Hotărârea nr. 354/2014

354/18.07.2014 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. I. Vacarescu nr.32/a
Hotararea Consiliului Local 354/18.07.2014
privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. I. Vacarescu nr.32/a


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 18148/11.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2014-002199/08.05.2014 a doamnei Gal Maria;
Având în vedere documentaţia de apartamentare întocmită SC TOP INTEGRA SRL, avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 130512/08.10.2013;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. I.Vacarescu nr.32/a, înscris în C.F. nr. 414289(CF vechi 8074 Timişoara, nr. topo. 17049/1), întocmită de către SC TOP INTEGRA SRL, avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 130512/08.10.2013, conform documentaţiei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-nei. Gal Maria;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                        Aprobat,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE             PRIMAR

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIU

Nr.                                   NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. I. Vacarescu nr.32/a

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, adresa depusă de doamna Gal Maria, însoțită de documentația tehnică de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. I.Vacarescu nr.32/a, înscris în C.F. nr. 414289(CF vechi 8074)Timișoara, nr. topo. 17049/1, întocmită de către SC TOP INTEGRA SRL, avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 130512/08.10.2013.

Apartamentul nr. 1 este proprietatea Statului Român și este deținută în baza contractului de închiriere nr. 1836/R/01.06.2009 de către Gal Maria, iar terenul este intabulat ca și domeniul public al Municipiului Timișoara.

Apartamentul nr. 2 este proprietatea Statului Roman, iar terenul este intabulat ca și domeniul public al Municipiului Timișoara.

În scopul intabulării în Cartea Funciară, proprietarul apartamentului 1 pe cheltuială proprie a contractat cu SC TOP INTEGRA SRL, întocmirea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 414289 Timișoara, situat în str. I.Vacarescu nr.32/a.

Menționăm că imobilul situat în Timișoara, str. I.Vacarescu nr.32/a, înscris în C.F. nr.414289 Timișoara, nu a fost notificat în baza Legii nr.10/2001, iar din adresa Serviciului Juridic nr. CT2014-2199/25.06.2014 rezultă că pentru imobilul situat în Timișoara, str. I.Vacarescu nr.32/a nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată, iar din adresa nr. CT2014-2199/19.06.2014 imobilul nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar.

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. I.Vacarescu nr.32/a, înscris în C.F. nr. 414289 Timișoara, conform documentației întocmită de către SC TOP INTEGRA SRL, avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 130512/08.10.2013.

Viceprimar,

Traian Stoia


pt.Secretar,

SimonaDragoi

pt.Director, D.C.T.D.D.

Martin Staia

Director, Direcția Urbanism

Emilian Sorin Ciurariu


Șef Serviciu, Banca de Date Urbană

Dan Robescu


Șef Birou Evidență Patrimoniu Călin Nicușor Pîrva

Întocmit, Evidență Patrimoniu

Ciev Zaharie

AVIZAT JURIDIC,