Hotărârea nr. 352/2014

352/18.07.2014 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 286/20.05.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere
Hotararea Consiliului Local 352/18.07.2014
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 286/20.05.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a doamnei consilier Ramona Olteanu;
Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 16195 / 23.06.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.597/ 21.11.2013 privind achiziţionarea unor locuinţe aflate în executare la instituţii bancare prin licitaţie publică organizată cu ocazia unor executări silite;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.57/2014 privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalităţii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 286/20.05.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere;
În conformitate cu art.1763 şi art.1777 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTEArt. 1: Se modifica articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 286/2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere si va avea urmatorul continut:
"Se aprobă demararea procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la parter si etajul I din blocul din str. Polonă nr.19 opentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere şi reapartamentarea imobilului.".

Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuintelor aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 17 din 26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 93 din 26.02.2013 si Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Comisiei pentru repartizarea locuintelor;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL LOCUINȚE


Nr.3

REFERAT


privind modificarea și completarea HCLMT nr.286/2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din str. Polonă nr.19, pentru obținerea unor apartamente de 2 camere

Ca urmare a HCLMT nr. 597/21.11.2013 privind achiziționarea unor locuințe aflate în executare la instituții bancare prin licitație publică organizată cu ocazia unor executări silite, a fost achiziționat blocul situate în Timișoara str. Polonă nr.19, compus din 129 de garsoniere.

Prin HCLMT nr.57/25.02,2014 a fost stabilită ordinea de prioritate și modalitatea de repartizare a locuințelor situate în blocul din str. Polonă nr.19.

Deoarece majoritatea persoanelor înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara au familii numeroase, iar garsonierele din str. Polonă nr.19 sunt în suprafață de 15 mp și astfel spațiul este insuficient pentru nevoile locative ale ale acestora, prin HCLMT nr.286/20.05.2014 s-a aprobat demararea procedurilor de unificare a câte 2 apartamente cu 1 cameră, Ța etajul I din str. Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente de 2 camere.

Având în vedere adresa nr. SC2014-14496/04.06.2014 a doamnei consilier Ramona Olteanu, cu privire la faptul că o parte din solicitanții de locuințe în blocul din str. Polonă sunt persoane cu handicap locomotor, propunem demararea procedurilor de unificare a câte două apatamente cu 1 caineră situate la parterul blocului situat în str. Polonă nr. 19 pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere și repartamentarea imobilului și modificarea în consecință a H.C.L.M.T. nr.286/2014,,
Mihai BonceaCod FO 53-01 vers.2