Hotărârea nr. 359/2014

359/18.07.2014 privind repartizarea ap. 39 din str. Miloia bl.B1 sc.A
Hotararea Consiliului Local 359/18.07.2014
privind repartizarea ap. 39 din str. Miloia bl.B1 sc.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-18233 din data de 14.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din H.G. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c coroborat cu art.36 alin. 5 lit. a şi art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea ap.39 din str. Miloia bl.B1 sc.A, către Cîrjoi Paul Mihail, înscris pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 215.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Dl. Cîrjoi Paul Mihail
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t: P R I M A R,

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr.SC2014-18233/14.07.2014

R E F E R A T

privind repartizarea ap.39 din str. Miloia bl.B1 sc.A

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 213 persoane înscrise pe lista de priorități.

Apartamentele 39 din Miloia bl.B1 sc.A și 9 din str. Miloia bl.B1 sc.B au devenit libere ca urmare a predării acestora de către foștii chiriași Bacer Alexandru prin cererea CT2014-1033/05.03.2014 și Nedescu Claudiu Aurelian prin cererea nr. CT2014-2216/08.05.2014.

Astfel, la data de 19.06.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, doamna Barbu Diana Andreea, înscrisă pe lista de priorități la poz.214 și domnul Cîrjoi Paul Mihail, înscris pe listă la poziția 215. Precizăm că persoana înscrisă la poziția 211 nu s-a prezentat ca urmare a invitației, persoana înscrisă la poziția 212 deține locuință proprietate persoanală iar persoana înscrisă la poziția 213a depășit vârsta de 36 de ani.

Dintre cei invitați s-a prezentat doar domnul Cîrjoi Paul Mihail, care în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a reconfirmat criteriile de acces la locuință și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus și opțiunea expimată propunem repartizarea apartamentului 39 din str. Miloia bl.B1 sc.A către domnul Cîrjoi Paul Mihail.

V I C E P R I M A R,                             Pentru SECRETAR,

Traian Stoia                                                Simona Drăgoi

DIRECTOR,

Martin Staia

ȘEF BIROU

Mihai Boncea

Avizat juridic,

Cod FO 53-01 ver.1