Hotărârea nr. 355/2014

355/18.07.2014 privind închirierea imobilului în situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6
Hotararea Consiliului Local 355/18.07.2014
privind închirierea imobilului în situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-18144/11.072014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. SC 2013-20691/17.02.2014 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 414/30.07.2013;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2014-016538/26.06.2014 a Grădiniţei cu program prelungit nr. 19;
Având în vedere Adresa nr. SC2014 - 016517/26.06.2014, a dl Krivinyi Georg cetăţean austriac prin mandatar av. Alexandra Răzvan Mihalcea;
Ţinând seama de prevederile art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea imobilului situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top 125, pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi Creşei nr. 6, proprietatea dlui. Krivinyi Georg, pe o perioadă de şase luni începând cu data de 03.08.2014, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor, cu o chirie lunară de 4100euro/lună, care se va plăti în lei, la cursul BNR din data de 03.08.2014.

Art. 2: Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Serviciul Financiar şi Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale -Compartiment Scoli, din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19";
- Creşei nr. 6;
- Av. Alexandra Răzvan Mihalcea;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR


Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE COMPARTIMENT ȘCOLI Nr.SC2014 -      /

REFERAT

Privind închirierea imobilul în situat în Timișoara , str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și a Creșei nr. 6

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, privind închirierea imobilul situat în situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și Creșa nr. 6.

Imobilul situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str.Ocsko Terezia, fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 CF vechi nr. 133760 Timișoara cu nr. top 125 compus din Clădire în regim D+P+1E +M cu suprafață construită desfășurată de 1460,21 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 1883 mp a fost retrocedat dl. Krivinyi Nikolaus cu Dispoziția nr. 1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr. 10/2001. După perioada de menținere a afectațiunii, de 5 ani, a fost încheiat un nou contract de inchiriere, cu o chirie negociată de 4.100 euro/lună.

După expirarea termenului de 5 ani prevăzut de art. 16 alin 1 din Legea nr. 10/2001 prin Hotârea Consiliului Local nr. 295/03.08.2011 a fost aprobată închirierea imobilului pentru desfășurarea activități Grădiniței cu program prelungit nr. 19, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 03.09.2011, cu o chirie negociată de Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cuantum de 4100 euro/lună, (echivalentul a 17.402,45 lei/lună la cursul valutar de la data negocierii - 28.07.2011) și cu posibilitatea prelungirii termenului de închiriere pe încă un an în aceleași condiții.

Contractul de închiriere nr. SC 2011-24670/07.11.2011 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 295/03.08.2011 a expirat la data de 03.08.2012 și a fost prelungit prin actul adițional încheiat în data de 01.08.2012 până la data 03.08.2013, cu aceiași chirie și în aceleași condiții.

Prin adresa cu nr. 236/18.06.2013 înregistrată la noi sub nr. SC 2013-17502/19.06.2013 Grădinița cu program prelungit nr. 19 prin director, a solicitat prelungirea contractului de închiriere pentru acest imobil.

Proprietarul imobilului Krivinyi Nikolaus a decedat, și moștenitorul acestuia Krivinyi Georg cetățean austriac prin mandatar av. Alexandra Răzvan Mihalcea a încheiat un nou contract de închiriere, pe o perioadă de 1 an de zile, cu aceeași chirie de 4100 Euro/lună, echivalent în lei la cursul de schimb valutar din data de 03.08.2013, contract de închiriere care expiră la data de 03.08.2014.

Prin adresa nr. SC 2014-016538/26.06.2014, Grădinița cu program prelungit nr. 19, a solicitat sprijinul de a menține activitatea grădiniței în imobil prin prelungirea contractului de inchiriere.

Prin adresa nr. SC 2014-016517/26.06.2014, proprietarul imobilului, Krivinyi Georg cetățean austriac, prin mandatar av. Alexandra Răzvan Mihalcea și-a exprimat dorința de a încheia un nou contract de închiriere în aceleași condiții pe o perioadă de 6 (șase) luni, începând din data de 03.08.2014 până la data de 03.02.2015, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, cu o chirie de 4100 Euro/lună, echivalent în lei la cursul de schimb valutar din data de 03.08.2014.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că în prezent nu dispunem de altă locație pentru mutarea activității Grădiniței cu program prelungit nr. 19 , supunem spre aprobare Consiliului Local;

1. Închirierea imobilului situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 Timișoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top 125 , pentru desfășurarea activității Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și Creșa nr. 6, proprietatea dl. Krivinyi Georg, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 03.08.2014 cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, cu o chirie lunară de 4.100 euro/lună care se va plăti în lei la cursul BNR din data de de 03.08.2014.

2. Aprobarea modelului de contract de închiriere conform anexei nr. 1.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu


PENTRU SECRETAR

Simona Drăgoi

DIRECTOR EXECUTIV Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Mariana Mureșan

DIRECȚIAECONOMICA

DIRECTOR Smaranda Haracicu

Avizat, Serviciul juridic

ROMÂNIA                                   Anexa nr. 1 la HCL nr.............

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr...........................................................

CONTRACT DE INCHIRIERE

Prezentul contract se încheie azi............................în baza Hotărâri Consiliului Local

nr....................................................al municipiului Timișoara.

 • I.   PARTILE CONTRACTANTE

 • A. Krivinyi Georg - cetățean cetățean austriac, domiciliat în Austria, A 1000 Viena (Wien) identificat cu cartea de identitate nr. 10612409/2010 eliberată la data de 02.09.2010, de către autoritățile competente austriece, prin mandatar avocat Răzvan Mihalcea Alexandra Emanuela din Baroul Timiș, legitimată cu CI seria TM nr. 649051 emis de SCLEP Timișoara la data de

 • II. 02.2008, CNP 2620523354804, domiciliată în Timișoara, P-ța I. I. C. Brătianu, nr. 2 ap.14, cu sediul profesional în Timișoara, str. Traian Doda nr. 3, ap. 6, împuternicit cu procura autentificată sub nr. 1349/18.07.2013 la Biroul Notarului Public Chiș Felicia, în calitate de LOCATOR.

 • B. Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 cu sediul în Timișoara, str. Martir Leontina Bânciu

nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia, fostă str. Narciselor reprezentată de................director, în calitate

de CHIRIAȘ (Locatar) și Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de Ordonator Principal de Credite.

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1: Obiectul contractului constă în închirierea imobilului situat in Timișoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, (fosta str. Ocsko Terezia, fosta str. Narciselor), înscris CF nr. 405657 Timișoara , CF vechi nr. 133760 cu nr. top 125, deținut de Krivinyi Georg în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului prin moștenire.

Art. 2: La data închirierii, imobilul este utilizat de locatar, exclusiv pentru activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 și a Creșei nr. 6 din Timișoara.

Art. 3: Imobilul se închiriază exclusiv pentru desfășurarea activității de învățământ -Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 și a Creșei nr. 6 din Timișoara.

 • III.  DURATA CONTRACTULUI

Art.4: Prezentul contract se încheie pentru o durata de 6 luni începând cu data de 03.08.2014 până la data de 03.02.2015, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art.5: Durata de prelungire a contractului a fost stabilită cu acordul proprietarului și a Hotărârii nr...............a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 6: Tacita relocațiune nu este permisă.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 7: Cuantumul chiriei lunare este de 4.100 euro/lună, stabilit la cursul BNR din data de 03.08.2014, aprobat prin Hotărârea nr............................ a Consiliului Local al Municipiului

Timișoara.

 • V. PLATA CHIRIEI

Art. 8: Plata chiriei se va face lunar de către Municipiul Timișoara, Direcția Economică, Serviciul Financiar , până cel târziu la 5 (cinci) a fiecărei lunii calendaristice pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul locatorului deschis la la UniCredit Țiriac Bank Timișoara, cont IBAN RO89BACX0000000978089000.

Art.9: Neplata chiriei în termen de 15 (cincisprezece ) zile de la data scadenței și în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalități de întârziere calculate cu un procent de 1,5 % pe zi de întârziere din suma datorată.

Art.10: Neplata chiriei și a utilităților în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței (data emiterii documentului justificativ) și în cuantumul fixat, duce la desființarea prezentului contract de închiriere, fără punere în întârziere, fără alte formalități și fără intervenția vreunei instanțe de judecată.

În acest caz va opera rezilierea contractului de închiriere de drept, fără somație si punere in întârziere, fără vreo alta formalitate, locatarul obligându-se să elibereze de îndată spațiul închiriat și să îl predea locatorului proprietar, achitând toate obligațiile de plată rezultate din contract.

În această situație, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru evacuarea necondiționată a locatarului din imobil.

Art. 11: Obligația de plată a chiriei cade în sarcina Municipiul Timișoara - Serviciul Financiar.

 • VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Art.12: Locatorul închiriază locatarului bunul la starea existentă la momentul încheierii prezentului contract și va fi consemnată într-un proces verbal de predare-primire.

Art. 13:Locatorul nu va stânjeni pe locatar în exercitarea dreptului de folosință asupra bunului închiriat și nici nu va face acte care ar putea restrânge folosința acestuia.

Art. 14: Locatorul asigură locatarilor folosința spațiului situat in Timișoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, spațiu compus din construcție și teren, conform identificării imobilului din cartea funciară corespunzătoare acestuia.

Art. 15: Lucrările de întreținere, lucrări de reparații curente, aduse spațiului închiriat, dacă aceste lucrări au fost considerate de către chiriaș ca fiind necesare pentru activitatea pe care o desfășoară în acest imobil, se vor executa cu acordul locatorului.

 • VII. OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art. 16: Locatarul se obligă, ca pe toată durata închirierii, sa păstreze în bune condiții bunul închiriat, să nu îl degradeze sau deterioreze, sub sancțiunea rezilierii contractului.

Art. 17:Locatarul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în prezentul contract.

Art. 18: Locatarul prin Municipiul Timișoara - Serviciul Financiar, se obligă să plătească locatorului chiria la termenele și în condițiile prevăzute la art. 8 din prezentul contract.

Art. 19: Pe toata durata închirierii, locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat, respectiv întreținerea, apa curentă, canal, termoficarea, gaz, curent electric, abonament cablu TV, internet, telefon, evacuarea deșeurilor menajere, întreținerea curățeniei, pază, cheltuieli colaterale, dezinsecție, dezinfecție, deratizare etc.(prezenta enumerare fiind cu titlu exemplificativ).

Ca urmare, la încetarea contractului locatorul nu va avea nici o obligație fata de terții furnizori de servicii si utilități pentru prestațiile de care au beneficiat locatarii.

Art. 20: Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat și îl va despăgubi în totalitate pe locator pentru distrugerea bunului. Locatarii vor executa la timp și în bune condiții, pe cheltuiala lor, toate lucrările de întreținere si reparații curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa lor.

Art. 21: Locatarul se va abține de la orice activitate care tulbură sau limitează buna folosire a spatiilor comune sau învecinate, exploatând în siguranță spatiile închiriate.

Art. 22: Locatarul va suporta toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinsecție, dezinfecție, deratizare si orice alte cheltuieli colaterale), precum și cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparați instalații sanitare, termice, electrice și de orice alta natură).

Art. 23: Locatarul va răspunde de pagubele pricinuite bunului închiriat de eventuale incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit sau forță majoră.

Art. 24: Locatarul va asigura pe cheltuiala proprie paza imobilului.

Art. 25: Locatarul îi va permite locatorului sau mandatarilor săi să controleze modul cum este folosit bunul închiriat și starea acestuia.

Art. 26: Locatarul, la expirarea acestui contract, va elibera și restitui locatorului bunul închiriat împreună cu toate accesoriile acestuia, în aceeași stare în care le-au primit, stare constatată prin proces verbal.

Art. 27: Subînchirierea de către locatar, în tot sau în parte, a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț, precum si orice altă formă de transmitere către terți a bunului închiriat este strict interzisă.

Art. 28: Orice stricăciune pricinuită bunului închiriat va fi reparată de către locatar.

Art. 29: Schimbarea destinației spațiului ori folosirea imobilului pentru alte activități decât cele ale Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 și Creșei nr. 6 atrag sancțiunea imperativă a rezilierii de plin drept a contractului de închiriere.

Art. 30: Lucrările de investiție de orice fel, inclusiv modernizări, extinderi, instalare de dotări suplimentare decât cele cu care este înzestrat imobilul la data predării etc. (acestea fiind menționate cu titlu exemplificativ) care pot duce la modificarea bunului sunt strict interzise locatarului.

In mod cu totul excepțional, ele pot fi realizate numai cu acordul prealabil, scris și explicit, dovedit exclusiv prin înscris autentic, al proprietarului locator.

 • VIII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 31: Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in acest contract de către una dintre părți, cealaltă parte va solicita denunțarea contractului, iar partea in culpa datorează celeilalte părți daune-interese conform legii.

 • IX. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 32: La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept.

Art. 33: Prin excepție, contractul poate înceta înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 4 din inițiativa locatarului, printr-o notificare transmisă proprietarului cu 30 de zile înainte.

 • X. LITIGII

Art. 34: Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

 • XI. FORTA MAJORA

Art. 35: Forta majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea ce o invoca, în condițiile legii.

 • XII. ALTE CLAUZE

Art. 36: Notificările și comunicările dintre părți referitoare la executarea contractului, ca și orice formă de corespondență dintre părți se va face în scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).

Nici o notificare sau comunicare verbală nu va fi luată în considerare de nici una dintre părți.

Art. 37: Acest contract are ca temei dispozițiile legislației în vigoare pe toată durata derulării acestuia, inclusiv cele ale Noului Cod Civil român în vigoare din data de 1 octombrie 2011.

Art. 38: Prezentul contract conține ..........pagini și a fost încheiat în 6 (șase) exemplare

originale, câte două pentru fiecare parte contractantă.

LOCATOR

Dr. Krivinyi Georg prin


LOCATAR

Grădinița cu program prelungit nr.19 prin

AVIZAT MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN

PRIMAR Nicolae Robu

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

SERVICIUL JURIDIC