Hotărârea nr. 366/2014

366/18.07.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Timisoara Freidorf
Hotararea Consiliului Local 366/18.07.2014
privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Timisoara Freidorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 15025/03.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2014-15025/12.06.2014 a Parohiei Ortodoxe Romane Timisoara Freidorf prin care se solicită sprijin financiar în vederea executarii lucrarilor de restaurare a picturii murale din lacasul de cult situat in Timisoara str. Ardealul nr.62;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
In temeiul art.2 alin.(1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului national "Lacasuri de cult -centre spirituale ale comunitatii";
In conformitate cu prevederile art.3, alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase cunoscute in Romania;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba alocarea sumei de 65.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei " pentru finantarea de la bugetul local a lucrarilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Timisoara Freidorf, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Art. 2: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrari se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Parohiei Ortodoxe Romane Timisoara Freidorf;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Aprobat, PRIMAR, Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE

SPORTIVE SI CULTURALE

Compartiment Institutii Culturale

SC2014 -

R E F E R A T privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Timișoara Freidorf

Prin adresa nr. SC2014-015025/12.06.2014 Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Freidorf solicită sprijin financiar în vederea executarii lucrarilor de restaurare a picturii murale, a lăcașului de cult situat in Timisoara, str. Ardealul nr.62.

Mentionam ca, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România:” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.”

Solicitantul, Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Freidorf, a transmis urmatoarele documente in dosarul pentru finantare:

  • -   situatia de lucrari , anexa la contractul de executie, cu operatiile care trebuiesc efectuate: desprafuire, curatare, spalare; îngrășare; vernisare; integrare. Valoarea totala a lucrarilor este de 88.800 lei, preturile fiind luate in calcul conform celor stabilite de Comisia de Pictura Bisericeasca, iar metrajul fiind cuprins din devizul de pictura initial din anul 1979;

  • -  fotografii cu starea actuala a picturilor din lăcașul de cult, care trebuie restaurate;

  • -  procesul verbal nr.15/30.06.2014 al sedintei Consiliului Parohial Freidorf, prin care s-a hotarat demararea lucrarilor de desprafuire si restaurare si atribuirea acestor lucrari catre pictorul Eugen Papici, persoana fizica autorizata;

  • -  avizul cu nr. 1821-E/30.05.2014 din partea Mitropoliei Banatului Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei, sectorul economic-financiar , pentru demararea procedurii de desprăfuire a picturii din biserica parohiala si pentru depunerea unei solicitări de alocare a unui sprijin financiar din partea Primariei Municipiului Timisoara.

Menționam ca adresa Parohiei Freidorf si Procesul verbal al sedintei Consiliului Parohial Freidorf sunt avizate sub semnatura si de catre reprezentantul Consiliului Consultativ de Cartier Freidorf -dl. Regea Dan.

In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2014, s-a prevazut la cap. 67.02.’’ Cultura, recreere si religie’’, subcap.67.02.50 ’’Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei’’ suma de 1.600.000 lei. Din aceasta valoare a fost cheltuita suma de 1.355.000 lei, alocata prin hotarari de consiliu local, pentru finantarea unor lucrari la alte lăcașuri de cult din Timisoara, rezultand o suma disponibila de 245.000 lei.

Avand in vedere cele mentionate, propunem alocarea sumei de 65.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei " pentru executarea lucrarilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Freidorf, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,               PT. SECRETAR,

Simona Drăgoi

DIRECTOR,

Smaranda Haracicu

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ȘI CULTURALE DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

BIROUL TEHNIC,

Consilier Petre Pavan

COMPARTIMENT INSTITUTII CULTURALE, Consilier Daniela Larco

AVIZAT,

SERVICIUL JURIDIC,