Hotărârea nr. 356/2014

356/18.07.2014 privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 356/18.07.2014
privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 16290/24.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 9979/19.06.2014;
Având în vedere Hotărârea nr. 80/12.06.2014 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere art. 868 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi un operator economic având ca obiect gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflaţi în administrarea acesteia.
(2) Modelul contractului de închiriere şi operatorul economic cu care se va încheia acesta vor fi aprobate de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art. 2: (1) Se stabileşte cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflaţi în administrarea regiei, în cuantum de 60 %.
(2) Cota -parte ce revine Regiei Autonome de Transport Timişoara de 40 %, va fi utilizată pentru întreţinerea, reparaţia şi înlocuirea stâlpilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.
(3) Plata către Municipiul Timişoara va fi efectuată de Regia Autonomă de Transport Timişoara după încasarea acesteia de la operatorul economic.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare,Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                               Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                              Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                 Nicolae Robu

DIRECȚIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT

NR.__________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara

Prin HCLMT nr. 108/27.03.2012 serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate s-a dat în administrare Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Bunurile proprietate publică și/sau privată a Municipiului Timișoara din componența sistemelor de utilități publice utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate sunt date în administrarea și exploatarea Regiei Autonome de Transport Timișoara prin hotărâri ale Consiliului Local.

Prin adresa cu nr. 9979/19.06.2014, Regia Autonomă de Transport Timișoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se reglementeze cota parte ce revine Municipiului Timișoara din veniturile obținute de Regia Autonomă de Transport Timișoara prin închirierea stâlpilor în urma montării de sisteme publicitare pe aceștia.

Regia Autonomă de Transport Timișoara intenționează să externalizeze activitatea de urmărire, supraveghere și control a sistemelor de publicitate, printr-un contract de închiriere a stâlpilor aflați în administrarea acesteia unui operator economic. Prin externalizarea activității și închirierea stâlpilor către un operator economic, Regia Autonomă de Transport Timișoara:

  • -  va administra mai eficient această activitate;

  • -  va elimina pirateria din sistemul de publicitate;

  • -  va reduce cheltuielile de mentenanță, respectiv urmărirea, supravegherea și controlul sistemului de publicitate amplasat pe stâlpii acestei;

  • -   fiind o activitate conexă activității de bază, nefiind prioritară pentru regie, personalul afectat de această activitate va fi relocat în cadrul altor compartimente.

Potrivit art. 868 alin. (2) din Codul Civil, titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, închirierea bunurilor proprietate publică se poate realiza de către titularul dreptului de proprietate sau de către administratorul acestora, cu aprobarea Consiliului Local, în condițiile legii.

Luând în considerare art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia “sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, iar “administratorul are dreptul să încaseze din chirie o cotă - păr te între 20 - 50 %, stabilită prin hotărâre de aprobare a consiliului local”.

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara, prin Hotărârea nr. 80/12.06.2014, a aprobat încheierea unui contract cu Advertising Printing Association având ca obiect darea spre închiriere a unor stâlpi aflați în administrarea acesteia în scop publicitar.

Stâlpii din rețeaua de contact tramvai și troleibuz aflați în administrarea Regiei Autonome de Transport, fac parte din mijloacele fixe înscrise în evidența tehnico-operativă a Municipiului Timișoara, sub denumirea de linii cale și rețea contact.

În baza celor de mai sus Regia Autonomă de Transport Timișoara va vira cota parte ce revine Municipiului Timișoara, stabilită de către Consiliul Local, în momentul încasării plății de la operatorul economic căruia i se va atribui contractul de închiriere. Cota -parte ce revine Regiei Autonome de Transport Timișoara va fi utilizată pentru întreținerea, reparația și înlocuirea stâlpilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.

Având în vedere cele mai sus menționate propunem spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara:

  • -  încheierea unui contract de închiriere între Regia Autonomă de Transport Timișoara și un operator economic având ca obiect gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflați în administrarea acesteia. Modelul contractului de închiriere și operatorul economic cu care se va încheia acesta, vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

  • -   stabilirea cote-părți, fără TVA, ce revine Municipiului Timișoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflați în administrarea regiei;

  • -  plata către Municipiul Timișoara va fi efectuată de Regia Autonomă de Transport Timișoara după încasarea acesteia de la operatorul economic.

p. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER, NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,