Hotărârea nr. 364/2014

364/18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf"
Hotararea Consiliului Local 364/18.07.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 18161/14.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014 - 18126/11.07.2014 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf", întocmit de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare ISPIF Bucureşti - Sucursala Banat, conform contractului de prestări servicii nr.128/14.05.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL PROIECTE FLRN

BIROU GENERARE PROIECTE SC2014-..............................

SE APROBĂ

PRIMAR

Nicolae ROBU


REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția „Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”

Direcția Dezvoltare are cuprins în programul de investiții pe anul 2014 obiectivul de investiții „Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”.

În vederea stimulării dezvoltării economice locale - în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 220/1999 - a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timișoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității și are o suprafața totală de 63ha și 3600 mp, având ca proprietar Municipiul Timișoara.

Prin promovarea acestui obiectiv se urmărește dezvoltarea de profile economice noi, atragerea investițiilor străine, creșterea numărului de locuri de muncă, precum și implementarea de tehnologii și de echipamente noi.

În prezent, în Parcul Industrial sunt concesionate următoarele parcele:

  • -  o parcelă de 22.883 mp concesionată de SC Kromberg &Schubert România SRL - produce cablaje electrice auto;

  • -  o parcelă de 49.282 mp concesionată de SC Kontitech România SRL- produce componente auto;

  • -  o parcelă de 5.000 mp concesionată de SC Rosign SRL - produce semnalizări rutiere;

  • -  o parcelă de 7.897 mp concesionată de SC R-Coating SRL - tratarea si acoperirea metalelor;

  • -  o parcelă de 80.000 mp concesionată de SC ELBA SA - produce corpuri de iluminat;

  • -  o parcelă de 10.000 atribuită în folosință directă către Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara pentru realizarea unei fabrici de decoruri;

  • -  pe o parcelă de 8.000 mp se realizează Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC de către Primăria Timișoara.

Suprafața liberă a Parcului Industrial Freidorf este traversată de canale de desecare care fac parte din amenajarea hidroameliorativă complexă Șag - Topolovăț UD Utvin, canale care au un traseu sinuos, ceea ce afectează parcelarea terenului conform Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCL nr. 332/2005 și reduc suprafața utilă a parcului. Suprafața fragmentată limitează drastic dezvoltarea de investiții majore.

Pentru parcelarea terenului conform reglementărilor urbanistice, în parcele de forma dreptunghiulară, cu suprafețe de 2-4-6 ha și utilizarea acestora conform parametrilor urbanistici de utilizare prevăzuți în PUD, trebuie aduse modificări traseelor canalelor de desecare existente în zonă.

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, realizarea lucrărilor propuse, respectiv mutarea canalelor de desecare de pe traseul sinuos existent pe alte trasee rectilinii pentru a oferi potențialilor investitori suprafețe de teren mari și compacte.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.50. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, Cap. C Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții.

Primăria Municipiului Timișoara a recepționat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”, realizat de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare ISPIF București - Sucursala Banat, conform contractului de prestări servicii nr.128/14.05.2014.

În vederea realizării investiției este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiției ,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”este estimată, conform devizului general al investiției, la 269.267 lei (inclusiv TVA), respectiv 61.129 euro (inclusiv TVA) (1 euro = 4,4049 lei la data de 17.06.2014).

Durata de realizare pentru execuția lucrărilor este estimată la 3 luni.

Urmare a celor de mai sus,

P r o p u n e m:

Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”, întocmit de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare ISPIF București - Sucursala Banat, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexă și realizarea obiectivului de investiții.

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia Junie

Pentru SECRETAR

Simona Drăgoi

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda Haracicu

ȘEF SERVICIU PFLRN Gabriela BICA

BIROU GENERARE PROIECTE Daniela Ghinea

CONSILIER

Marinela Topor

AVIZAT JURIDIC

Anexa HCL nr.............


din.............


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”


DENUMIRE: Deviere canale desecare zona Parc Industrial Freidorf AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara zona Parcul Industrial Freidorf BENEFICIAR: Municipiul Timisoara

Durata de realizare a investiției:                3 luni


Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M


269.267 lei (inclusiv TVA)

61.129 euro (inclusiv TVA)

208.322 lei (inclusiv TVA)

47.293 euro (inclusiv TVA)


Capacități (în unități fizice și valorice): Lungime tronson canale propuse 1260 m; Suprafața ampriză canale propuse 10029 mp; Volum umplutură canale propuse     5427 m3;

Volum săpătură canale propuse        14152 m3;

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Elemente geometrice: lățime radier:                           b=0,5 m

înclinare taluz:                           m=1,5

panta longitudinală a canalului CCP 3     I=0,4 0/00

panta longitudinală a canalului CCS 4     I=0,5 0/00

Elemente hidraulice


adâncime apă canal CCP 3

adâncime apă canal CCS 4

viteza apei în canalul CCP 3

viteza apei în canalul CCS 4

debitul apei pe canalul CCP 3

debitul apei pe canalul CCS 4


h apă=0,40 m h apă=0,30 m v=0,25 m/s v=0,22 m/s Q=0,25 m33/s Q=0,22 m3/s


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE,

AURELIA JUNIE


ȘEF SERVICIU PFLRN,

GABRIELA BICA


BIROU GENERARE PROIECTE, DANIELA GHINEA


CONSILIER

MARINELA TOPOR