Hotărârea nr. 357/2014

357/18.07.2014 privind anularea atribuirii în proprietatea d-lui Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr. 44/1994 (privind veteranii de război şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război) a parcelei cu nr.topo 19801/17/1/9 în suprafaţă de 500 mp, înscrisă în CF nr.436742 Timisoara
Hotararea Consiliului Local 357/18.07.2014
privind anularea atribuirii în proprietatea d-lui Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr. 44/1994 (privind veteranii de război şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război) a parcelei cu nr.topo 19801/17/1/9 în suprafaţă de 500 mp, înscrisă în CF nr.436742 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2014 - 16105/23.06.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se anuleaza Adresa nr.SCO2000-2086/11.04.2000 si pozitia nr.93 din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.341/22.02.2000 , prin care s-a atribuit d-nului Popescu Stelian , parcela cu nr.topo.19801/17/1/9 , str.Amzei nr.12 .

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Administrare Fond Funciar ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- OCPI Timis ;
- d-nului Popescu Stelian ;
- Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi ;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE.DA

(ASTRUREFERAT

privind anularea atribuirii în proprietatea d-lui Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr.44/1994(privind veteranii de război și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război) a parcelei cu nr.topo 19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp , înscrisă în CF nr.436742 Timișoara

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, referatul întocmit de Direcția Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru, prin care se propune anularea atribuirii în proprietatea d-nului Popescu Stelian a parcelei cu nr.topo. 19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp.

Prin HCL nr.341/22.02.2000 s-a aprobat atribuirea a câte 500 mp teren intravilan situat în zona Blașcovici - Balta Verde , veteranilor de război nominalizați in Anexa nr. 1 (parte integranta a HCL-ului) conform prevederilor art.13 , art.22 din Legea 44/1994 - privind veteranii de război și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Conform Anexei nr.l a HCL nr.341/22.02.2000 și a adresei nr. SC02000-2086/11.04.2000 , parcela cu nr.topo.19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp din str.Amzei nr.12 , a fost atribuită d-nului Popescu Stelian (- poz.93 din Anexa nr.l a HCL nr.341/22.02.2000).

Deoarece, așa cum reiese din extrasul CF nr.436742 Timișoara emis in 23.05.2014 , d-nul Popescu Stelian nu și-a înscris în cartea funciară dreptul de proprietate asupra parcelei atribuite , propunem anularea adresei nr. SC02000-2086/11.04.2000 si a poz.93 din Anexa nr.l a HCL nr.341/22.02.2000 , prin care i s-a atribuit în proprietate parcela cu nr.topo.19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp .

Parcela cu nr.topo.19801/17/1/9 rămâne în proprietatea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

După analizarea celor de mai sus, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care să se aprobe anularea adresei nr. SC02000-2086/11.04.2000 șiapoz.93 din Anexa nr.l a HCL nr.341/22.02.2000 prin


CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE MARTIN STAIAEVIDENTA PATRIMONIULUI PIRVA
CONSILIER BDUC CAPNpEl.lA