor și amenajărilor la clădiri, locuințe, a spațiilor cu altă destinație, a căilor publice și a altor structuri. În mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn și altele asemenea.

ART. 91 (1) Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări, reparații și amenajări a spațiilor cu altă destinație și a clădirilor și locuințelor în cantități de peste 1 mc se precolectează prin grija deținătorului și sunt colectate și transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă la facilitatea stabilită pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

 • (2) Deșeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații și amenajări a clădirilor și locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceștia la punctele de colectare, amenajate în acest scop de operatorul de salubrizare.

 • (3) Operatorul de salubrizare va amenaja punctele de colectare și le va dota cu recipiente standardizate adecvate, cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripționate cu denumirea deșeurilor ce se colectează asigurând numărul de recipiente necesare, funcție de cantitățile de deșeuri ce vor fi preluate de la cetățeni.

 • (4) Punctele de colectare vor fi dotate cu utilitățile și personalul necesar desfășurării acestei activități și vor fi autorizate, conform legislației de mediu în vigoare.

 • (5) Preluarea deșeurilor de la populație la punctele de colectare se face pe bază de act de identitate: fiecare cetățean beneficiază, o dată pe lună, de preluarea gratuită a deșeurilor rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe în cantitatea de până la 1 mc/lună.

 • (6) Operatorul va stabili și va afișa la punctul de colectare, programul de lucru, funcție de frecvența de predare a deșeurilor de către populație, asigurând accesul acestora în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă.

 • (7) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către Primăria municipiului Timișoara este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții . Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere standardizate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

 • (8) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (9) Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în autovehicule basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (10) În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 92 Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în depozitul pentru deșeurile provenite din construcții și demolări.

ART. 93 (1) Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

(2) Deșeurile din construcții și demolări se tratează separat de deșeurile municipale.

ART. 94 (1) Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

 • (3) În autorizația de construire trebuie să se menționeze actele normative care reglementează gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări și regimul deșeurilor periculoase.

ART. 95 Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Timișoara, cât și în alte localități.

ART. 96 Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timișoara.

SECȚIUNEA a 12-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 97 (1) Cetățenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituțiile publice și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile și pe care le dețin cu orice titlu.

 • (2) Finanțarea activităților de dezinfecție, dezinsecție, deratizare se asigură de Primăria municipiului Timișoara sau de asociația de dezvoltare comunitară, cu excepția cazurilor când una sau mai multe din aceste activități este solicitată de o persoană fizică sau juridică.

 • (3) Activitatea de dezinsecție se efectuează în:

 • a) clădiri ale instituțiilor publice;

 • b) părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

 • c) căminele aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

 • d) parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac;

 • e) piețe, târguri, oboare, bâlciuri;

 • f) zone demolate și neconstruite;

 • g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

 • (4) Activitatea de dezinfecție se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale și cele asimilate acestora;

 • b) stațiile de transfer al deșeurilor;

 • c) stațiile de sortare a deșeurilor;

 • d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • e) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • f) mijloacele de transport în comun;

 • g) unitățile de învățământ și sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

 • h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinfecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinsecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

ART. 98 Deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici, preventiv o dată pe an și ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru populație și instituții publice, ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar.

ART. 99 Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția se execută:

 • a) semestrial, în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în subsolurile tehnice și în căminele rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva țânțarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât și a adulților;

 • b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unitățile de producție și/sau de comerț agroalimentar și în depozitele cu astfel de produse;

 • c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecție în instituții;

 • d) numai la solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum și în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa III și IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peștilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință;

 • e) tratamentele în spațiile verzi de pe raza fiecărei localități se vor efectua în conformitate cu hotărârea Consiliului local al municipiului Timișoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă.

ART. 100 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Națională Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ART. 101 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

 • (2) Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute se realizează numai de un operator licențiat de A.N.R.S.C. și numai dacă i-a fost atribuită activitatea prin contract de delegare a gestiunii, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 102 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține:

 • 1. tipul lucrării ce se va efectua;

 • 2. data și intervalul orar în care se efectuează lucrarea;

 • 3. locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară activitatea;

 • 4. gradul de toxicitate a substanțelor utilizate;

 • 5. efectele substanțelor asupra peștilor, albinelor și animalelor cu sânge cald;

 • 6. măsurile de protecție ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale și păsări;

 • b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operații pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze și să anunțe scopul activității pe care o va efectua;

 • c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privința substanțelor utilizate, a cantității acestora și a tehnologiei aplicate.

ART. 103 În cazul refuzului de a permite efectuarea operațiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligația să anunțe compartimentul de specialitate din cadrul autorității administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

ART. 104 (1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

CAP. III Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 105 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea precolectării deșeurilor în „sistem dual”, adică pe două recipiente în care se colectează separat deșeurile biodegradabile de cele reciclabile, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale se vor implica în stabilirea, monitorizarea și perfecționarea sistemelor de precolectare și colectare selectivă a deșeurilor menajere de la populație și de popularizare și instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

ART. 106 (1) Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 107 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul local al municipiului Timișoara, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul local al municipiului Timișoara;

 • g) să întrerupă prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 108 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul pe care sunt amplasate recipientele de precolectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să își extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localității;

 • r) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • s) să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

 • u) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • v) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • w) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 109 (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 110 Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente, orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile specifice serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • (l) să primească de la operator recipiente/saci de plastic pentru colectarea deșeurilor reciclabile;

(m) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 111 Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în recipientele sau facilitățile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare;

 • e) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de Consiliul local al municipiului Timișoara și de Autoritatea de Sănătate Publică Timiș;

 • f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • g) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitățile serviciului de salubrizare menționate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul;

 • i) să efectueze operațiunea de precolectare în recipientele și facilitățile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Primăria municipiului Timișoara și prevăzut în contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în pungi/saci de plastic și apoi în recipientul de precolectare;

k) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • l) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

m) să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

n) să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și asigurate de operatorul serviciului de salubrizare;

o) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

p) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

q) să nu arunce deșeuri municipale și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coșurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

r) să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

s) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

t) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

u) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 112 (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul /operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

ART. 113 (1) În vederea asigurării numărului necesar de recipiente de colectare pentru deșeurile menajere și cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorul împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deșeuri produse.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile provenite de la lucrări de construcții, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deșeuri modalitatea de determinare a cantității acestor deșeuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

ART. 114 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor și volumelor, prevăzute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate.

ART. 115 Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantităților se face în funcție de doza și de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

ART. 116 Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator și aprobată de A.N.R.S.C.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 117 (1) Valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare se stabilesc și se aprobă după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Consiliul local al municipiului Timișoara este responsabil de realizarea de către operator a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

 • (3) Consiliul local al municipiului Timișoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 118 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților.

(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • f) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 119 Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță.

ART. 120 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării deșeurilor reciclabile, a deșeurilor de ambalaje și a DEEE de la populație;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 121 În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

ART. 122 Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare vor fi cuantificați cantitativ, adaptați la specificul fiecărei localități și vor fi prevăzuți ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare.

ART. 123 Indicatorii de performanță sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul regulament, au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

CAP. VI Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 124 (1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului și al sănătății publice.

 • (2) Modelul de contract ce se va încheia cu toți utilizatorii serviciului de salubrizare este prevăzut în Ordinul 112/2007 al președintelui ANRSC și prezentat în Anexa 2 la prezentul regulament. Contractul poate fi încheiat pentru una sau mai multe activități specifice serviciului de salubrizare.

 • (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorul va lua măsuri de reînnoire a tuturor contractelor încheiate cu toți utilizatorii serviciului de salubrizare, după modelul de contract prevăzut în Ordinul 112/2007 al președintelui ANRSC ce nu va dura mai mult de 6 (șase) luni.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice;

 • e) asociații,organizații cu sau fără personalitate juridică.

ART.125 Taxele speciale, în cazul prestațiilor de colectare a deșeurilor menajere de care beneficiază utilizatorii fără contract se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Timișoara, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

ART.126 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă,contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 - 400 lei pentru persoane fizice și de la 500 - 1000 lei nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1, alin.2 lit. a - c, alin. 3 - 4, art. 17 alin. 14, art. 82, art. 83, art.91 alin.1, art.101, art. 111 lit. a, c - u;

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 - 2000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 18 alin.1 și 3, art.19 alin 1 - 4, art.20 alin.1 lit. a - b, alin.3 - 4,art.22 alin. 1 - 8, art. 24 alin.1 - 9, art.25 alin1- 3, art.28 lit. a - d, art.54 alin.2 lit. a - e, alin. 5 - 7, art.55 alin. 3 - 8, art.65 alin. 1 - 4, art.66 alin. 3 - 5, art.68 alin1,art. 71 alin.1 și 2, art. 72 - 75, art. 87, art. 94 alin. 2, art.96, art. 100;

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.56 alin.3, art.78 alin. 2, art.80 alin. 1 - 2, art.88, art.89;

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 - 2000 pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.91 alin. 8 - 10, art.99 lit. a, art. 101 alin.3,

 • (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 - 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.59 alin.2, art. 108 lit. a - w și cu amendă de la 2000 - 2500 lei nerespectarea prevederilor art. 101 alin.2.

ART. 127 (1)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către primar și persoanele împuternicite de acesta.

 • (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârșită și prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 • (3) Plata amenzii contravenționale se face la unitățile C.E.C sau la casieriile Direcției Fiscale din cadrul Municipiului Timișoara.

 • (4) Împotriva procesului -verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

 • (5) Procesul - verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

ART. 128 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 129 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnică, tehnologică și legislativă, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

 • (2) Prezentul regulament s-a elaborat și adaptat în funcție de particularitățile locale și de interesele actuale și de perspectivă ale comunității locale, ținând cont de prevederile legale în domeniu și în conformitate cu dispozițiile art.124 din Regulamentul ui-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

(3) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare.

ANEXA nr.1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Trimestrul

Total an

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR D]

E SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

% 90

%

100

% 80

% 90

% 90

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

% 90

% 85

% 90

%

75

%

85

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERV

ICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

b) numărul de reclamații rezolvate privind

%

%

%

%

%

cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

100

100

100

100

100

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

%

10

%

10

%

10

%

10

%

10

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

10

%

25

%

25

%

20

%

20

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

6

%

4

%

5

%

5

%

5

g) cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

1

%

1

%

1

%

1

%

1

h) cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

4

%

6

%

4

%

6

%

5

i) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

%

4

%

6

%

4

%

6

%

5

j) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

k) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

15

%

15

%

15

%

15

%

15

l) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

m) ponderea din numărul de reclamații de la pct. l) care s-au dovedit justificate

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

o) valoarea aferentă activității de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile

% 90

% 95

%

100

% 95

% 95

1.3.

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PR]

ESTAȚIILO

R

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

%

10

%

10

%

10

%

10

%

10

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități utilizatori

% 90

%

100

%

95

% 95

% 95

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE 1

JTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

2.

INDICATORI DE PERFORMANTĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARAN PRESTARE A SERVICI

TAȚI PRIN LICENȚA DE ulUi

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

nr.

2

nr.

3

nr.

2

nr.

3

nr.

10

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

nr.

1

nr.

1

nr. 0

nr.

1

nr.

3

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂ] ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM C furnIzare/presta

ROR NERESPECT ontractului RE

ARE DE

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

nr.

1

nr.

1

nr.

2

nr.

1

nr.

5

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității

%

50

%

50

%

50

%

50

%

50

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

nr.

1

nr.

1

nr.

1

nr.

1

nr.

4

ANEXA 2 la Regulamentul de prestare a serviciului de salubrizare

CONTRACT de prestare a serviciului de salubrizare

nr....................din.....................

CAP. I Părțile contractante

9

ART. 1 ...........................................................cu sediul în localitatea

(Se trece societatea comercială sau operatorul în gestiune directă, după caz)

..........................., str..................................nr........, județul .................., înmatriculată la registrul comerțului cu nr.............................................., cod unic de înregistrare..................................., cont nr.

.................................................., deschis la ........................, titulară a Licenței nr................... din ...............................,        emisă        de .............................,        reprezentată de ........................................................................,   având funcția de ..............................,   și de ................................................., având funcția de..............................., în calitate de operator/prestator, pe de o parte, și

( Se trece societatea comercială/instituția/asociația de locatari/proprietari/dl/dna)......, cu

sediul/domiciliat în localitatea................................., str................................................. nr............., bl.

............, sc........,județul/sectorul ................ (Se trece: înmatriculată la registrul comerțului cu nr. .................................................,codul fiscal .....................................,  codul unic de înregistrare ...................................................., contul nr..............................................., deschis la.........)/ (autorizată prin încheiere judecătorească nr.................... emisă de Judecătoria............., cod

fiscal.........,cont......deschis la.......), reprezentat/ă de (dacă este cazul) .................................,

având calitatea de (Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria ........., nr................................,

eliberată/eliberat la data de............................., C.N.P..........................................................), în calitate

de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deșeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II Obiectul contractului

ART. 2 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale................................................................................

(se va trece tipul deșeurilor ce se vor colecta)

ART. 3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a deșeurilor municipale din locația situată pe str./bv./aleea..........................................................................................

(se trec datele de identificare ale locului din care se vor ridica deșeurile menajere, menționându-se strada și numărul sau intersecția străzilor, precum și orice alte date necesare identificării locației de colectare a utilizatorului).

ART. 4 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de.......... persoane sau............ kg deșeuri

/lună, în cazul instituțiilor publice și operatorilor economici.

ART. 5 (1) Contractul de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale se încheie între operator și utilizator pe o durată nedeterminată.

 • (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) prin denunțare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;

 • c) prin denunțare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorității administrației publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • d) prin reziliere;

 • e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și/sau faliment al operatorului.

 • (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului și se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

ART. 6 În anexa la contract sunt menționate standardele, normativele și gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAP. III

Drepturile și obligațiile operatorului

ART. 7 Operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

 • c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;

 • d) să inițieze modificarea și completarea contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

 • e) să solicite autorității administrației publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract și obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

 • f) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 8 Operatorul are următoarele obligații:

 • a) să asigure prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale, conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale;

 • c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • d) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;

 • e) să actualizeze împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • f) să presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;

 • h) să verifice integritatea recipientelor de colectare și să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanșeitatea;

 • i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

 • 1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;

 • 2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract;

 • 3. neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat;

 • 4. neridicarea deșeurilor la data și intervalul orar stabilite prin contract;

 • j) să asigure dotarea punctelor de colectare ale utilizatorilor cu recipiente de colectare, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantități suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

 • k) să inscripționeze containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare;

 • l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor;

 • m) să inscripționeze recipientele de colectare a deșeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile;

 • n) să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor menajere;

 • o) să ridice deșeurile în zilele și în intervalul orar stabilite;

 • p) să încarce întreaga cantitate de deșeuri, inclusiv deșeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

 • q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt și despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deșeuri;

 • r) să așeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator;

 • s) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie -1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an;

 • t) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • u) să aducă la cunoștința utilizatorilor modificările de tarif și alte informații necesare, prin adresă atașată facturii și prin afișare la utilizatori.

CAP. IV

Drepturile și obligațiile utilizatorului

ART. 9 Utilizatorul are următoarele drepturi:

 • a) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale, în condițiile contractului de prestare;

 • b) să i se presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale în ritmul și la nivelurile stabilite în contract;

 • c) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • d) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera activității de colectare a deșeurilor municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • e) să solicite, să primească și să utilizeze informații privind activitatea de colectare a deșeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferențiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale;

 • j) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.

ART. 10 Utilizatorul are următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare și clauzele contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale;

 • c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să comunice în scris operatorului, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului și să încheie acte adiționale în legătură cu acestea. Modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator dacă este cazul imediat de la apariția acesteia;

 • e) beneficiarul prestației împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condițiile prevăzute în OMS nr.536/1997;

 • f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

 • g) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în recipientele asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;

 • h) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • j) să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autoritățile administrației publice locale și stabilite prin contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă obligatoriu în pungi/saci de plastic și apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;

 • k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

 • l) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

 • m) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • n) să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • o) să asigure curățenia locurilor de parcare de reședință pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze activități de reparații, întreținere sau curățare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților;

 • p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheața, zăpada și poleiul.

CAP. V

Colectarea deșeurilor municipale, măsurarea prestației activității de colectare a deșeurilor municipale

ART. 11 Colectarea deșeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ține cont că în zonele aglomerate, unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe, creșe, cantine, restaurante și piețe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici, asociațiile de proprietari/locatari, agenții economici alții decât cei de alimentație publică și instituțiile publice se realizează de 2 ori pe săptămână atât în sezonul cald cât și în sezonul rece).

Perioada de colectare

Zilele în care se va face colectarea *)

Intervalul orar **)

1 ianuarie-31 decembrie

NOTĂ

*) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două zile între două colectări succesive.

**) Intervalul orar de ridicare a deșeurilor municipale nu poate depăși două ore.

CAP. VI

Tarife, facturare și modalități de plată

ART. 12 (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

 • (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

 • (4) Tariful practicat pentru colectarea deșeurilor municipale la încheierea contractului este de..........

lei/persoană și.........(lei/mc) în cazul agenților economici și instituțiilor publice..

ART. 13 (1) Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantitățile facturate, prețul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

ART. 14 (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deșeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, și data scadenței se înscriu pe factură.

 • (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

 • (3) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate.

ART. 15 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

 • a) în numerar la casieria operatorului;

 • b) cu filă CEC;

 • c) cu ordin de plată;

 • d) prin internet;

 • e) alte instrumente de plată convenite de părți.

ART. 16 În funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

 • a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

 • b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

 • c) data înscrisă pe chitanța emisă de casieria operatorului.

ART. 17 În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

ART. 18 Facturile și documentele de plată se transmit de operator prin poștă la adresa de domiciliu/sediul utilizatorului.

CAP. VII Răspunderea contractuală

ART. 19 (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în vigoare.

 • (2) Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

 • (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plății.

 • (4) Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAP. VIII Forța majoră

ART. 20 (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia.

 • (3) Dacă în termen de 45 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

CAP. IX Litigii

ART. 21 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

ART. 22 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești române competente.

CAP. X

Dispoziții finale

ART. 23 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.

ART. 24 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

ART. 25 Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

ART. 26 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data de.........................

ART. 27 Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeași dimensiune și vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator,


Utilizator,

ANEXĂ


la contract

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de 100 %/lună.

Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deșeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:

Nr.

Crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic *)

Denumirea actului normativ sau tehnic

1.

51/2006

Legea privind serviciile comunitare de utilități publice

2.

101/2006

Legea privind serviciul de salubrizare a localităților

3.

21/2002

Ordonanța privind gospodărirea localităților urbane și rurale

4.

195/2005

Ordonanța de Urgență privind protecția mediului modificată și completată

5.

78/2000

Ordonanța de Urgență privind regimul deșeurilor modificată și completată

6.

349/2005

Hotărârea Guvernului privind depozitarea deșeurilor

7.

110/2007

Ordinul ANRSC privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localităților

8.

371/2007

Hotărârea Consiliului Local Timișoara privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara

*) Legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.

Operator,


Utilizator,