Hotărârea nr. 358/2014

358/18.07.2014 privind repartizarea ap. 41 din str. Miloia bl.B1 sc.A
Hotararea Consiliului Local 358/18.07.2014
privind repartizarea ap. 41 din str. Miloia bl.B1 sc.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-18234 din data de 14.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap.41 din str. Miloia bl.B1 sc.A, către Crişan Anca, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 207.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Numitei Crişan Anca;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t:

P R I M A R,

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr.SC2014-18234/14.07.2014

R E F E R A T

privind repartizarea ap.41 din str. Miloia bl.B1 sc.A

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 205 persoane înscrise pe lista de priorități.

Apartamentele 9 din Miloia bl.B1 sc.B și 39 și 41 din str. Miloia bl.B1 sc.A au devenit libere ca urmare a predării acestora de către foștii chiriași Nedescu Claudiu Aurelian prin cererea nr CT2014-2216/08.05.2014, Bacer Alexandru prin cererea CT2014-1033/05.03.2014 și Iorgovan Dragoslav Dorian prin cererea nr. CT2014-1924/24.04.2014.

Astfel, la data de 05.06.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, domnul Bărbulescu Sergiu Cosmin, înscris pe lista de priorități la poz.206, doamna Crișan Anca, înscrisă pe listă la poziția 207 și domnul Vasinca Daniel, înscris pe listă la poziția 211. Precizăm că persoanele înscrise la pozițiile 208 și 209 au depășit vârsta de 36 de ani iar persoana înscrisă la poz.210 a fost înscrisă din eroare pe listă deoarece la data întocmirii listei de priorități nu își desfășura activitatea în Timișoara.

Dintre cei invitați s-a prezentat doar doamna Crișan Anca, care în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a reconfirmat criteriile de acces la locuință și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus și opțiunea expimată propunem repartizarea apartamentului 41 din str. Miloia bl.B1 sc.A către doamna Crișan Anca.

V I C E P R I M A R,                               Pentru SECRETAR,

Traian Stoia                                                 Simona Drăgoi

DIRECTOR, Martin Staia

ȘEF BIROU

Mihai Boncea

Avizat juridic,