Hotărârea nr. 351/2014

351/18.07.2014 privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara, str.Drubeta nr.46
Hotararea Consiliului Local 351/18.07.2014
privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara, str.Drubeta nr.46


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CM 2014 - 1173/04.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea nr. DP2012-000018 din 09.01.2012 depusă la Primăria Municipiului Timişoara de către Sunda Aurel si Sunda Mariana, proprietari ai locuinţei din str. Drubeta nr 59 şi a cotei de teren de 236/737 aferentă construcţiei, înscrisă în C.F. nr.428130 Timişoara, nr.cad. 11381,11382, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.6977 Timişoara. Acesta a solicitat cumpărarea cotei de 501/737 reprezentând terenul excedentar, conform Hotărârii Consiliului Local nr.275/28.07.2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, modificata cu Hotărârea Consiliului Local nr.169/11.02.2012;
În conformitate cu raportul de evaluare al terenului , întocmit de SC CONSULTIM SA, valoarea pe mp. teren este de 57 euro/mp, la care se adaugă T.V.A.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă vânzarea terenului liber de construcţii, situat în Timişoara, str. Drubeta,nr.46, înscris în C.F. nr.428130 Timişoara, nr.cad.11381,11382, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.6977 Timişoara, în suprafaţă de 501 mp, la preţul de 57 euro/mp la care se adaugă T.V.A, numitilor Sunda Aurel si sotia Sunda Mariana in cote parti egale.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri din cadul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Sunda Aurel domiciliat în Timişoara, str. Drubeta nr.46;
- Doamnei Sunda Mariana domiciliată în Timişoara, str. Drubeta nr.46;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROUL TERENURI

Nr.

REFERAT

privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara, str.Drubeta nr.46

Având în vedere cererea nr. DP2012-000018 din 09.01.2012 depusă la Primăria Municipiului Timișoara de către Sunda Aurel si sotia Sunda Mariana, proprietari ai locuinței din str.Drubeta nr.46 și a cotei de teren de 236/737 aferentă construcției, înscrisă în C.F. nr.428130 Timișoara, nr.top. 11381,11382, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.6977 Timișoara. Acestia au solicitat cumpărarea cotei de 501/737 reprezentând terenul excedentar, conform HCL nr.275/28.07.2009 modificata cu H.C.L nr 169/2012, privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr.112/1995;

Terenul este inclus în domeniul privat al municipiului Timișoara, atestat prin HCL nr.360 din 18.06.2013 și este înscris în C.F. nr.428130-Timișoara.

Conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.10947 din 18.12.1996, încheiat în temeiul Legii nr.112/1995 ;

Conform adreselor: nr.DP2012-000018/03.07.2014 a Serviciul Juridic, nr. DP2012-000018/02.07.2014 a Serviciului Fond Funciar și nr. DP2012-000018/02.07.2014 a Biroului Terenuri , rezultă faptul că terenul mai sus menționat nu este revendicat;

Prin raportul de evaluare al terenului acestui imobil, întocmit de SC CONSULTIM SA, valoarea pe mp. teren liber construibil este de 57euro/mp, la care se adaugă T.V.A.

În baza prevederilor HCL nr.275/28.07.2009,modificata cu HCL nr. 169/11.02.2012 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr.112/1995 si H.C.L.170/11.02.2012 privind aprobarea Regulamentului de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobândite în temeiul Legii nr.112/1995.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

1. Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe vânzarea terenului liber de construcții, situat în Timișoara, str.Drubeta nr.46, înscris în C.F. nr.428130 Timișoara, nr.top. 11381,11382 provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.6977Timișoara, în suprafață 501mp, la prețul de 57 de euro/mp la care se adaugă T.V.A, numitilor Sunda Aurel si sotia Sunda Mariana in cote parti egale .

Pt SECRETAR Simona Dragoi


ADMINISTRATOR PUBLIC Sorin Iacob Dragoi

SEF BIROU TERENURI Petru Cristescu

REFERENT DE SPECIALITATE Gh. Buzarnescu

SERVICIUL JURIDIC,

Gabriela Iova