Hotărârea nr. 36/2014

36/25.02.2014 privind modificarea şi prelungirea Contractului de concesiune nr.7/03.05.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si SC "PIETE" SA Timisoara
Hotararea Consiliului Local 36/25.02.2014
privind modificarea şi prelungirea Contractului de concesiune nr.7/03.05.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si SC "PIETE" SA Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT 2014 - 000649/14.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Adresa nr. CT 2014 - 000649/12.02.2014 a SC "PIETE"SA
Avand in vedere art.7 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea şi prelungirea Contractului de concesiune nr.7/03.05.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si SC "PIETE" SA, pentru o perioada egala cu jumatate din durata sa initiala , adica 7 ani si 6 luni, incepand cu data de 04.05.2014 pana in data de 03.11.2021, prin incheierea unui act aditional.

Art.2: În Contractul de concesiune nr. 7/03.05.1999 se modifică art.8 lit.d) din Capitolul V "Obligaţiile părţilor", care va avea următorul conţinut:
"Art.8 lit d) : Concesionarul se obligă să nu subconcesioneze , în tot sau în parte, unei alte persoane fizice sau juridice obiectul concesiunii".

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- S.C. Pieţe S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOIP+

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE

BIROUL SAD

CT 2014 - 000649/14.02.2014


APROBAT


PRIMAR,

NICOLAE ROBU


REFERAT

Privind prelungirea contractului de concesiune nr.7/03.05.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si SC “ PIETE ” SA Timisoara


Intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si SC “ PIETE ” SA s-a incheiat Contractul de Concesiune nr.7/03.05.1999, modificat prin actul aditional nr.1/14.09.2005. Conform cap.III art.2 din contract, termenul concesiunii este de 15 ani. In conformitate cu art.3, cap.III din contract, acesta “ va putea fi prelungit in cazul in care nu exista dispozitiuni legale contrare, prin acordul ambelor parti, in forma scrisa cu respectarea prevederilor legale.

Prin adresa cu nr.CT2014-000649/12.02.2014 SC “ PIETE “ SA solicita prelungirea contractului de concesiune nr.7/03.05.1999, cu o perioada egala cu jumatate din durata sa inititala, adica 7 ani si 6 luni, incepand cu data de 04.05.2014 pana in data de 03.11.2021.

Avand in vedere cele de mai sus precum si faptul ca SC “ PIETE ” SA si-a indeplinit in totalitate obligatiile contractuale, in temeiul art. 3, cap.III, din contractul de concesiune nr.7/03.05.1999, coroborat cu art.7 alin.3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,

P R O P U N E M :

Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.7/03.05.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si SC “ PIETE” SA, pentru o perioada egala cu jumatate din durata sa initiala , adica 7 ani si 6 luni, incepand cu data de 04.05.2014 pana in data de 03.11.2021, prin incheierea unui act aditional.


VICEPRIMAR,

TRAIAN STOIA


PT.SECRETAR

SIMONA DRAGOI


DIRECTOR

MARTIN STAIA


RESPONSABIL BIROU, LAURA KOSZEGI


AVIZAT JURIDIC,


CONSILIER,

DANIELA BEATRICE CHINDRIS


Cod FP 53-01 ver.1