Hotărârea nr. 365/2014

365/18.07.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 365/18.07.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-010473/09.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 138/2012, privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 01/30.01.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8726 din 30.09.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. AUTO LCD S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 05/2012, realizat de S.C. HL - CONS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-000671/21.03.2013, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului , POT max propus de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max propus de 2.0, H max propus = 8.50 m, spaţii verzi de 20,44 % din suprafaţa totală a parcelei, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8726/30.09.2013.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care vor fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat in suprafata totala de 2.564 mp, este înscris în C.F. nr. 433709, având nr. topo 433709, fiind proprietatea S.C. AUTO LCD S.R.L

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Controlui de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. AUTO LCD S.R.L.;
- Proiectantului S.C. HL - CONS S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ B d . Constantin Diaconovici Logo, nr. 1, 300030, te 1/ fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006, modificata si completata prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013, privind înființarea C.T.A.T.U., întrunită la data de 30.01.2014 a luat în discuție materialul inițiat de Direcția Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Hala prestări servicii si depozitare", str. Ștefan Procopiu nr. 4, Timișoara, elaborat la solicitarea beneficiarului S.C. AUTO LCD S.R.L., proiect întocmit de către S.C. HL - CONS S.R.L., în baza Certificatului de Urbanism nr. 846/28.03.2013.

In urma analizării documentației, Comisia recomandă:

Indici urbanistici propuși:

o POT max propus = 50 %;

o CUT max propus = 2,0;

o Regim maxim de înălțime = P+1E;

o H max propus = 8,50 m;

o Spații verzi propuse = min 20,44 % - Conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Cu aceste recomandări, Comisia emite:

AVIZ FAVORABIL

NR. 01/30.01..2014

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu:

Hala prestări servicii si depozitare;

Str. Ștefan Procopiu nr. 4, Timișoara;

Beneficiarului: S.C. AUTO LCD S.R.L.;

Proiectant: S.C. HL - CONS S.R.L.,;

întocmit în baza procesului verbal al ședinței din data de 30.01..2014.

Prezentul AVIZ se comunică:

 • •  Proiectantului       S.C. HL - CONS S.R.L.;

 • •  Beneficiarului:       S.C. AUTO LCD S.R.L;

 • •  Membrilor C.T.A.T.U........................................................................................../.....................


P+1E-SHOWROOM + BIROURI + VESTIARE
BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONA STUDIATĂ - SERVICII

EXISTENT

PROPUS IN ZONĂ

Supr. mp.

%

Supr. mp.

%

Total teren zonă

18600

100.00

18600

100.00

Circulatii AUTO

2000

10.75

2466

13.26

Servicii din care

0

0.00

16134

86.74

Spatii Verzi(TEREN LIBER)

0

0.00

3227

20.00

P.O.T.

0.00

MAXIM

50.00

C.U.T.

0.00

se stabileste prin PUD

PROPUNERE BILANȚ PE AMPLASAMENTUL STUDIAT

EXISTENT

PROPUS PE AMPLASAMENT

Supr. mp.

%

Supr. mp.

%

Total teren amplasament

2564

100.00

2564

100.00

Circulat ii AUTO+Pietonale

0

0.00

1316.45

51.34

Construcții

0

0.00

690

26.91

Spatii Verzi(TEREN LIBER)

0

0.00

557.55

21.75

P.O.T. (691x100/2564)

0

0.00

690

26.91

C.U.T.

0

0.00

889

0.35 < (2.00)

■ ■— POT propus pe amplasament < 50%

CUT propus la un regim de P+ 1E sau P+ Mezanin =maxim 2


PROIECTANT GENERAL

S.C. HL-CONS S.R.L.

|BjjrA 1 Timișoara Str.înfrătirii Nr.2

J/35/2043/1993 - CUI:39?9400-RO

Telefon: 0256384322 ; 0742970397

BENEFICIAR: SOCIETATEA COMERCIALĂ AUTO LOD SRL.

Proiect Nr.

05/2012

AMPLASAMENT: Timișoara

str. Ștefan Procopiu nr. 4

Elaborator:

Nume:

Semnătura

Scara:

1:500

TITLU PROIECT: Hala prestări servicii și depozitare

Faza:

P.U.D.

Șef Proiect

arh.Gabriel Bălan

Proiectat

arh.Duică Șt. Liviu

Data:

12/2013

TITLU PLANȘĂ:

MOBILARE URBANĂ

Planșa:

06-SIT

Desenat

arh.Duică Șt. LiviuBILANȚ TERITORIAL ÎN ZONA STUDIATĂ - SERVICII

EXIS

ENT

P

ROPUS IN ZONĂ

Supr. mp.

%

Supr. mp.

%

Total teren zonă

18600

100.00

18600

100.00

Circulatii AUTO

2000

10.75

2466

13.26

Servicii din care

0

0.00

16134

86.74

Spații Verzi

16600

89.25

3227

20.00

P.O.T.

0.00

MAXIM

50.00

C.U.T.

0.00

se stabileste prin PUD

PROPUNERE B

LANȚ PE AMPLASAMENTUL STUDIAT

EXIS

ENT

PROPU

S PE AMPLASAMENT

Supr. mp.

%

Supr. mp.

%

Total teren amplasament

2564

100.00

2564

100.00

Circulatii AUTO+Pietonale

0

0.00

1316.45

51.34

Construcții

0

0.00

690

26.91

Spații Verzi

2564

100.00

557.55

21.75

P.O.T. (691x100/2564)

0

0.00

690

26.91

C.U.T.

0

0.00

889

0.35

POT propus pe amplasament < 50

%

CUT propus la un regim de P+ 1E sau P+ Mezanin =maxim 2


PROIECTANT GENERAL

S.C. HL-CONS S.R.L.

|BjjrA 1 Timișoara Str.înfrătirii Nr.2

J/35/2043/1993 - CUI:39?9400-RO

Telefon: 0256384322 ; 0742970397

BENEFICIAR: SOCIETATEA COMERCIALĂ AUTO LOD SRL.

Proiect Nr.

05/2012

AMPLASAMENT: Timișoara

str. Ștefan Procopiu nr. 4

Elaborator:

Nume:

Semnătura

Scara:

1:1000

TITLU PROIECT: Hala prestări servicii și depozitare

Faza:

P.U.D.

Șef Proiect

arh.Gabriel Bălan

Proiectat

arh.Duică Șt. Liviu

Data:

12/2013

TITLU PLANȘĂ:

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Planșa:

05-SIT

Desenat

arh.Duică Șt. Liviu


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------1

/ zs

_


PROIECTANT GENERAL

S.C. HL-CONS S.R.L.

|BjjrA 1 Timișoara Str.înfrătirii Nr.2

J/35/2043/1993 - CUI:39?9400-RO

Telefon: 0256384322 ; 0742970397

BENEFICIAR: SOCIETATEA COMERCIALĂ

AUTO LOD S.FR.L.

Proiect Nr.

05/2012

AMPLASAMENT: Timișoara

str. Ștefan Procopiu nr. 4

Elaborator:

Nume:

Semnătura

Scara:

1:1000

TITLU PROIECT: Hala prestări servicii și depozitare

Faza:

P.U.D.

Șef Proiect

arh.Gabriel Bălan

Proiectat

arh.Duică Șt. Liviu

Data:

12/2013

TITLU PLANȘĂ:

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Planșa:

02-SIT

Desenat

arh.Duică Șt. Liviu


ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE                 ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

EXTRAS DIN PUG AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA    EXTRAS ANEXĂ LA C.U. 846 /28.03.2013


‘■R

■ /

■ r» *

CnQ£Qfi

J

£a

f

* A

Sj’.aFW


km» "

-4


PROI

ECTANT GENERAL S.C. HL-CONS S.R.L. Timișoara Str.înfrătirii Nr.2

J/35/2043/1993 - CUI:39?9400-RO | Telefon: 0256384322 ; 0742970397

Elaborator:

Nume:

Semnătura

Șef Proiect

arh.Gabriel Bălan

Proiectat

arh.Duică Șt. Liviu

Desenat

arh.Duică Șt. Liviu


BENEFICIAR: SOCIETATEA COMERCIALĂ

AUTO LOD S.R.L.

AMPLASAMENT: Timișoara

str. Ștefan Procopiu nr. 4

Scara:

1:5000

TITLU PROIECT: Hala prestări servicii și depozitare

Data:

12/2013

TITLU PLANȘA:

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

05/2012


Cont BCR Timiș Agenția Bastion: Cont Trezoreria Timișoara :

Cod fiscal R 3979400

J / 35 / 2043 / 1993
Denumire proiect :

Proiect nr. :

Beneficiar :


Amplasament:


Proiectant general :


Faza :


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE Hala prestări servicii și depozitare

05 / 2012

S. C. AUTO LCD S.R.L. județ. TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. Miresei nr. 3 J/35/4236-2008, CUI 24839043

județ. TIMIȘ, TIMIȘOARA, Str. ȘTEFAN PROCOPIU, Nr.4, C.F. 433709 Timișoara, nr. topo 433709

S. C. HL-CONS S.R.L. - J/35/2043-1993, CUI 3979400 Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 2

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.

Exemplar :


BORDEROU

FOAIE DE CAPĂT

BORDEROU

COLECTIV DE ELABORARE

PIESE SCRISE

ACORDUL B.C.R. -SUCURSALA TIMIȘ

DOVADA ACHITĂRII TAXEI R.U.R.

MEMORIU JUSTIFICATIV

STUDIU GEOTEHNIC

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

CERTIFICAT DE URBANISM CU ANEXE

AVIZE ȘI ACORDURI solicitate prin CERTIFICAT DE URBANISM

AVIZ FAVORABIL CTATU nr. 01/ 30.01.2014

PIESE DESENATE

EXTRAS DIN PUZ

01-    ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

02-    SITUATIA EXISTENTĂ

03-    REGLEMENTĂRI URBANISTICE

04-    REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ

05-    OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

06-    MOBILARE URBANĂ

07-    VOLUMETRIE

COLECTIV DE ELABORARE

URBANISM ȘI ARHITECTURĂ:

S. C. HL-CONS S.R.L.

Șef de proiect : Arh. Bălan Gabriel Proiectant : Arh. Duică Ștefan-Liviu

RIDICARE TOPOGRAFICĂ :

SC BLACK LIGHT SRL

Ing. Loredana Hodea

STUDIU GEOTEHNIC :

SC BABA & PĂUNESCU PRO.GEO. SRL

Ing. Baba Emil

PROIECTANT DRUMURI:

SC COS MUN-WEST SRL

Ing. Munteanu Doru

PROIECTANT EDILITARE:

P.F.A. Hera Moise

Ing. Hera Moise

1. -INTRODUCERE

Date de recunoaștere a documentației:

- denumirea proiectului:

Hala prestări servicii și depozitare

- inițiator (beneficiar):

S. C. AUTO LCD S.R.L. Timișoara, str.Miresei, nr,3

- elaborator (proiectant),

S. C. HL-CONS S.R.L. Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 2

subproiectant, colaboratori:

PFA Hera Moise

- amplasament:

Timișoara, str. Ștefan Procopiu, nr. 4

- data elaborării.

decembrie 2013

Proiect nr.

Faza:


05 / 2012

P.U.D.Obiectul lucrării :

Prezenta documentație are ca obiect studierea posibilităților de implantare a unei Hale de prestări servicii și depozitare în Timișoara , str. Ștefan Procopiu , nr. 4, în zona de PRESTĂRI SERVICII definită prin P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 613 / 2006.

Documentația se întocmește în baza prevederilor legii 350 /2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, Legii nr. 50/ 1991, modificata cu legea 453 / 2001, precum și în conformitate cu H.G. 525/1996 republicata în 2002 privind Regulamentul General de Urbanism.

De asemenea s-a avut în vedere Reglementarea Tehnica- Ghid Privind Metodologia de Elaborare și Conținutul- Cadru al Planului Urbanistic de Detaliu aprobată cu ordinul MLPAT nr. 37 / N /08.06.2000.

Terenul studiat este în apropiere de Clea Aradului, unde s-au dezvoltat mari platforme destinate comerțului și serviciilor: SELGROS, DECATHLON și REAL.

Accesul pe parcelă se va face din str. Ștefan Procopiu , nr. 4.

Condițiile de amplasare și realizare sunt stabilite prin PUZ întocmit de S.C. ARHITECT TRÂMBIȚAS S.R.L și aprobat prin HCL nr. 613 / 2006 - în zona de servicii sunt:

 • >   Cele 3 parcele destinate serviciilor;

 • >  Pentru zona de servicii se propune procentul de ocupare al terenului (POT) maxim de 50% iar coeficientul de utilizare al terenului (CUT) se va stabili prin P.U.D.-uri ulterioare;

 • >  se impune asigurarea unui procent de 20% din suprafața ocupat de zone verzi.

Prezenta documentație stabilește conditiile tehnice pentru:

 • •   Utilizarea terenului;

 • •   Ocuparea terenului (POT, CUT, H.max.) ;

 • •   Circulațiile pietonale și ale vehiculelor, accese auto si parcaje;

 • •   Echiparea tehnico-edilitara a obiectivului.

Surse de documentare :

La întocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost studiate și s-au cules date si informatii din documentatiile realizate anterior acestui studiu. Pentru documentare au fost folosite următoarele:

 • - Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara

 • - Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

 • - Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 613/2006

 • - Planul Urbanistic de Detaliu - str. Ștefan Procopiu nr. 6 aprobat prin HCL 350/2013

 • - Studiul Geotehnic

 • - Suportul topografic pentru întocmirea studiului este ridicarea topografică realizată în sistem STEREO 70

 • 2. - ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ :

2.1 Concluzii din documentații deja elaborate:

- situarea obiectivului în cadrul localității

Terenul studiat se află la nord-vest față de limita municipiului Timișoara, învecinându-se, la vest și nord, direct cu terenuri aflate în teritoriul administrativ al comunei Dumbrăvița. Totodată, terenul este amplasat în aproprierea drumului DN 69 ce unește Timișoara cu Aradul.

Strada Ștefan Procopiu - cu caracter de arteră majoră - face legătura între localitatea Dumbrăvița și Calea Aradului, racordul la aceasta realizându-se prin girația existentă în zona hipermaketului SELGROS.

Terenul în suprafață de 2564 m2 este neconstruit în prezent, precum și celelalte terenuri din zona de servicii prevăzută prin PUZ.

Caracteristicile climaterice în zona Timișoara sunt următoarele:

 • a) Temperatura aerului :

 • - media lunară maximă : +(21 - 22)°C in iulie, august

 • - media lunară minimă : -(1- 2)°C in ianuarie

 • - maxima absolută: +40°C in 16.08.1952

 • - minima absolută : -29°C in 13.02.1935

 • b) Precipitații :

 • - media lunară maximă : 70 - 80 mm in iulie

 • - media anuală : 600 - 700 mm

 • - cantitatea maximă în 24 h ; 100 mm

 • c) Vântul :

 • - direcții predominante : nord - sud

 • d) Adâncimea minimă de îngheț : 0,70 m conform STAS 6054-77

- concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat:

Elaborarea PUD-ului pe amplasamentul studiat a fost precedată de studierea și actualizarea elementelor operate în ultimii ani în zonă și de Concluziile din PUZ aprobat prin HCL nr. 613 / 2006: Înscrierea amenajării și dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG. Arealul studiat, nu este inclus într-un plan urbanistic. Conform intențiilor deja conturate în propunerile conținute în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara, zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcionale în zonă de locuire cu funcțiuni complementare și servicii.

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației și extinderea infrastructurii tehnico - edilitare.

Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale cu functiuni complementare în extravilanul municipiului Timișoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât si posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare functionării.

Conform P.U.G. aprobat cu HCL 157/2002 și prelungit cu HCL 138/2007, zona studiată se încadrează în IS - Zona pentru instituții publice și servicii de interes generalrespectiv ISb -subzona unităților industriale și servicii de interes general propuse”.

În conformitate cu P.U.G. - 2012(Masterplan) zona se încadrează în POLITICA 2: CREȘTEREA PONDERII IMM-urilor ÎN ECONOMIA LOCALĂ respectiv în PROGRAM 2: ÎNCURAJAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII CU PROFIL AXAT PE TURISM, SERVICII ȘI MEȘTEȘUGURI.

- prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism elaborate/aprobate anterior: Principalele prescripții și reglementări cuprinse în PUZ care se reglementează elaborarea PUD sunt:

 • >  Pentru parcelele A 490/1 si A 493/1- sau cele rezultate din parcelări ulterioare- destinate dezvoltării serviciilor; pentru această zonă de servicii se va institui obligativitatea întocmirii de documentații în fază de Planuri Urbanistice de Detaliu, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul, de înățime și. funcțiunea finală

 • > POT maxim de 50% ;

 • > CUT se va stabilii prin PUD,

 • > Asigurararea uni procent de minim 20% de zone verzi din suprafața terenului;

 • >  interdicția de construire în culoarul de protecție și anume în stânga și dreapta 18,5 m din axu[ stâlpului;

 • >  Profilele stradale prevăzute prin PUZ.;

 • •  Drumul DE 476 (str. Ștefan Procopiu) care este comunicarea directă cu Calea Aradului și face legătura între localitatea Dumbrăvița și Calea Aradu lui va avea 4 benzi de circulate de 3,50 m (câte 2 pe sens), mărginite de zone verzi de 2,00 m lățime, piste de cicliști (1,00 m) și trotuare pietonale (3.00 m) (vezi planșa REGLEMENTĂRI URBANISTICE-EXTRAS DIN PUZ - profilul stradal PTTB).

 • •  Pentru străzile secundare cu două benzi de circulate (12,00 m) se propune: - 7,00 m parte carosabilă, măfginită de o parte și de alta de 2x1,50 m zonă verde și 2x1,00 m trotuare pentru circulația pietonală (vezi planșa REGLEMENTĂRI URBANISTICE -EXTRAS DIN PUZ - profilul stradal PTTA).

2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D. :

Concluziile studiilor elaborate concomitent cu P.U.D., precum și condiționările impuse de acestea: Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au solicitat avize de la toți deținătorii de gospodării subterane din zonă .

Pentru asigurarea accesului din str. Ștefan Procopiu pe parcelă operațiile s-a prezentat situația existentă și cea propusă în cadrul Comisiei de Circulație a municipiului Timișoara, urmând să se obțină AVIZUL necesar.

În propunerea de mobilare urbană pe parcelă s-au avut în vedere limitele și zona de implantare de pe parcela învecinată la adresa str. Stefan Procopiu nr. 6 - Proprietar SC ELMAS PAGAD SRL respectiv pentru CONSTRUIRE IMOBIL IN REGIM P+1E+M SPA ȚII DE DEPOZITARE Șl APARTAMENTE DE SERVICIU. - faza PUD, respectiv retragerea de minim 5m în față și de minim 10m din spate față de limitele de propriețațe.

SE VOR RESPECTA: Indicii urbanisticii propuși și recomandați, avizați prin AVIZUL FAVORABIL nr. 01/30.01.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

3. - SITUAȚIA EXISTENTĂ:

 • -   accesibilitatea la căile de comunicație;

Strada Ștefan Procopiu - cu caracter de arteră majoră - face legătura între localitatea Dumbrăvița și Calea Aradului, racordul la aceasta realizându-se prin girația existentă în zona hipermaketului SELGROS. Accesul carosabil pe amplasamentul studiat se va face din str. Ștefan Procopiu printr-un drum de 6m marcat pentru intrare și ieșire în/din incintă.

 • -   suprafața ocupată, limite și vecinătăți;

Terenul este înscris în Cartea funciară nr. 433709-Timișoara sub nr. Cad 433709. în suprafață de 2564 m2 este în proprietatea SC AUTO LCD S.R.L. și nu este ocupat de construcții. Terenul în formă trapezoidală cu dimensiunile maxime 38,34 x 67,06m are în vecinătăți:

 • •   la nord-est: CF 430713- S=1937 - Proprietar SC ELMAS PAGAD SRL

 • •    la nord-vest: str. Ștefan Procopiu, C.F. 433444-Timișoara, S=714 m2- Proprietar: Domeniu public.

 • •    la sud-est: Teren Agricol, Parcela CC490/1/3 - S= 4832 m2, Proprietar : Someșan Mihail Romulus Dorin

• la sud-vest: Teren Agricol, Parcela A487 - Proprietar Neidentificat în prezent.

- suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere;


Descriere


Suprafață Suprafață


Suprafață


POT %


CUT


Teren

Construită

Liberă

existent

existent

Zona de servicii din PUZ din care:

18.600m2

0,00 m2

18.600m2

0,00%

0,00%

Amplasament studiat

2.564m2

0,00 m2

2.564m2

0,00%

0,00%

Frontul stradal al parcelei este de 38,34 metri iar adancimea parcelei este de 67,10 metri.

 • -   caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic;

Conform cărții funciare, terenul are destinația de curți construcții.

Conform zonificarii funcționale din PUZ-ul director, este zona de servicii.

Pe amplasament nu există construcții.

 • -   destinația clădirilor;

Pe amplasament nu există construcții.

 • -   tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate;

Terenul are o suprafață de 2564 mp, este în proprietatea SC AUTO LCD SRL cu interdicție de înstrăinare,grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare în favoarea BCR SA. Terenul nu este ocupat de construcții.

 • -   concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare;

Fundarea pe teren natural a constructiei propuse se poate realiza la cota minima, Dmin=-1,50m, fata de cota terenului natural, pe stratul de argila prafoasa galben maronie cu oxizi.

Fundarea parcărilor propuse, se poate realiza la cota minima dmin=-0,70m fata de c.t.n., pe stratul de argila prafoasă maronie.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Pentru calculul terenului de fundare pe stratul de argila prafoasa (la cota -0,70m,), in gruparea fundamentala de încărcări, conform STAS 3300/2-85, anexa B, tabelul 17, se recomanda o presiune conventionala de baza (pt.B=1,0 m si D = 2,0 m), Pconv= 180 kPa. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea conventională de calcul, unde se vor folosi coeficientii de corectie pentru pamanturile coezive k1=0,05 si k2=2,00. Pentru date suplimentare se va consulta STUDIUL GEOTEHNIC întocmit de SC BABA & PAUNESCU PRO. GEO. S.R.L.

 • -   accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) cu precizarea poziției acestora;

NU ESTE CAZUL - Terenul are o suprafata relativ plană, amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generală. Pe teren nu au fost identificate beciuri sau hrube. Pe teren se află movile de pământ și moloz rezultate de la construcțiile de locuințe din vecinătate(dincolo de str. Ștefan Procopiu)

 • -   adâncimea apei subterane;

După executarea sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in foraj la cota de -3,80 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (0,50 -1,00)m in functie de anotimpuri și de cantitatea de precipitații. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executării unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații)

 • -   parametrii seismici caracteristici zonei (zonă, grajd Ks, Te);

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2011, condițiile locale de teren studiat în localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.;

a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului 0o = 3,00; a spectului normalizat de răspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul menționat) și accelerația terenului pentru proiectare ag=0,16g.

 • -   analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare etc);

NU ESTE CAZUL - în zona de servicii nu există construcții. În vecinătate, dincolo de str. Ștefan Procopiu există clădiri de locuințe individuale edificate după anul 2006 având structura din cadre de B.A. cu închideri din zidărie și acoperișuri tip șarpantă cu structura din lemn.

- echiparea existentă;

În baza documentației depuse prin care s-a solicitat avize de la toți deținătorii de gospodării subterane din zonă s-a obținut AVIZUL UNIC nr. 331 / 23.05.2015 cu condițiile impuse de AQUATIM SA, E-ON Gaz distribuție SA și Enel distribuție Banat SA,

1.  Căi de comunicație:

În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe str. Ștefan Procopiu parțial asfaltată.

În zona studiată nu sunt trasee de transport în comun, regia de transport nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice - AVIZUL 5799/15.04.2013

2.  Alimentare cu apa și canalizare:

În zona studiată în PUD există retele de apa-canal aflate in administratia R.A.A.C. AQUATIM (apa - 0 100 mm si canal - 0 250 mm). Prin AVIZUL nr. 9826 din 12.04.2013, sunt indicate traseele existente de alimentare cu apă și canalizare și măsurile care se impun în etapele viitoare de dezvoltare. Se permite folosirea retelelor existente in zona studiata in PUD cu îndeplinirea cerințelor menționate în aviz. S-a obținut AVIZUL TEHNIC nr. 9756 / 17.04.2013.

3.  Alimentarea cu gaze naturale:

Conform AVIZULUI E-ON Gaz Distribuție SA nr. 5627 / 17.05.2013 în zona studiată există rețele de gaze naturale. Eventualele branșamente de gaze naturale se vor executa în conformitate cu normativele în vigoare și condițiile din avi z.

4.  Alimentarea cu energie electrică:

Conform AVIZULUI nr. 303/17.04.2012 emis de SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA se interzice amplasarea construcțiilor în culoarul de siguranță de 18,5 m stânga-dreapta față de axul LEA 110kV existenă . AVIZUL de amplasament este favorabil pentru amplasarea noului obiectiv cu respectarea condițiilor din aviz.

5.  Telefonizare:

În zona studiată SC ROMTELECOM SA NU are amplasate rețele de cabluri motiv pentru care a emis AVIZUL FAVORABIL nr. 581 / 23.04.2013 .

6. Energie Termică:

SC CLT COLTERM SA a emis AVIZUL nr.fn /15.04.2013 fără condiții, în zonă nu există rețele termice.

7.  Rețea de televiziune în cablu:

În zonă nu există rețea urbană de televiziune îcu transmisie prin cablu.

4. - REGLEMENTĂRI:

- Condițiile de amplasare și realizare sunt stabilite prin PUZ întocmit de S.C. ARHITECT TRÂMBIȚAS

S.R.L și aprobat prin HCL nr. 613 / 2006 - în zona de servicii sunt;

 • >  Pentru zona de servicii, se propune procentul, de ocupare al terenului. (POT) maxim de 50% iar coeficientul de utilizare a terenului (CUT) se va stabili prin PUD-ur! ulterioare;

 • >  se impune asigurarea unui procent de 20% din suprafața ocupat de zone verzi.

obiectivele noi solicitate prin tema-program;

Construcția proiectată va permite prestarea unor servicii către populație în domeniul mijloacelor de transport-auto. Elementele de temă-program au fost stabilite pe baza experienței acumulate de investitor în domeniul Service-Auto.

Prin PUD, pentru amplasamentul studiat se stabilește :

 • •   regimul de înalțime - P+1E (maxim);

 • •   înălțimea maximă 8,50 m ;

 • •   retragere față de frontul stradal (limita de proprietate)- 5 m.

 • •   P.O.T. - maxim 50%;

 • •   C.U.T. - maxim 2 ,

funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor;

Clădirea va fi dotată cu spații administrative, grupuri sanitare, spații de prezentare pentru clienți. Din punct de vedere structural și funcțional, întregul proiect a fost împărțit în următoarele cinci sectoare de servicii :

 • •  Showroom - spațiu destinat expunerii unor modele de autoturisme în vederea comercializării lor;

 • •  Service-auto destinat reparațiilor la motoare și elementele de direcție de la autoturisme ;

 • •  Inspecția Tehnică Periodică a autoturismelor ;

 • •  Controlul, reglajul sistemului de direcție la autoturisme și vulcanizare;

 • •  Depozit de piese de schimb auto .

NU se vor executa reparații de tinichigerie ,vopsitorie și spălătorie auto.

Pentru personalul prestator de servicii (muncitori) se prevăd spații pentru vestiare, grupuri sanitare și sociale (sala de luat masa)

Coordonarea și gestionarea activităților de sevice se vor desfășura în birouri pentru conducere, contabilitate-gestiune, caserie ,birouri specifice pentru Inspecția Tehnică Periodică și Diagnoză. Construcția (15,00m x 46,00m) se va amplasa în afara culoarului de siguranță față de axul LEA 110kV, la distanțele :

- Față de limitele parcelei :

Retrageri minime pentru parcela din str. Ștefan Procopiu nr. 4

Retrageri propuse pentru parcela din str. Ștefan

Procopiu nr. 4 - planșa de mobilare

o 5,00 m de frontul stradal; o 10,00m de limita din stânga;

o 10,00m de limita din dreapta; o 10,00 m din spate;

o 5 m de frontul stradal; o 11,75m de limita din stânga;

o 11,60m de limita din dreapta; o 15,72 m din spate;

capacitatea, suprafața desfășurată;

Capacitatea principală a activității de service-auto se exprimă prin 7 posturi directe de muncă. Se estimează un total de 20 persoane care își vor desfășura activitatea în spațiile proiectate. La finalizarea investiției se prevede:

Arie construită = 690,00 mp

Arie desfășurată = 878,50 mp

Construcția se va dezvolta în regim de Parter + Etaj parțial.

Corpul din față (15,00m x 12,50m) cu o înălțime maximă de 8,50 m de la platforma amenajată se dezvoltă în 1253,75 m3, iar în prelungirea sa se prevede un corp Parter (15,00m x 33,50m) cu Hmaxim = 5,80 m. cu un volum 2596,25 m3.

În incintă se prevăd 27 locuri de parcare pentru autoturisme, platformă pentru pubele de colectare deșeuri (100 litri ) și o cabină de poartă-pază.

principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi (distanțe față de construcțiile existente, accese pietonale și auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc);

Aspectul exterior a construcției și ansamblului:

Este interzisa abordarea estetică ce reprezintă pastisa ale unor tipuri de Arhitectura nespecifică. Construcția va fi tratată din punct de vedere estetic corespunzator, depășind condiția strictă de adăpost pentru funcțiunile enunțate. Va trebui să se integreze în contextul urban.

Accesul pietonal și auto se va face din str.Ștefan Procopiu conform cu proiectul de racordare la drum. Accesul utilajelor de stingere a incendiilor este asigurat din str.Ștefan Procopiu, iar platforma din incinta obiectivului asigură accesul utilajelor la toate fațadele construcției.

Platforma din interior pentru rularea autovehiculelor se va realiza din beton.

Se vor amenaja locuri de parcare pentru clienți și locuri de parcare pentru angajați.

Se vor amplasa la limita platformei o cabină pentru pază-portar și un loc pentru pubele de colectare a gunoiului.

integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute;

Având în vedere că pe terenurile din zona de servicii nu există construcții, edificarea Halei de prestări servicii și depozitare poate influența caracteristicile viitoarelor clădiri privitor la regimul de înălțime, aliniere, accese și implantare pe parcele.

 • -    principii de intervenție asupra construcțiilor existente;

NU ESTE CAZUL - în zona servicii nu există construcții.

 • -    modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale;

Accesul și ieșirea carosabilă în incinta împrejmuită sunt asigurate din str.Ștefan Procopiu .

Intrarea sau ieșirea autoturismelor în /din incintă se va face doar cu relația dreapta, iar la ieșire se vor monta indicatoarele rutiere „Cedează trecerea” și „Obligatoriu dreapta”.

 • -    condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta;

În vecinătatea amplasamentului nu există monumente istorice sau de arhitectură care să impună zona protejată pe o rază de 100 m.

Având în vedere caracterul funcțional al Halei de prestări servicii și depozitare, implantarea construcției nu impune instituirea unei zone protejate după aprobarea PUD .

 • -    soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării (după caz);

Protecția calității apei

Apele tehnologice și cele meteorice de pe platforma betonată vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre rigolele carosabile prevăzute în incintă. Aceste rigole vor fi legate la separatoare de hidrocarburi și impurităti, iar apoi racordate la separatoarele de grasimi și nisip. Apa folosita va fi cea din reteaua stradala, iar canalizarea pentru apele menajere este tot cea stradala. De mentionat ca va fi vorba doar de consum menajer de grupurile sanitare.

Prin profilul funcțional al investitiei nu exista posibilitatea deversarii in reteaua de canalizare de reziduuri sau alte produse de acest gen.

Pe rețeaua interioară de canalizare sunt prevăzute un separator de produse petroliere (uleiuri / grăsimi) și un decantor pentru scurgerile accidentale .

Protecția aerului

Calitatea aerului din zona va putea fi influențată de emisiile de gaze rezultate din traficul auto, rezultat în urma exploatării obiectivului. Singurele surse de poluare pot fi rezultatul manevrelor auto și sunt nesemnificative.

Nu există emanații de gaze, centrală pe gaz avand filtre de protecție iar nivelul de funcționare a acesteia nu depașeste un consum uzual.

Protectia împotriva zgomotului

Parcul auto, care nu poate adăposti simultan mai mult de 27 autoturisme , este izolat de vecinătățile rezidențiale.

Manevrele sunt doar în timpul zilei și a programului de funcționare care va fi stabilit de societate. Nu exista surse de vibrații. Pentru asigurarea confortului locatarilor din zona,depozitul si spatiul comercial vor respecta orarul impus de legislatia in vigoare.

Construirea unei hale de prestări servicii și depozitare în str. S. Procopiu nr. 4, nu afecteaza:

 • -   calitatea apelor ;

 • -   calitatea aerului ;

 • -   calitatea solului și subsolului;

 • -   ecosistemele terestre si acvatice ;

 • -   asezările umane sau alte objective de interes public.

 • -   prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului (după caz);

Prin PUZ sunt prevăzute spații publice cu funcțiuni complementare care se vor stabili prin PUD-uri.

 • -    soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi;

Se vor respecta reglementările privitor la spațiile verzi prevăzute prin PUZ - cele cuprinse în domeniul public (sensul giratoriu, spațiile verzi cuprinse între carosabil și trotuare)

Pentru amplasamentul studiat se prevede o suprafață de 557,55 mp de sapții verzi (suprafețe înierbate, gard viu, pomi și plate) = 21.75%.

Este respectată condiția prevăzută prin PUZ privitor la valorificarea cadrului natural. (În zonele de servicii propuse, se impune asigurarea unui procent de 20% din suprafața ocupată de zone verzi.)

 • -    profiluri transversale caracteristice;

Se vor respecta reglementările privitoare la profilele transversale prevăzute prin PUZ pentru circulații.

Platforma din incintă se va amenaja la o cotă de nivel corelată cu nivelmentul carosabilului de pe str. Ștefan Procopiu.

Incinta se va împrejmui cu gard transparent cu înălțimea de maxim 2 m.

 • -    regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor); Alinierea construcției propuse pe amplasament se va face paralel cu axul str. Ștefan Procopiu la 11 m de bordura carosabilului.

Regimul de înălțime pentru amplasamentul studiat este Parter + Etaj (parțial).

Înălțimea maximă pe amplasament este de 8,50 m.

Prin PUZ , procentul de ocupare a terenurilor nu poate depășii 50%. Prin propunerea de mobilare pe amplasamentul studiat nu se va depășii POT de 26,91%.

 • -    coeficientul de utilizare a terenurilor;

În conformitate cu reglementările, coeficientul de utilizare a terenurilor se stabilește prin PUD . Obiectivul propus prin prezenta documentație ocupă la sol o suprafață de 690 m2 și 878,50 msuprafață desfășurată. Penrtu CUT, prin PUZ se stabileșe CUT maxim 2,00.

Prin propunerea de mobilare pe amplasamentul studiat și dezvolarea funcțională, cu un regim de înălțime de P+1E(parțial) , CUT nu va depășii 0,35.

 • -    asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri);

Alimentare apa potabila si canalizare:

Se vor respecta condițiile impuse prin AVIZUL TEHNIC nr. 9756/DT-ST/17.04.2013 eliberat de SC AQUATIM SA.

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa a imobilului propus este posibila prin infiintarea unui bransament, material PEID, 063 mm, de lungime aproximativa 9 m, ce se va racorda la conducta de apa existenta de pe str. Ștefan Procopiu. Acesta va asigura presiunea si debitul necesar la consumatori proiectati. Traseul branșamentului va fii perpendicular pe conducta publica de apă potabilă.

Delimitarea dintre branșamentul de apă si instalația interioară se va face în locul din căminul de apometru, unde se va monta un contor de apa rece principal, Dn 30 mm.

Caminul de bransament se va executa pe terenul din propietatea beneficiarului, la limita de proprietate.

Bransamentul de apa se va executa perpendicular pe conducta de apa publica. La proiectarea si executarea conductelor de apa vor respecta normativele în vigoare.

Evacuarea apelor uzate menajere și pluviale :

Pentru evacuarea apelor uzate menajere a corpului de cladire propus este necesar proiectarea unor instalatii interioare de canalizare și racordarea acestora la conducta de canalizare stradală prin intermediul unui racord de canal, material PVC-KG, D200mm, L=11m, ce va fi proiectat. Traseul racordului de canal va fi perpendicular pe canalul public stradal .

Caminul de racord se va amplasa pe terenul din propietatea beneficiarului, la limita de proprietate. Delimitarea dintre racordul de canal si instalatia interioara de canalizare se face in caminul de racord. Caminul de racord va fi proprietatea beneficiarului. La proiectarea si executarea conductelor de canalizare se vor respecta normativele în vigoare.

Evacuarea apelor pluviale-meteorice provenite de pe acoperișul și platformele betonate din incintă se vor colecta separat de cele menajere fiind trecute printr-un separator de ulei(grăsimi) și un separator de nisip. Apele vor fi colectate într-un bazin septic vidanjabil.

Toate lucrările de alimentare cu apă și de canalizare se vor autoriza de Primăria Municipiului Timișoara pe baza documentațiilor tehnice avizate de SC AQUATIM SA.

Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică a halei se va realiza conform unui proiect de alimentare cu energie electrică electrică eleborat de S.C. ENEL- Distribuție S.A. Branșamentul electric trifazat se va executa subteran având parametri Un = 380 / 220 V și 50 Hz pentru:

 • > Pi = 59 KW

 • > Ps = 35.8 KW

Alimentarea cu gaze naturale:

Pentru asigurarea agentului termic necesar încălzirii spațiilor și producerii apei calde menajere se va instala o centrală murală care va folosi combustibil gaze naturale.

Branșamentul se va executa subteran din rețeaua existentă în str.Ștefan Procopiu pe baza unei documentații tehnice avizate de SC E-ON GAZ .

- bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat (existent și propus);

BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONA STUDIATĂ - SERVICII

FUNCȚIUNI

EXIST

ENT

PROPUS IN ZONĂ

REGLEMENTĂRI DIN PUZ 613/2006

Supr. mp.

%

Supr. mp.

%

Total teren zonă

18600

100.00

18600

100.00

Circulații AUTO

2000

10.75

2466

13.26

Servicii din care

0

0.00

16134

86.74

Spații Verzi

16600

89.25

3227

20.00

MINIM 20%

P.O.T.

0.00

MAXIM 50%

MAXIM 50%

C.U.T.

0.00

se stabileste prin PUD

PROPUNERE BILAN

Ț PE AMPLASAMENTUL STUDIAT

FUNCȚIUNI

EXIST

ENT

PROPUS PE AMPLASAMENT

REGLEMENTĂRI DIN PUZ 613/2006

Supr. mp.

%

Supr. mp.

%

Total teren amplasament

2564

100.00

2564

100.00

Circulații AUTO+Pietonale

0

0.00

1316.45

51.34

Construcții

0

0.00

690

26.91

Spații Verzi

2564

100.00

557.55

21.75

> 20%

P.O.T. (690x100/2564)

0

0.00

690

26.91

< 50%

C.U.T.

0

0.00

889

0.35

INDICATORI

P.O.T.

26.91%

C.U.T.

0.35

REGIM DE ÎNĂLȚIME Hmaxim = 8.50m

P+1E

RETRAGERI MINIME (ȘTEFAN PROCO

PIU NR.4)

LIMITA DIN FAȚĂ

5.00m

LIMITA DIN STÂNGA

10.00m

LIMITA DIN REAPTA

10.00m

LIMITA DIN SPATE

10.00m

Sunt îndeplinite condițiile de amplasare și realizare obiectivelor în zona de servicii reglementate prin PUZ.

5. - CONCLUZII:

 • -   consecințelor realizării obiectivelor propuse;

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC ZONAL aprobat prin HCL nr.613/2006 prin respectarea prevederilor privitor la POT, CUT, regim de înălțime și procentajul pentru spații verzi.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe amplasamentul studiat.

Pentru restul zonei de servicii se vor elabora PUD-uri pentru fiecare amplasament conform reglementărilor din PUZ.

 • -   măsurilor ce decurg în continuarea P.U.D.-ului;

Planul Urbanistic de Detaliu „Hală de prestări servicii și depozitare”, strada Ștefan Procopiu, Timișoara se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

 • -   punctului de vedere al elaboratorului asupra soluției;

Documentatia PUD a fost intocmita dupa ghidul privind Metodologia de elaborare si conținutul -cadru al PUD, ghid elaborat de MLpAt, indicativ G M 009-2000.

Propunerea PUD ține cont de reglementarile PUG și reglementările pentru teritoriul din intravilanul municipiului Timișoara studiat prin PUZ și aprobat prin HCL 613 /2006

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizăriiP.U.D.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al mentinerii la zi a situatiei din zonă.


Șef de proiect, arh. Bălan Gabriel

MUNI

D

JUDE Ț UL TIMI Ș CIPIUL TIMI Ș OARA

IRECT

A URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

Bd. Consta

e - mail:instituti

BIROU

ntin Diaconovi aarhitectuluis

AVIZARE SI C

ci Loga, nr. 1, ef@primariatm.

ONFORMITAT

300030, tel/fa

ro, internet:w

I PUG/PUD/PUZ

x +40 256 408341 ww.primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2014-010473/09.07.2014

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan

Procopiu nr. 4, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-010473/07.07.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 01/30.01.2014, precum si de adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 8726 din 30.09.2013;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 846/28.03.2013, prelungit pana la data de 27.03.2015;

Documentația PUD “Hala prestări servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L, proiectant S.C. HL - CONS S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna martie 2013, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificata si completata prin H.C.L. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 21.03.2013, a Raportului informarii si consultariipublicului cu nr. UR2013-002547/21.03.2013;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificata si completata prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Halaprestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, se incadreaza in Etapa 2 -etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012)implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CONSERVARE SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE

BIROU AVIZARE SI CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “ Hala prestări servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. HL - CONS S.R.L., proiect nr. 05/2012, la cererea beneficiarului S.C. AUTO LCD S.R.L., proprietar fiind S.C. AUTO LCD S.R.L., CIF: 24839043, conform extras C.F. atasat la documentatie. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea B.C.R. S.A.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, in dreapta Caii Aradului, care este o artera de importanta majora pentru oras, la frontul de sud al strazii Stefan Procopiu, si la intersectia cu drumul de exploatare DE 428/1.

Parcela care face obiectul prezentei documentatii, a fost reglementata in PUZ „Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii”, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, aprobata prin HCL 613/2006.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014, si PUZ Extindere zona rezidentiala cu     functiuni     complementare si servicii,

Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, aprobat pentru acest amplasament, a fost stabilita functiunea de institutii si servicii. La elaborarea documentatiei PUD “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, s-a tinut cont de PUZ „Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii”, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, aprobata prin HCL 613/2006, in care s-a instituit interdictia de construire pe terenul studiat pana la elaborare PUD.

Terenul studiat in documentatia prezenta, este delimitata astfel: la Nord-Est - proprietar S.C. ELMAS PAGAD S.R.L., la Nord-Vest - Str. Stefan Procopiu, - domeniu public, urmat de teritoriul administrativ al comunei Dumbravita, la Sud-Est - teren aflat in proprietate privata, si la Sud-Vest -teren aflat in proprietate privata.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 2.564 mp, este inscris in CF nr. 433709, nr. top 433709, curti constructii, in strada Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, proprietar S.C. AUTO LCD S.R.L, beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea B.C.R. S.A., ., motiv pentru care s-a atasat documentatiei, si acordul B.C.R. cu numarul de inregistrare 4485/27.05.2014. Terenul studiat este liber de constructii.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “ Hala prestari servicii si depozitare”, Str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, se propune realizarea unor constructii dotate cu spatii administrative, grupuri sanitare, spatii de prezentare pentru clienti - showroom, service auto, depozit piese de schimb auto.

MUNI

D

JUDE Ț UL TIMI Ș CIPIUL TIMI Ș OARA

IRECT

A URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

Bd. Consta

e - mail:instituti

BIROU

ntin Diaconovi aarhitectuluis

AVIZARE SI C

ci Loga, nr. 1, ef@primariatm.

ONFORMITAT

300030, tel/fa

ro, internet:w

I PUG/PUD/PUZ

x +40 256 408341 ww.primariatm.ro

Accesul auto si cel pietonal la proprietate se va realiza din strada Stefan Procopiu nr. 4, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2013-001113/09.05.2013.

Indicii propuși prin prezenta documentație, sunt:

POT max propus = 50 %

CUT max propus = 2,0

Regim maxim de înălțime: P+1E;

H max prop = 8.50 m;

Spatii verzi min. 20,44 % - conform adresei Agenției pentru Protecția Mediului nr. 8726/30.09.2013.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare, str. Stefan Procopiu nr. 4 Timișoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 05/2012, realizat de S.C. HL - CONS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: Regimul de înălțime de max. = P+1E, H max prop = 8.50 m; accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2013-001113/09.05.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2.0, spații verzi de min. 20,44 % din suprafata totala a parcelei, conform adresei Agenției pentru Protecția Mediului nr. 8726/30.09.2013;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat în suprafață totală de 2.564 mp, este inscris in CF nr. 433709, nr. top 433709, curti constructii, in strada Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara, proprietar S.C. AUTO LCD S.R.L, C.I.F. 24839043, beneficiar S.C. AUTO LCD S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea B.C.R. S.A.

MUNI

D

JUDE Ț UL TIMI Ș CIPIUL TIMI Ș OARA

IRECT

A URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

BIROU AVIZARE SI CONFORMITATI

PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconov

ci Loga, nr. 1,

300030, tel/fax +40

256 408341

mariatm.ro


mail:institutiaarhitectului


ef@primariatm


ro, internet:www.pr


4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Hala prestări servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr. 4, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

SECRETAR

IOAN COJOCARI

ARHITECT SEF

Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU Gabriela GHILEZAN

CONSILIER

Steluta URSU

Red/Dact S.U.


AVIZAT JURIDIC,


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTI

A URBANISM

SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI

REABILITARE SI

CONSERVARE

CLAD

IRI ISTORICE

BIROUL AVIZARE

CONFORMITATI P

UG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici

Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro,

internet:www.primariatm.ro


Nr. UR2013 - 002547/21.03.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1 - etapa elaborării propunerilor PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -   Documentația: PUD - „Hala prestări servicii si depozitare”;

 • -   Amplasament: Str. Stefan Procopiu, Nr. 4, Timișoara

 • -  Beneficiari: S.C. AUTO LCD S.R.L.;

 • -  Proiectant: S.C. HL - CONS S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.D. disponibilă la din cadrul Directiei Urbanism, Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 01.03.2013 - 20.03.2013.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu, conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/2011 modificata prin HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati atat cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUD, cat si persoanelor si asociatiilor care au facut sesizari in timpul primei perioade ale informarii si consultarii populatiei, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificați :

Proprietar str. Stefan Procopiu nr. 1 ;

Proprietar str. Stefan Procopiu nr. 2 ;

Proprietar str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6 ;

Beneficiar PUZ aprobat cu HCL 197/2003 ;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultata de nici o persoana.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata prin HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 1 - etapa elaborării propunerilor PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația cu privire la documentația PUD - „Hala prestari servicii si depozitare”, Str. Stefan Procopiu, Nr. 4, Timișoara, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Pentru ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Steluta URSU


Zona Servicii

POT Max CUT Max
limita zonei studiate

limita teren drumuri de exploatare existente drumuri noi propuse

LEA110 kv

zona interdicție de construire număr parcela ; suprafața zona locuire propusa zona servicii propusa zona verde propusa zona implantare construcții aliniament stradal

zona pentru care se vor elabora PUD-uri ulterioare

EXTRAS DIN P.U.Z. -EXTINDERE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Șl SERVICII ZONA CALEA ARADULUI SERE

APROBAT PRIN H.C.L. -613 / 2006

kl

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

Timișoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

Denumire proiect:

PUZ Extindere zonă rezidențială, funcțiuni complementare si servicii zona Calea Aradului Sere

Beneficiar:

Pop Maria, Someșan Dorin, Burza Aurora, Rusan Otilia, llie Rodica

Nr. pr.:

47/2005

Faza:

P.U.Z.

Sef proiect:

arh. Georgeta Trimbitas

Scara:

Denumire planșa:

Proiectat:

arh. Georgeta Trimbitas

1:1000

Realementări urbanistice

Desenat:

arh. Camil Milincu

Verificat:

arh. Georgeta Trimbitas

Data: aug.'06

Nr. pl.:

47A02


ROMÂNIA

Județul Timiș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara

Tel/fax: +40 256 204886

E-mail: primariatm@primariatm.ro

Internet: www.primariatm.ro

Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 350/18.06.2013

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu, Str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-008173/22.05.2013 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2011 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 138/2012, privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

Având în vedere Avizul Favorabil nr. 01/21.03.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E + M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. ELMAS PAGAD S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 89/2012, realizat de S.C. AEDIFICATORIA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+1E+M, acces auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2013-000671/21.03.2013, procentul de ocupare al terenului POT propus de 41,3 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 1,5, spații verzi de 21,8% din suprafața totală a parcelei, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4328/10.05.2013.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat în suprafață totală de 1937 mp, este inscris in CF nr. 434494 (format prin alipirea C.F. 430713 nr. top 430713 si C.F. 433710 nr. top 433710), Timisoara, nr. top 434494, curti constructii, in strada Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timișoara, fiind proprietatea S.C ELMAS PAGAD S.R.L, beneficiar S.C. ELMAS PAGAD S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică: -Instituției Prefectului - Județul Timiș; -Primarului Municipiului Timișoara; -Consiliului Județean Timiș;

-Serviciului Juridic;

-Direcției Economice;

-Direcției Tehnice;

-Direcției Urbanism;

-Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

-Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale; -Direcției Dezvoltare;

-Direcției Comunicare;

-Direcției de Mediu;

-Biroului Managementul Calității;

-Compartimentului Control;

-Biroului Audit;

-S.C. ELMAS PAGAD S.R.L.;

-S.C. AEDIFICATORIA S.R.L.;

-Mass - media locale.

Presedinte de sedinta

ADRIAN ORZA


Contrasemneaza

SECRETAR IOAN COJOCARIROMÂNIA

Județul Timiș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara

Tel/fax: +40 256 204886

E-mail: primariatm@primariatm.ro

Internet: www.primariatm.ro

Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 613/19.12.2006

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006730/21.11.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;

HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, conform proiectului nr.47/2005 , întocmit de S.C. ARHITECT TRIMBIȚAȘ S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului -SERE, extravilan Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitatea de 10 ani.

Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 141286, nr. topo A 490/1 în suprafață de 10700 mp, A 464/1 în suprafață de 41800 mp, A 493/1 în suprafață de 7900 mp, fiind proprietatea lui Pop Gh. Georgeta Maria, Somesan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Autorizația de Construire se va elibera doar după ce suprafața de teren afectată de drum va fi domeniu public.

La realizarea construcției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice;

Suprafața de teren studiată se va introduce în intravilanul municipiului Timișoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentații.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituției Prefectului - Județului Timiș;

-Primarului Municipiului Timișoara;

-Consiliului Județean Timiș;

-Serviciului Juridic;

-Direcției Economice;

-Direcției Edilitare;

-Direcției Urbanism;

-Direcției Patrimoniu;

-Biroului Control Intern;

-Biroului Relații Publice;

-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;

-Beneficiarilor Pop Gh. Georgeta Maria, Somesan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica;

-Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBIȚAȘ S.R.L;

-Mass - media locale.

Presedinte de sedinta

EUGENIA TONENCHI


Contrasemneaza

SECRETAR IOAN COJOCARI