Hotărârea nr. 360/2014

360/18.07.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 360/18.07.2014
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 18019/10.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvenului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
Având în vedere prevederile art.2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timisoara, din data de 15.08.2014 până în data de 15.10.2014.

Art.2: Paza şi protecţia obiectivului, prevăzut la art. 1, aparţinând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim de permanenţă - 24 de ore din 24 de ore, până la predarea în administrare şi operare a clădirii cu dotările aferente, situată în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Municipiul Timișoara

Se aprobă

Primar

NICOLAE ROBU


Direcția Dezvoltare

Serviciul Proiecte cu Finanțare Locală, Regională, Națională

Biroul Generare Proiecte

SC 2014 - 18019/10.07.2014

REFERAT

privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timișoara pe str. Ioan Plavoșin nr.21, aparținând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara

Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate” , cod SMIS 40778, este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” și se încadrează în obiectivul Obiectiv 3: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și stabil, favorabil progresului, Politica 3.3. Creșterea performanțelor serviciilor de sănătate și asistență socială, Programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei rețele de servicii sociale, echilibrat distribuite și accesibile tuturor categoriilor sociale.

Sursele de finanțare ale proiectului sunt: bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1-„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul: Poli de crestere pentru proiectul.

Prin Contractul de finanțare nr. 3655/15.02.2013 și Actul adițional nr. 1/10.01.2014, încheiate între Municipiul Timișoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, s-a aprobat finanțarea realizării acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii sociale din Municipiul Timișoara și implicit din regiune, prin crearea unui Centru social de zi pentru persoane în dificultate în scopul asigurării de programe educaționale și asistenței socio-medicale, adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților persoanelor în dificultate și familiilor acestora în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite pentru comunitatea locală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • •  Îmbunătățirea serviciilor sociale din Timișoara prin crearea în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara a unui Centru Social de Zi pentru persoane aflate în dificultate

  • •  Crearea unui nou serviciu social oferit pentru categoriile sociale aflate în pericol de excluziune socială, respectiv pentru persoanele aflate în dificultate (persoane vârstnice cu semipareză, accident cerebral vascular, boala Parkinson, persoane diagnosticate cu boala Alzheimer incipient și mediu, familiile aparținătoare ale persoanelor cu dizabilități), beneficiare ale infrastructurii sociale dezvoltate în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara prin reabilitarea și finalizarea unei clădiri deteriorate din str. Ioan Plavoșin nr. 21.

prin reabilitarea și finalizarea unei clădiri deteriorate aflate pe str. Ioan Plavoșin nr.21 și dotarea acesteia cu aparatură, echipamente și utilaje specifice funcționării unui centru social la standarde europene.

Clădirea situată în Timisoara, pe str. Ioan Plavoșin, este amplasată pe o parcelă de 1379 mp conform CF nr. 404370 cu nr. topo 22370.

Lucrările se vor finaliza la data de 31.07.2014, urmând ca recepția acestora să fie efectuată la o dată ulterioară.

Valoarea lucrărilor de reabilitare a clădirii este de 1.887.160,96 lei (TVA inclusă), iar cea a dotărilor de specialitate(mobilier, echipamente medicale, echipamente sportive, echipamente electrocasnice și echipamente electronice și IT) este de 375.566,55 lei (TVA inclusă).

De la finalizarea proiectului și până la predarea în administrare și operare a clădirii cu dotările aferente, situată în Timișoara pe str. loan Plavoșin nr.21, către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, paza obiectivului cade în sarcina Municipiului Timișoara care va trebui să asigure paza acestuia în regim de permanență, 24 din 24 de ore.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și dispozițiile art. 6 lit. h) din Legea Poliției Locale nr. 155 /22.07.2010, dispozițiile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și HCLMT nr. 441/20.12.2010 privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, modificată de HCLMT nr. 213/2013,

PROPUNEM:

  • - aprobarea preluării și asigurării pazei și protecției obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timișoara pe str. loan Plavoșin nr.21, aparținând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara, din data de 15.08.2014 până în data de 15.10.2014;

  • - paza și protecția obiectivului, prevăzut mai sus, aparținând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim de permanență - 24 din 24 de ore, până la predarea în administrare și operare a clădirii cu dotările aferente, situată în Timișoara pe str. loan Plavoșin nr.21, către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Director Direcția Dezvoltare                                 Pt. Secretar,

Arh. Aurelia Junie                                         Jur. Simona Drăgoi

Șef Serviciu P.F.E.

Ing. Magdalena Nicoară

Șef Serviciu P.F.L.R.N.

Ing. Gabriela Bica

Manager de proiect, Ec. Adriana Deaconu

Întocmit

Cons. Maria Pantic-Telbis

Avizat juridic, Cons. jur.

Daniela Ștefan